Kirsiomp

RAKLI:n 2-tasoiseen kaavajärjestelmään vain pakollisen YVA:n ja SOVA:n kautta

 • https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B4D7BD2AF-7A1E-4506-B846-328F8B82DC9E%7D/101921
  https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B4D7BD2AF-7A1E-4506-B846-328F8B82DC9E%7D/101921
 • https://thl.fi/documents/966696/1449811/kunnallisen_paatoksen_ennakkoarviointi.pdf/99cb6806-a679-4dac-9907-74ca646bd847
  https://thl.fi/documents/966696/1449811/kunnallisen_paatoksen_ennakkoarviointi.pdf/99cb6806-a679-4dac-9907-74ca646bd847
 • https://thl.fi/documents/966696/1449811/kunnallisen_paatoksen_ennakkoarviointi.pdf/99cb6806-a679-4dac-9907-74ca646bd847
  https://thl.fi/documents/966696/1449811/kunnallisen_paatoksen_ennakkoarviointi.pdf/99cb6806-a679-4dac-9907-74ca646bd847

 

Byrokratian seuraus: Pääkaupunkiseudulla 1,2 miljoonaa neliötä tyhjänä (Verkkouutiset.fi 26.4.2019):

- - "Sääntelyn on tuettava kestävää kaupungistumista sekä asukkaiden, yhteiskunnan että ilmaston näkökulmasta, Laurikainen vaatii. Jotta kaavoitusjärjestelmä voi vastata riittävän nopeasti yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, on siitä saatava hänen mukaan nykyistä ketterämpi.

RAKLIn mielestä vastavalitun eduskunnan rooli on kaavoitusjärjestelmän tulevaisuuden suhteen ratkaiseva. Päätökset ympäristöministeriön viime vuonna aloittamassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa tehdään seuraavan kolmen vuoden aikana.

– Haluamme saada kaavoitukseen lisää joustavuutta ja tilaa oikea-aikaiselle suunnittelulle. Niiden avulla kaavoitetaan parempaa kaupunkiympäristöä. RAKLI ehdottaakin siirtymistä kaksiportaiseen kaavajärjestelmään, joka vähentää kaavoituksen yksityiskohtaisuutta ja sujuvoittaa kaavoitusta, Laurikainen sanoo.

RAKLIn ehdotuksessa uudessa kaavoitusjärjestelmässä vanhan asema-, yleis- ja maakuntakaavan korvaisivat paikalliskaava ja kaupunkiseutukaava. Kaavoituksen muuttuessa kolmiportaisesta kaksiportaiseksi ja tarkimman kaavatason poistuessa kaavoitusprosessista saataisiin nopeampi ja vähemmän yksityiskohtainen.

Vaikka ehdotuksessa kaavapäätösoikeus säilyy selkeästi kunnalla, toisi uusi järjestelmä lisäksi mukanaan yksityisen rakennushankkeeseen ryhtyvän oikeuden valmistella kaavaa. Tämä lisäisi kaavoitusresursseja, nopeuttaisi kaavavalmistelua ja parantaisi kaavan toteutumismahdollisuuksia." - -

Lähde:

https://www.verkkouutiset.fi/byrokratian-seuraus-paakaupunkiseudulla-12-...

--

 

yes RAKLI:lle ja kaikille rakennushankkeita suunnitteleville valtion, kuntien ja yksityisten rakennusliikkeiden pääsuunnittelijoille tiedoksi, opiskeltavaksi ja toimeenpantavaksi alla olevat voimassa olevat YVA- ja SOVA-lakeja koskevat tiedot:

 

YVA

 

Hankkeiden YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaiheet

Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava taho (esim. yksityinen yritys) toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, joka on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Arviointiohjelmassa kuvataan, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään sekä miten arviointi ja siihen liittyvä tiedottaminen ja vaikutusalueella asuvien osallistuminen arviointiin järjestetään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kootaan tieto arviointiselostukseen.

Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella, kokoaa niistä annetut asukkaiden ja järjestöjen mielipiteet ja viranomaisten  lausunnot ja laatii niiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta lausunnon arviontiohjelmasta ja perustellun päätelmän arviointiselostuksesta.

Myös ihmisiin kohdistuvat vaikutukset on arvioitava YVA-menettelyn aikana. Lisätietoja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Hankkeesta vastaava maksaa kustannukset

Hankkeesta vastaava on vastuussa arvioinnista aiheutuvista kustannuksista (ympäristövaikutusten selvittäminen, viestintä, kuuleminen). Hankkeesta vastaava maksaa myös yhteysviranomaiselle arviointiohjelmasta ja perustellusta päätelmästä säädetyn maksun.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö, p. 0400 143 937, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 27.6.2013 klo 16.51, päivitetty 21.11.2018 klo 9.46

 

SOVA

 

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi SOVA

Viranomaisen tulee selvittää ja arvioida valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset, jos niiden toteuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa ihmiseen, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin.

Ympäristöarvioinnista vastaa suunnitelmaa tai ohjelmaa valmisteleva viranomainen.

Arvioinnissa otetaan huomioon aiemmat ympäristöstä ja ympäristövaikutuksista tehdyt selvitykset joita voidaan täydentää ja ajantasaistaa tarpeen mukaan.

Juna

Pirjo Ferin, YHA-kuvapankki

Mistä ympäristöarviointi tehdään?

Ympäristöarviointi tehdään SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) mukaan sellaisista suunnitelmista ja ohjelmista, jotka

1. ovat viranomaisten laatimia,
2. perustuvat lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen,
3. luovat puitteet hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille sekä
4. laaditaan seuraaville toimialoille:

 • maa-, metsä- tai kalatalous,
 • energiahuolto,
 • teollisuus,
 • liikenne,
 • jätehuolto,
 • vesitalous,
 • televiestintä,
 • matkailu,
 • aluekehitys,
 • alueidenkäyttö,
 • ympäristönsuojelu ja
 • luonnonsuojelu.

SOVA-asetuksessa nimetään suunnitelmia ja ohjelmia, joista tehdään aina SOVA-lain mukainen arviointi. Asetuksessa luetellaan harkintaperusteet, joiden avulla suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen määrittelee, onko arviointi tarpeellinen.

Lisäksi SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi on tehtävä, jos lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen perustuvasta viranomaisen suunnitelmasta tai ohjelmasta on tehtävä luonnonsuojelulaissa säädetty Natura-arviointi.

Myös maankäytön suunnitteluun liittyvät kaavat ovat suunnitelmia, joita tulee arvioida kuten muitakin suunnitelmia ja ohjelmia. Kaavojen vaikutukset arvioidaan osana maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusmenettelyä.

Vesienhoitosuunnitelmien ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisessa menettelyssä.

SOVA-laki tuli voimaan 1.6.2005. Tätä ennen laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vuodelta 1994 edellytti, että myös suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset arvioidaan.

Uusi ohje ja opas (22.2.2017)

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 050 413 0550

Julkaistu 2.7.2013 klo 16.12, päivitetty 22.2.2017 klo 14.34

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

THL:n sivuilta IVA:sta alla:

- - "Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA), kuten muutkin ennakkoarvioinnin sovellukset, tehdään osana päätöksen valmisteluprosessia. Aloite ennakkoarvioinnin tekemiseksi voi tulla asukkailta, työntekijöiltä tai päättäjiltä." - -

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-ed...

---

STM Julkaisuja 2016:2

"Säädösvaikutusten arviointi IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN NÄKÖKULMASTA"

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handl...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

RAKLI:lle tiedoksi se, että jos YVA-lain 15,1 §:n säädöstä, joka kertoo, että "Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen muu valmistelu huomioonottaen vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna" ei ole toteutettu, niin ko. "Arvioinnin on kuitenkin oltava käytettävissä 25 §:n mukaista lupa-asiaa ratkaistaessa".

RAKLI:lle edelleen tiedoksi YVA-lain 25 § eli se, että "Tässä laissa tarkoitettua hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä.

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän sekä valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät 29 §:ssä tarkoitetut kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat."

---

RAKLI:lle tiedoksi:

Ei kaavoituksen byrokratia hidasta kaavoitusta; vaan se, että YVA- ja SOVA-arviointeja ei ole suuren yleisön kuulemisineen toteutettu hankkeiden varhaisessa vaiheessa ja ko. arvioinnit joudutaan toteuttamaan jälkeenpäin - ja jääräpäisimmissä hankekaavoissa vasta pitkällisen oikeusprosessin jälkeen.

Varoittavana esimerkkinä tästä Jyväskylän Tourujokivarteen rakenteilla oleva avovankilahanke/asemakaavamuutos, jossa ei ole tehty YVA- eikä SOVA-arviointeja eikä muutenkaan toimittu julkisista hankinnoista säädettyjen lakien ja direktiivien mukaisesti.

Käyttäjän harrimakipetaja kuva
Harri Mäki-Petäjä

Toinen varoittava esimerkki on tämä siltaremonttityömaa Kokkolassa. Työmaan ohittavaa varasiltaa ei ole. Ratkaisun voi kyseenalaistaa monesta syystä, mutta erityisesti sen vuoksi, että pohjoisen suunnasta tuleva liikenne keskussairaalaan kulkee sillan kautta. Erityisen huolissaan pitäisi olla pelastusajoneuvojen läpipääsystä, mutta myös vilkas työmatkaliikenne mietityttää.

https://yle.fi/uutiset/3-10751395

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Harri, hyvä esimerkki sinulta siitä, mitä puuttuva SOVA saa aikaan.

Katsoin, että "Rinnakkaissillan on arvioitu maksavan reilut 100 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen johtaja kertoi, että teknisesti tämä olisi täysin mahdollista tehdä. Kasitiellä Kokkolan pohjoispuolella kaikki viimeaikaiset siltakorjaukset on toteutettu rinnakkaissilloilla - siitäkin huolimatta, että liikennemäärät ovat pienempiä."

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/570471?fbcli...

Miksi siis rinnakaissiltaa ei tehdä? Eihän reilut 100 000 euroa ole mikään raha siitä, että liikenne sujuu. Voisikohan Berner vähän avata pussin nyörejä? ;)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

RAKLI:lle tiedoksi alla oleva "Hyvä-SOVA -palkinto":

"Hyvä-SOVA -palkinto myönnettiin Nokian kaupungille. Nokian kaupungin Koukkujärven jätevedenpuhdistamon ja jätteenkäsittelylaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos on sovitettu erinomaisesti Koukkujärven bioratkaisuhankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa.

Menettely on ollut esimerkki siitä, miten kaksi hallinnollista menettelyä, asemakaavoitus ja YVA-prosessi on ollut mahdollista sovittaa yhteen siten, että kuulemiset ja yleisötilaisuudet on järjestetty samanaikaisesti. Tästä on nykyään säädetty myös 5.5.2017 voimaan tulleessa laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.

Nokian tapauksessa yhteensovittamisesta sovittiin asemakaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa helmikuussa 2016, yhteinen yleisötilaisuus oli saman vuoden syksyllä. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja Koukkujärven bioratkaisun arviointiohjelma olivat sen jälkeen samanaikaisesti nähtävillä.

Varsinainen asemakaavaehdotus on laadittu YVA-selostuksesta saadun yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen, jolloin on voitu hyödyntää vaikutusten arvioinnissa tehtyjä selvityksiä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tuottanut näin ajoitettuna myös asemakaavaan tarvittavan selvitysaineiston.

Yhteensovittaminen sopii hyvin yhdyskuntahuollon kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Menettelyn keskeinen merkitys on ollut siinä, että asemakaavan kaavoitusvaiheessa saatiin merkittävää tietoa hankkeen vaikutuksista ja asukkaille voitiin antaa vastauksia asialliseen tietoon perustuen. Osallisten kannalta tärkeimmät keskustelut käytiin asemakaavan aloitusvaiheessa, jolloin oli jo tietoa hankkeen vaikutuksista. Lisääntynyt tieto hankeen vaikutuksista johti lopulta siihen, että asemakaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia eikä asemakaavasta valitettu.

Palkitun SOVA -menettelyn asemakaavan on laatinut Nokian kaupunki, hankkeesta vastaavat ovat olleet Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Nokian Vesi Oy, konsulttina Pöyry Finland Oy. Kaavaohjauksesta vastaava alueellinen viranomainen ja yhteysviranomainen on ollut Pirkanmaan ELY -keskus."

http://www.yvary.fi/2019/03/vuoden-2019-parhaat-va...

---

-> -> -> RAKLI & co, tämä on juuri esimerkki siitä, mitä hyvä YVA ja SOVA saa aikaan eli kaavoitus nopeutuu kun kaavoista ja viranomaisten suunnitelmista ei valiteta!

Otetaanhan opiksi! :)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset