Kirsiomp

Kuluttajansuoja koskemaan kaikkia vanhusten/ vammaisten/ lasten laitospalveluja

 • Maksan kotihoidosta omasta pussistani - minulle kuuluu kuluttajansuoja jo nyt! Jos joudun laitokseen, päättyykö kuluttajansuoja?
  Maksan kotihoidosta omasta pussistani - minulle kuuluu kuluttajansuoja jo nyt! Jos joudun laitokseen, päättyykö kuluttajansuoja?

 

yes "Vanhusten palvelutalojen asukkaiden kuluttajansuojaa pitäisi yhtenäistää

Virhetilanteiden hyvittämiseen pitää kehittää tasapuolinen ja toimiva ratkaisu.

Vanhusten palvelutalojen asukkaiden kuluttajansuoja riippuu siitä, kuka maksaa heidän palvelunsa. Vain ne asiakkaat, jotka maksavat palvelunsa kokonaan itse, voivat vaatia mahdollisten virheiden oikaisemista ja hyvittämistä. Näitä kuluttajaoikeuden säännöksiä sovelletaan myös palveluseteliasiakkaisiin. Muilla julkisten palvelujen asiakkailla tällaista mahdollisuutta ei ole, vaikka he saattavat maksaa huomattavankin osan palvelustaan itse. Kuluttaja-asiamies ja Kuluttajaliitto vaativat, että kuluttajilla pitäisi olla sama oikeussuoja siitä riippumatta, miten palvelu kustannetaan.

Vanhusten palvelutaloissa asuvien kuluttajansuoja on erilainen riippuen siitä, maksaako asiakas palvelusta itse, käyttääkö hän kunnan antamaa palveluseteliä vai onko hän kunnan ja palvelutalon välisen ostopalvelusopimuksen tai kunnan maksusitoumuksen piirissä. Tällä hetkellä kuluttajansuojalakia sovelletaan vain niihin palveluihin, jotka kuluttajat hankkivat yksityisiltä hoivakodeilta tai palvelutaloilta ja maksavat itse.

Palvelusetelilaissa olevan säännöksen mukaan kuluttajaoikeuden säännöksiä noudatetaan myös palveluseteliasiakkaisiin, vaikka setelin antaisikin kuluttajalle kunta tai kaupunki ja kuluttaja maksaisi palvelusta vain omavastuuosuuden. Asiakkaat, jotka ovat kunnan ostopalveluna tai maksusitoumuksella yksityiseltä palvelutalolta hankkiman palveluasumisen piirissä, jäävät sen sijaan kokonaan kuluttajansuojalain antaman turvan ulkopuolelle, vaikka asiakas saattaa maksaa itse palvelusta huomattavan osan.

yes Virhetilanteiden hyvittämiseen kehitettävä tasapuolinen ja toimiva ratkaisu

Samassa palvelutalossa voi olla sekä täysin itse maksavia että kunnan ostopalvelun piirissä olevia asukkaita. Jos palveluissa on puutteita tai virheitä, vain palveluistaan itse maksava asiakas voi vedota kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiin virheen oikaisemisesta ja hyvittämisestä. Sen sijaan kunnan ostopalvelun piirissä olevalla asiakkaalla tällaista mahdollisuutta ei ole. Hän voi tehdä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain perusteella palvelun puutteellisesta laadusta muistutuksen tai kantelun valvontaviranomaiselle.

”Kuluttajien kannalta on ongelmallista, että he ovat saman palveluntarjoajan asiakkaina erilaisessa oikeudellisessa asemassa siitä riippuen, miten palvelu on kustannettu. Hoivapalvelujen kuluttajansuojaa pitäisikin arvioida kokonaisvaltaisesti julkisten palvelujen erityispiirteet huomioon ottaen ja kehittää virhetilanteiden hyvittämiseen toimiva ratkaisu,” toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

”Valitettavan harva palveluasumisen asiakas tällä hetkellä tietää, että hänellä itse maksavana tai palveluseteliasiakkaana on kuluttajansuoja. Mikäli tällainen asiakas joutuu huonon hoidon kohteeksi siten, että sopimuksia rikotaan, on hänellä vaihtoehtona esimerkiksi vaatia kuluttajansuojan mukaista virheen korjaamista ja rahallista hyvitystä palveluasumisesta vastaavalta yritykseltä. Mikäli yritys ei asiakkaan vaatimuksiin suostu, voi asiakas viedä asian kuluttajariitalautakuntaan. Tätä oikeutta toivoisin käytettävän nykyistä huomattavasti laajemmin”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.

Kuluttaja-asiamies on sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevan lakiehdotuksen yhteydessä tuonut esiin, että myös julkisissa ja kolmannen sektorin tuottamissa sote-palveluissa tulisi olla samantyyppinen kuluttajansuoja kuin yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa jo nykyisin on. Kuluttajansuojasäännöksiä ei kuitenkaan ole otettu lakiehdotukseen. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta piti mietintöluonnoksessaan tilannetta kuluttajien kannalta ongelmallisena.

Kuluttaja-asiamies ei pidä myöskään perusteltuna sitä, että valinnanvapautta koskevan lakiehdotuksen mukaan palvelusetelin jatkossa korvaavaan asiakaseteliin ei enää sovellettaisi kuluttajaoikeuden periaatteita, jolloin yksityisissä palvelutaloissa ostopalveluna tai asiakassetelin avulla tuotettu palveluasuminen jäisi kokonaan kuluttajansuojan ulkopuolelle. Asukkaan ja palvelutalon välinen suhde muistuttaa kuitenkin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä sopimussuhdetta, jossa kuluttajansuojalain säännökset ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet tulee ottaa huomioon. Kuluttaja-asiamies on jo vuonna 2011 laatinut palveluasumista tarjoaville elinkeinonharjoittajille linjauksen ja muistilistan kuluttajansuojalain kannalta keskeisistä asioista.

Oikeusministeriössä on parhaillaan käynnissä lainsäädäntöhanke, jonka tarkoituksena on saada kuluttajansuojalakiin virhevastuusäännökset henkilöön kohdistuvissa palveluissa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös kuluttajansuojasäännösten ulottamista julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta että Kuluttajaliitosta on edustus oikeusministeriön työryhmässä." (Lähde: Tänään päivällä tullut uutiskirje, Alma Talent 6.2.2019; tekstin tummennukset omia)

Alkuperäinen lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote [alla]

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2019/5.2.2019-vanhusten-palv...

 ----

Vanhusten palveluasumista koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliset sopimukset

Kuuntele

Facebook Twitter LinkedIn

(2011, tarkistettu 2015)

Sisällys

 1. Vanhusten palveluasumiseen sovellettavia säännöksiä
 2. Palveluasumista koskeva sopimus
  2.1 Asukaslähtöisyys
  2.2 Sopimuksen sisältö
  2.3 Asumisen ja palveluiden hinnat ja niiden ilmoittaminen
  2.4 Palveluiden sopimuksenmukaisuus
  2.5 Sopimukseen tehtävät muutokset
  2.6 Asukkaan tilapäinen poissaolo palveluasunnosta
  2.7 Palveluasumista koskevan sopimuksen päättäminen
 3. Elinkeinonharjoittajan muistilista: Kuluttajansuojalain kannalta keskeiset asiat

Lähde:

https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen...

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Kuluttaja-asiamies on sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevan lakiehdotuksen yhteydessä tuonut esiin, että myös julkisissa ja kolmannen sektorin tuottamissa sote-palveluissa tulisi olla samantyyppinen kuluttajansuoja kuin yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa jo nykyisin on. Kuluttajansuojasäännöksiä ei kuitenkaan ole otettu lakiehdotukseen. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta piti mietintöluonnoksessaan tilannetta kuluttajien kannalta ongelmallisena" - - [alla]:

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valio...

- - "Kuluttaja-asiamies ei pidä myöskään perusteltuna sitä, että valinnanvapautta koskevan lakiehdotuksen mukaan palvelusetelin jatkossa korvaavaan asiakaseteliin ei enää sovellettaisi kuluttajaoikeuden periaatteita, jolloin yksityisissä palvelutaloissa ostopalveluna tai asiakassetelin avulla tuotettu palveluasuminen jäisi kokonaan kuluttajansuojan ulkopuolelle. Asukkaan ja palvelutalon välinen suhde muistuttaa kuitenkin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä sopimussuhdetta, jossa kuluttajansuojalain säännökset ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet tulee ottaa huomioon. Kuluttaja-asiamies on jo vuonna 2011 laatinut palveluasumista tarjoaville elinkeinonharjoittajille linjauksen ja muistilistan kuluttajansuojalain kannalta keskeisistä asioista." - -

https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisu...

Lähde:

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2019/5...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tiedoksi kaikille:

Jos me maksamme asiakasmaksun omasta tai lähiomaisen hoitotyöstä k o k o n a a n , niin me olemme samalla palvelun kuluttajia ja meitä koskee edellä blogitekstissä kerrotulla tavalla
t ä l l ä h e t k e l l ä kuluttajansuojalaki. Myös palveluseteliasiakkaat saavat kuluttajansuojan tällä hetkellä, joka on eriarvoistava käytäntö hoito- ja hoiva-asiakkaiden välillä ja perustuslain 6 §:n vastainen.

Jos sote-viranomaiset eivät valvo, niin kokeilkaa kuluttaja-asiamiestä. Hänelle voi tehdä myös ilmoituksen hinta-laatusuhteeltaan huonosta tai kalliista hoidosta sähköisesti (ja anonyymistikin):

https://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/

PS. Oikeuskanslerin linjauksen mukaisesti myös asiakasmaksussa/hoitolaskussa tulee olla oikaisuvaatimusohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Palveluasumisen virheet ja valitukset

Sopimuksen luonteesta riippuu se, mikä taho käsittelee palveluasumisen palveluja tai maksuja koskevia valituksia ja riitatilanteita.

Ostopalveluna hankitun palvelun laadusta vastaa kunta. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hän voi tehdä muistutuksen kunnalle tai kantelun aluehallintovirastoon.

Palvelusetelin saaneen asiakkaan ja palvelun tuottajan väliseen sopimukseen sovelletaan kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännöksiä ja periaatteita.

Jos palvelussa on virhe, asiakas voi

- vaatia virheen oikaisua. Jos se ei onnistu tai yritys ei oikaise virhettä kohtuullisessa ajassa, virheestä voi vaatia hinnanalennusta
- pidättyä viivästystapauksissa maksuista ja vaatia sopimuksen täyttämistä
- vaatia vahingonkorvausta eli rahallista korvausta vahingosta, joka palvelun virheestä on aiheutunut
- purkaa sopimuksen ja vaihtaa halutessaan palvelun tuottajaa, jos virhettä ei muilla keinoin voida hyvittää

Jos riita ei ratkea, asiakas voi

- ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, josta saa maksutta opastusta ja riitatilanteessa sovitteluapua
- valittaa asiasta kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia riitoihin
- tehdä muistutuksen kunnalle tai kantelun lääninhallitukseen

Myös itse maksetuista palveluista voi vedota kuluttajansuojaan. Ostopalveluna tai palvelusetelillä ostettujen palvelukokonaisuuksien ulkopuolelle jäävät ja asiakkaan itsensä maksettavat palvelut kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin. Itse maksettavia ovat muun muassa hygienia-, kampaaja-, yms. henkilökohtaiset palvelut menot ja maksut. Niitä koskevissa virhetilanteissa asiakas voi vaatia kuluttajansuojalakiin vedoten hyvitystä ja riitatilanteissa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen.

Koko palvelun itse maksava tekee sopimuksen yksityisen palvelutalon kanssa ja maksaa itse kaikki saamansa palvelut, jolloin palveluja ja maksuja koskevat sopimukset kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin. Asiakas voi vaatia kuluttajansuojalakiin vedoten hyvitystä palvelun virheestä ja riitatilanteissa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen.

Jos kuluttajaneuvonnan apu ei auta ja riita ei ratkea, itse maksetuista palveluista voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia riitoihin."

Kuluttajariitalautakunta

https://www.kuluttajariita.fi/fi/

Lähde:

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivasty...

---

Katso myös "Tiesitkö - asiakasmaksuja koskevassa laskussa on oltava oikaisuvaatimusohjeet?"

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268989-ti...

Käyttäjän AOBrusi kuva
Antti Brusi

Harhaan johtavaa markkinointia ei sovi unohtaa kokonaisuudessa. Aika tärkeä elementti luulisin.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Lahdelle tuhti lisälasku – pyytämättä ja yllättäen"

- - "Avataanko palvelusopimus?

Lahden kaupungin maksuosuudeksi vuoden 2018 osalta oli sovittu 354 miljoonaa euroa, johon on tulossa tämän hetken tiedon mukaan noin 11 miljoonan euron lisäys. Tämä vuosi pitäisi selvitä 364 miljoonalla eurolla." - -

https://kuntalehti.fi/uutiset/lahdelle-tuhti-lisal...

Katso myös:

https://kuntalehti.fi/uutiset/lahden-timonen-tarvi...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset