Kirsiomp

Vain 25 vuotta täyttäneellä oikeus työttömyysetuuteen 6 kk:n opintojen ajalta?

  • Luoko esitys tasa-arvoa ja viihtyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa? Kuva viitteellinen.
    Luoko esitys tasa-arvoa ja viihtyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa? Kuva viitteellinen.

 

Edistääkö tämä hallituksen esitys syntyvyyttä, tasa-arvoa - ja onko se perustuslain 6 § yhdenvertaisuuspykälän mukainen?

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 59/2018 vp):

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten.

 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä, jos hän on täyttänyt 25 vuotta ja opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Lisäksi edellytyksenä olisi, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Työttömällä säilyisi opintojen aikana työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa. Opiskelu ei olisi pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta. Työnhakijan opintoja pidettäisiin tietyin edellytyksin työttömyysturvan niin sanotussa aktiivimallissa tarkoitettuna aktiivisuutena.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018. Lain työllistymistä edistävän palvelun määritelmää koskeva säännös tulisi kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

---

 

VASTALAUSE

Perustelut

Hallituksen esitys työttömien opiskelumahdollisuuksien lisäämisestä ja joustavoittamisesta on kannatettava ja oikean suuntainen. Yhdyn valiokunnan mietintöön sen pääpiirteissä. 

En kuitenkaan hyväksy säännöksen rajaamista vain yli 25-vuotiaisiin työttömiin. Rajaus asettaa täysi-ikäiset ihmiset keskenään eriarvoiseen asemaan. Näin tulisi tehdä vain, mikäli erityiskohtelun päämäärä on yhteiskunnallisesti toivottava ja sen saavuttamiseksi suunnatut keinot oikeasuhtaiset. 

Työttömyysturvalaki sisältää ennalta lukuisia 25 vuoden ikärajaan sidottuja kohtia, ja ne ovat toistuvasti läpäisseet perustuslakivaliokunnan tarkastelun. Tällöin niiden hyväksyttävyyttä on perusteltu erityisesti nuorisotyöttömyyden erityisongelmilla ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyllä. Nämä arviot ovat kuitenkin sisältäneet sellaisia oletuksia ihmisten käyttäytymisestä, jotka eivät arviointihetkellä perustuneet tutkimukseen ja joita myöhempi tutkimus ei tue. Päinvastoin, erityisen suuressa syrjäytymisriskissä olevien tulottomien kotitalouksien tilastoissa korostuvat alle 25-vuotiaat, todennäköisesti juuri työttömyysturvalainsäädäntöön liittyvien erityisehtojen vuoksi. 

Alle 25-vuotiaita koskevan erityislainsäädännön taustaoletuksia ei siis ole koskaan tarkasteltu tutkimuksen valossa, vaikka sitä jo jonkin verran olisi saatavilla. Edellisen kerran tällaista säännöstä tarkastellessaan perustuslakivaliokunta kyllä tunnisti ongelman ja korosti, "että tällaiselle ikään perustuvalle erityiskohtelulle tulee jatkossa olla osoitettavissa nimenomaan erityiskohtelun vaikutusten selvittämiseen perustuvat hyväksyttävät perusteet" (PeVL 35/2012 vp). Tällaisia perusteluja ei nyt käsittelyssä oleva esitys edelleenkään sisällä. 

Olen sitä mieltä, että tässä kohtaa perusoikeuksien turvaamisjärjestelmämme pettää. Asiallisesti syrjintäkiellon alaista lainsäädäntöä pääsee toistuvasti läpi prosessin, koska perustuslakivaliokunnassa ei ole sen havainnointiin riittävää yhteiskuntatieteellistä osaamista/resurssia. Laista kärsivät nuoret työttömät eivät puolestaan kykene muodostamaan sellaista poliittista painetta, joka kannustaisi järjestelmää korjaamaan puutetta. 

Rajauksella on myös luokkaluonne, sillä se vaikuttaa eri tavoin toisen ja kolmannen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin — siinä missä 24-vuotias yliopisto-opiskelija tyypillisesti vasta aloittelee lopputyötään, on ammattikoulun käyneellä takana jo useita työvuosia ja ehkä lisäkouluttautumisen tarvetta. 

 

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 2 luvun 10 a §:n 1 kohta poistetaan. 

Helsingissä 22.11.2018

Anna

Kontula, vas

 

Lähde (tekstin tummennukset omia):

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TyVM_9+2018.aspx

---

Oletko Sinä Anna Kontulan kanssa samaa mieltä asiasta? Minä olen. wink

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Perustuslain 16 §, Sivistykselliset oikeudet:

"Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu."

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

- - "Vä­es­tö­lii­ton tut­ki­musp­ro­fes­so­rin Os­mo Kon­tu­lan mu­kaan tu­los­ten pe­rus­teel­la näyt­tää­kin vah­vas­ti sil­tä, et­tä po­liit­tis­ten puo­lu­ei­den ja työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen ta­voit­teet ovat ir­tau­tu­neet täy­sin per­hei­den omis­ta ta­voit­teis­ta.

Yk­si suu­rim­mis­ta huo­le­nai­heis­ta on Vä­es­tö­lii­ton ra­por­tin mu­kaan per­hei­den kah­ti­a­ja­ko hyvä- ja huo­no-osai­siin. Kah­ti­a­ja­on ar­vel­laan ole­van yk­si mer­kit­tä­vä syy myös syn­ty­vyys­lu­ku­jen las­kuun." - -

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/23/4...

---

- - "Kritiikkiä harjoitettua perhepolitiikkaa kohtaan

Kyselyn vastaajat suhtautuivat perhepolitiikan käytännön tuloksiin kaikkiaan sangen kriittisesti. Tämä koskee yhtä paljon sekä nykyisen että sitä edeltävän hallituksen ratkaisuja. Noin kahden kolmasosan mielestä perheiden kahtiajako hyvä- ja huono-osaisiin on voimistunut. Joka toisen miestä perheiden tukeminen on ollut epäjohdonmukaista ja poukkoilevaa. Perheille kaivattiin lisää tukipalveluita, joita ovat perheneuvolat, kotipalvelut ja hoitoapu kuten kodinhoitajien palvelut." - -

https://www.vaestoliitto.fi/?x27375=9105750

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

"Ammatilliseen koulutukseen 10 miljoonaa euroa osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi"

- - "Rahoitusta kohdennetaan hakemuksissa esitetyn tarpeen mukaisesti eniten Uudellemaalle ja Pirkanmaalle. Opiskelijavuosia myönnettiin yhteensä 1 215, josta 442 työvoimakoulutuksena toteutettavaan koulutukseen. Eduskunta päätti lisärahoituksesta vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa 23.11.2018." - -

"Päätökset varainhoitovuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta ammatillisen koulutuksen järjestäjille":

https://minedu.fi/documents/1410845/4045717/Toisel...

Lähde:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amma...

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

"Oikeusministeriö teettää selvityksen perustuslain toimivuudesta"

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...

---

Noudatteleeko sote- ja maku perustuslakia - vai päinvastoin...? Myös esim. irtisanomislaki-, 25-vuotta täyttäneiden opiskeluoikeus työttömyysetuuksilla, toisiolaki, jne... jne...

Entäpä lakko-oikeus? Ja muut kiperät poliittiset kysymykset?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset