Kirsiomp

Mikä on kuntouttavaan työtoimintaan "pakotetun" työttömän oikeusturva?

  • Mikä on kuntouttavaan työtoimintaan "pakotetun" työttömän oikeusturva?
  • Kuva ara.fi Menee ohi aiheen, mutta MTV3:n tämän päivän uutisointiin liittyn (meilläkö ei olisi Suomessa enää asunnottomia...?)
    Kuva ara.fi Menee ohi aiheen, mutta MTV3:n tämän päivän uutisointiin liittyn (meilläkö ei olisi Suomessa enää asunnottomia...?)

"Apulaisoikeusasiamies Pölönen arvostelee kuntien menettelyä kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamisessa

Eduskunnan oikeusasiamies vastaanotti ajalla syyskuu 2017–elokuu 2018 seitsemän kuntouttavaa työtoimintaa koskevaa kantelua. Kanteluissa on arvosteltu kuntia muun muassa siitä, että työtön on velvoitettu osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan työttömyysetuuden menettämisen uhalla vastoin palvelutarvettaan. Osa kantelun kohteena olevista kunnista on perustellut kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamista muun muassa sillä, että kunta maksaa osan pitkään työmarkkinatukea saaneiden työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta. Myös kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ja sitä, että kuntouttavalla työtoiminnalla korvataan virka-/työsuhteessa tehtävää työtä, on arvosteltu.

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Siinä ei synny virka- eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaan aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta, jos työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja henkilö yhdessä arvioivat, että henkilö ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen toteaa, että sopivien julkisten työvoimapalvelujen puute ei ole riittävä peruste ohjata henkilö kuntouttavaan työtoimintaan. Myöskään se seikka, että työttömyys tai työmarkkinatuen maksaminen on jatkunut pitkään ei oikeuta päättelemään, että henkilöllä olisi työ- ja toimintakyvyn asettamia rajoituksia. Jos henkilö on työttömyysetuuden menettämisen uhalla velvoitettu osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan vastoin palvelutarvettaan, työtoimintaan ohjaamisessa on kysymys hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden (tarkoitussidonnaisuuden periaate ja objektiviteettiperiaate) vastaisesta menettelystä.

AOA on lisäksi kiinnittänyt huomiota aktivointisuunnitelman tekemistä ja sisältöä koskeviin säännöksiin. Aktivointisuunnitelmiin ei oltu kirjattu kaikkia lain edellyttämiä asioita.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisut EOAK/5424/2017 ja EOAK/274/2018 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Päivi Pihlajisto, p. 09 432 3388"

Lähde:

https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/-/apulaisoikeusasiamies-polonen-arvo...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Laki kuntouttavasta työtoiminnasta"

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189

3 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan aktivointisuunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen työttömälle alle 25-vuotiaalle työmarkkinatukeen oikeutetulle tai toimeentulotukea saavalle:

1) jolle on laadittu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu työllistymissuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana;

2) jolle on laadittu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu työllistymissuunnitelma ja joka on saanut työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n mukaisen työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa; taikka

3) jolle on tehty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettu työnhakijan haastattelu ja jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.
(28.12.2012/937)

Tätä lakia sovelletaan lisäksi aktivointisuunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen työttömälle 25 vuotta täyttäneelle työmarkkinatukeen oikeutetulle tai toimeentulotukea saavalle, jolle on aiemmin laadittu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu työllistymissuunnitelma ja:

1) joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä;

2) joka on työttömyysturvalain 6 luvun 7 tai 9 §:n mukaisen työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä; taikka

3) jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.
(28.12.2012/937)

Tämän lain soveltamisesta muuhun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun henkilöön säädetään 15 §:ssä.

Tätä lakia ei sovelleta henkilöön, jolla on kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisesti oikeus kotoutumissuunnitelmaan. Laskettaessa 1 ja 2 momentin mukaisia määräaikoja otetaan kuitenkin työttömyyden perusteella kotoutumistukena maksettu työmarkkinatuki ja toimeentulotuki huomioon. (30.12.2010/1389)

Tätä lakia sovelletaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen sellaiselle 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle henkilölle, joka on ohjattu työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa (1369/2014) tarkoitetulla tavalla monialaiseen yhteispalveluun ja jonka kanssa laaditaan mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettu monialainen työllistymissuunnitelma. Monialainen työllistymissuunnitelma korvaa tässä laissa tarkoitetun aktivointisuunnitelman. (30.12.2014/1372)"

---

Itse en tiennytkään, että tässä laissa on tällainen 25-vuoden ikäraja - moniko mahtaa tietää?

Laissa on kuitenkin myös näin:

- - "Tätä lakia sovelletaan lisäksi aktivointisuunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen työttömälle 25 vuotta täyttäneelle työmarkkinatukeen oikeutetulle tai toimeentulotukea saavalle, jolle on aiemmin laadittu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu työllistymissuunnitelma ja ..." - -

---

Onko teillä kokemuksia tästä kuntouttavasta työtoiminnasta? Hyviä tai huonoja?

Käyttäjän hoikanpoika kuva
Ari Mikkola

Hmm.. Eli keskustelun tulisi koskea siis sitä että voiko yhteiskunta velvoittaa työttömän ottamaan mitä vain työtä vastaan saadakseen tukia ja pitäisikö lakitekstiä muuttaa siten että se olisi sallittua, jopa edellytys tuen saamiseen.
Käsittääkseni joissain Euroopan maissa on järjestelmiä joissa lyödään esim katuharja kouraan ja katuja lakaisemaan työttömyyskorvausta vastaan.
Ainakin pelotevaikutelma olisi kova..

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sivu 6/7: - - "Jos kantelija on työttömyysetuuden menettämisen uhalla velvoitettu osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan, vaikka hänellä ei ole työ- ja toimintakyvyn asettamia rajoituksia osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön, työtoimintaan ohjaamisessa on kysymys hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden (tarkoitussidonnaisuuden periaate ja objektiviteettiperiaate) vastaisesta menettelystä." - -

Lähde:

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Hyvän hallinnon periaatteet

Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Näitä periaatteita on viisi:

• Yhdenvertaisuusperiaate:

Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa, että viranomaisten on kohdeltava kaikkia asiakkaita tasapuolisesti, ilman että ketään syrjitään. Asioissa on toimittava johdonmukaisesti, eli samanlaisissa asioissa tulee toimia samalla tavalla riippumatta siitä, kuka on asiakkaana.

• Tarkoitussidonnaisuuden periaate:

Tämä periaate tarkoittaa, että viranomainen ei saa käyttää harkintavaltaansa väärin, vaan ainoastaan lainmukaisiin tarkoituksiin. Viranomainen ei siis saa käyttää valtaansa esimerkiksi vain oman henkilökohtaisen etunsa edistämiseen. Asiat tulee ratkaista vain lainmukaisilla perusteilla.

• Objektiviteettiperiaate:

Objektiviteettiperiaate tarkoittaa puolueettomuusperiaatetta. Viranomaisten päätösten tulee olla perusteltuja ja heidän on toimittava työssään puolueettomasti. Esimerkiksi valittaessa johonkin virkaan henkilöä, viranomainen ei saa suosia ystävää tai läheistään valinnassa.

• Suhteellisuusperiaate:

Suhteellisuusperiaate edellyttää, että viranomaisten toimet ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien toimenpiteiden on oltava välttämättömiä asian ratkaisemisen kannalta. Toimenpiteet eivät saa rajoittaa yksityisen ihmisen oikeuksia ja etuja yhtään sen enempää, kuin on pakko. Esimerkiksi hallintoasian asianosaiselta ei saa vaatia enempää selvitystä, kuin on välttämättä tarpeen, ja sosiaalihuollossa täytyy aina valita lapsen suojelemiseksi sopivista toimenpiteistä lievin.

• Luottamuksensuojaperiaate:

Luottamuksensuojaperiaate on yksityisen ihmisen suoja julkista valtaa vastaan. Kun periaatetta noudatetaan, ihmiset voivat luottaa siihen, että viranomaisten ratkaisut ovat oikeita ja lainmukaisia. Viranomaisten asiakkaat voivat myös luottaa, että päätökset ovat pysyviä."

https://www.laki24.fi/hyvan-hallinnon-periaatteet/

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Oulussa kuntouttavaan työtoimintaan haluaa niin moni, että paikkoja on paljon vähemmän. Minä olisin erittäin tyytyväinen, jos pääsisin kuntouttavaan työtoimintaan, mutta ei onnistunut/onnistu millään. Aktiivimallin täyttäminen ei kuulemma ole riittävä syy päästä kuntouttavaan työtoimintaan tai yhtään mihinkään palveluun täällä.

Ihmetyttää oman kokemukseni perusteella nämä kuntouttavasta valittajat. Siitä saa 9 euroa päivässä (iso raha minulle) sekä kunta maksaa vieläpä kuukauden linja-autolipun (jota normaalisti ei ole varaa ostaa) osallistumiskuukausilta. Kesto on vain 4 tuntia päivässä, ja siihenkin mahtuu tauko(ja). Nykyään enintään 4 päivää viikossa. Aktiivimallin leikkauksen välttää myös. Paljon parempi kuin työkokeilu, joka on 5 päivää viikossa normaalilla työajalla ilman linja-autolippua.

Käyttäjän JariEeva kuva
Jari Eeva

Oulussa on siis paljon jollain tapaa sairaita työttömiä, vai olisiko syynä aktiivimalli, että paikat ovat täynnä?

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Sairaita on varmaan aivan tavanomainen määrä (keskuskaupunkeihin kerääntyy sairaita, ja Oulu on vieläpä suureksi kunnaksi halpa asua, koska töitä ei ole) niin kuin muuallakin. Aktiivimalli ei ole kenellekään peruste saada paikka palveluun täällä, TE-keskuksen työntekijä on suoraan minulle kertonut. Aktiivimalli kuitenkin varmasti vähän lisää osallistujia, koska moni lähtee innokkaammin, jos mahdollisuus päästä on. Syy Oulussa tilanteeseen on se, että täällä on erittäin paljon työttömiä, varsinkin parhaassa työiässä olevia, joilla ei ole työpaikkaa. Ilman koulutusta, kortteja ja passeja (ne pääsee suorittamaan vain, jos on todistus työllistymisestä. Työilmoituksissa kuitenkin vaaditaan työntekijällä jo olevan tarvittavat kortit valmiina) sekä ajokorttia työllistyminen on erittäin vaikeaa. Sitten kun on ollut pitempään työttömänä, ei kelpaa edes mihinkään työvoimapoliittisiin koulutuksiin, vaikka ne olisi suunnattu omalle kohderyhmälle. Oulu on siis kaupunki, jossa on erittäin paljon häviäjiä, siis nykysuomeksi luusereita. Vuokratasosta muihin kaupunkeihin nähden näkee, että täällä ei ole työpaikkoja. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen myös maksaa kunnalle. Kuntouttava ei siis tuota yhteiskunnalle mitään, vaan aiheuttaa nettokustannuksia. Ei siellä juurikaan tuottavaa työtä tehdä. Sairas ei todellakaan tarvitse olla, että kuntouttavaan joutuu/pääsee. Pitkä työttömyys riittää. Minutkin pakotettiin (mielelläni siis osallistuin, mutta kieltäytyminen olisi tietenkin johtanut karenssiin) kuntouttavaan työtoimintaan kolmeksi kuukaudeksi. Olisin halunnut jatkaa, mutten saanut jatkoaikaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Riku, sinä olet liian "terve" ;)

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Luin tämän Saku Timosen blogin jokunen aika sitten ja asia tuntuu olevan aika yksiselitteinen. Viranomaisten täytyy esittää pätevät syyt miksi sinulle tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa. Pelkkä pitkä työttömyys ei ole todiste elämänhallinan menettämisestä. Vaikka sinua yritettäisiin pakottaa siihen, esimerkiksi karenssilla uhkailemalla, teet valituksen ja jatkat valitusten tekemistä aluehallinolle ja eduskunnan oikeusasiamiehelle asti.
https://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/...

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/...

Tässä oikeusasiamiehen päätöksessä kaupunki ja TE-toimisto saivat moitteet siitä että olivat yrittäneet vastoin lakeja työntää pitkään työttömyysetuukisa nostanut henkilö kuntouttavaan työtoimintaan ilman pätevää perustelua.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ralf, kiitos kommenteistasi ja linkeistäsi.

Viimeisessä linkissäsi onkin kerrottu sivulla 7/7, että - - "Koska kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, sen järjestämistä koskevasta muutoksenhausta säädetään sosiaalihuoltolain 6 luvun 50 §:ssä, jonka mukaan 45 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä siten kuin hallintolaissa säädetään." - -

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/...

---

Selvyyden vuoksi, että sosiaalihuoltolain 45 § "Sosiaalihuoltoa koskeva päätöksenteko ja toimeenpano" sanoo näin:

"Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kiireellisiä toimenpiteitä koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella viipymättä siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Muissa kuin kiireellisissä asioissa päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun asia on tullut vireille.

Päätös on toimeenpantava kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja muissa kuin kiireellisissä tapauksissa ilman aiheetonta viivytystä. Päätös on kuitenkin toimeenpantava viimeistään 3 kuukaudessa asian vireilletulosta. Aika voi olla tätä pidempi, jos asian selvittäminen erityisestä syystä vaatii pidempää käsittelyaikaa tai toimeenpanon viivästymiselle on muu asiakkaan tarpeeseen liittyvä erityinen peruste.

Asian käsittelemisestä ja päätöksenteosta säädetään lisäksi hallintolaissa."

ja sosiaalihuoltolain 50 § "Oikaisuvaatimus" kertoo näin:

"Edellä 45 ja 46 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä siten kuin hallintolaissa säädetään."

---

PS. Em. päätökseen tulee liittää aina valitusohje.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset