Kirsiomp

Malmin alueella liito-oravametsiä tuhottu todella törkeästi!

  • EU:n direktiivilaji, jota esiintyy EU:n alueella vain Suomessa ja Virossa.
    EU:n direktiivilaji, jota esiintyy EU:n alueella vain Suomessa ja Virossa.

 

TÖRKEÄÄ JA TAHALLISTA YMPÄRISTÖN RAISKAAMISTA MALMILLA!

Metsurit saivat kaataa liito-oravametsän puut Malmin kentän vieressä. Poliisi päätti, ettei Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tekemä tutkintapyyntö anna aihetta rikostutkintaan, ks. alla:

 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/4e12d978-3d32-4593-94a6-634a75449d1f

ja tämä:

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9d27f449-4873-4a5c-82d7-d9f88bfe2e1b

 

Tämä sama törkeä ympäristörikos tapahtui vast' ikään (1.4.2019) myös Jyväskylässä avovankilalle tarkoitetulla liito-orava-alueella Ramoninkatu 4:ssä, Tourujokivarressa.

K-S Ely-keskus ja poliisi eivät reagoineet vaikka asiassa oli tehty 2 kpl Luonnonsuojelulain 57 § ja 57 a §:n mukaisia vireille panoja liito-oravametsän suojelemiseksi.

Suomen luonnon- ja ympäristönsuojelulakeja rikotaan viranomaisten taholta nyt todella törkeästi!

Kansalaisilla ja kuntalaisilla ei ole enää mitään mahdollisuuttaa suojella omaa monimuotoista lähiluontoaan ja -metsiään.

 

angry Tämän Sipilän hallitus on nyt saanut aikaan normien purullaan ja kaavoituksen sujuvoittamisellaan.

angry Tähän tulee saada nyt ehdoton stoppi! Kuka on seuraava ympäristöministeri?

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

57 § (22.12.2009/1587)
Pakkokeinot

Jos joku lyö laimin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten noudattamisen taikka ryhtyy niiden vastaiseen toimeen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää asianomaista jatkamasta tai toistamasta tekoa tai laiminlyöntiä ja sakon tai keskeyttämisen uhalla velvoittaa hänet määräajassa poistamaan oikeudenvastaisen tilan tai korjaamaan laiminlyönnin taikka asettaa uhan, että tarpeelliset toimenpiteet teetetään asianomaisen kustannuksella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.

Haittaa kärsivällä henkilöllä on oikeus saattaa 1 momentissa tarkoitettu asia vireille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, jos vireillepanon tarkoituksena on estää luonnon tuhoutuminen tai luonnonarvojen heikentyminen, joka ei ole merkitykseltään vähäinen, tai käynnistää luontovahingon korjaaminen. Sama oikeus on 61 §:n 3 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhteisöllä toiminta-alueellaan ja kunnalla. (27.6.2014/548)

Uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa koskevassa asiassa on muutoin noudatettava, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

57 a § (22.12.2009/1587)
Luontovahingon ehkäiseminen ja korjaaminen

Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa ammatillista toimintaa tai joka tosiasiassa määrää tästä toiminnasta (toiminnanharjoittaja), tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa tai uhkaa välittömästi aiheuttaa tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisella toimenpiteellä tai laiminlyönnillä luontovahingon, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava luontovahingosta tai sen välittömästä uhasta viipymättä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman vähäisiksi.

Saatuaan tiedon luontovahingosta tai sen välittömästä uhasta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on, sen lisäksi, mitä 57 §:ssä säädetään, määrättävä haitan aiheuttanut toiminnanharjoittaja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman vähäisiksi sekä määrättävä toiminnanharjoittaja ryhtymään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetussa laissa (383/2009) tarkoitettuihin korjaaviin toimenpiteisiin. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus voi tehostaa määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. Vireillepano-oikeudesta säädetään tämän lain 57 §:n 2 momentissa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toiminnanharjoittajalta luontovahingon tai sen uhan ehkäisemisen taikka luontovahingon korjaamisen kannalta välttämättömät tiedot.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta luontovahinkoon, jonka ehkäisemisestä ja korjaamisesta säädetään ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa tai geenitekniikkalaissa (377/1995). (27.5.2011/594)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tietoisku YVA:sta alla:

Mikä on ympäristövaikutusten arviointi YVA?

https://www.youtube.com/watch?v=yIDCDTM1V3c&featur...

- - "Suurilla hankkeilla on aina ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointi – YVA – on menettely, jossa selvitetään suurten hankkeiden ympäristövaikutukset jo suunnitteluvaiheessa.

Ympäristövaikutusten arvioinnin avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeiden – esimerkiksi moottoriteiden, kaatopaikkojen tai voimalaitosten – haitallisia ympäristövaikutuksia. YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon, kun hankkeelle myönnetään lupia.

Ympäristövaikutusten arviointiin saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä."

---

HUOM! Myös hankkeiden yhteisvaikutusten perusteella voidaan määrätä YVA-menettely ja -arviointi tehtäväksi. Aina ei tarvitse olla yhtä suurta hanketta, vaan yhtäaikaiset ja lähitulevassa aloitettavat hankkeet yhdessä voivat vaatia YVA:n.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

12.10.2018: "Luontojärjestöt syyttävät Metsähallitusta liito-oravien kotimetsän hakkuista"

"Metsähallituksen hakkuista Suomussalmella on tehty tutkintapyyntö Oulun poliisilaitokselle. Tutkintapyynnön ovat tehneet Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ja Ylä-Kainuun luonto.

Tutkintapyynnössä ne pyytävät poliisia selvittämään, onko Metsähallitus hakkuissaan Luolavaaran alueella Suomussalmen Näljängässä hävittänyt liito-oravien lisääntymispaikkoja ja syyllistynyt siten luonnonsuojelulain 49 pykälän määrittelemään luonnonsuojelurikokseen.

Hakkuut on toteutettu tänä syksynä syys-lokakuun vaihteessa.

Tutkintapyynnössä luontojärjestöt väittävät, että hakkuut ovat tehty Kainuun ely-keskuksen antaman päätöksen vastaisesti.

Hakattu kohde oli osa juuri käynnistymässä olevaa, Metsähallituksen luontopalveluiden koordinoimaa liito-orava -hanketta, jonka tavoitteena on liito-oravan suojelun parantaminen Euroopassa." (loppu maksumuurin takana)

https://www.satakunnankansa.fi/a/201249899?utm_sou...

Käyttäjän minavaan kuva
jouko viitala

Jokaisella on oikeus käyttää aikaansa ja tarmoansa haluamallaan tavalla. Sitä en tietenkään halua kiistää.

Minua kyllä ärsyttää asioitten tärkeysjärjestys. En jaksa ymmärtää näitä viherpiipertäjiä. Jonkun liito-oravan tai vastaavan merkitys minun silmissäni on kovin vähäinen. Luonnon kiertokulussa on aina tapahtunut muutoksia, lajeja on hävinnyt ja muutoksia tapahtunut. En näe kovinkaan merkittävänä ihmiskunnalle esimerkiksi dinosauruksien katoamista!

Liian moni luonnonsuojelija käyttää luonnonsuojelulakeja omien tarkoitusperiensä ajamiseen. Tuskin voidaan todellisena luonnonsuojeluna pitää tilannetta, jossa vilpillisesti halutaan joitakin hankkeita kaataa, vaikkapa liito-oravien papanoita levittämällä.
Omalla alueellani taisi luonnonsuojelijoiden valitukset tien ja sillan rakentamisen estämiseksi maksaa miljoonia. Valituksen perusteena oli, että tuleva liikenne häiritsee muuttolintujen elinoloja. Samalla alueella on maanviljelyä harjoitettu vuosikymmeniä, eikä tällöin muuttolinnut ole lainkaan häiriintyneet. Vastaavia tapauksia on Suomessa kyllä löytyy muitakin.

Minun maailmassani ihminen on se tärkein. Mietin miten monta vanhaa ihmistä on vuosikausia sisätiloissa, ilman ulkona käyntiä. Henkilökunnalla ei yksinkertaisesti ole aikaa heitä ulkoiluttaa.
Arvostan kyllä paljon enemmän ihmistä, joka vierailee vanhusten luona ja vaikkapa käy ulkoiluttamassa heitä. Sensijaan, että etsisi liito-oravan papanoita metsistä. Ja pahimmillaan kuljettaa noita papanoita jonkin itselle vastenmielisen hankkeen estämiseksi.

Kovin harhaiselta tuntuu tilanne, että Elyllä on moninkertainen määrä tarkastamassa eläinten oloja kuin hoitolaitoksia. Arvojärjestys on väärä. Tottakai eläimiä pitää hyvin hoitaa, mutta niin pitäisi ihmisiäkin!

Anteeksi vain aloittaja, en kyllä näe ajamisiasi asioita kovinkaan merkittävinä. Luulen, etten näine ajatuksineni ole yksin!

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Kommentoija ei huomaa kysymyksen ydintä! Kyse koko kokonaisuudesta, joka liittyy Malmin historiallisen lentokentän ja sen ympäristön säilyttämiseen Longinojan taimenpuroineen sekä luonnon monipuolisuuksineen.

Vastassa on suuren kokonaisuuden tuhoaminen rakennuskelvottomalle lentokentälle, joka sisältää myrkyllistä sulfiittisavea. Paalutus jopa 30 m:n syvyyteen paaluilla, joiden määrä ulottuisi pituudeltaan Koreaan ja takaisin. Se vasta olisi "ympäristöteko" vailla vertaa Suomessa.

Malmia nakerretaan jopa lainsuojattomin keinoin Helsingin kaupungin erityissuojelussa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Lakeja ja direktiivejä hyväksytään ja Suomikin on sitoutunut noudattamaan niitä, mutta valitettavasti totuus on toista, kuten yleensäkkin kaavoituksessa ja ympäristön suojelussa.

Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella.

Suomella on kansainvälinen vastuu sen säilyttämisestä.

"Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoiman hankkeen tavoitteena on vuosina 2018–2025 parantaa liito-oravan suojelua huomioimalla lajin säilymiselle keskeiset elinympäristöverkostot tulevaisuutta varten".

http://www.metsa.fi/liito-orava-life

Käyttäjän minavaan kuva
jouko viitala

Varmastikin EU:n luontodirektiivi ja Suomen luonnonsuojelulaki sanovat noin. Turha sitä lienee kiistää.

Sensijaan asian tärkeydestä voidaan eri mieltäkin olla. Tästäkin voidaan olla samaa mieltä kuin monesta muustakin asiasta. Kyllä asiat ovat todella hyvin, kun tälläisen asian kanssa aikuiset ihmiset aivan tosissaan töitä tekevät.

Käyttäjän minavaan kuva
jouko viitala

Tuon Malmin lentokentän suojelua kannatan. Jossa muuten näkyy Vihreitten kaksinaamaisuus, suojelun tiukimpia vastustajia taitavat olla Vihreät Anni Sinnemäen johdolla! En kylläkään suojelun perusteina jotain liito-oravia ja sellaisia ymmärrä. Vaikeasti rakennettavaahan tuo alue taitaa olla:

Sensijaan perusväittämäni kannalla olen edelleen, "luonnonsuojelijoiden" toiminta ei kaikilta osin kestä päivänvaloa. Enkä sitä pidä niin tärkeänä kuin monta muuta asiaa. Monilla heistä on käsitys, että tarkoitus pyhittää keinot. Taisi olla turkistarhauksen vastustajien yhtenä perusteena olla kiinalainen video, jossa eläimen nahkaa poistetaan elävältä eläimeltä. Nyttemmin on selvinnyt, että videon ovat eläintensuojelijat ostaneet ja sittemmin sitä hyödyntäneet.

En sitä epäile, ettei tämä liito-oravan suojelu perustu EU:n direktiiveihin. Mutta tuskin tämä ankaruudessaan on EU:n (ja Suomen) direktiiveistä ainoa, jota maalaisjärki ei ymmärrä. Elämän realiteetteja eivät nämä usein arkielämän ja tavallisten ihmisten unohtaneet päättäjät eivät useinkaan ymmärrä. Vanha tuomarisäätö on päättäjiltä unohtunut, mikä ei ole kohtuus, ei ole laki, jotenkin noinhan se taisi olla.

Näen, että tärkein suojelukohde on kuitenkin ihminen jä hänen elämänsä. Ei tunnu oikealta, että eläinten ulkoilusta ja vastaavista on tiukkoja lakeja ja säädöksiä, sensijaan laitoksissa olevien ihmisten vastaavia ei taida löytyä ja monta muuta vastaavaa löytyy.

Edelleen koen niin, että henkilön joka käy vaikkapa hoitolaitoksissa vapaaehtoisesti auttamassa, saa minulta suuremman arvostuksen kuin joku hiirenpapanoita metsässä etsivä.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Onko Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari ja runoilija Anni Sinnemäki ( vihr.) myynyt aatteensa eniten tarjoavalle ?

Käyttäjän minavaan kuva
jouko viitala

Eipä olisi ensimmäinen kerta!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jouko, katsoiko tänään Ylen Aamu-TV:stä biodiversiteetti keskuksen johtaja Petri Ahlrothin haastattelua?

Minä katsoin: pisti asiat tärkeysjärjestykseen niin nuorten kuin ikääntyneidenkin osalta. Nyt on kiire: ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden tuho kulkevat käsi kädessä. Ihminen on osa tätä tuhoa - väistämättä.

Enää ei puhuta "jos", vaan nyt puhutaan "kun" tuho tapahtuu. Missä laajuudessa se tapahtuu ja kuinka nopeasti, siihen voimme vaikuttaa. Ja nyt on kiire.

Liito-oravien väheneminen - ja lopulta niiden sukupuutto - on yksi indikaattori vanhojen metsien ja lehtometsien tuhosta. Samalla kun häviää paljon muita eläin- ja kasvilajeja. Liito-oravat eivät "tikkupelloissa" pesi, joita sellutehtaat jättävät jälkeensä.

Asioiden yhteydet on nähtävä laajemmassa mittakaavassa - siinä olet ihan oikeassa.

Käyttäjän minavaan kuva
jouko viitala

Tuota haastattelua on ole ehtinyt katsoa.
Oma kantani noihin asioihin perustuu suuresti siihen, että eri lähteistä saa kovin erilaista tietoa noista asioista.

Uskoani tuomioennusteisiin heikentää suuresti se, että tähän saakka iso osa ennusteista ovat osoittautuneet pahasti virheelliksiksi. Eli ne eivät ole toteutuneet.

Koko ajan tulee tietoa, että annettu tieto on kovin tarkoitushakuista. Ollaan luomassa paniikkia, joka on jo Suomessakin johtanut siihen, että koululaisille on pitänyt antaa asiasta terapiaa.
On tehty esimerkiksi ruotsalaisesta tytöstä asialle keulakuva. Julkisuuteen annnetun tiedon mukaan tyttö on "löydetty" kadulta. Lehtitietojen mukaan tyttö kuitenkin oli "löytäjän" perhetuttuja. Tämän kaltaisten tietojen löytyminen vie ainakin minun uskoani siihen, että näillä "tuomionapostoleilla" olisi aina puhtaat jauhot pussissa.

Tottakai ympäristöstä pitää huolta pitää, mutta se, että annetaan kuva, jonka mukaan se.mitä Suomessa tehdään ratkaisisi koko maailman ympäristöongelmat. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, ymmärtääkseni Suomen tilanne on yksi maailman parhaista.

Vähän erilainen arvio tilanteesta löytyy allaolevasta blogistahttp://mikkopaunio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275627-ykn-ymparistoagenda-aivan-hukassa

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset