Kirsiomp

Keskusta - kaupungistuminen vai hajauttaminen - juna taisi mennä jo...

 • Maaseudun asioilla puljataan ees' sun taas...
  Maaseudun asioilla puljataan ees' sun taas...
 • Vahinko on jo tapahtunut?
  Vahinko on jo tapahtunut?
 • Keskusta, pääministeripuolue, ei pitänyt maaseudun puolta, vaikka oli ohjaksissa
  Keskusta, pääministeripuolue, ei pitänyt maaseudun puolta, vaikka oli ohjaksissa
 • https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2018/asuntotuotannon-noususuhdanne-on-paattymassa/
  https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2018/asuntotuotannon-noususuhdanne-on-paattymassa/

 

"Maaseudulle toivotaan vero­hel­po­tuksia Norjan malliin, valokuitua ja lisää poliiseja

Har­vaan asu­tun maa­seu­dun ver­kos­to ha­lu­aa seu­raa­vaan hal­li­tu­soh­jel­maan myös kai­vos­ve­ron Pirkko Wilen 10.1.2019 (16:08), Muokattu 10.1.2019 (18:07)

Maa­seu­tu – Ha­lu­am­me, et­tä har­vaan asu­tul­le maa­seu­dul­le luo­daan Nor­jan mal­lia muis­tut­ta­va ve­ro­huo­jen­nus­jär­jes­tel­mä. Etä­työn edel­ly­tyk­siä on pa­ran­net­ta­va esi­mer­kik­si va­lo­kui­tu­yh­teyk­sil­lä. Val­ti­on­hal­lin­nos­sa on siir­ryt­tä­vä käy­tän­töön, jos­sa läh­tö­koh­ta­na on ha­jau­tet­tu työ ja oman työ­pis­teen va­lin­ta, sa­noo Har­vaan asu­tun maa­seu­dun ver­kos­ton pu­heen­joh­ta­ja, Kuh­mon kau­pun­gin­joh­ta­ja Tyt­ti Määt­tä.

Ver­kos­to jul­kai­si tors­tai­na Ro­va­nie­mel­lä kym­me­nen edus­kun­ta­vaa­li­tee­maan­sa ja suo­si­tuk­sen­sa hal­li­tu­soh­jel­maan.

– Maa­seu­tu ei ole riip­pa­ki­vi vaan kan­sal­li­nen voi­ma­va­ra, ko­ros­ti Määt­tä.

– Har­vaan asut­tu maa­seu­tu on osa Suo­men kil­pai­lu­ky­kyä. Alu­eel­la si­jait­see val­ta­o­sa Suo­men luon­non ai­neel­li­sis­ta ja ai­neet­to­mis­ta raa­ka-ai­neis­ta. Muun mu­as­sa raa­ka-ai­nei­den jat­ko­ja­los­tuk­sen, mat­kai­lun kas­vun ja työ­i­käi­sen vä­es­tön elä­köi­ty­mi­sen myö­tä alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä va­ka­va työ­voi­ma­pu­la. Se pi­tää ot­taa va­ka­vas­ti.

Har­vaan asut­tua maa­seu­tua on 68 pro­sent­tia Suo­men pin­ta-alas­ta. Alu­eel­le tu­lee ver­kos­ton mie­les­tä ai­na jää­dä koh­tuul­li­nen osuus  luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä.

Kun­tien on saa­ta­va asi­an­mu­kai­nen kor­vaus val­ti­on päät­tä­mis­tä suo­je­lu­toi­men­pi­teis­tä sekä riit­tä­vä kor­vaus hak­kuis­ta, joi­ta val­ti­on mail­la suo­ri­te­taan. Ver­kos­ton laa­ti­mas­sa taus­ta­muis­ti­os­sa on esi­tet­ty tä­hän sel­keä mal­li.

Ver­kos­ton mie­les­tä on tär­ke­ää, et­tä kai­vos­toi­min­nas­sa ote­taan huo­mi­oon ym­pä­ris­tö­nä­kö­koh­dat ja kai­vos­paik­ka­kun­nal­le jää koh­tuul­li­nen osuus tuo­tos­ta. Sik­si on otet­ta­va käyt­töön kai­vos­ve­ro. Sen tuot­to koh­dis­te­taan pai­kal­li­sel­le kun­nal­le ja pe­rus­tet­ta­van kai­vo­sym­pä­ris­tö­ra­has­ton pää­o­mak­si. Tä­hän­kin on laa­dit­tu mal­li.

Suo­meen vaa­di­taan myös kan­sal­lis­ta erä­mat­kai­luoh­jel­maa.

– Sii­nä on sel­ke­äs­ti tur­vat­ta­va paik­ka­kun­ta­lais­ten va­paa met­säs­ty­soi­keus, huo­maut­ti ver­kos­ton kes­kus­ta­lai­nen jä­sen Mik­ko Kär­nä.

Lii­ken­ne­bi­o­polt­to­ai­neen ja­ke­lu­verk­koa tu­lee ver­kos­ton esi­tyk­sen mu­kaan laa­jen­taa ja ke­hit­tää muun mu­as­sa mah­dol­lis­ta­mal­la bi­o­kaa­sun ulos­myyn­ti maa­ti­loil­ta. Säh­kö­au­to­jen la­tau­sa­se­ma­verk­koa tu­lee laa­jen­taa har­vaan asu­tul­la maa­seu­dul­la, mikä edis­tää elin­kei­no­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia. Kun­tia tu­lee vah­vas­ti kan­nus­taa vä­hä­hii­li­syyt­tä edis­tä­vään toi­min­ta­ta­paan.

Lä­hi­ruo­an ja­los­ta­mis­ta pai­kal­li­ses­ti on hel­po­tet­ta­va, ko­ti­mai­sen tuo­tan­non kan­nat­ta­vuu­des­ta huo­leh­dit­ta­va ja puu­ra­ken­ta­mi­ses­ta on laa­dit­ta­va kan­sal­li­nen suo­si­tus.

Ver­kos­ton eh­do­tuk­siin si­säl­tyy myös, et­tä sää­de­tään mi­ni­mi­vas­te­ai­ka po­lii­sin A-hä­ly­tys­teh­tä­vis­sä. 

– Po­lii­sin teh­tä­vä­nä on tur­va­ta kan­sa­lais­ten tur­val­li­suus kaik­ki­na ai­koi­na kaik­ki­al­la Suo­mes­sa."

Lähde:

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/458886/e65a7fb1f6

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tilastokeskus 17.5.2018:

"Kerrostaloasumisen suosio kasvaa

Talotyyppien välinen vertailu paljastaa asuntokuntien pakkautuvan kerrostaloihin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 kerrostaloissa asuvien asuntokuntien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 prosentilla eli 22 600 asuntokunnalla. Yhteensä kerrostaloissa asui 1 214 500 asuntokuntaa, siis lähes puolet kaikista asuntokunnista." - - (jatkuu alla)

http://tilastokeskus.fi/til/asas/2017/asas_2017_20...

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Eninnäkin kiitos Kirsille näin hyvästä blogista maasedusta tuo tuo punainen lato rypsipellon keskellä ja taustan metsä sekä etualan nurmikko tuo hyvän mielen.
Maaseutua odottaa uusi eldorado sen olemassaolo nousee arvoon arvaamattomaan ja on muutoin totta että väestö keskittyy palvelujen ääreen taajamiin.

Pääkaupunkiseutu imee suuren osan yli kahden miljardin asumistuista on jotenkin yhteiskunnan kannalta väärin tukea työelämästä pois olevia vaikkapa Helsinkiin kun palvelut omaavia taajamia löytyy naapuri kunnissa. Olisiko Nurmijärvi yvänä esimerkkinä.

Maaseudun metsät toimii hiilinieluna pudistaen ilman raikkaaksi siis sinne hengittämään raikasta ilmaa siitä on oikein omaakin kokemusta maaseudulla jaksaa paremmin. Yhdeksi hyväksi puoleksi tulee digtalisaation antamat mahdollisuudet älylaitteineen siis valokuitua kylille lisää.

Mainitsin että maaseutua odottaa uusi eldorado on ollut yhteiskuntapolittisesti järjetöntä kehittää koppero asumista asutaan kuin sillit tynnyrissä siinä ei ole ihmisen asumisviihtyvyyttä ollenkaan vaan ruokkii naapurimaan Rinkebymaista slummiutumista oikein pormestari Jan Vapaavuoren C21 city yhteiskuntaa.
Hyvän yhteisön kuvan antaa Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä joka osaa jäsennellä oikein yhteiskunnan arvomaailmaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sepolle kiitos kiitoksista ja pohdinnoista! :)

Jotenkin tuntuu vaan niin kornilta se, että nimenomaan keskustan valtakaudella Suomi on ajettu tähän asentoon, ja nyt keskusta ilmoittaa korjaavansa sen/sitä. Pitääkö ensin rikkoa, jotta voi seuraavaksi korjata?...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Pääministeri Sipilän johtama keskusta päätti supistaa kehäkolmosen ulkopuolisen Suomen tienpidon määrärahoja v. 2019 budjetissa edelleen ja siirtää nämä rahat toisille momenteille.

Teiden ja väylien kunnossapitovelka jatkaa kasvamistaan edelleen huolimatta niistä 8 miljardista eurosta, jotka autoilijoilta verotetaan käyttömaksuin.

Ruotsissa käytetään n. kolminkertaisesti rahaa teiden ylläpitoon per kilometri Suomeen verraten, vaikka esim. autoverotus on olematonta Suomeen nähden.

Kovin vähän on puhuttu siitä, että kasvukeskusten ja niiden lähiseutujen ulkopuolisten alueiden talot ja rakennukset ovat muuttuneet käytännössä arvottomiksi, sillä näillä ei ole enää pankkien silmissä mitään todellista vakuusarvoa. Silti näistä kerätään kuitenkin kiinteistöveroa varotukselliseen arvoon perustuen.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Lauri, mitä liikenteeseen tulee, niin kyllähän me EU:ssa ollaan menossa kohti sellaista autoilua, jossa meitä veloitetaan satelliittien välittämien kilometrien mukaan.

Ks. "CARE TIELIIKENNEONNETTOMUUKSIA KOSKEVA YHTEISÖN TIETOKANTA, NEUVOSTON PÄÄTÖS, TEHTY 30 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 1993 (93/704/EY)":

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF...

Ks. EU:n yleistietoa alla:

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Edelliseen viestiini liittyen satelliittiseurannasta ym:

- - "Liikenteen ja infrastruktuurin käytön tehokkuuden lisääminen tietojärjestelmien ja markkinaehtoisten kannustimien avulla

7) Euroopassa otetaan vuoteen 2020 mennessä käyttöön uudenaikaistettu ilmaliikenteen hallinnan infrastruktuuri (SESAR 12), ja Euroopan yhteinen ilmailualue olisi toteutetaan kokonaisuudessaan. Otetaan käyttöön vastaavia hallintajärjestelmiä maa- ja vesiliikenteessä (ERTMS, ITS, SSN ja LRIT, RIS). Otetaan käyttöön EU:n kehittämä maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä (GALILEO).

Direktiivi 2002/59/EY alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta(EYVL L 208, 5.8.2002), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/17/EY (EUVL L 131, 28.5.2009).

(8) Vuoteen 2020 mennessä luodaan puitteet Euroopan multimodaaliliikenteen
tiedonvaihto-, hallinto- ja maksujärjestelmälle.

(9) Tieliikennekuolemien määrä saadaan lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä. Tämän mukaisesti EU:n tavoitteena on puolittaa tieliikenteen uhrien määrä vuoteen 2020 mennessä. Varmistetaan, että EU kuuluu liikenteen turvallisuuden ja turvatoimien alalla maailman kärkijoukkoon kaikissa liikennemuodoissa.

(10) Aletaan soveltaa täysimääräisesti "käyttäjä maksaa" ja "saastuttaja maksaa" -periaatteita, ja lisätään yksityisen sektorin sitoutumista vääristymien poistamiseksi, haitalliset tuet mukaan luettuina, tulojen hankkimiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi tulevaisuuden liikenneinvestointeihin." - - (sivut 10 - 11, lue kokonaan alla):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF...

GALILEO:

https://www.usegalileo.eu/FI/

https://www.gsc-europa.eu/galileo-overview/what-is...

Katso viedopätkät alla:

https://www.gsa.europa.eu/library/videos?search=&f...

(ks. erityisesti Antti Aumon esitys)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030" on avattu Lausuntopalvelu.fi -palvelussa ja odottaa lausuntoja:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

Huom! Aikaa jättää lausunto on vain 2 viikkoa.

Katso aiheeseen alla:

http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Tavoitteet_ja_tu...

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handl...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset