Kirsiomp

Tiesitkö - asiakasmaksuja koskevassa laskussa on oltava oikaisuvaatimusohjeet?

 • Eipä kukaan ole muistanut muutoksenhakumahdollisuudesta mainita... Näin ollen asiani ei ole vielä vanhentunut...
  Eipä kukaan ole muistanut muutoksenhakumahdollisuudesta mainita... Näin ollen asiani ei ole vielä vanhentunut...

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutoksenhakua ja oikaisuvaatimusohjeita koskevien säännösten soveltamisessa on ollut epäselvyyksiä. Oikaisuvaatimusohjeita koskevien epäselvyyksien vähentämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa, että asiakasmaksuja koskevaan laskuun on liitettävä kirjalliset oikaisuvaatimusohjeet. Ohjeet voidaan laatia suoraan laskulle. Asiakkaalla on oikeus hakea asiakasmaksuun muutosta.

Taustaa

Asiaan ovat ratkaisuissaan ottaneet kantaa sekä apulaisoikeuskansleri että eduskunnan apulaisoikeusasiamies, jotka molemmat ovat edellyttäneet muutoksenhakuohjauksen selkeyttämistä.

Apulaisoikeusasiamies totesi päätöksessään 21.4.2015 (Dnro 746/3/15), että laskutuksen oikeussuojakeinoista tulee ilmoittaa täsmällisesti laskutuksen yhteydessä. Neuvontaa varten tulisi laatia selkeät ohjeet oikeussuojakeinojen käyttämisestä annettavaa neuvontaa varten. Tämä ohjaus menettelystä tulee antaa myös asiakkaalle kirjallisesti.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään 11.3.2015 (Dnro OKV/2105/1/2013) kiinnittänyt kaupungin huomiota muutoksenhakuohjauksen antamiseen terveydenhuollon maksuja määrättäessä. Asiakasta olisi hallintolain 8 §:n neuvontavelvollisuuden käyttämiseksi tullut neuvoa, esimerkiksi laskun yhteyteen liitetyssä ohjauksessa, muutoksenhakumahdollisuudesta ja siitä, kuinka hänen tulee asiassa menetellä. Vielä tarkemmin apulaisoikeuskansleri on ottanut asiaan kantaa lääkärinlausunnosta perittävää maksua koskevassa päätöksessään 17.11.2016 (Dnrot OKV/1806/1/2015 ja OKV/1807/1/2015) (Dnro 5578/4/13), jossa hän on todennut, että hallintolain 46 §:n mukaisesti oikaisuvaatimusohjeet olisi tullut antaa samanaikaisesti päätöksen kanssa.

Oikaisuvaatimusohjeen sisällöstä ja ajankohdasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 15 §:n mukaan maksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus tehdään sille toimielimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa. Oikaisuvaatimusohjeiden sisällöstä on voimassa, mitä hallintolain 47 ja 49 §:ssä säädetään valitusosoituksesta.

Oikaisuvaatimusohjeissa on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

1) viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään,

2) viranomainen, jolle oikaisuvaatimus on toimitettava,

3) oikaisuvaatimusaika ja mistä se lasketaan,

4) vaatimukset oikaisuvaatimuskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä

5) oikaisuvaatimuksen perille toimittamisesta.

 

Lähde:

KUNTAINFO 1/2019 Helsinki 30.1.2019

Lisää aiheesta:

stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut

https://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

 

Lisätietoja antavat

Erityisasiantuntija Marjo Kekki, sosiaali- ja terveysministeriö,

p. 0295 163 675, etunimi.sukunimi@stm.fi (Huom! 31.3.2019 asti)

Hallitussihteeri Laura Terho, sosiaali- ja terveysministeriö,

p. 0295 163 550, etunimi.sukunimi@stm.fi

 

----

 

yes Hyviä ohjeita ongelmatilanteisiin alla:

 

Valittaminen

 

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi

 • tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle
 • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle.

Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen.

Potilasvahingosta voi hakea korvausta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia, vaan niiden käsittelystä vastaavat

 • kunnat
 • aluehallintovirastot
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Eduskunnan oikeusasiamies ja
 • valtioneuvoston oikeuskansleri.

Miten toimia?

Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksen muuttaminen

 • Sosiaalihuollon palveluja ja toimeentulotukea hakevilla on oikeus saada perusteltu päätös kirjallisesti. Toimeentulotukea koskevia päätöksiä ei anneta suullisesti.
 • Päätöksessä kerrotaan, miten siihen voi hakea muutosta.
 • Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle.

Sosiaalilautakunnan tai vastaavan toimielimen päätöksestä valittaminen

 • Sosiaalilautakunnan tai vastaavan toimielimen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa.
 • Hallinto-oikeuden päätöksestä voi joissain tapauksissa valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan.

Muistutus

 • Terveydenhuollossa hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.
 • Sosiaalihuollossa kohteluunsa tyytymätön voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
 • Viranomaisen on vastattava muistutukseen kohtuullisessa ajassa. Muistutuksella ei haeta muutosta päätökseen. Muistutus voi kuitenkin vaikuttaa siihen, miten toimintayksikössä vastaisuudessa toimitaan ja kohdellaan asiakkaita.

Sosiaali- ja potilasasiamies

 • Terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamies ja kunnan sosiaaliasiamies antavat tietoa potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja avustavat tarvittaessa  esimerkiksi muistutuksen tekemisessä.

Kantelu

 • Potilas tai sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa.
 • Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi Valviraan (esimerkiksi vakavat hoitovirheet, valtakunnalliset tai periaatteellisesti tärkeät asiat).
 • Valvira tai aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee.

Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä

 • Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.
 • Kantelulla saa koetun epäkohdan valvovan viranomaisen tietoon.
 • Kantelun perusteella ei kuitenkaan makseta vahingonkorvauksia.
 • Sen sijaan valvova viranomainen voi esimerkiksi antaa kantelun perusteella viranomaiselle huomautuksen.

Potilasvahinko

 • Jos potilaalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä henkilövahinkoja, niihin voi hakea korvausta.
 • Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskuksesta.

| Tulosta

Muualla verkossa

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

46 § (11.6.2010/581)
Oikaisuvaatimusohjeet

Jos päätökseen on ennen valituksen tekemistä vaadittava oikaisua erikseen säädetyssä oikaisuvaatimusmenettelyssä, ohjeet tällaisen oikaisukeinon käyttämisestä on annettava samanaikaisesti päätöksen kanssa.

Oikaisuvaatimusohje on annettava myös silloin, kun erikseen on säädetty hallintopäätöksen saattamisesta viranomaisen käsiteltäväksi muuna kuin muutoksenhakuasiana.

Oikaisuvaatimusohjeiden sisällöstä on voimassa, mitä 47 ja 49 §:ssä säädetään valitusosoituksesta.

47 §
Valitusosoitus

Päätökseen, johon saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä valitusosoitus. Siinä on mainittava:

1) valitusviranomainen;

2) viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava; sekä

3) valitusaika ja mistä se lasketaan.

Valitusosoituksessa on selostettava vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta.

48 §
Ilmoitus valituskiellosta ja valituskelvottomuudesta

Jos valittaminen on erityisen säännöksen nojalla kielletty tai päätös ei ole valituskelpoinen, päätökseen on sisällytettävä ilmoitus siitä, minkä säännöksen nojalla valittaminen ei ole mahdollista.

49 §
Valitusosoituksen korjaaminen

Jos valitusosoitusta ei ole annettu tai päätöksessä on virheellisesti ilmoitettu, ettei siihen saa hakea muutosta valittamalla, viranomaisen on annettava uusi lainmukainen valitusosoitus.

Jos valitusosoitus on virheellinen, viranomaisen on annettava uusi valitusosoitus, jos sitä pyydetään valitusosoituksessa mainitussa tai säädetyssä valitusajassa.

Valitusaika alkaa kulua uuden valitusosoituksen tiedoksiannosta.

49 a § (11.6.2010/581)
Luvun säännösten soveltaminen ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Tässä luvussa säädetään menettelystä oikaisuvaatimuksen käsittelyssä. Säännöksiä sovelletaan myös, jos virkamiehen päättämä asia on ennen muutoksenhakua saatettava asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Jollei tässä luvussa tai muualla erikseen toisin säädetä, oikaisuvaatimuksen käsittelyssä sovelletaan tätä lakia.

49 b § (7.8.2015/893)
Oikaisuvaatimuksen tekeminen ja valituskielto

Laissa säädetään erikseen, jos päätökseen saa vaatia oikaisua. Tällöin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa tai muussa laissa säädetään.

49 c § (11.6.2010/581)
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

49 d § (7.8.2015/893)
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

49 e § (11.6.2010/581)
Käsittelyn kiireellisyys

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä.

49 f § (7.8.2015/893)
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätöstä, johon saa vaatia oikaisua, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

Kun oikaisuvaatimus on tehty, oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi. Täytäntöönpanon kieltämis- tai keskeytysasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea erikseen muutosta.

49 g § (11.6.2010/581)
Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemiseen ei sovelleta 45 §:n 2 momenttia.

Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa yhteydessä ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten kuin 50–53 §:ssä säädetään."

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Oikeusaputoimiston menettely oikeusapua haettaessa

Kantelija oli toimittanut oikeusaputoimistoon oikeusapuhakemuksen ja pyytänyt samalla suosittelemaan yksityistä perheoikeuteen erikoistunutta yksityistä avustajaa. Kantelijalle oli lähetetty sähköpostiviesti, jossa todettiin muun muassa, että oikeusaputoimistossa käsitellään ainoastaan yksityisten avustajien Romeo-järjestelmään laatimia sähköisiä oikeusapuhakemuksia.

Oikeuskansleri katsoi, että oikeusaputoimiston kantelijalle lähettämä viesti on ollut siltä osin virheellinen, kun siinä todetaan oikeusaputoimiston käsittelevän ainoastaan yksityisten avustajien Romeo-järjestelmään laatimia sähköisiä oikeusapuhakemuksia. Vastaus on tältä osin antanut kantelijalle väärän kuvan, miten oikeusapua on mahdollista hakea. Oikeusaputoimistosta on kuitenkin viipymättä osittain virheellisen viestin lähettämisen jälkeen toimitettu kantelijalle viestit, joissa hänelle on ilmoitettu mahdollisuudesta tehdä oikeusapupäätös, tuotu esiin vaihtoehdot julkisen oikeusavustajan tai yksityisen avustajan antamaan oikeusapuun, ohjeistettu menettelyssä sekä toimitettu asianajajien yhteystietoja. Kantelijan oikeusturvan ja mahdollisuuden saada oikeusapulaissa tarkoitettua oikeusapua ei voida kyseisessä asiassa katsoa vaarantuneen osittain virheellisen viestin takia. Oikeuskansleri on katsonut, ettei asiassa ole syytä ryhtyä muihin toimenpiteisiin kuin että oikeusaputoimiston tietoon saatetaan näkemys virheellisestä menettelystä."

https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2015/20...

----

Tämä tapaus oli siis jo vuonna 2014 ja päätös 2015!

Miksi "Oikeuskansleri on katsonut, ettei asiassa ole syytä ryhtyä muihin toimenpiteisiin kuin että oikeusaputoimiston tietoon saatetaan näkemys virheellisestä menettelystä"?

Eikö muutoksenhakumahdollisuudesta ja oikeusavusta olisi tullut tiedottaa laajemmin julkisuudessa?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi! Hyvä kysymys. "Miksi "Oikeuskansleri on katsonut, ettei asiassa ole syytä ryhtyä muihin toimenpiteisiin kuin että oikeusaputoimiston tietoon saatetaan näkemys virheellisestä menettelystä"?

Voi vain ihmetellä miksi ylin valvova viranomainen vastaa aina vain "ei ole syytä ryhtyä muihin toimen piteisiin". Oli asia kuinka vakava ja lain vastainen.

Omassa tapauksessa ko. virasto vastasi vuosien päästä aivan muuhun mistä kantelimme. Yhteen asiaan otti kantaa ja huomautti, kun välimatkat asutukseen mitattiin väärin 240 metriä louhimosta asutukseen (todellisuus 80 m). Päätöksessään huomautti, että vastaisuudessa matkat on mitattava oikein.

Tämä huomautus aiheutti sen, että seuraavissa asiakirjoissa oikeuksille ja lupa/kaavoitus asiakirjoissa samat viranomaiset laittoivat asutuksen toista kilometrin päähän! Todellisuus oli lähin asutus 50 metriä lähimmän talon seinästä.

Toisin sanoen huomautuksella ja ryhtyä "mittaamaan oikein ei ole mitään tarkoitusta".
Uutta huomautusta ei annettu vaikka tilanne paheni.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Martti, ihan totta, mitä sanot...

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen

Kelan päätöksissä nuo muutoksenhakuohjeet ovat olleet aina. Joskus olen ihmetellyt, eivätkö ne olisi voineet olla kaksipuolia, siis päätöksen kääntöpuolella po. ohjeet. Paperiteollisuus kiittää Kelaa hyvänä asiakkaana. Entä se hiilijalanjälki?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Vanhusten hoiva-asiaa ajankohtaisena alla:

"Asiakkaiden tarpeiden tulisi ohjata sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamista" (UEF)

https://blogs.uef.fi/oikeuttakohtuudella/2019/02/0...

---

Tuntuisi, että vanhuksen huonosta hoidosta tai hoivasta voi tehdä em. asiakasmaksun oikaisuvaatimuksen ihan yksittäinenkin hoitokodin tai kotipalvelun asiakas, jos hän ei saa mielestään rahoilleen vastinetta? Onko kellään kokemuksia asiaan?

---

Jotta asiat sujuisivat paremmin tulevaisuudessa:

"Hyvinvointioikeuden instituutin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas-ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, VIITE: STM Dnro(STM074:00/2018)"

http://www.uef.fi/documents/300201/0/HVO+lausunto+...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

On ihmeellistä vaikka lait oikaisuohjeista ja viranomaisohjeet on selkeitä niitä ei kuitenkaan noudateta eikä valvota. Tämän huomasi huostaan otettujen lasten/nuorten asioissa.

Päätöksiä ei tehdä valitus osoituksia ei ole.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Jos vanhusten asiat on retuperällä samaa voi sanoa liian monen huostaan otetun lapsen/jälkihuolto nuoren kohtalosta. "Kids too" -kampanja! Lasten kaltoinkohtelut kuriin! kirjoitin siitä aika päivää sitten US.

Kantelu sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa.

Ei todellakaan toimi! Näin se menee AVI.lla "Ei aihetta toimenpiteisiin".

Lainaus; Sosiaalipolitiikan professori J.P. Roosin mukaan "Ikävä kyllä juuri sosiaalihuollon asiakaslaki antaa viranomaisille myös yllin kyllin mahdollisuuksia käyttää salassa pidettäviä tietoja hyväkseen asiakkaitaan vastaan".
https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/salassapi...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Vanhuksen huonosta hoidosta tai hoivasta pitäisi voida tehdä asiakasmaksun oikaisuvaatimus niin palveluasumisessa kuin kotipalvelun asiakkaanakin aina siinä tapauksessa, jos on ilmi selvää, että asiakas ei saa rahoilleen vastinetta.

Näin pitäisi voida myös kuntien toimia, kun he ostavat yksityisiltä hoivapalveluja.

Jos on haamuhoitajia, niin on varmasti myös haamuhoitoa ja -hoivaakin eli maksetaan sellaisesta, jota ei kuitenkaan asiakkaalle tarjota.

Oikeuskanslerihan on jo pari vuotta sitten linjannut, että asiakasmaksulaskuissa tulee olla oikaisuvaatimusohjeet. Tutustutaan oikeusvaatimusohjeisiin ja käytetään rohkeammin oikaisuvaatimusmenettelyä.

Muistutukset ja kantelut eivät johda parannuksiin useinkaan, katsotaan, jospa oikaisuvaatimukset olisivat tehokkaampia. Jos ei oikaisua asiakasmaksuasioissa tehdä, ne voi viedä seuraavaksi hallinto-oikeuden tutkittaviksi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset