Kirsiomp

YVA-, SOVA- ja IVA-menettelyt käyttöön myös arktisilla alueilla

  • YVA-, SOVA- ja IVA-menettelyt käyttöön myös arktisilla alueilla
  • Katso http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/elonkirjo-ehtyy-seminaari/
    Katso http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/elonkirjo-ehtyy-seminaari/

YM:n 17.5.2019 tiedote:

"Arktinen neuvosto laati suositukset ympäristövaikutusarvioinnin menettelyistä arktisilla alueilla Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmässä on valmisteltu Suomen johdolla raportti, jossa käydään läpi ympäristövaikutusten arvioinnin hyviä käytäntöjä arktisella alueella. Käytännöissä painotetaan erityisesti sitä, miten alkuperäiskansaväestön ja muiden paikallisten asukkaiden osallistumista voitaisiin vahvistaa. Projektissa selvitettiin, kuinka suuria hankkeita voidaan suunnitella niin, että asukkaiden mielipiteet tulevat kuulluiksi. Paikallisilla asukkailla on arvokasta tietoa alueen luonnonoloista, jota hankkeiden suunnittelussa ei aina huomioida." - - (YM:n 17.5.2019 tiedote jatkuu alla)

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/arktiska-radet-tog...

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Hankkeiden YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun." - -

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_y...

---

"Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi SOVA

Viranomaisen tulee selvittää ja arvioida valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset, jos niiden toteuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa ihmiseen, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin.

Ympäristöarvioinnista vastaa suunnitelmaa tai ohjelmaa valmisteleva viranomainen.

Arvioinnissa otetaan huomioon aiemmat ympäristöstä ja ympäristövaikutuksista tehdyt selvitykset joita voidaan täydentää ja ajantasaistaa tarpeen mukaan." - -

https://www.ymparisto.fi/sova

---

IVA:

"Päätösten ennakkoarviointi

Päätösten ennakkoarviointi on lakisääteinen tapa arvioida ennalta tietyn valmisteltavan päätöksen vaikutuksia eri näkökulmista. Näillä sivuilla esitellään eri ihmisryhmiin kohdistuvien hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointeja.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on yksi ennakkoarvioinnin näkökulma. Se pyrkii tuomaan lähemmäksi erillisiä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointeja." - -

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-ed...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Bryssel 20.11.2008
KOM(2008) 763 lopullinen
KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE
EUROOPAN UNIONI JA ARKTINEN ALUE

1. JOHDANTO

Euroopan unioni on erottamattomasti yhteydessä arktiseen alueeseen[1] ainutlaatuisten historiallisten, maantieteellisten, taloudellisten ja tieteellisten syiden vuoksi. Kolmella jäsenvaltiolla (Tanskalla (Grönlanti), Suomella ja Ruotsilla) on alueita pohjoisnavan ympärillä. Kaksi muuta arktisen alueen valtiota, Islanti ja Norja, kuuluvat Euroopan talousalueeseen[2]. Kanada, Venäjä ja Yhdysvallat ovat EU:n strategisia kumppaneita. Euroopan arktiset alueet ovat pohjoisen ulottuvuuden tärkeä painopistealue[3]. Pohjoisen jäämereen kuuluu kansallisen määräysvallan ulkopuolelle jääviä avomerialueita ja merenpohjaa, jota hallinnoi kansainvälinen merenpohjajärjestö.

Arktisen alueen valtavat meri- ja maa-alueet ovat maapallon ympäristölle ja ilmastolle elintärkeitä, mutta haavoittuvia osia. Arktisen alueen ilman lämpötila on noussut kaksi kertaa niin paljon kuin muualla keskimäärin[4]. Merijää, lumipeite ja ikirouta ovat vähentyneet nopeasti, mikä on saanut aikaan voimakkaita, ilmaston lämpenemistä nopeuttavia mekanismeja. Grönlannin jääpeitteen nopea sulaminen nostaisi merenpintaa äkkiä huomattavan paljon.

Vaikeista olosuhteista huolimatta jään sulaminen ja uudet teknologiat lisäävät vähitellen arktisen alueen elollisten ja elottomien luonnonvarojen käyttöä sekä uusien laivareittien avaamista. Vaikka arktinen alue on yksi maapallon puhtaimmista alueista, olosuhteet siellä vaarantuvat yhä enemmän ilmaston muutoksen ja ihmisten lisääntyvän toiminnan vuoksi.

EU:n ympäristö-, ilmastonmuutos-, energia-, tutkimus-, liikenne- ja kalastuspolitiikoilla on suora vaikutus arktiseen alueeseen. EU:n yhdennetyn meripolitiikan perusoletus on se, että jokainen merialue on ainutlaatuinen ja tarvitsee oman suunnitelman sen hyödyntämiseksi kestävällä tavalla.

Koska ilmastonmuutos moninkertaistaa muita uhkia, komissio ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat korostaneet sitä, arktisen alueen ilmaston muutokset muuttavat arktisen alueen geostrategista dynamiikkaa, millä saattaa olla vaikutuksia kansainväliseen vakauteen ja Euroopan turvallisuusetuihin, ja että näin ollen olisi laadittava arktista aluetta koskeva EU:n politiikka[5]. Kokonaisuutena katsoen arktisen alueen haasteet ja mahdollisuudet vaikuttavat merkittävästi Euroopan tulevien sukupolvien elämään. Euroopan unionin on vastattava haasteisiin ja hyödynnettävä mahdollisuuksia koordinoidusti ja järjestelmällisesti yhteistyössä arktisen alueen valtioiden, alueiden ja muiden toimijoiden kanssa. Tässä tiedonannossa esitetään EU:n intressit ja ehdotetaan toimia EU:n jäsenvaltioille ja toimielimille seuraavan kolmen poliittisen päätavoitteen saavuttamiseksi:

- arktisen alueen suojelu ja säilyttäminen yhdessä sen väestön kanssa

- resurssien kestävän käytön edistäminen

- arktisen alueen monenvälisen hallintomallin edistäminen." - - (jatkuu alla)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katso "Elonkirjo ehtyy, ilmasto muuttuu – Ilmastopaneeli ja Luontopaneeli kutsuvat toimimaan":

http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/elonkirjo-eht...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset