Kirsiomp

Kokeilulain jatkaminen ilman kuntalaisten kuulemista perusoikeuksien vastainen

  • (HS 1.12.2018) Kokeilulaki on epätasa-arvoistava ja se tulee kumota!
    (HS 1.12.2018) Kokeilulaki on epätasa-arvoistava ja se tulee kumota!

 

"Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain" ja asetuksen voimassaoloaikojen pidentäminen viidellä vuodella tehtiin ilman, että ns. Kokeilulain vaikutuksia eri kunnissa olisi arvioitu julkisuuteen.

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta (1257/2010):

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101257

Ks. ko. lain 6 §, Seurantavastuu:

"Kokeilussa mukana olevat kunnat ovat velvollisia seuraamaan ja arvioimaan kokeiluja ja antamaan ympäristöministeriölle kokeilun seurantaa ja arviointia koskevat tiedot."

 

Kokeilulakia jatketaan, vaikka kuntalaisia asiasta ei ole kuultu lainkaan (ks. lain jatkovalmisteluista eri vuosilta):

 

HE 177/2013 vp:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130177.pdf

 

HE 148/2015:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150148

 

HE 118/2018 vp:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/EV_96+2018...

 

"Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010, kokeilulaki) ja sen nojalla annetun asetuksen (107/2014) voimassaolon jatkamisesta viidellä vuodella, jos sitä pidetään tarpeellisena lain soveltamisalaan kuuluvissa kunnissa (sovelletaan Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja Kouvolassa).

Samalla lain piiriin kuuluvia kuntia pyydetään antamaan lain seurantaa ja arviointia koskevia tietoja, niitä hyödynnetään maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa"

Ympäristöministeriö tiedustelee säännöksen piiriin kuuluvilta kunnilta ja Suomen kuntaliitolta, onko lain ja asetuksen säännösten voimassaolon jatkaminen edelleen tarpeellista. Jos näin on, lakia ja asetusta ehdotetaan jatkettavaksi nykyisen sisältöisenä viidellä vuodella, eli vuoden 2023 loppuun asti.

Säännösten tarpeellisuus ja sisältö selvitetään tarkemmin käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä ja aikataulussa. Ennakoiden maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta kunnilta kunnilta kerätään tällä lausuntokierroksella myös seuranta- ja arviointitietoja kokeilulain soveltamisesta" - -

 

Lähde:

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/8d3c150c-a248-4818-8aa0-3d6a2010e9...

---

 

Ihmettelen, missä ko. lausuntokierroksella tehdyt kuntien arvioinnit ja lausunnot ovat koottuna nähtävissä?

Onko myös ko. kuntien asukkailta kysytty Kokeilulain vaikutuksista?

Miksi Kokeilulakia on nyt jatkettu, jos sen vaikutuksia ei ole arvioitu?

 

Esimerkkinä Kokeilulain vaikutuksista kuntalaisille:

Jyväskylässä Kankaan uudella 5000 asukkaan ja 2000 työpaikan asuinalueella on saatu tämän Kokeilulain turvin maankäyttö- ja kaavoitus täysin sekaisin "pilkotuilla" lain ja EU-direktiivien vastaisilla kaavoilla, ja kuntalaiset on jätetty täysin vaille oikeusturvaa:

Kuntalaisia ei ole kuultu eikä kuulla kaavoissa, Tourujoen padon purussa eikä Tourujokikunnostuksessa - ei oikein missään muussakaan kaava- tai lupa-asiassa. Yhtä huono tilanne on Vesankajärventien kivilouhimon kohdalla, Ramoninsillan kohdalla jne...

Em. Kokeilulailla on lähinnä kokeiltu jyväskyläisten kuntalaisten, luonnonsuojelijoiden ja kulttuuri-ihmisten sietokykyä - nyt sietokyky näyttää olevan totaalisesti loppu!

Varsinkin kun mm. kaava- ja YVA-selvitysten puuttuessa Laukaan avovankilan siirto kauniin monimuotoisen Tourujoen maisemiin Jyväskylän keskustaan näyttää toteutuvan... KHO ei antanut puuttuville kuntalaisten kuulemisillekaan mitään arvoa 23.11.2018 päätöksessään eli ei antanut valituslupaa vankila-asiassa.

 

Se, mitä me kaltoin kohdellut kuntalaiset voimme tehdä asiassa on se, että me vaadimme, että Kokeilulaki tulee keskeyttää välittömästi EU-direktiivien vastaisena:

Kuntalaisten kuuleminen ei toteudu EU:n perusoikeuksien mukaisena, mm. perustuslaki 14 §, 20 § ja 21 § mukaisena, Århusin sopimuksen ja Faron yleispuitesopimuksen mukaisena.

Ja mitä K-S:n tarkistettuun maakuntakaavaan tulee, siihenkin oli jätetty vino pino muistutuksia, jotka pyyhkäistiin surutta maton alle ja kuulutettiin kaava lainvoimaiseksi "sujuvoitetun" ympäristöhallinnon vuoksi, koska ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja.

 

Tällaista on normien purku ja kaavoituksen sujuvoittaminen Jyväskylässä ja Keski-Suomessa.

Kokeilulaki tulee kumota välittömästi, ja sitä ei tule jatkaa EU-direktiivien, mm. SEA-direktiivin, vastaisena. Kuntien hyväksyttävänä itsehallintona pidetään isoissa kaupungeissa tällä hetkellä kaavoituksen diktatuuria.

---

Kertokaa te toiset, miten asiat ovat muualla ns. Kokeilulain piirissä olevissa isoissa kaupungeissa, siis Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kouvolassa. Kuullaanko teitä aidosti esimerkiksi oman asuinalueenne kaavoissa? Tai ympäristöluvissa?

Kuntalaisten aito kaava- ja lupakuuleminen on saatava takaisin!  wink

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "2.1.6 Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (kokeilulaki, 1257/2010) tavoitteena on ollut hankkia kokemuksia siitä, miten rakentamis- ja kaavamääräyksiä sekä lupamenettelyjä keventämällä voidaan edistää asuntorakentamista erityisesti kasvukeskuksissa ja lisätä asuntotuotannon kustannustehokkuutta. Kokeilulaki säädettiin alun perin olemaan voimassa 1.1.2014 saakka. Voimassaoloaikaa jatkettiin viidellä vuodella vuoden 2018 loppuun saakka lakimuutoksella 990/2013. Samalla lain alueellista soveltamisalaa laajennettiin poikkeamistoimivallan siirtämisen kokeilun osalta kymmeneen asukasluvultaan suurimpaan kuntaan.

Poikkeamistoimivallan siirrosta säädetään kokeilulain 3 §:ssä, jonka mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 2–4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa poikkeuksen myöntää Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja Kouvolassa kunta. Mainituissa kunnissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on toimivalta myöntää poikkeus vain maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa eli silloin, kun kysymyksessä on uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa, ellei kyse ole olemassa olevan asuinrakennuksen laajentamisesta tai korvaamisesta. Kaikissa muissa tapauksissa poikkeamistoimivalta on kunnalla." - -

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150148

----

Ihmetteleekö joku vielä sitä, miksi kaupungistuminen ja keskittämispolitiikka autioittaa maaseudun?

Varsinaista "antialuepolitiikkaa" pääministeripuolueelta tämän Kokeilulain 10 suurimman kaupungin kaavoitusmonopolin tukeminen...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Kokeilulakia ei tule jatkaa nykyisen sisältöisenä lainkaan Suomessa. Ei minkään lain tai asetuksen tasolla. Se on kansalaisia ja kuntalaisia eriarvoistava ja epäoikeudenmukainen laki kunnan sisällä ja kuntien välillä ja siten perustuslain 6 §:n vastainen."

Katso kaikki lausunnot tämän Kokeilulain jatkamiseksi 15.8.2018 päättyneessä lausuntopyyntömenettelyssä Lausuntopalvelu.fi -palvelussa:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Kokeilulailla ja sen nojalla annetulla asetuksella on säädetty poikkeuksia voimassa olevaan maankäyttö- ja rakennuslakiin määräaikaisesti. Säännösten voimasssaoloaikaa on jatkettava, jotta ne pysyvät voimassa, kunnes niiden tarpeellisuus voidaan ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa." - -

Lähde:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM020:00/2018

----

"Perusteluhan" se on tämäkin, jotta keskittämispolitiikka saa jatkua... Meitä suomalaisia viedään nyt kuin litran mittaa ;)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä kaksi merkittävää EU-jäsenmaiden rakentamista, kaavoitusta ja maankäyttöä ohjaavaa päätöstä, mm. YVA-arviointia koskevana:

1.)

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

7 päivänä kesäkuuta 2018 (*)

Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Direktiivi 2001/42/EY – 2 artiklan a alakohta – Käsitepari ”suunnitelmat ja ohjelmat” – 3 artikla – Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi – Brysselin (Belgia) Eurooppa-kaupunginosaa koskeva alueellinen kaupunkikaava

Asiassa C‑671/16:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf...

----

2.)

KOMISSIO v. ITÄVALTA YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 23 päivänä maaliskuuta 2006*

Asiassa C-209/04:

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&doc...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Mitä olette tästä mieltä (alla)? Ei hullumpi, vai mitä? Miksi Kokeilulaki runtattiin voimaan kulisseissa, mutta muita - paljon järkevämpiä - lakeja valmistellaan vuosia.

Ei tämä alla oleva laki tarvitse maakuntahallintoa, mutta kansalaiset tarvitsevat oikeusturvaa hajanaisten ja päällekkäisten oikeusprosessien vuoksi, ja tämä alla oleva laki voisi sitä tuoda:

YM: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 269/2018):

"Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutettaisiin sovittamalla samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen ja yhdistämällä eräitä niihin liittyviä tehtäviä.

Menettelyjen yhteensovittamisen edellytyksenä olisi, että hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa. Jos hankkeelle lisäksi haetaan samanaikaisesti luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain taikka vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa, lupahakemusten käsittely voidaan hakijan pyynnöstä sovittaa yhteen.

Mainittuihin lakeihin ehdotetaan sisällytettäväksi tarvittavat säännökset uuden lain soveltamisesta. Yhteensovittavana viranomaisena toimisi maakuntauudistuksen yhteydessä perustettava Valtion lupa- ja valvontavirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lisäksi ympäristönsuojelulakia, vesilakia ja luonnonsuojelulakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksillä, jotka mahdollistavat Valtion lupa- ja valvontavirastossa luonnonsuojelulain mukaisen laji- tai luontotyyppisuojelusta poikkeamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhdessä ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen lupahakemuksen kanssa.

Esityksellä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia tiivistämällä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja lupamenettelyjen välistä suhdetta. Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain, tuomioistuinlain ja hallinto-oikeuslain muuttamisesta. Mainittujen lakien muutoksilla selvennettäisiin ratkaisukokoonpanoa koskevaa sääntelyä tilanteissa, joissa sovellettaisiin ehdotettavaa yhteiskäsittelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Ehdotettu uudistus nopeuttaisi, yhdenmukaistaisi ja tehostaisi päätöksentekoa. Lupamenettelyjen yhteensovittamisen arvioidaan vähentävän yritysten hallinnollisia kustannuksia. Yrityksille yhteensovittamisesta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten arvioidaan koituvan investointien nopeutumisesta.

VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN

Yhteensovittava viranomainen vastaisi lupakäsittelyn menettelyvaiheista ja lupakäsittelyn projektinhallinnasta. Esityksen johdosta yhteensovittavan viranomaisen työmäärä lisääntyisi jonkin verran ja vastaavasti toimivaltaisten viranomaisten työmäärä vähenisi. Myös yhteensovittavan viranomaisen ja toiminnanharjoittajan yhteistyö tulisi todennäköisesti tiivistymään.

TIETOYHTEISKUNTAVAIKUTUKSET

Esityksellä edistetään sähköisen toimintaympäristön yleistymistä viranomaismenettelyissä. Sähköisten palvelujen kehittämisellä tavoitellaan yritysten, viranomaisten ja kansalaisten kannalta merkittäviä tietoyhteiskunnallisia vaikutuksia. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen ja sähköinen asioiminen voivat parantaa kansalaisten tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuuksia."

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisio...

---

Muuten varsin hyvä, mutta julkisia kuulutuksia ei tule tehdä pääasiassa sähköisiksi. Kuulutukset tarvitaan edelleen paperilehdissä.

---

Tästä lakiehdotukseen: HE 269/2018 vp

"Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi"

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kaavoitusta ja luvitusta karsitaan ja valtaa siirretään kuntatasolle. Ei hyvältä näytä tästä on jo omakohtaiset kokemukset. Vääryys ja mielivalta kunnassa voi saada aikaan uskomattomia tapauksia koskien kaavoitusta ja luvituksia.
Takana on pitkä taistelu peruslaillisesta oikeudesta rakentaa haja-asutusalueelle. Kaupungin mielivalta esti rakentamisen, koska hävisivät kaava asian. Taistelu vääryyttä, valhetta vastaan joka kesti vuosia.

Rakentamisen esteitä haja-asutusalueilla.
”Maaseudulle saa rankentaa, sen pitää olla näin, tämä on kolmen hallituspuolueen yhteinen kanta.” Valtioneuvoston muutoksella 1129/2008 kumottiin MRL :n § 137 .3. ja kyseiseen pykälään lisättiin toinen momentti. Muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena.

Eduskunta on ajanut tätä maaseudulle rakentamisen helpottamista, muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena.

Oulaisten Piipsjärvi -Lehtopäähän hyväksyttiin oikeusvaikutteinen osayleiskaava vuonna 2010. Osayleiskaavan tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä.
2014 vuonna KHO päätös; Oikeusvaikutteinen yleiskaava antoi suoran rakennusoikeuden MRL:n 44 §:n mukaisesti. Luvat olisi pitänyt rakennustarkastajan myöntää, koska yleiskaavalla paikan tulee täyttää vain seuraavat vaatimukset, jotka rakennuspaikka täyttääkin: (MRL 116§)

Lisäksi Oulun hallinto-oikeuden päätöksessä s.6 (/12): ”Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kyläkaavana, jota voidaan käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 44§ ja 72§ mukaisesti rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Maatilallemme on annettu kaksi rakennusoikeutta.
Rakentaminen perustuu osayleiskaavassa oikeutettuun 44 § rakentamismahdollisuuteen. Rakennuspaikka täyttää osayleiskaavan vaatimukset MRL 116 § ja 136§. Samoin tie, viemäröinti ym. ei aiheuta kaupungille kustannuksia.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paa...

KAAVOITUS EI VOI OLLA KUNNISSA "kevennety luvitus" ja vain läpihuuto juttu vaan Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.Valtioneuvosto on päätöksellään 30.11.2000 hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

YMPÄRISTÖMENETTELYJEN SUJUVOITTAMISTA EI VOI toteuttaa kivilouhimoilla/murskaamoilla.
On vastoin MRL kaava määräyksiä- 390/2005 20 § Kaavan huomioon ottaminen.
Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.

Seveso-II- direktiivin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaali- ja maakäyttö- ja rakennuslain säädännöllä. Maankäyttöä koskeva artikla 12.

Kaavassa on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n edellyttämällä tavalla.

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevilta osin KHO viittaa tapauksissa suoraan ympäristöministeriön päätökseen ja sen perusteluihin ja siinä mainittuihin oikeusohjeisiin. Ministeriön päätöksessä viitattiin tavoitteisiin, joiden mukaan alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen (yleistavoite) ja että haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, löysin tämän "Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain soveltaminen":

1.9
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
12 a luku. Lupa-asiasta kuuleminen ja tiedottaminen

104 e §.Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain soveltaminen. Lakiin lisättäisiin uusi 104 e §. Siinä säädettäisiin vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia taikka räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevan lupahakemuksen käsittelyyn sovellettavasta lainsäädännöstä tilanteessa, jossa käsittelyyn sovellettaisiin eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettua lakia. Jos lupahakemuksen käsittelyyn sovellettaisiin eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettua lakia, sovellettaisiin siihen 104 b §:n sijaan eräiden ympäristöllisten lupien yhteensovittamisesta annetun lain 11 §:ää. Muilta osin hakemuksen käsittelyyn sovellettaisiin kemikaaliturvallisuuslakia." - -

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tässä esille tuomassa HE 269/2018, kohta YLEISPERUSTELUT
1 Johdanto
Ympäristöön vaikuttavan hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää useita viranomaispäätöksiä.

" Luvanhakijalle yhden luukun toimintamalli tarkoittaa, että lupien hakeminen ja hakemusten käsittely sovitetaan yhteen, vaikka hakemuksia käsitellään eri viranomaisissa".

Murskaamo toiminta vaatisi;
-vesiluvat
-Tukesin luvat räjäytystoimintaan. Kumpiakaan lupia ei edes haeta!
(Muita valvontaviranomaisia ovat muun muassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto).

2 Nykytila
2.1 Lainsäädäntö
Ympäristönsuojelulaki
"Lain tarkoituksena on suojata ympäristöä sille haitallisilta toimilta ja edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ympäristöllisessä päätöksenteossa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi tietyt ympäristöön vaikuttavat toimet on säädetty luvanvaraisiksi".

Huomaa! Sadat tuhannet tapaukset menee hallinto-oikeuksissa läpi eikä huomioida mitä ymp.suojelulain menettely säännökset edellyttää. Lupaharkinnassa jätetään huomioimatta maa-aines-ja ymp.suojelulain lupa harkinta.
"Myös maa-ainesten ottamistoimintaa koskevan hankkeen ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset tulee käsitellä yhdessä noudattaen ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan kuitenkin erikseen ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain aineellisia säännöksiä. Jos ympäristölupa-asian käsittelyn aikana ilmenee tarve maa-aineslain tai vesilain mukaiselle luvalle, tulee luvanhakijan tehdä tätä koskeva lupahakemus".

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavan huomioimista Laki 390/2005 20 § räjähdysaineet.
"Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisala on laaja ja sillä on liittymäpintoja muuhun kemikaaliturvallisuutta edistävään lainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöön, työsuojelu-, ympäristönsuojelu- ja maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön".
Kuuleminen on ollut ennenkin ja lakia ei ole noudatettu josta olen kirjoittanut useasti "villi ja valvomaton toiminta".
"Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki (390/2005), jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki on vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallista käsittelyä koskeva yleislaki. Kemikaaliturvallisuuslakiin on 1.6.2015 voimaan tulleella muutoksella (358/2015, HE 275/2014 vp) lisätty yleisön kuulemista ja päätöksentekoon osallistumista koskevat erityissäännökset".

HE 269/2018 "Kemikaaliturvallisuuslain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja sekä edistää yleistä turvallisuutta. Henkilövahingoilta suojellaan sekä tuotantolaitoksessa työskenteleviä, että tuotantolaitoksen ulkopuolella toimivia ja asuvia ihmisiä. Kemikaaliturvallisuuslaki koskee niin yksityisiä henkilöitä kuin suuria tuotantolaitoksia toiminnanharjoittajina".
NÄIN MEITÄ ASUKKAITA LAILLA SUOJELTAISIIN, mutta totuus on toista 10 000- 19 000 kiloon asutuksien vieressä laittomasti käytetään räjähteitä. Tukesilta ei voi saada lupaa toiminnalle turvallisuus syistä. Sadat talot on vaurioituneet savupiiput hajoaa, kaakelit rikki seinissä, kaivot tuhottu, kivet lentää pihoihin ym. RIKOSILMOITUKSET katoaa tutkimatta.
Vaikka "Poliisi valvoo muun muassa räjähteiden käyttöä ja luovutusta".

Näin HE käy esille myös; "Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015), jäljempänä kemikaalivalvonta-asetus, 8 §:n ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (819/2015) 5 §:n mukaan Tukesin tulee lupahakemusta käsitellessään pyytää lausunnot ELY-keskukselta ja pelastusviranomaiselta sekä tarvittaessa muilta tahoilta".

"Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mukaan räjähteiden valmistus ja varastointiluvasta Tukesin on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, ELY-keskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle".

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, mitä vallan siirtämisestä kunnalle aiheutuu, niin kunta ja ely ovat ainakin yksi ja sama Jyväskylässä. Siihen samaan koplaan kuuluu myös maakuntamuseo - ja maakuntaliitto. Ihan sama kuka lupia säätelee, tulos on sama. Sen tämä Kokeilulaki nyt vielä pyrkii takaamaan.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Vallan siirtyminen kunnalle aiheuttaa entistä suurempaa mielivaltaa ja vääryyttä asutukselle. ELY ja kunta yksi sama. Tutustumalla satoihin lupa asioihin kautta maan niin aina ELY puoltaa murskaamo hankkeita ja piittamatta mitä laki edellyttäisi huomioimaan.

Tätä se käytäntö ollut kyllä ennenkin Ely ja kunta.ESTEELLISYYS: Missä raja? Viranomaisen toiminta ja ymp.rikoksen peittely jatkuu....
Pohjois-Suomen ympäristökeskus kävi paikalla pihapiirissämme sijaitsevalla louhimolla ja teki paperit kuin louhintaa ei olisi koskaan tapahtunutkaan, vaikka näki kaiken silmillänsä. 2000 vuonna hän teki oman lausunnon, kuinka maamassat pitää kasata ja louhinnan seurauksena muodostuu lammikko eikä öljytuotteita saa päästää maaperään. Tämä kaikki oli tapahtunut jo 1991 vuoteen mennessä.
Papereihin laittoi myös, että maamassat pitää kasata ja alueelle tulee monttu, johon ei saa päästää vettä ennen kuin pohja on tiivistetty. 2 ha ja 20m syvä vesimonttu oli ollut louhittuna jo 1991 vuoteen mennessä. Öljyjä ei saanut päästää maahan, eivätkä kivikasat saisi aiheuttaa sortumaa ja monttu pitää porrastaa 1:2.
Eli jo tapahtuneet asiat eivät saisi tapahtua hänen mukaansa, eikä hänen mukaansa louhimoa ollut ennestään olemassa.
1. Ainoastaan kolme lupa ehtoa oli montun porrastus kaltevuuteen 1.2
2. kivikasat eivät saaneet aiheuttaa sortumavaaraa eivätkä olla vaarallisia
3. Alue piti maisemoida ottamisen aikana.

Oulun hallinto-oikeuden esittelijä/lakimies myönsi louhijalle luvat aikoinaan täysin väärillä tiedoilla. Kyseinen lakimies päätöksessä sivuutti kokonaan räjäytystoiminnan ja muut eri lakeihin liittyvät vaatimukset. Samoin monet kerrat paikalla käyneenä tietää tuhotun ympäristön. Edelleen sama lakimies häärää ELY:n lakimiehenä tässä asiassa valvontaviranomaisen roolissa. 2016 v. louhijalle haettiin taas lupia väärillä tiedoilla, vaikka kaikki on louhittu ja tuhottu, mutta maisemointi on mahdotonta toteuttaa. Kaupunki hävisi kaavavalituksen ja louhimo ei saanut EO-merkkiä ja lupia ei voisi edes hakea, mutta koneisto toimii...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Kumotun 3 §:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 171 §:n 2 momentin 2―4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista myönsi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa kunta. Säännös kumottiin tarpeettomana lailla 197/2016, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kuuluva poikkeamistoimivalta siirrettiin maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella kokonaan kunnille." - -

"Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §

Tällä lailla kumotaan kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010) 3 §, sellaisena kuin se on laissa 990/2013.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016."

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160197

----

Muu päätös 6654/2017:

Poikkeamista rakentamisessa koskeva valituslupahakemus ja valitus (Helsinki)

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoks...

- - "Hankkeen kokeiluluonteesta huolimatta edellä mainitut seikat merkitsevät, että hankkeen vaikutuksia olisi tullut selvittää poikkeamisluvan kohteena olevaa tonttia laajemmalta alueelta. Hankkeen luonne ja sijainti huomioon ottaen asuinkäytön mahdollisuus teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T) osoitetulla alueella tulee arvioida asemakaavan muuttamisesta säädetyssä järjestyksessä. Tällöin maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä säädettyjen asemakaavan sisältövaatimusten täyttyminen voidaan arvioida koko alueen kattavasti tarkempien selvitysten pohjalta.

Suunniteltu hanke aiheuttaa näin ollen maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja kaupunginhallituksen päätökset on kumottava ja poikkeamishakemus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Vesa Manninen." - - (julkaistu 21.12.2017)

---

Samat perustelut olisivat käyneet yhtä hyvin Rise-avovankilakampukselle Jyväskylässä - jos siis Kokeilulakia olisi sen kohdalla sovellettu... KHO:n päätös on nyt salattu.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Lähde alla:

Kokeiluun osallistuvat kunnat ovat tehneet kokeilulailla siirretyn toimivallan nojalla seuranta-aikana päätöksiä poikkeamisasioissa seuraavasti:

Helsinki 46 päätöstä
Espoo 40 päätöstä
Vantaa 27 päätöstä
Turku 50 päätöstä

"Päätöksistä suurin osa on ollut myönteisiä. Päätöksistä suurimmassa osassa on ollut kyse asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden vähäistä suuremmasta ylittämisestä tai rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, jolle sitä ei ole asemakaavassa osoitettu.

Kuudessa päätöksessä on ollut kyse poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä ja seitsemässä päätöksessä poikkeamisesta asemakaavan hyväksymisestäjohtuvasta rakennuskiellosta.

Lyhyen kokeiluajanjakson ja taloudellisten suhdannevaihteluiden vaikutuksen vuoksi ei voida tarkkaan arvioida, onko kokeilulain säätäminen vaikuttanut vireille tulevien poikkeamisasioiden määrään.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valittanut yhdestä Turun kaupungin poikkeamispäätöksestä ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhdestä Helsingin kaupungin poikkeamispäätöksestä. Myös muut tahot ovat valittaneet kuntien tekemistä poikkeamispäätöksistä. Kattavaa kuvaa kuntien tekemien päätösten pysyvyydestä ei tässä vaiheessa voida saada, koska muutoksenhakuprosessit ovat kesken."

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/2013017...

---

Ihmettelen, edellä kerrottuun nähden sitä, että kuitenkin Kokeilulakia on jatkettu nyt jo toistamiseen, vaikka kokeilun kokonaisvaikutuksia ei ole saatu tai arvioitu - tai sitten on arvioitu, kun 3 § on kumottu ja avovankilahanke KHO:n päätöksellä salattu.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, hyvät kannanotot sinulla! Voisitko avata oman blogin näistä tämänpäiväisistä kommenteista liittyen tähän HE 269/2018?

Minun kommenttini painui jo niin alas, että tein uuden - nyt rokotuksista, joista mitä ilmeisimmin käy kova puhe. Ja aika väärin perusteinkin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset