Kirsiomp

Kansalaisaloitelakiin tulee merkittäviä muutoksia kesäkuun 1. päivästä lukien

  • Kansalaisaloitteen voi panna vireille vähintään viisi äänioikeutettua Suomen kansalaista 1.6.2019 alkaen, ks. muut muutokset
    Kansalaisaloitteen voi panna vireille vähintään viisi äänioikeutettua Suomen kansalaista 1.6.2019 alkaen, ks. muut muutokset

 

Merkittäviä muutoksia 3,5,7,8,9,10,11,12,13,15 ja 16 §:iin, ks. muutoksista kooste alla:

 

yes 3 § (29.3.2019/436) Kansalaisaloitteen vastuuhenkilö

Kansalaisaloitteen voi panna vireille vähintään viisi äänioikeutettua Suomen kansalaista.

Aloitteen vireillepanijoita kutsutaan aloitteen vastuuhenkilöiksi.

Aloitteen vastuuhenkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava asioinnin yhteydessä Väestörekisterikeskukselle, oikeusministeriölle ja eduskunnalle aloitetta koskevaa yhteydenpitoa varten.

Aiempi sanamuoto kuuluu:

3 § Kansalaisaloitteen vireillepanija ja edustaja

Kansalaisaloitteen vireillepanijana voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen.

Aloitteen vireillepanijan on nimettävä vähintään yksi edustaja ja varaedustaja.

Aloitteen vireillepanija sekä edustajan ja varaedustajan yhteystiedot on ilmoitettava asioinnin yhteydessä Väestörekisterikeskukselle, oikeusministeriölle ja eduskunnalle aloitetta koskevaa yhteydenpitoa varten.

yes 5 § Kannatusilmoitusten kerääminen

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset (kannatusilmoitukset) kerätään paperimuodossa tai sähköisesti tietoverkossa. Paperimuotoisissa kannatusilmoituksissa käytettävästä lomakekaavasta säädetään oikeusministeriön asetuksella.

Kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen päiväyksestä.

Kannatusilmoituksia kerättäessä on aloite, tieto sen vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystietonsa oltava aloitteen allekirjoittajien nähtävissä. Aloitetta ei saa muuttaa kannatusilmoitusten keräyksen alkamisen jälkeen. (29.3.2019/436)

Aiempi sanamuoto kuuluu:

Kannatusilmoituksia kerättäessä on aloite, tieto sen vireillepanijasta ja edustajasta sekä edustajan yhteystiedot oltava aloitteen allekirjoittajien nähtävissä. Aloitetta ei saa muuttaa kannatusilmoitusten keräyksen alkamisen jälkeen.

yes 7 § (29.3.2019/436) Sähköisen menettelyn tekniset vaatimukset

Kerättäessä kannatusilmoituksia sähköisesti tietoverkossa on käytettävä Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymää tietojärjestelmää. Hyväksynnän edellytyksenä on, että:

1) kannatusilmoitusten keräyksessä käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista;

2) järjestelmän sisältämien tietojen luvaton muuttaminen ja muu luvaton tai asiaton käsittely estetään käyttöoikeushallinnan, käytön valvonnan sekä tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja tietopalvelujen asianmukaisilla ja riittävillä turvallisuusjärjestelyillä ja muilla toimenpiteillä;

3) järjestelmä on 2 momentissa tarkoitettujen Väestörekisterikeskuksen antamien määräysten mukainen.

Väestörekisterikeskus antaa määräykset tietojärjestelmässä kerättyjen tietojen vakiomuodosta, jossa ne ovat sähköisesti yhdistettävissä väestötietojärjestelmän tietoihin 9 §:ssä säädettyä tarkastusta varten.

Tietojärjestelmän hyväksynnästä ei peritä maksua.

Tieto Liikenne- ja viestintäviraston hyväksynnästä on oltava kansalaisaloitteen allekirjoittajien nähtävissä verkkosivustolla, jossa kannatusilmoitukset kerätään.

Aiempi sanamuoto kuuluu:

7 § Sähköisen menettelyn tekniset vaatimukset

Kerättäessä kannatusilmoituksia sähköisesti tietoverkossa on käytettävä Viestintäviraston hyväksymää tietojärjestelmää. Hyväksynnän edellytyksenä on, että:

1) kannatusilmoitusten keräyksessä käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista;

2) järjestelmän sisältämien tietojen luvaton muuttaminen ja muu luvaton tai asiaton käsittely estetään käyttöoikeushallinnan, käytön valvonnan sekä tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja tietopalvelujen asianmukaisilla ja riittävillä turvallisuusjärjestelyillä ja muilla toimenpiteillä;

3) järjestelmä on jäljempänä 2 momentissa tarkoitettujen Väestörekisterikeskuksen antamien määräysten mukainen.

Väestörekisterikeskus antaa määräykset tietojärjestelmässä kerättyjen tietojen vakiomuodosta, jossa ne ovat sähköisesti yhdistettävissä väestötietojärjestelmän tietoihin 9 §:ssä säädettyä tarkastusta varten.

Tietojärjestelmän hyväksynnästä ei peritä maksua.

Tieto Viestintäviraston hyväksynnästä on oltava kansalaisaloitteen allekirjoittajien nähtävissä verkkosivustolla, jossa kannatusilmoitukset kerätään.

yes 8 § (29.3.2019/436) Oikeusministeriön verkkopalvelu

Kannatusilmoituksia voidaan kerätä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa. Tämän edellytyksenä on, että aloite täyttää tässä laissa säädetyt vaatimukset. Oikeusministeriö toimii verkkopalvelussaan kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä.

Verkkopalvelun on täytettävä 7 §:ssä säädetyt tekniset vaatimukset.

Verkkopalvelun käytöstä ei peritä maksua.

Aiempi sanamuoto kuuluu:

8 § Oikeusministeriön verkkopalvelu

Kannatusilmoituksia voidaan kerätä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa. Tämän edellytyksenä on, että kansalaisaloitteelle on jo kerätty vähintään viisikymmentä kannatusilmoitusta kuukauden kuluessa aloitteen päiväyksestä ja että aloite täyttää tässä laissa säädetyt vaatimukset.

Verkkopalvelun on täytettävä 7 §:ssä säädetyt tekniset vaatimukset.

Verkkopalvelun käytöstä ei peritä maksua.

yes 9 § (29.3.2019/436) Kannatusilmoitusten tarkastaminen

Vastuuhenkilö toimittaa kannatusilmoitukset vuoden kuluessa kannatusilmoitusten keräämisen päättymisestä Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja kelpoisuuden.

Oikeusministeriö toimittaa ylläpitämässään verkkopalvelussa kerätyt kannatusilmoitukset vastuuhenkilön pyynnöstä Väestörekisterikeskuksen tarkastettaviksi.

Väestörekisterikeskus vahvistaa, onko hyväksyttyjä kannatusilmoituksia perustuslaissa säädetty vähimmäismäärä.

Kannatusilmoitusten tarkastamisesta ja sen vahvistamisesta, että niitä on säädetty vähimmäismäärä, ei peritä maksua.

Aiempi sanamuoto kuuluu:

9 § Kannatusilmoitusten tarkastaminen

Edustaja toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja kelpoisuuden.

Oikeusministeriö toimittaa ylläpitämässään verkkopalvelussa kerätyt kannatusilmoitukset edustajan pyynnöstä Väestörekisterikeskuksen tarkastettaviksi.

Väestörekisterikeskus vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän.

Kannatusilmoitusten tarkastamisesta ja hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän vahvistamisesta ei peritä maksua.

yes 10 § (29.3.2019/436) Euroopan unionin kansalaisaloitteeseen liittyvät viranomaistehtävät

Kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Liikenne- ja viestintävirasto. Mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Väestörekisterikeskus.

Aiempi sanamuoto kuuluu:

10 § Euroopan unionin kansalaisaloitteeseen liittyvät viranomaistehtävät

Kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Viestintävirasto. Mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Väestörekisterikeskus.

yes 11 § (29.3.2019/436) Kansalaisaloitteen toimittaminen eduskunnalle

Vastuuhenkilö toimittaa kansalaisaloitteen ja 9 §:n nojalla annetun Väestörekisterikeskuksen päätöksen eduskunnalle, jos perustuslaissa ja tässä laissa säädetyt aloiteoikeuden edellytykset täyttyvät.

Aloite raukeaa, jollei sitä ole toimitettu eduskunnalle viimeistään vuoden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Väestörekisterikeskuksen päätöksestä.

Aiempi sanamuoto kuuluu:

11 § Kansalaisaloitteen toimittaminen eduskunnalle

Edustaja toimittaa kansalaisaloitteen ja 9 §:n nojalla annetun Väestörekisterikeskuksen päätöksen eduskunnalle, jos perustuslaissa ja tässä laissa säädetyt aloiteoikeuden edellytykset täyttyvät.

Aloite raukeaa, jollei sitä ole toimitettu eduskunnalle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Väestörekisterikeskuksen päätöksestä.

yes 12 § (29.3.2019/436) Henkilötiedot

Kannatusilmoituksissa kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää vain tässä laissa säädetyllä tavalla. Vastuuhenkilöt saavat luovuttaa tietoja vain Väestörekisterikeskukselle. Viranomaisen hallussa olevat tiedot ovat julkisia, kun perustuslaissa säädetty kannatusilmoitusten vähimmäismäärä on täyttynyt.

Aloitteen vastuuhenkilöiden ja oikeusministeriön on huolehdittava hallussaan olevien kannatusilmoitusten hävittämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Väestörekisterikeskuksen päätöksestä. Jos kannatusilmoituksia ei toimiteta Väestörekisterikeskuksen tarkastettaviksi, ne on hävitettävä viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun kannatusilmoitusten keräys on lopetettu.

Väestörekisterikeskuksen on hävitettävä hallussaan olevat kannatusilmoitukset viiden vuoden kuluttua 9 §:n nojalla tekemästään päätöksestä.

Aiempi sanamuoto kuuluu:

12 § Henkilötiedot

Kannatusilmoituksissa kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää vain tässä laissa säädetyllä tavalla. Vireillepanija ja tämän edustaja voivat luovuttaa tietoja vain Väestörekisterikeskukselle. Viranomaisten hallussa olevat tiedot ovat julkisia, kun perustuslaissa säädetty kannatusilmoitusten vähimmäismäärä on täyttynyt.

Aloitteen vireillepanijan ja edustajan on huolehdittava hallussaan olevien kannatusilmoitusten hävittämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Väestörekisterikeskuksen päätöksestä. Jos kannatusilmoituksia ei toimiteta Väestörekisterikeskuksen tarkastettaviksi, ne on hävitettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun kannatusilmoitusten keräys on lopetettu.

Väestörekisterikeskuksen on hävitettävä kannatusilmoitukset aloitteen eduskuntakäsittelyn päätyttyä. Jos aloitetta ei toimiteta eduskuntaan, Väestörekisterikeskus säilyttää kannatusilmoituksia yhdeksän kuukautta 9 §:n nojalla antamastaan päätöksestä, minkä jälkeen ne on hävitettävä.

Kannatusilmoituksissa kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin henkilötietolakia (523/1999).

yes 13 § Taloudellisen tuen ilmoittaminen

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että aloitteen tekemistä varten saatu taloudellinen tuki ja sen antaja ilmoitetaan kannatusilmoituksia kerättäessä, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa. Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 euroa. (29.3.2019/436)

Aiempi sanamuoto kuuluu:

Kansalaisaloitteen vireillepanijan ja edustajan on huolehdittava siitä, että aloitteen tekemistä varten saatu taloudellinen tuki ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa. Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 euroa.

Tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset. Tukena ei kuitenkaan pidetä tavanomaista talkootyötä eikä tavanomaisia ilmaispalveluja. Tuki, jota ei ole saatu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä.

Tueksi luetaan suoritukset, jotka on saatu aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kannatusilmoitusten keräyksen alkamista ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua aloitteen toimittamisesta eduskunnalle.

Tukea, jonka antajaa ei voida selvittää, ei saa vastaanottaa. Tämä ei kuitenkaan koske tavanomaisesta keräystoiminnasta saatua tukea.

yes 15 § (29.3.2019/436) Muutoksenhaku

Liikenne- ja viestintäviraston, oikeusministeriön ja Väestörekisterikeskuksen tekemään päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Aiempi sanamuoto kuuluu

15 § Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla Viestintäviraston, oikeusministeriön ja Väestörekisterikeskuksen tekemään päätökseen voidaan valittamalla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

yes 16 § (29.3.2019/436) Rangaistussäännökset

Rangaistus väärän henkilötiedon antamisesta ja väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sekä salassapitorikoksesta ja salassapitorikkomuksesta samoin kuin tietosuojarikoksesta säädetään rikoslaissa (39/1889).

Aiempi sanamuoto kuuluu:

16 § Rangaistussäännökset

Rangaistus väärän henkilötiedon antamisesta ja väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sekä salassapitorikoksesta ja salassapitorikkomuksesta samoin kuin henkilörekisteririkoksesta säädetään rikoslaissa (39/1889).

Lähde:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ks. "Eurooppalaisen kansalaisaloitteen lainsäädäntökehys":

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/leg...

---

Kanslaisten vaikuttamismahdollisuutta liipaten, ks. alla Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tutkimus "Kunnallisessa muutoksenhaussa kehittämisen varaa" (27.5.2019):

"Kunnallista muutoksenhakujärjestelmää tulisi kehittää helpommin saavutettavaksi ja yksinkertaisemmaksi sekä nopeuttaa asioiden käsittelyä. Lapin yliopiston tutkijaryhmän toteuttaman tutkimuksen mukaan tämä tapahtuisi laajentamalla valituslupajärjestelmää pääsäännöksi lähes kaikkiin asiaryhmiin kunnallisasioissa joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Samalla myös oikaisuvaatimusjärjestelmää tulisi kehittää nopeammaksi ja tehokkaammaksi.

Jälkikäteistä muutoksenhakua voitaisiin vähentää ja päätöksenteon legitiimisyyttä turvata tehokkaammin kunnan asukkaiden osallistamisella päätöksentekoon innovatiivisin ja aktiivisin keinoin. Ylipäätään erilaisten oikeusturvakeinojen käyttämisestä tulisi kerätä tietoja systemaattisemmin osana hallinnon laadunvarmistusta.

Tutkimuksen pääpaino on ollut hallinto- ja kunnallisvalitusjärjestelmien nykytilan selvittämisessä. Nykyinen muutoksenhakujärjestelmä osoittautui hajanaiseksi, osin vaikeasti hahmotettavaksi ja tulkinnanvaraiseksi. Tutkimuksessa ehdotetaankin yleisen hallinto-oikeudellisen muutoksenhakua koskevan lainsäädännön ja kuntalain suhteen selkeyttämistä. Samalla valituslupajärjestelmä tulisi ulottaa myös kunnallisvalitukseen lainsäädännön yhtäläisyyden vuoksi. Myös kunnan jatkovalitusoikeussääntely kaipaa selkeyttämistä.

Oikaisuvaatimusmenettelyn etuna on pidetty nopeutta ja tehokkuutta, mikä voidaan esimerkiksi sosiaalihuollon oikaisuvaatimusmenettelyssä kyseenalaistaa. Oikaisuvaatimuksen käsittelynopeus saattaa käytännössä olla riippuvainen esimerkiksi monijäsenisen toimielimen kokousaikatauluista. Tutkimuksessa esitetäänkin pohdittavaksi sitä, voitaisiinko sosiaalihuollossa oikeusturvan saatavuuden nopeuttamiseksi siirtyä viranhaltijaoikaisuun. Samoin virheen korjaamistilanteet suhteessa oikaisuvaatimusmenettelyyn voivat tuottaa ongelmia viranomaisessa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vireillä ollutta sote- ja maakuntauudistusta. Lainvalmisteluaineistossa hahmoteltu muutoksenhakujärjestelmä oikaisumenettelyineen sisälsi samantyyppisiä tulkintaongelmia kuin nykyinenkin. Esimerkiksi muutoksenhakuun sovellettavien lakien suhde jäi uudistuksessa paikoin hyvinkin avoimeksi.

Kuntalaisilla on käytettävissään useista erilaisia osallistumis- ja vaikutuskeinoja, joilla on pyritty vähentämään jälkikäteistä muutoksenhakua. Vaikuttamismahdollisuuksia voitaisiin kuitenkin lisätä esimerkiksi kehittämällä kuntalaisaloitteiden käsittelyä avoimemmaksi ja systemaattisemmaksi. Samoin kansainvälisten esimerkkien pohjalta voitaisiin kehittää kansalaispaneelityyppistä toimintaa.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=...

Lisätietoja: Professori Kirsi Kuusikko, Lapin yliopisto, p. 040 484 4019, kirsi.kuusikko(at)ulapland.fi"

Lähde:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

EU: "Avoimet kansalaisaloitteet:

Tässä luettelossa ovat aloitteet, joille kerätään parhaillaan tuenilmauksia, ja aloitteet, joiden osalta keruuaika on päättynyt mutta komissiolle ei ole vielä ilmoitettu, onko tuenilmausten vaadittu vähimmäismäärä täyttynyt."

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/ini...

--

Ks. esim.

https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu/

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/ini...

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler

Nyt täytyy kerätä kokoon 5 seinähullua veljestä, aiemmin riitti 2.

Toisaalta nyt poistui 50 kannatuksen raja ennen kuin aloite tulee julkisesti näkyviin portaaliin. Se helpottaa elämää, ei ole pakko tehdä raakaa käsityötä alkuvaiheessa esittelemällä aloitetta ihmisille henkilökohtaisesti.

Edelleenkin suurin ongelma kansalaisaloitteissa on se, että menestyminen vaatisi asian tulemista suuren yleisön tietoon, ja se vaatisi joko rahaa mainontaan tai sitten valtamedian tarttumisen aiheeseen, mitä tapahtuu harvoin. Iso kehitysaskel olisi, jos valtamedialla olisi käytäntönä uutisoida politiikka-osastolla uudet kansalaisaloitteet, mutta kansalaisaloite ei nauti sellaista arvostusta median taholla.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ion, luepa tarkkaan muutokset. On siellä muutakin, mikä ansaitsee huomion...

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler

Minulle ei noussut mieleen mikään muu kohta erityisen huomattavana muutoksena nykyiseen. Kerro mikä kohta sinun mielestäsi tuo merkittävän muutoksen.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä Vastaus kommenttiin #6

#6

Ion, esimerkiksi tämä kohta uutena 9 §:ssä: "Vastuuhenkilö toimittaa kannatusilmoitukset vuoden kuluessa kannatusilmoitusten keräämisen päättymisestä Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja kelpoisuuden."

Ja on siellä 9 §:ssä vielä tämäkin uutena:

"Väestörekisterikeskus vahvistaa, onko hyväksyttyjä kannatusilmoituksia perustuslaissa säädetty vähimmäismäärä."

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä Vastaus kommenttiin #7

Edelliseen # 7 viitaten:

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö

- - "Kansalaisaloitteesta säädetään perustuslain 53 §:ssä ja kansalaisaloitelaissa (12/2012).

Vuoden 2012 maaliskuussa voimaan astuneen perustuslain muutoksen myötä Suomen perustuslakiin tuli neuvoa-antavan kansanäänestyksen rinnalle toinen kansalaisten suoran osallistumisen valtiollisella tasolla mahdollistava instituutio, kansalaisaloite. Kumpikaan näistä instituutioista ei muuta perustuslain mukaista vallanjakoa. Sisällöllistä kansalaisaloitetta voidaan pitää jonkinlaisena kompromissiratkaisuna yhtäältä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä koskevien vaatimusten ja toisaalta parlamentaarisen suvereniteetin periaatteen välillä. Sisällöllinen kansalaisaloite ei lähtökohtaisesti muuta parlamentaarisen suvereniteetin periaatetta, mutta parhaimmillaan se voi parantaa yhteiskunnallisen keskustelun laatua ja lähentää kansalaisia edustukselliseen päätöksentekoon." - -

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180251

Tässä vielä perustuslaki 53 §:

53 §
Kansanäänestys ja kansalaisaloite (4.11.2011/1112)

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään lailla, jossa on säädettävä äänestyksen ajankohdasta ja äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista.

Kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä säädetään lailla.

Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään. (4.11.2011/1112)"

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä Vastaus kommenttiin #8

Ionille # 6 vielä se, että 11 §:ssä on nyt uutena se, että "Aloite raukeaa, jollei sitä ole toimitettu eduskunnalle viimeistään vuoden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Väestörekisterikeskuksen päätöksestä."

Kun aiempi sanamuoto kuului näin:

"Aloite raukeaa, jollei sitä ole toimitettu eduskunnalle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Väestörekisterikeskuksen päätöksestä."

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler Vastaus kommenttiin #9

En näe tuota muutosta merkittävänä, koska puoli vuotta on myös ollut varsin riittävä aika siihen että aloitteen tekijä toimittaa eduskunnalle. Sitä paitsi aloite raukeaa joka tapauksessa seuraavien eduskuntavaalien kohdalla, joten monessa tapauksessa tuo vuoden aika ei ehdi tulla käytettäväksi kokonaan. Suurempi uudistus olisi ollut luopua tuosta suorastaan typerästä säännöstä, että kansalaisaloite raukeaa jos sitä ei ole ehditty käsitellä seuraaviin eduskuntavaaleihin mennessä.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tästä pääset suomalaiseen "omaan" kansalaisaloitteeseen

https://www.kansalaisaloite.fi/fi

"Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa."

ja tästä pääset eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/wel...

"Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla voit vaikuttaa suoraan EU:n politiikkaan. Kansalaisaloitteella EU-kansalaiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksen heille tärkeästä aiheesta. Kun aloitteelle on saatu vähintään miljoona allekirjoitusta, komissio ratkaisee, mihin toimiin sen johdosta ryhdytään."

-> EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/788, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF...

Huomaa em. asetuksesta erityisesti 27 ja 28 artikla:

27 artikla

Siirtymäsäännös

Asetuksen (EU) N:o 211/2011 5–9 artiklaa sovelletaan edelleen 1 päivän tammikuuta 2020 jälkeen eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin, jotka on rekisteröity ennen 1 päivää tammikuuta 2020.

28 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020. Tämän asetuksen 9 artiklan 4 kohtaa, 10 artiklaa, 11 artiklan 5 kohtaa ja 20–24 artiklaa sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaantulosta alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Strasbourgissa 17 päivänä huhtikuuta 2019."

---

Eipä taida olla Suomessa julkisuudessa kerrottu mitään tästä uudesta asetuksesta koskien eurooppalaista kanslaisaloitetta... Vai oletteko nähneet?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Oikaiskaa, jos olen väärässä. Otetaanpa esimerkki:

Suomalaisen kansalaisaloitteen päiväys olisi tuleva 1.6.2019 päivämäärä, ja siihen voi kerätä allekirjoituksia 30.11.2019 saakka. Sen jälkeen on vuosi aikaa jättää aloite Väestörekisterikeskukselle eli se on jätettävä 30.11.2020 mennessä.

Sen jälkeen kun Väestörekisterikeskus on tarkastanut allekirjoitukset, on vielä vuosi aikaa jättää aloite eduskunnalle eli esim. 30.12.2021 mennessä, jos Väestörekisterikeskus tarkastaisi allekirjoituksia yhden kuukauden.

Kyllä nyt 1. päivä kesäkuuta hyväksytty aloite kantaa pitkälle tulevaisuuteen, jos se näin toimisi. Ottakaapa kantaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset