Kirsiomp

Tarvitaanko Suomen lakiin ylitörkeän lapsenraiskauksen rangaistus? Mikä?

  • 1. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitut rangaistukset 2010—2011 ja 2015—2016 (päärik. muk.; Tilastokeskus)
    1. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitut rangaistukset 2010—2011 ja 2015—2016 (päärik. muk.; Tilastokeskus)
  • 2. Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitut rangaistukset 2010—2011 ja 2015—2016 (päärik. muk.; Tilastokeskus)
    2. Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitut rangaistukset 2010—2011 ja 2015—2016 (päärik. muk.; Tilastokeskus)

 

HE 212/2018: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

- - "3.3 Törkeä lapsenraiskaus

Esityksessä ehdotetaan, että törkeimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ankaroitettaisiin lisäämällä rikoslakiin uusi törkeää lapsenraiskausta koskeva rangaistussäännös (rikoslaki 20 luku 7 b §). Ruotsin lainsäädännössä omaksutun mallin mukaisesti muodostettaisiin vain yksi rikos koskemaan niitä törkeimpiä tapauksia, joissa raiskaus- ja hyväksikäyttörikos nykyisin yhtyvät eli säännöksiä sovelletaan samanaikaisesti. Säännökseen liitettävä rangaistusasteikko olisi 4—12 vuotta vankeutta.

Rangaistussäännöksen säätämisen tavoitteena olisi rangaistusten kiristäminen ja rangaistuskäytännön ankaroituminen vakavimmissa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Säännöksen tavoitteena olisi myös selkeyttää oikeustilaa siten, että tällaisissa tapauksissa voitaisiin tuomita vain yhdestä rikoksesta.

Rikos kohdistuisi rikoslain 20 luvun 7 §:n mukaisesti alle 16-vuotiaisiin ja eräissä tapauksissa 16- ja 17-vuotiaisiin uhreihin. Rikosnimike ja rangaistusasteikko kuvaisivat teon erityistä vahingollisuutta ja erityisen ankaraa suhtautumista kyseisiin seksuaalirikoksiin. Enimmäisrangaistus vastaisi taposta säädettyä enimmäisrangaistusta (rikoslain 21 luvun 1 §) ja asteikko olisi sama kuin terroristisessa tarkoituksessa tehdyllä surmalla (rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 6 kohta).

Rikoslain 7 luvun säännösten mukainen yhteinen enimmäisrangaistus törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on nykyisin 13 vuotta vankeutta. Rangaistuksen määräämisen kannalta vähimmäisrangaistus on kuitenkin enimmäisrangaistusta merkityksellisempi. Muutos merkitsisi, että vähimmäisrangaistus nousisi nyt kahdella vuodella 2 vuodesta 4 vuoteen. Kaksitoista vuotta on myös lainsäädäntökäytännössä vakiintunut enimmäisrangaistuksen pituus. Rikoslaissa ei säädetä millekään yksittäiselle rikokselle 13 vuoden enimmäisrangaistusta. Kahdentoista vuoden enimmäisrangaistus on myös sovitettu yhteen yhteistä rangaistusta koskevan sääntelyn kanssa. Määräaikaisen yhteisen vankeusrangaistuksen yleinen maksimi on 15 vuotta (2 c luvun 2 §:n 2 momentti) ja yhteistä rangaistusta määrättäessä ankarin enimmäisrangaistus saadaan ylittää kolmella vuodella (7 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohta).

Törkeän lapsenraiskauksen yritystä ei säädettäisi erikseen rangaistavaksi. Jommankumman rikoksen jäädessä yritykseksi rikoksentekijä tuomittaisiin törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää raiskausta koskevien rangaistussäännösten mukaan. Yrityksen säätäminen erikseen rangaistavaksi merkitsisi enimmäisrangaistuksen lieventymistä 9 vuoteen, mikä ei olisi sääntelyn johdonmukaisuuden kannalta perusteltua. Esimerkiksi törkeän raiskauksen yritys saattaa muodostaa tekokokonaisuudesta vain pienen osan, jolloin täytetystä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä voi olla tarpeen tästä huolimatta mitata ankara rangaistus.

Hyöty—haitta-punninta.

Jos oletetaan, että näissä rikoksissa todennäköisyys, jolla viranomaisten tietoon tullut rikos luetaan syyksi tuomioistuimessa, on lapsen törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan oikeuskäytännön mukaisesti noin 85 prosenttia ja että kaikista rikoksista noin 85 prosenttia ilmoitetaan poliisille (ks. edellä tiedot lapsiuhritutkimuksesta), voidaan arvioida, että rikoksia tehdään vuosittain noin 20. Jos rangaistusjoustoksi oletetaan –0,1, voidaan muutoksen arvioida vähentävän rikostapauksia vuosittain noin 0,17 rikoksella. Yhden rikoksen ehkäisemisen hinnaksi muodostuu noin 1,7 miljoonaa euroa.

Korotus on tällöin hyöty—haitta-punninnan kannalta perusteltu, jos katsotaan, että yhteiskunnan on perusteltua käyttää yhden tällaisen rikoksen ehkäisemiseen enemmän kuin 1,7 miljoonaa euroa. Summa ylittää selvästi esimerkiksi vakavimpiin seksuaalirikoksiin liittyvän vahingonkorvauskäytännön (suurimpien korvausten suuruusluokka noin 60 000 euroa).

Lainsäädäntötekniset toteuttamisvaihtoehdot. Esityksessä ehdotetaan, että törkeän lapsenraiskauksen tunnusmerkistössä viitattaisiin samalla teolla tehtyyn törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen.

Esityksen valmistelussa on arvioitu ehdotetun ratkaisun lisäksi vaihtoehtoina malleja, jossa a) säädettäisiin itsenäinen törkeää lapsenraiskausta koskeva tunnusmerkistö tai jossa b) uusi rangaistussäännös muotoiltaisiin eräänlaiseksi törkeän raiskauksen tai lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön ylitörkeäksi muodoksi.

Olisi sinänsä lainsäädäntöteknisesti mahdollista kirjoittaa törkeää lapsenraiskausta koskeva pykälä viittaamatta muihin rangaistussäännöksiin. Tällöin säännöksen suhde (törkeää) raiskausta ja (törkeää) lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin säännöksiin jäisi kuitenkin epäselväksi. Kun tarkoituksena on, että tekotapa vastaa rikosten yhdistelmää, on itsenäistä säännöstä selvempää viitata suoraan mainittuihin säännöksiin.

Ylitörkeän tekomuodon osalta on todettava, että Suomen rikoslainsäädännössä ei ole vakiintunutta tapaa porrastaa rikosten törkeitä tekomuotoja useampaan eri luokkaan. Rikosoikeuskomitean mietinnössä (1976:72) ehdotettiin, että kaikista vakavimmat rikokset voitaisiin porrastaa neljään luokkaan (s. 188; rikkomus, rikos, vakava rikos ja törkeä rikos). Esimerkiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön osalta mietinnössä ehdotettiin otettaviksi käyttöön nimikkeet lapseen kohdistuva haureus, vakava lapseen kohdistuva haureus ja törkeä lapseen kohdistuva haureus. Mietinnössä ei kuitenkaan kuvattu, miten porrastus lainsäädäntöteknisesti toteutettaisiin. Mietinnössä katsottiin ainoastaan, että mitä törkeämpi rikos on, sitä vähemmän harkintaa tunnusmerkistön tulisi edellyttää (s. 168), mikä periaate omaksuttiinkin rikoslain kokonaisuudistuksessa. Ruotsin rikoslainsäädännössä eräillä rikoksilla on törkeä (grov) ja erityisen törkeä (synnerligen grov) tekomuoto. Erityisen törkeisiin rikoksiin liittyvät erilliset kvalifiointiperusteet, jotka tekevät erityisen törkeäksi.

Valmistelussa ei kuitenkaan tässä tapauksessa tunnistettu viitattuihin tunnusmerkistöihin nähden itsenäisiä kvalifiointiperusteita. Lisäksi jos säännös olisi muotoiltu esimerkiksi törkeän raiskauksen ylitörkeäksi muodoksi, jäisi epäselväksi, mikä olisi säännöksen suhde törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaan säännökseen. Kyse on kuitenkin nimenomaan tilanteesta, jossa rikokset yhtyvät.

Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan, että mainittujen rikosten yhtyessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla sovellettaisiin kumpaankin nähden poikkeussäännöksenä törkeää lapsenraiskausta koskevaa uutta rangaistussäännöstä. Säännökseen liittyisi uusi, vähimmäisrangaistukseltaan ankarampi rangaistusasteikko.

Sääntelytekniikan osalta voidaan vielä todeta, että rikoslaissa käytetään muuallakin lainsäädäntötekniikkaa, jossa rikoksen tunnusmerkistössä viitataan muihin tunnusmerkistöihin. Tällaisia viittauksia on esimerkiksi yleisvaaran tuottamusta koskevassa rangaistussäännöksessä (34 luvun 7 §: "Joka tahallaan tai huolimattomuudesta tekee 1, 2, tai 4 §:ssä mainitun teon", "joka huolimattomuudesta tekee 6 §:ssä tarkoitetun teon").

Myös terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia koskeva sääntely (34 a luvun 1 §) perustuu malliin, jossa viitataan muihin tunnusmerkistöihin ja tietyssä tarkoituksessa tehtyjen rikosten rangaistusasteikkoa korotetaan. Toisin kuin terroristisessa tarkoituksessa tehdyissä rikoksissa, tässä tapauksessa kyse ei kuitenkaan olisi vain asteikon korottamisesta (ks. HE 188/2002 vp s. 32/I), vaan törkeä lapsenraiskaus olisi itsenäinen rikosnimike, joka ainoastaan tekotapatunnusmerkistönsä osalta tukeutuisi muihin rangaistussäännöksiin." - - 

Lähde:

HE 212/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180212#idp446728272

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän TeppoSyvril kuva
Teppo Syvärilä

Kaikki raiskaukset ovat törkeitä ihan maalaisjärjellä ajateltuna. Kohdistui ne keneen vain.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Teppo, ihan totta sanot, mutta näitä lapsiin kohdistuvia raiskauksia ja pahoinpitelyjä tulisi jotenkin skaaloittaa niin, että niiden kovat rangaistukset toimisivat varoitusmerkkeinä muille samoissa ajatuksissa pyöriville raakalaisille.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katso alla Sipilän nykyisestä hallitusohjelmasta (29.5.2015)

"Oikeusasiat" (s. 36 - 37):

- - "Suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua.

Oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Lyhennetään tuomioistuinten käsittelyaikoja muun muassa joustavoittamalla tuomioistuinten kokoonpanosäännöksiä, kehittämällä Korkein hallinto-oikeus aidoksi ennakkoratkaisutuomioistuimeksi sekä rajaamalla valitusoikeuksia huomioon ottaen perustuslaista ja ihmisoikeussopimuksista tulevat reunaehdot.

Tuomioistuinprosessien tehostamisen yhteydessä korotetaan oikeudenkäyntimaksuja, siirretään riidattomat asiat pois tuomioistuimista ja kehitetään tuomioistuinprosessien ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä.

Tuomioistuinprosessien digitalisoimista edistetään muun muassa sähköistämällä syyttäjälaitosten ja yleisten tuomioistuimien toiminnanohjausta ja dokumentinhallintaa sekä lisäämällä videokuulemisen käyttöä.

Hallitus parantaa rikoksen uhrin asemaa rikosprosessissa lainsäädäntöä kehittämällä. Varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen.

Tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä, väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia, kuten lyhyt ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus. Vapautuville vangeille tehtävää vaarallisuusarviota laajennetaan ja vankien vapauttamista harkittaessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota vangin vaarallisuuteen." - -

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/...

Käyttäjän PerttiKannisto1 kuva
Pertti Kannisto

Probleema ei ole se, mitä hallitus hyväntahtoisuudessaan haluaa tehdä vaan siinä mihin se kykenee.

Nyt on nähty että hyväntahtoisuudessaan sisäasiainministeri laski 30000+ tulijaa Suomeen, mutta nyt verovaroilla korjata tilannetta.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Tuo lakiteksi näyttää aivan liukuhihnatuotannon tehostamisohjelmalta. Jatkuvana virtana lasten hyväksikäyttötuomioita tuleekin vuosittain, kun katsoo tilastoja.

Hyväksikäytön vaihtaminen haureudeksi on hyvä edistysaskel, termi kuulostaa järkyttävältä ainakin jos ei ole äidinkieleltään suomalainen (venäjäksi hyväksikäyttö on pahaksikäyttö). Ennen kaikkea "haureus" on uskonnollinen termi, joka on yhdistettävissä uskonnollisten lahkojen harjoittamaan rakenteelliseen lasten seksuaaliseen pahoinpitelyyn josta pitäisi seurata kovin rangaistus.

Korkein rangaistus siksi, että uskontojen harjoittama seksuaalinen väkivalta lapsia kohtaan on yhtä vanha ilmiö kuin uskonnot itse ja ihmiskunnan pahin vitsaus. Ei siitä pitkä aika ole, kun lapsia kohdeltiin kuin eläimiä tai tavaraa ja kohdellaan monissa kulttuureissa vieläkin. Siksi olisi hyvä saada uskonnolla kovennettu rangaistus kuten rasismi toimii koventavana tekijänä rikoksissa, koska se on sitkeästi valtarakenteissa kiinni.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Lapsiin kohdistuneet raiskaukset ovat täysin luonnottomia.

Kannattaisi perehtyä nobelpalkitun Denis Mukwegen sanomisiin ja tekemisiin raiskauksista tässä asiayhteydessä.

Afrikassahan raiskataan törkeimmillään jopa alle vuoden ikäisiä lapsia.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jos haluat hieman herätellä ajatustasi, miksi raiskauslainsäädäntö Suomessa on niin vaikeaa, niin katso alla oleva "JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS"

Asia C-348/09

”Direktiivi 2004/38/EY — Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella — Suoja karkottamista vastaan — Yleisen järjestyksen ja yleisen turvallisuuden käsitteet — Yleistä turvallisuutta koskevien pakottavien syiden käsite — Rikostuomio 14-vuotiaan alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja raiskauksesta”:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTM...

Katso myös:

https://eur-lex.europa.eu/search.html?DN=62009C?01...

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Kaikki rangaistukset ovat jälkihoitoa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Markus Vuorivirran varsin ansiokasta pohdintaa 15.1.2019 US:n blogista, Uutisten puolelta (siirrän sen tähän kokonaisuudessaan):

"Taitaapa ministerit avata nyt pandoran lippaan. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on lievempi rikosnimike niin suomessa kuin Irakinkin silmissä. Kun asia muutetaan automaattisesti raiskaus-rikokseksi, poistuu lopullisesti mahdollisuus lähettää Irakilaisia pois maasta tuomion suorittamisen jälkeen. Lapsen raiskaus kun on Irakin lain mukaan rikos, josta voidaan tuomita kuolemaan. Eikä Suomesta saanut siis lähettää ketään mihinkään, jos kohteessa on kuoleman mahdollisuus olemassa.

Näinollen hommahan menee ihan päälaelleen ja todella vaaralliseksi lapsille. Kun turvapaikan hylkypäätös tulee, Irakilaisen siis ennemminkin KANNATTAA hyväksikäyttää lapsia! Ja jäädä siitä vieläpä kiinni. Näin lyhyen olemattoman vankilatuomion jälkeen Irakilainen voi hakea turvapaikkaa vedoten tuohon saamaansa tuomioon, sekä tuomion myötä tulleeseen kotimaansa viralliseen kuolemauhkaan. Asiaa ei edes tarvitse perustella sen enempää, helppo hakemus. Maahanmuuttovirasto ei voi sanoa yhtään mitään. Hakemus on pakko hyväksyä.

Vankila itsessään ei ole pelote. Suuressa osasta maista, esim Virossa itse turvapaikanhakijat joutuvat viettämään koko hakemuksensa käsittelyajan paljon karummissa olosuhteissa kuin mitä Suomalainen vankila edustaa. Rangaistus ensikertalaiselle on myös lievä. Samoin tietysti iljettävästi ekstra”palkinnoksi” rikos on monille sellainen mitä haluaisi joka tapauksessa tehdä.

Mitä enemmän näiden oloa kurjistetaan, sitä vaarallisemmaksi tämä rikoksen tekeminen tulee. Nyt kun puhutaan hyväksikäytöstä, kyseessä on ollut lakitermi ja lakiasia, vaikka (esim 15v) lapsiosapuoli on saattanut olla tekoon ihan suostuvainenkin. Eikä siten ole mitään pahoja traumoja saanut. Jos homma kiristetään äärimmilleen, saattaa tilalle tulla väkivaltaiset puskaraiskaustyyppiset rikokset. Tulee muistaa tämä hakemuksen jättäjän asema. Sen on PAKKO tehdä tämä rikos oman asiansa edistämiseksi. Eikä puskaraiskaus rangaistus ole kovinkaan kummosesti suurempi ”suostuttuun” tapahtumaan verrattuna."

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/269308-juuri-nyt-...

----

Olen Vuorivirran kanssa samoilla linjoilla siitä, että lapsiraiskaajat ja bussissa kuljettajan päälle käyneet turvapaikanhakijat saavat toiminnastaan "palkkioksi" oleskeluluvan Suomessa - ainakin joksikin ajaksi, kun heidän asioitaan selvitellään.

Nämä meidän tulisi erottaa ylitörkeiksi rangaistuksiksi, joissa tarkoitus on käyttää turvapaikkajärjestelmäämme törkeästi hyväksi. Nämä ihmiset tulisi mielestäni karkottaa Suomesta.

Ja EU:n tulee myös linjata samoin. Muuten me olemme suurissa vaikeuksissa tulevaisuudessa turvapaikanhakijoiden kohdalla, joista kaikki eivät suinkaan hae hädänalaisena tai vainottuna turvapaikkaa EU:n alueella.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

EU-vankilat?

Martti, sehän olisi sama kuin "Tervetuloa meidän täydenhoidon hotelleihimme: maksamme asumisen ja ruoan."

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Vankeuspäivän hinta vuonna 2017 oli noin 200 euroa suljetussa vankilassa. Avovankilassa vankeuspäivä maksaa vähemmän, noin 150 euroa vuonna 2016."

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/606484-n...

---

Toivottavasti emme kuitenkaan ala säästää vankeinhoidossa siten, että avopaikkoja lisätään ja suljettuja vähennetään. Silloin maksamme tosi kovan hinnan näillä lapsenraiskauksilla, kun avovangit pyörivät vapaasti keskuudessamme.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset