Kirsiomp

KKO:lta tärkeä päätös vakavan ympäristöä uhanneen tilanteen ratkaisusta

 

KKO:2019:52

 

Ympäristörikos - Ympäristön turmeleminen - Törkeä ympäristön turmeleminen Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen Liiketoimintakielto

"Diaarinumero: R2017/898 Taltionumero: 1000 Antopäivä: 6.6.2019

A oli vastuussa siitä, että yhtiön toiminnassa oli muun ohella otettu I-luokan pohjavesialueella sijaitsevalta soranottoalueelta maa-ainesta lupamääräysten vastaisesti sekä läjitetty samalle alueelle jätemaata. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, ettei teolla ollut näytetty aiheutetun ympäristölle erityisen suurta vahingon vaaraa. A oli syyllistynyt ympäristön turmelemiseen.

A:n syyksi oli luettu myös toinen ympäristön turmeleminen. A tuomittiin yhteiseen seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Kysymys myös A:n määräämisestä liiketoimintakieltoon sekä A:n ja yhtiön tuomitsemisesta menettämisseuraamukseen." - -  (ks. koko päätösteksti alla)

https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/15597295051...

 

surprise Kannattaa lukea em. KKO:n 6.6. päätös tarkkaan myös siksi, että maassamme on paraillaan suunnitteilla mm. useita sellutehdas- ja kaivoshankkeita ja jos niiden ympäristöriskit pahimmillaan toteutuvat, on vastuunkantajana aina veronmaksaja.

Ja muistakaa - aina ei edes rahalla saada ympäristövahinkoja korjattua jälkeenpäin. 

heart Hoidetaan yhdessä haavoittuvaa ja ainutkertaista luontoa!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala

Ilmeisesti luetaan talousrikollisuuteen kuuluvaksi. Ei siis seuraamuksia.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ympäristörikos tutkimukset ja KHO.n ennakkopäätökset ei hetkauta viranomais tahoa. Satoja ymp. rikoksia tehdään kautta maan ja niihin liittyy vielä laiton räjäytystoiminta, jossa ihmisten henki vaarannetaan ja omaisuus tuhotaan.

Olen kirjoittanut tästä monet kerrat. Miksi ympäristörikosten tutkinta ei toimi!
http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250798-mik...

Maa-aineslaista on tullut täysin villi ja valvomaton! Vaikka maa-aineslaissa on hallintopakkoa ja rangaistuksia koskevat säännökset lainvastaiseen toimintaan syyllistyttäessä. Kaikki tuhotaan alueet jätetään kuin sotatantereet tuhottuna. MAL 14 § hallintopakko. Teettämistoimenpiteet voidaan suorittaa, vaikka ottamisalue ei olisi rikkojan tai laiminlyöjän omistuksessa tai hallinnassa. MAL:in tavoitteenahan oli ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

Pihapiirimme tuhottiin lupa ehtojen vastaisesti 82-91 vuoden aikana ja viranomaisten ja poliisin piirileikki on jatkunut siitä saakka. Samoin ELy.n virkamiesten väärien tietojen varassa.

2000 vuonna tehtiin viranomaispäätöksellä 10 vuoden ”luvat”, joihin kopioitiin 80-luvun papereista kohtia, miten louhinta ja maisemointi tulee hoitaa. Viranomaispäätöksenä ( on laiton) kaikki oli jo louhittu 1991 vuoteen mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöviranomaisen toiminta 2000 vuonna. Sami Koivulan havainnot ja puolsi louhimotoimintaa. Lisäksi tiesi virkamiehenä, että viranomaispäätöksenä (kiinteistöinsinööri) ei voi lupaa hyväksyä vaan meillä olisi pitänyt olla hallinto valitus mahdollisuus.

Papereihin laittoi, että maamassat pitää kasata ja alueelle tulee monttu, johon ei saa päästää vettä ennen kuin pohja on tiivistetty. 2 ha ja 20m syvä vesimonttu oli ollut louhittuna jo 1991 vuoteen mennessä.
Öljyjä ei saanut päästää maahan, eikä kivikasat saisi aiheuttaa sortumaa, ja monttu pitää porrastaa 1:2.
Eli jo tapahtuneet asiat eivät saisi tapahtua hänen mukaansa, eikä hänen mukaansa louhimoa ollut ennestään olemassa.

1. Ainoastaan kolme lupa ehtoa oli montun porrastus kaltevuuteen 1.2

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/jatekivi.html
2. kivikasat eivät saaneet aiheuttaa sortumavaaraa eikä olla vaarallisia

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/maisema.html
3. Alue piti maisemoida ottamisen aikana. MAL- pakollinen lupamääräys maisemointi.
Todellisesti näillä ehdoilla ei pystytty louhimaan ja kaikista kolmesta lupaehdosta on valannojalla valvovaviranomainen todistanut oikeudessa, että lupaehtojen noudattaminen olisi tehnyt louhinnan mahdottomaksi.

Räjäytystyötä ei huomioitu luvissa ja räjäytykset oli samaa luokkaa kuin kaivoksilla.

Eiköhän ELY:nkin pitäisi antaa oikeaa tietoa ja estävät ympäristörikoksen paljastumista, koska alueella on huomattava määrä myymätöntä kiveä jota louhittiin rikollisilla keinoilla 80-90 luvulla. Kiveä on myyty koko ajan vaikka firma meni konkurssiin, mutta harmaa talous saa rehottaa. Viranomaiset ja poliisi antaa rikoksella saadun hyödyn viedä, mutta lain edellyttämät maisemoinnit jää toteuttamatta.

2010 vuonna Oulaisten kaupunki haki väärillä tiedoilla tuhottua louhimoa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-aineksen otto alueeksi. Näin kaupunki tuo esille kaavahakemuksessaan: Häiriötekijät Alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue.

Viranomaiset ovat ryhtyneet kyseenalaistamaan ja arvioimaan lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun perusteita uudelleen, soveltamaan päätöstä haluamallaan tavalla ja jättäneet sen täytäntöön panematta.

Tässä malliesimerkki siitä, mitä oikeusvaltio Suomessa voidaan tehdä vastoin KHO:n päätöstä.
KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi.

Viranomaiset ovat hankkiakseen itselle ja louhijalle hyötyä muuttaneet alueen kaavattomaksi. Alue olisi ollut pakko maisemoida jo vuoteen 1991 mennessä, mutta edelleen sen peittely jatkuu.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paa...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

KKO:lta tärkeä päätös myös koskien räjähdysaineita. Louhintalupia haettaessa ei piitata KHO.n ennakkopäätöksestä.
Viittaus ennakkopäätös KHO:20 8.4.2014/1153:"Räjäytysten kenttä kokoja koskevat tiedot kuvasivat osaltaan kallion louhintaa harjoittavan yhtiön louhintaprosessia ja -kapasiteettia.
Nämä asiat eivät ole edes liikesalaisuuksia. Kysymys on näiltä osin ympäristönsuojelulain 109 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toiminnan tarkkailutiedoista, jotka mainitun lainkohdan mukaan eivät ole salassa pidettäviä".

Murskaamoiden ja kivilouhimoiden vaiettu räjäytystoiminta.

Mitään selvityksiä räjähteistä lupahakemuksissa ei edes esitetä, eikä Tukesin lupaa räjäytystoimintaan. VAIKKA KHO on perustellut ratkaisussaan mm. " Kysymys on näiltä osin ympäristönsuojelulain 109 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toiminnan tarkkailutiedoista".

Ympäristölainsäädännön mukaisessa lupamenettelyssä tulee muun ohella kiinnittää huomiota onnettomuusriskeihin. Räjähdysainemääristä ja niiden ympäristövaikutuksista ei mitään selvityksiä.
Ympäristönsuojelulain 35 §:n sekä ympäristönsuojeluasetuksen 9 ja 10 §:ssä säädetään luvan hakijan velvollisuudesta esittää lupahakemuksessa riittävä selvitys toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista lupaharkintaa varten.

Sadat tapaukset hallinto-oikeuksissa menee läpi vastoin ymp., maa-aines ja räjäytystoiminta onnettomuusvaarallinen toiminta siihen liittyvä lainvelvoitteet jätetään huomioimatta maa-aineksia irrottaessa kalliosta ja KHO.n ennakko päätös.
Lupahakemuksissa jo tuodaan esille, että räjähdysaineita ei ole huomioitu lupaa myönnettäessä. Mutta kuitenkin niitä käytetään miljoonia kiloja asutuksen vieressä vuodessa ja kerta räjähdemäärät todistettavasti 10 000- 20 000 kg luokkaa.

Jopa maa-ainesluvissa Oulun hallinto-oikeus on perustanut päätöksen huomioimatta onnettomuusvaarallista toimintaa, jättänyt huomioimatta räjäytystyön ja siihen liittyvän lain säädännön ja samoin teki Vaasan hallinto-oikeus.

Sadat talot on vaurioituneet räjäytyksissä ja näin asukkaat tuovat hallinto-oikeuksille asioita esille, Rudus on louhinut ylisuurilla louhintaräjäytyksillä käytännössä vailla viranomaisvalvontaa.
Näin asukkaat kirjaavat asioita!!! ”Iso osa Mustanpurontien kaivovesistä on pilaantunut. Syistä tietenkin voidaan kiistellä, mutta osasyy varmasti on Ruduksen suorittamat ylisuuret noin 30 000 k-m3 louhintaräjäytykset, joissa on käytetty räjähdysaineita lähes 20 000 kg. Täysin käsittämätöntä toimintaa”!

Oulun puolessa lupahakemuksista"Kohta 2.2.3 sivu 3 (6) Lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 vaatimusten täyttymisestä".
"Lemminkäinen vastaa, että ei ota kantaa lain asettamiin vaatimuksiin".

KHO:n ennakkopäätöshän edellytti huomioimaan mm. "Räjäytysten kenttä kokoja koskevat tiedot kuvasivat osaltaan kallion louhintaa harjoittavan yhtiön louhintaprosessia ja -kapasiteettia.Nämä asiat eivät ole edes liikesalaisuuksia. Kysymys on näiltä osin ympäristönsuojelulain 109 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toiminnan tarkkailutiedoista, jotka mainitun lainkohdan mukaan eivät ole salassa pidettäviä".

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset