Kirsiomp

Kansalaisaloitteeseen tarvitaan jatkossa 5 äänioikeutettua Suomen kansalaista

  • "Kansalaisaloitteen voi panna vireille viisi tai useampi äänioikeutettua Suomen kansalaista."
    "Kansalaisaloitteen voi panna vireille viisi tai useampi äänioikeutettua Suomen kansalaista."

 

Onko tällainen muutos mielestäsi tarpeellinen? Ota kantaa 12.11.2018 mennessä Lausuntopalvelu.fissä:

 

"Laki kansalaisaloitelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansalaisaloitelain 3 §, 5 §:n 3 momentti, 7-9 §, 11 §, 12 §, 13 §:n 1 momentti ja 15 §, seuraavasti:

 

3 § Kansalaisaloitteen vastuuhenkilö

Kansalaisaloitteen voi panna vireille viisi tai useampi äänioikeutettua Suomen kansalaista.

Aloitteen vireillepanijoita kutsutaan aloitteen vastuuhenkilöiksi. Aloitteen vastuuhenkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava asioinnin yhteydessä Digi- ja väestötietovirastolle, oikeusministeriölle ja eduskunnalle aloitetta koskevaa yhteydenpitoa varten.

 

5 § Kannatusilmoitusten kerääminen

----------------------------------

Kannatusilmoituksia kerättäessä on aloite, tieto sen vastuuhenkilöistä sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot oltava aloitteen allekirjoittajien nähtävissä. Aloitetta ei saa muuttaa kannatusilmoitusten keräyksen alkamisen jälkeen.

 

7 § Sähköisen menettelyn tekniset vaatimukset

Kerättäessä kannatusilmoituksia sähköisesti tietoverkossa on käytettävä Viestintäviraston hyväksymää tietojärjestelmää. Hyväksynnän edellytyksenä on, että:

1) kannatusilmoitusten keräyksessä käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista;

2) järjestelmän sisältämien tietojen luvaton muuttaminen ja muu luvaton tai asiaton käsittely estetään käyttöoikeushallinnan, käytön valvonnan sekä tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja tietopalvelujen asianmukaisilla ja riittävillä turvallisuusjärjestelyillä ja muilla toimenpiteillä;

3) järjestelmä on jäljempänä 2 momentissa tarkoitettujen Digi- ja väestötietoviraston antamien määräysten mukainen.

Digi- ja väestötietovirasto antaa määräykset tietojärjestelmässä kerättyjen tietojen vakiomuodosta, jossa ne ovat sähköisesti yhdistettävissä väestötietojärjestelmän tietoihin 9 §:ssä säädettyä tarkastusta varten. Tietojärjestelmän hyväksynnästä ei peritä maksua.

Tieto Viestintäviraston hyväksynnästä on oltava kansalaisaloitteen allekirjoittajien nähtävissä verkkosivustolla, jossa kannatusilmoitukset kerätään.

 

8 § Oikeusministeriön verkkopalvelu

Kannatusilmoituksia voidaan kerätä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa. Tämän edellytyksenä on, että aloite täyttää tässä laissa säädetyt vaatimukset. Oikeusministeriö toimii oikeusministeriön verkkopalvelussa kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Verkkopalvelun on täytettävä 7 §:ssä säädetyt tekniset vaatimukset. Verkkopalvelun käytöstä ei peritä maksua.

 

9 § Kannatusilmoitusten tarkastaminen

Vastuuhenkilö toimittaa kannatusilmoitukset vuoden kuluessa kannatusilmoitusten keräämisen päättymisestä Digi- ja väestötietovirastolle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja kelpoisuuden.

Oikeusministeriö toimittaa ylläpitämässään verkkopalvelussa kerätyt kannatusilmoitukset vastuuhenkilön pyynnöstä Digi- ja väestötietoviraston tarkastettaviksi.

Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa, onko hyväksyttyjä kannatusilmoituksia perustuslaissa säädetty vähimmäismäärä.

Kannatusilmoitusten tarkastamisesta ja hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän vahvistamisesta ei peritä maksua.

 

11 § Kansalaisaloitteen toimittaminen eduskunnalle

Vastuuhenkilö toimittaa kansalaisaloitteen ja 9 §:n nojalla annetun Digi- ja väestötietoviraston päätöksen eduskunnalle, jos perustuslaissa ja tässä laissa säädetyt aloiteoikeuden edellytykset täyttyvät. * Aloite raukeaa, jollei sitä ole toimitettu eduskunnalle viimeistään vuoden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Digi- ja väestötietoviraston päätöksestä.

 

12 § Henkilötiedot

Kannatusilmoituksissa kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää vain tässä laissa säädetyllä tavalla. Vastuuhenkilöt voivat luovuttaa tietoja vain Digi- ja väestötietovirastolle. Viranomaisen hallussa olevat tiedot ovat julkisia, kun perustuslaissa säädetty kannatusilmoitusten vähimmäismäärä on täyttynyt.

Aloitteen vastuuhenkilöiden ja oikeusministeriön on huolehdittava hallussaan olevien kannatusilmoitusten hävittämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Digi- ja väestötietoviraston päätöksestä. Jos kannatusilmoituksia ei toimiteta Digija väestötietoviraston tarkastettaviksi, ne on hävitettävä viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun kannatusilmoitusten keräys on lopetettu.

Digi- ja väestötietoviraston on hävitettävä hallussaan olevat kannatusilmoitukset viiden vuoden kuluttua Digi- ja väestötietoviraston päätöksestä.

 

13 § Taloudellisen tuen ilmoittaminen

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että aloitteen tekemistä varten saatu taloudellinen tuki ja sen antaja ilmoitetaan kannatusilmoituksia kerättäessä, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa. Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 euroa.

----------------------------------------

 

15 § Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla Viestintäviraston, oikeusministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston tekemään päätökseen voidaan valittamalla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019. Väestörekisterikeskuksen nimen muuttamista Digi- ja väestötietovirastoksi koskevilta osiltaan laki tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

—————

Helsingissä XX päivänä XXkuuta 2018"

 

***

 

yes Anna oma mielipiteesi kansalaisaloitteeseen suunnitelluista muutoksista alla olevan linkin kautta Lausuntopalvelu.fi –palvelussa 12.11.2018 mennessä:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=795d...

 

HUOM! Merkittävin muutos on se, että nykyisessä Kansalaisaloitelaissa sanotaan, että

"Kansalaisaloitteen vireillepanijana voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen.

Aloitteen vireillepanijan on nimettävä vähintään yksi edustaja ja varaedustaja.

Aloitteen vireillepanija sekä edustajan ja varaedustajan yhteystiedot on ilmoitettava asioinnin yhteydessä Väestörekisterikeskukselle, oikeusministeriölle ja eduskunnalle aloitetta koskevaa yhteydenpitoa varten."

 

Muutoksen jälkeen sama kohta kuuluu näin:

"Kansalaisaloitteen voi panna vireille viisi tai useampi äänioikeutettua Suomen kansalaista.

Aloitteen vireillepanijoita kutsutaan aloitteen vastuuhenkilöiksi. Aloitteen vastuuhenkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava asioinnin yhteydessä Digi- ja väestötietovirastolle, oikeusministeriölle ja eduskunnalle aloitetta koskevaa yhteydenpitoa varten."

 

 yes Mitä mieltä Sinä olet tästä muutoksesta?

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Edellä oleva Lausuntopalvelu.fi -lausuntopyyntö mennyt jakeluna alla oleville tahoille:

Avoin Ministeriö
Deliberatiivisen demokratian instituutti
Eduskunta
Eläinoikeuspuolue r.p.
Feministinen puolue r.p.
Itsenäisyyspuolue r.p.
Kansalaispuolue r.p.
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelunta KANE
Kansallinen Kokoomus r.p.
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p.
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.
Open Knowledge Finland
Perussuomalaiset r.p.
Piraattipuolue r.p.
Sininen Tulevaisuus r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Turun yliopisto, valtio-opin laitos
Vaalitutkimuskonsortio
Valtiovarainministeriö
Vasemmistoliitto r.p.
Vihreä liitto r.p.
Väestörekisterikeskus

---

Yksi lausunto on jätetty 6.11.2018 mennessä Lausuntopalvelu.fi -palveluun.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä alla nyt voimassa oleva Kansalaisaloitelaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012

---

Muutoksia perustellaan mm. näin:

- - "Perustuslain 53 §:n 3 momentin mukaan vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään.

Perustuslaissa säädetään vain kansalaisaloitejärjestelmän yleiset perusteet. Perustuslain säännös sisältää sääntelyvarauksen, joka jättää menettelyn pääosin säädettäväksi tavallisen lain tasolla. Perustuslaki asettaa siten väljät reunaehdot kansalaisaloitetta koskevalle lainsäädännölle (ks. PeVM 9/2010 vp, s. 9/II).

Lainsäätäjällä on harkintavaltaa esimerkiksi siinä, millaiset muotovaatimukset kansalaisaloitteelle asetetaan tai millaisin menettelyin aloitteelle kerätään tukea. Tässä esityksessä esitetyissä muutoksissa on kyse tämänkaltaisista muotovaatimuksia koskevista muutoksista.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta piti asiaa koskevassa mietinnössään tärkeänä, että kansalaisaloitteen tekemiselle ei täydentävässä lainsäädännössä aseteta liian tiukkoja muodollisia vaatimuksia. (PeVM 9/2010 vp, s. 9/II). Tällä esityksellä ei ole tarkoitus vaikeuttaa kansalaisaloitteen vireillepanoa asettamalla aloitteille merkittäviä uusia muodollisia vaatimuksia.

Kansalaisaloitteen allekirjoittamisen julkisuus koskettaa allekirjoittajan perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattua yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa, koska aloitteen kannattamisen perusteella voitaisiin tehdä päätelmiä aloitteen kannattajan poliittisista kannoista tai yksityiselämän piiriin kuuluvista mielipiteistä.

Toisaalta kyse on myös perustuslain 12 §:n 2 momentissa turvatusta julkisuusperiaatteesta.

Eduskunnalle annettujen kansalaisaloitteiden raukeamisesta ei ole erikseen säädetty kansalaisaloitelaissa, vaan raukeaminen on seurausta perustuslain 49 §:stä, jonka mukaan valtiopäivillä kesken jääneiden asioiden käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä, jollei eduskuntavaaleja ole sillä välin toimitettu. Poikkeuksen tekevät ainoastaan eduskunnassa vireillä olevat kansainväliset asiat, joiden käsittelyä voidaan tarvittaessa jatkaa myös eduskuntavaalien jälkeen pidettävillä valtiopäivillä.

Kansalaisaloitteiden raukeaminen vaalikauden lopussa on nostettu toistuvasti esiin julkisessa keskustelussa ja raukeamiseen on nähty voivan liittyä sekä aikatauluista johtuvia käytännöllisiä, mutta myös kansalaisaloitteiden luonteesta johtuvia periaatteellisia haasteita. Kun perustuslakia seuraavan kerran tarkistetaan, kansalaisaloitteiden raukeamista voi olla tarkoituksenmukaista tarkastella samassa yhteydessä.

Edellä esitetyn perusteella lakiehdotus katsotaan voitavan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä." - -

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia.

Kansalaisaloitemenettelyä on tarkoitus sujuvoittaa ja selkiyttää muun muassa aloitteen vireillepanoprosessin ja kannatusilmoitusten julkisuuden osalta pienillä teknisillä muutoksilla. Esitys pohjautuu oikeusministeriössä laadittuun Arviomuistioon kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta 2012–2017." - -

Arviomuistioon kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta 2012–2017:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handl...

---

Itse olen kyllä sitä mieltä, että 3 §:ssä eli "Kansalaisaloitteen voi panna vireille viisi tai useampi äänioikeutettua Suomen kansalaista" ei ole vain "pieni tekninen muutos".

Tämän 3 §:ssä olevan muutoksen jälkeen voi puhua, että kansalaisaloitteen valmistelee 5 hengen työryhmä. Ja se vaatii jo ihan toisenlaisia ryhmänvetäjän taitoja, joita aika harvoilla on. Tai harvoilla on siihen aikaa ja mahdollisuuksia esim. järjestettyjen tapaamisten muodossa jne. Tulee ottaa huomioon myös iäkkäämpien ihmisten ja maaseudulla pitkien etäisyyksien päässä olevien henkilöiden mahdollisuudet kerätä kasaan tarvittava 5 hengen porukka.

Ei siis hyvä muutos omasta mielestäni. Se turhaan vaikeuttaa ja hidastaa aloitteiden alulle laittamista. Voi jopa kokonaan latistaa aloiteinnon, joka ei ole toivottavaa.

Uusia hyviä aloitteita tarvitaan nykyistä enemmän! :)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ehdotan, että ennemminkin mietittäisiin kansalaisaloitteen uudistuksen yhteydessä sitä, voisiko yksi samassa osoitteessa* kirjoilla oleva perhe tehdä perhekohtaisen aloitteen, jossa on mukana myös alaikäisiä lapsia?

Tämä siksi, että lasten ja nuorten asiat ovat hyvin tärkeitä Suomen kestävän
tulevaisuuden luomiseksi.

* Uusioperheissä lapsella voisi olla kotiosoite molempien vanhempien luona. Näin myös oikeus osallistua perhealoitteeseen olisi molempien kotiosoitteiden perusteella.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset