Kirsiomp

"Jyväskylän Vesankaan suunniteltavan kalliomurskaamon vastustaminen" -adressi

  • Lanka palaa jo - ole hyvä, allekirjoita Sinäkin adressi heti!
    Lanka palaa jo - ole hyvä, allekirjoita Sinäkin adressi heti!
  • Vesankajärventien suunniteltu kivilouhimo
    Vesankajärventien suunniteltu kivilouhimo

Jyväskylässä Vesankajärventien viereen suunnitellulla murskaamolla olisi merkittäviä haittoja Vesangan alueen asukkaille, vierailijoille ja ympäristölle. Murskaamon aiheuttamien ympäristöhaittojen lisäksi sinne tapahtuva raskasliikenne (ma-pe klo 6-22) vaarantaisi Vesangan päiväkoti-koulun noin 200 oppilaan koulutien turvallisuuden ja aiheuttaisi veronmaksajille merkittäviä lisäkustannuksia ylimääräisten koulukyytien järjestämisestä sekä Vesankajärventien korjaamisesta. Tie on hyvin kapea ja ELY-keskus ei ole luvannut tien parantamista.

Murskaamohankkeille myönnetään lupia eri puolille Suomea melko lähellekin asutusta, päiväkoteja ja kouluja eikä niiden kokonaisvaikutusta alueella useinkaan huomioida. Ympäristö- ja maa-aineslaki ei kiinnitä huomiota raskasliikenteen lisääntymiseen, vaikka se vaarantaa asukkaiden turvallisuuden ja heikentää tien kuntoa. Näin on käynyt esim. Saarenmaantiellä ja Saukkolantiellä. Emme voi antaa kylän läpi kulkevalle vilkkaalle Vesankajärventielle tapahtuvan näin - Yhdessä voimme vaikuttaa ympäristöjaoston päättäjiin!

Tue Vesangan kylän turvallisuuden, luonnon ja asumisviihtyvyyden säilyttämistä ja allekirjoita tämä adressi heti. Vetoamme laajalla joukolla Jyväskylän kaupungin rakenne- ja ympäristöjaostoon, että he hylkäävät murskaamon hakemuksen. Jaoston kokous on tiistaina 9.10.2018, joten asialla on kiire!

Muista vahvistaa allekirjoituksesi ilmoittamaasi sähköpostiin tulevalla linkillä. ilmoitusta saa mielellään myös jakaa!

Sydämellinen kiitos vesankalaisten puolesta! heart

 

Mika Kanervo    Ota yhteyttä adressin tekijään

 

Allekirjoita tämä adressi

https://www.adressit.com/jyvaskylan_vesangan_murskaamon_vastustaminen?a=2

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Alueelta on löydetty viitasammakoita (Lähde: KSML 4.10.2018).

Tiedoksi viitasammakosta kaavoituksessa ja ympäristöluvissa, ks. vuoden takainen KHO:n vuosikirjapäätös KHO:2017:161 alla:

"Kunta oli hakenut lupaa viitasammakon lisääntymispaikan suojelusta poikkeamiselle siirtolapuutarhatyyppisen vapaa-ajanasuntoalueen rakentamiseksi. Vaikka hanketta, jonka tarkoituksena oli kunnan elinvoimaisuuden säilyttäminen, voitiin sinänsä pitää erittäin tärkeän yleisen edun kannalta hyödyllisenä, ei viitasammakon lisääntymispaikan suojelusta poikkeamiselle ollut luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavaa syytä. Näin ollen lupaa suojelusta poikkeamiseen ei voitu myöntää." - -

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapa...

Katso myös alla oleva blogini samaan aihekokonaisuuteen:

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261962-ma...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Keskisuomalaisen tämänpäiväisen artikkelin mukaan Vesankajärventien kivilouhimolla suunniteltu ottomäärä on 390 000 m3.

Näin ollen se vaatii YVA-menettelyn ja -arvioinnin, "Hankkeet, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ovat" (Liite 1):

2) luonnonvarojen otto ja käsittely:

"b) kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa";

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

---

Tiedossani ei ole, että YVA olisi tehty.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

YVA tarvitaan, kun "b) kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa";

Huomatkaa mikä huijaus siinäkin on (yli 25 ha),ei ainoastaan ko. ha määrä ole, vaan YVA tarvitaan myös onnettomuusvaaralliseen räjäytystoimintaan.

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Sekä yksittäistapauksissa hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia..

Maa-aines -ja ympäristöluvissa ei selvitetä eikä tuoda esille kuinka miljoonia räjähdekiloja käytetään asutuksien vieressä kerta paukut 10 000 kg ylöspäin.

Selvittämättä jätetään yksittäistapauksissa hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Hallinto-oikeudet eivät voi antaa lupaa räjäytystoiminnalle, koska siitä on oma erityislainsäädäntö. Edelleen oikeuksissa ja lupapäätöksissä viedään eteenpäin asioita kuinka räjähdysainetoimintaa ei ole huomioitu lupia myönnettäessä.

RÄJÄYTYSTOIMINTA ja siihen liittyvä lain vaatimukset jätetään huomioimatta!!!!

Ympäristölainsäädännön mukaisessa lupamenettelyssä muun ohella kiinnitettävä huomiota onnettomuusriskeihin ja räjähdyslainsäädäntö sisältää monia sellaisia turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, joiden noudattaminen on myös ympäristölupakäsittelyssä otettava huomioon.

Maa-aineslaki 11 § edellyttää ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (9.12.1983/928) Maa-aineslaki 3 § mm. vaara ehdottomasti kielletty = räjähdysaineet, hankkeesta aiheutuva haitta, vaara. ottamissuunnitelma 11 §.

Valtioneuvoston asetuksella maa-ainesten ottamisesta 926/2005 säädetään lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista. 4) Tämä tarkoittaa selvitystä ympäristöhaittojen vähentämiseksi suunnitelluista toimenpiteistä, arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä suunnitelma toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näin Vantaan Riipilässä;
"Täytyy muistaa, että vastaavaa tapahtuu koko ajan myös muualla maassa. Tämän täytyy muuttua. Ei voida olettaa, että tavalliset kansalaiset pystyvät tällaiseen työhön, näin suurten asioiden ja materiaalien läpikäymiseen ja ymmärtämiseen ja niihin vaikuttamiseen".

https://yle.fi/uutiset/3-10428604

Asukkaat saivat erävoiton Vantaan louhoskiistassa – syyttävät suuryhtiön hanketta lainvastaiseksi: "Vastaavaa tapahtuu koko ajan muuallakin maassa, sen täytyy muuttua"

Olen samaa mieltä, että muutos on saatava aikaan väärin tehdyt ympäristöselvitykset menevät vuodesta toiseen läpi oikeus asteissa. Lainvastainen räjäytystoiminta aiheuttaa talo vaurioita ym.

Vesangan kylässäkään murskaamo toiminta ei voi saada lupaa, koska räjähdysaineiden käyttö asutuksien vuoksi on este ja siihen liittyvä lainsäädäntö. RÄJÄHTEIDEN LUVANVARAISUUDESTA SEKÄ TURVALLISUUSSUUNNITELMISTA.

http://spotidoc.com/doc/3603932/t%C3%A4st%C3%A4-n%...

Tästä näette asukkaiden UUDEN yhteislausunnon 20.12.2011 Vantaan Riipilä

Seudun yhdistykset ja muut
VASTUSTAVA LAUSUNTO JA
MIELIPIDE
sivu
2 (67)
tahot sekä allekirjoittaneet
Lemminkäinen Infra Oy:n hanke Jäppilän ja Uutelan tiloilla Vantaalla
20.12.2011
SISÄLLYSLUETTELO
sivu
JOHDANTO JA ASIAN DIAARINUMEROT
3 – 4
HANKKEEN TÄYSIN SOPIMATON SIJAINTIPAIKKA
- HANKKEEN TÄYSIN VÄÄRÄ SIJAINNITIPAIKKA, MM. DEMOKRAATTISEN KAAVOITUKSEN,
ARVOLUONNON JA YHTEISKUNNAN AIEMPIEN SITOUMUSTEN KANNALTA 4 – 11
MUITA HUOMIOITA JA PUUTTEITA TARKOITUSHAKUISISTA ”SELVITYKSISTÄ”
ESITETYT SELVITYKSET JA LUPAHAKEMUKSET TARKOITUSHAKUSIA JA EPÄLUOTETTAVIA
PÄÄTTÄJILLÄ TULEE OLLA KÄYTÖSSÄÄN YHTIÖSTÄ RIIPPUMATONTA TIETOA, TOISIN KUIN NYT - SIJAINTI, HYVIN LÄHEINEN ASUTUS JA MELUN KIELTEISET TERVEYSVAIKUTUKSET 11 - 26
- KIVIPÖLYN KIELTEISET TERVEYSVAIKUTUKSET 27 - 3
1
HANKE LUKITSISI ALUEIDEN KÄYTTÖÄ, ESITETTY KESTOAIKA ON EPÄREALISTINEN
- JOS LOUHOS SAISI LUVAT, KESTÄISIVÄT HAITAT KÄYTÄNNÖSSÄ VUOSIKYMMENIÄ
32
YVA-MENETTELYÄ KOSKEVAN LAIN HENGEN MUKAISUUS PÄÄTÖKSEN VALMISTELUSSA
33
VIRANOMAISTIETOIHIN PERUSTUVA ANALYYSI TODELLISESTA KIVIAINESTARPEESTA
MAA-AINESLAIN MUKAISET KIVENOTTOTILASTOT UUDELLAMAALLA v. 2000-2010
- YHTEISKUNTA EI TARVITSE NÄITÄ KIVIÄ: YHTEISKUNNASSA EI OLE kIVIAINESPULAA 34 - 37
LEMMINKÄISEN JA RUDUKSEN YHTEISTYÖ SEKÄ LÄHEINEN MÄNTYMÄEN OTTOALUE ESIMERKIKSI LÄHEINEN MÄNTYMÄEN OTTOALUE PALVELEE HYVIN LEMMINKÄINEN-YHTIÖTÄ 38
YHTEYS MAANLÄJITYSONGELMAN RATKAISUNOPEUTEEN HANKE VIIVÄSTYTTÄISI PÄÄKAUPUNKISEUDUN MAAN LÄJITYSONGELMAN RATKAISUA 38
MUISTUTUS JA HUOMIOITA LEMMINKÄINEN INFRA OY:N
MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUKSEEN JA SEN KÄSITTELYSTÄ 39 - 42

HAJATIETOA RÄJÄHDYSAINEIDEN VAARALLISUUDESTA, SÄÄDÖKSISTÄ, TURVAETÄISYYKSISTÄ, LUVANVARAISUUDESTA SEKÄ TURVALLISUUSSUUNNITELMISTA TARKISTETTAVAKSENNE 43 - 54
ALLEKIRJOITUKSET
55
LAUSUNTOTOIMIKUNTA JA LAUSUNTOTOIMIKUNNAN JÄSENTEN
YHTEYSTIEDOT
56

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Meitä on vastaavia tapauksia satoja.

Kiilan asukkaat tyrmäävät kivimurskaamon tulon

Ari Häkkinen ei hevillä unohda maaliskuun 21. päivää vuonna 2013.
Olohuoneessaan istunut Häkkinen pelästyi pahanpäiväisesti, kun mittava räjähdys ravisteli hänen Lavangon kylässä Vantaalla sijaitsevaa pientaloaan.
–Saman tien huone täyttyi savulla ja palohälyttimet alkoivat huutaa, Häkkinen muistelee lähes päivälleen kolmea vuotta myöhemmin.

Kun uloskarannut talonväki palasi sisätiloihin, savuilmiön syy selvisi.

– Räjähdys oli irrottanut takan seinästä. Sen päivän jälkeen se on ollut käyttökiellossa, Häkkinen kertoo.

Kävi ilmi, että räjähdys oli peräisin muutaman sadan metrin päässä sijaitsevalta Lemminkäisen työmaalta, jonne yhtiö valmistelee kivimurskaamoa.

– Kevään aikana jatkuneet ammunnat aiheuttivat taloon myös muita vaurioita, Häkkinen kertoo.

Paikalla käyneet asiantuntijat arvioivat talon korjaamisen kustannukset kymmenistä tuhansista jopa sataan tuhanteen euroon.

Lavangossa ja sen tuntumassa asuu noin tuhat asukasta 300 kotitaloudessa.

Myös muihin kylän taloihin ilmestyi samankaltaisia vaurioita. Turhautuneet asukkaat ottivat yhteyttä Lemminkäiseen, joka ei suoralta kädeltä kiistä räjäytysten mahdollisesti aiheuttamia vaurioita.

– Ei sitä niin jyrkästi voi sanoa. Mutta ilman tutkimuksia ei voi väittää, että vauriot olisivat räjäytyksistä tulleet, Lemminkäisen lupasuunnittelija Lasse Vilhunen sanoo.

Samaan aikaan Lemminkäisen murskaamohanke etenee.

Yhtiö jätti asiaa koskevan ympäristölupahakemuksen Vantaan ympäristökeskukseen tammikuussa. Ympäristölautakunnan päätettäväksi asia tulee kesäkuuhun mennessä.

Kyläläiset vastustavat hanketta jyrkästi. Heidän mukaansa Lemminkäisen toiminta on aiheuttanut jo riittävästi haittaa.

He ihmettelevät, miksi alueen hankkeiden ympäristövaikutuksia ei ole asianmukaisesti arvioitu.
–Tämä on pohjavesialuetta. Vesi on pumpattu niin matalalle, että monen kotitalouden kaivot ovat kuivuneet tai sitten niiden veden laatu on muuttunut erittäin huonoksi, Seutulan kyläyhdistyksen aktiivi Marja Parkkima kertoo.

Asukkaat ovat kaivojensa varassa, sillä kunnallistekniikkaa alueelle ei ole vedetty.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Miksi todellisuudessa valvontaa rikotaan? Näin Tukesin ylitarkastaja Timo Kukkola tuo verkkolehdessä esille: ”Räjähteisiin on suhtauduttava kunnioittavasti ja niitä on käsiteltävä hyvin varovaisesti. Kaikki räjähteet ovat vaarallisia ja erityisen vaarallisia ne ovat onnettomuuksissa.” ”Räjähteiden varastointiin tarvitaan lupa. Ennen luvan myöntämistä on arvioitava riskit ja selvitettävä varaston turvallinen sijoittaminen ja rakennevaatimukset. Ennen kuin Tukes voi myöntää luvan varastoinnin aloittamiselle, hakijan on osoitettava, että varasto on asianmukainen”.

Me asukkaat joudumme silmätysten näkemään ja kokemaan konsulttien toiminnan ja korruption. Räjähdetehtaan konsultit eivät saa tärinää, vaikka talot notkuu kilometrien päässä, kun räjäytetään. Sadat talot vaurioituvat räjäytyksistä savupiiput hajoavat, takat irtoavat seinistä, kaakelit hajoavat, kivet lentävät pihoihin, kaivot menevät pilalle ym. Oma kotini vaurioitui räjäytyksistä ja se näytettiin toteen KHO:ta myöten. Tapauksessamme vääristeltiin oikeudessa, että suurin räjäytys olisi ollut 5 kiloa, vaikka todellisuus oli sadoista tuhansiin kiloihin.

Louhosten naapurustossa asuvat ihmiset ovat jo vuosikymmeniä kärsineet räjäytyshaitoista ja olleet vailla perustuslain takaamaa suojaa ja turvaa.

Seismologian laitoksella mitataan maanjäristyksiin verrattavia tärinöitä louhimoiden räjäytyksien vuoksi. Louhimoiden ja murskaamoiden laittoman toiminnan vuoksi kilometrien päässä talot särkyvät, mutta poliisi ei tutki. Viranomaisia ei saa paikalle, vaikka seismologian laitoksellakin luullaan ensin maanjäristykseksi:

https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaal...

https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso...

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Maanantai-illan räjähdys oli kuitenkin selvästi tavanomaista suurempi. Alkuvaiheissa pidettiin mahdollisena myös sitä, että järinä olisi aiheutunut maanjäristyksestä.

Mitä teemme direktiiveillä ja lainsäädännöllä räjähteissä, koska niitä Suomen viranomaiset eivät noudata? Louhijat vain käyttävät räjähdysaineita piittaamatta lainsäädännöstä ja Tukes ja poliisi ovat tämän mahdollistamassa.
Räjäytysaineita käytetään miljoonia kiloja vuodessa asutuksien vieressä ja kertapaukuissa räjähdemäärät ovat jopa 19 000 kiloa Espoossa ja Kotkassa todistettavasti 13,380 kiloa, Kontiolahdessa 8500 kiloa, Oulun puolessa 10 000 kiloa...
Ei tällaisia määriä saa asutuksen vieressä edes räjäyttää. Räjähdetehtaan konsultit astuvat kuvioihin ja ”asettavat tärinämittarit”, mutta kaikki on täyttä huijausta.

Tukesin ylitarkastaja Kukkola päättää verkkolehden "100 tarinaa turvallisuudesta" juttunsa: ”Kun räjähdevarastoja koskevia vaatimuksia noudatetaan, naapurusto voi nukkua yönsä rauhassa.” Miten hän edes kehtaa kirjoittaa näin, kun varmasti tietää, että kuinka valtavat tuhot laittomat räjäytystyömaat ovat saaneet aikaiseksi asutukselle ja minkälaisessa hengenvaarassa asukkaat oikeasti yönsä nukkuvat ja Tukes on ollut kaiken sallimassa piittaamatta näistä vaatimuksista?!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tiedoksi tämän viestiketjun lukijoille - erityisesti siellä Vesangassa:

Jyväskylän kaupungin ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen vastasi minulle 4.10.2018 Jyväskylän palautepalvelussa seuraavasti koskien Vesankajärventien kivilouhimohanketta:

”Hei, ko. hanke ei vaadi YVA-menettelyä. Kuten olettekin kirjoittanut, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan, kun otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä VUODESSA. Tämän hankeen otettavaksi määräksi on esitetty 39 000 m3 vuodessa eli 390 000 m3 kymmenessä vuodessa. Näin ollen YVA-menettelyä ei sovelleta tässä hankkeessa.

Palautepalvelua ei ole tarkoitettu keskustelupalstaksi, joten mikäli haluatte keskustella tästä lupa-asiasta asiantuntijan kanssa, pyydän ottamaan yhteyttä puhelimitse ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakkaan, p.014-2665172.

Päivi Pietarinen
ympäristöjohtaja”

---

Vastasin ympäristöjohtaja Pietariselle tänään 5.10.2018 seuraavasti:

"Vastaan viestiinne edelleen täällä Jyväskylän palautepalvelussa, jotta muutkin asiasta kiinnostuneet jyväskyläläiset - ja erityisesti vesankalaiset - saavat lisätietoja, koska varsin heikosti on nyt informoitu asukkaita tästä hankkeesta.

Kuten hyvin tiedätte Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) sanoo seuraavasti:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

”3 §
Lain soveltamisala ja arviointimenettelyn soveltaminen

Tätä lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan liitteessä 1.

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä säädetään liitteessä 2. Hankkeen ominaisuuksista, sijainnista ja sen vaikutusten luonteesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Tässä alla ko. ”Liite 2”:

Lain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetut tekijät, joita käytetään päätettäessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen

1. Hankkeen ominaisuudet

Hankkeen ominaisuuksia on tarkasteltava ottaen huomioon erityisesti:

a) koko hankkeen koko ja suunnitelma;

b) yhteisvaikutus muiden olemassa olevien ja/tai hyväksyttyjen hankkeiden kanssa;

c) luonnonvarojen, erityisesti maan, maaperän, veden ja luonnon monimuotoisuuden, käyttö;

d) jätteiden muodostuminen;

e) pilaantuminen ja haitat;

f) suuronnettomuus- ja/tai katastrofiriskit, jotka ovat varteenotettavia hankkeen kannalta, mukaan lukien ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit, tieteelliseen tietoon perustuen;

g) ihmisten terveydelle koituvat riskit (esimerkiksi veden tai ilman pilaantumisen johdosta).

2. Hankkeen sijainti

Hankkeen vaikutusalueella olevan ympäristön herkkyyttä on tarkasteltava ottaen huomioon erityisesti:

a) nykyinen ja hyväksyttyjen kaavojen mukainen maankäyttö;

b) alueen ja sen maanpinnan alaisten luonnonvarojen (myös maaperä, maa, vesi ja luonnon monimuotoisuus) suhteellinen runsaus, saatavuus, laatu ja uudistumiskyky;

c) luonnonympäristön sietokyky.

3. Vaikutusten luonne

Hankkeen todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia on tarkasteltava tämän liitteen 1 ja 2 kohdassa määritettyjen perusteiden perusteella ottaen huomioon:

a) vaikutusten suuruus ja alueellinen laajuus, kuten vaikutusten todennäköinen maantieteellinen alue ja väestömäärä, johon vaikutukset todennäköisesti kohdistuvat;

b) vaikutusten yleinen luonne;

c) rajat ylittävä vaikutus;

d) vaikutusten voimakkuus ja monitahoisuus;

e) vaikutusten todennäköisyys;

f) vaikutusten odotettu alkamisaika, kesto, toistumistiheys ja palautuvuus;

g) yhteisvaikutus muiden olemassa olevien ja/tai hyväksyttyjen hankkeiden vaikutusten kanssa;

h) mahdollisuus vähentää vaikutuksia tehokkaasti.

---

Voisitteko te, ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, nyt ystävällisesti välittää ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakalle tämän viestin?

Vasta sen jälkeen kun Vesankajärventien kivilouhimon hankevastaava on selvittänyt liitteiden 1 ja 2 mukaiset vaikutukset, asiassa voidaan päättää, tarvitaanko YVA-arviointia: ”Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.”

Eli ensin selvitetään hankkeen vaikutukset ja niiden yhteisvaikutukset; ja sitten vasta tehdään päätös YVA-arvioinnin tarpeesta.

Vain yhdellä luvulla kuten nyt tässä 4.10.2018 viestissänne kerrotte, että ”määräksi on esitetty 39 000 m3 vuodessa eli 390 000 m3 kymmenessä vuodessa”, ei yksin voida ratkaista YVA-menettelyn tarvetta tässä Vesankajärventien kivilouhimohankkeessa.

Ystävällisesti

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä
Jyväskylä"

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen".

Ympäristölupaa käsiteltäessä otetaan huomioon toiminnan kaikki ympäristövaikutukset, jolloin räjähdysaineet ja niistä aiheutuvat vaarat, käsittely, käyttö, varastoinnit ja haitat tulee selvitettäväksi.
- Tukesin kirjallisia lupia ei ole. Asukkailla olisi hallintolain mukaan oikeus valittaa Tukesin luvasta.

Toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Varastojen sijainnille on annettu räjähdemäärästä riippuvia suojaetäisyysvaatimuksia eri kohteista.

Ennakkopäätös KHO:20 8.4.2014/1153: liittyy myös YMP lain tarkkailutietoihin 109 § . KHO: n ratkaisussa kuitenkin vahvistetaan räjähdysaineiden tietojen saanti ja ovat YSL tarkkailutietoja 109 §.

YMP. lupaa haettaessa; Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki 390/2005, antaa lähtökohdat toimintoja koskevista turvallisuusmääräyksistä. Lisäksi räjähteiden käytöstä, käsittelystä, varastoinnista ja hankkimisesta sekä räjäytystyön tekemisestä säädetään useassa säädöksessä.

Murskaamotoiminta ei onnistu ilman louhinta räjähteitä. Jos louhinta määräksi on esitetty 39 000 m3 vuodessa tämä tarkoittaa kokemuksestamme ja asiantuntija kirjallisuuden mukaan räjähdysaineita käytetävän 1-1,4 kiloa räjähdysainetta kivikuutiota kohti.

Esimerkki: 1kg räjähdetta louhinta määrä 39 000 m3 = Räjähdysainetta 39 000 kiloa / vuosi.

1,4 kg räjähdettä louhinta määrä 39 000 m 3 = Räjähdysainetta 54 600 kiloa / vuosi.

Edellä mainitusta voitte laskea, koska kivikuutioita irrotetaan 10 000- 19 000 kuutioon kerralla. Kerta paukut on ainakin 10 000 kiloa räjähdettä.

Kivi irrotetaan 10 000

Asia 1. Ensinnäkin Tukes ei voi myöntää räjäytystoiminnalle lupaa Vesankajärventien kivilouhimohankkeessa. Lain vaatimat turvamääräykset ja onnettomuusvaarallinen räjäytystyö on este.

TÄMÄ ON SYY MIKSI KAUTTA MAAN maa-aines ja ympäristöluvissa salataan räjäytystoiminta.

Käytettävät räjähdemäärät STM 16:0 normien kokemusperäisten taulukon mukaan vaurioittavat välittömästi rakennukset. lisäksi STM taulukko 6: sirpalevaaran aiheuttama vaara-alueen suuruus: 0.5kg räjähdysainemäärällä on vaara-alueen suuruus 500 metriä. Taulukko 7: paineaallon aiheuttaman vaara-alueen suuruus: yli 25kg 1000 metriä.

Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lainsäädännön sekä viranomaisten myöntämien lupien ja määräysten mukaisia.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Päätöksessä ei ole otettu huomioon maa-aineslakiin liittyviä muita toimintaa sääteleviä lakeja. mm. ottamisen vaikutuksista ympäristöön räjähdysaineita käytettäessä.
Ottamissuunnitelma on asiakirja, jonka sisältö muodostaa maa-aineslain mukaisen lupa- ja lupamääräysharkinnan keskeisen perustan.
Lähtökohtana on, että ottamissuunnitelma, jossa velvoitteet esitetään, sitoo luvansaajaa.
Maa-aineslaki 11 § edellyttää ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (9.12.1983/928) Maa-aineslaki 3 § mm. vaara ehdottomasti kielletty = räjähdysaineet, hankkeesta aiheutuva haitta, vaara. ottamissuunnitelma 11 §.

Valtioneuvoston asetuksella maa-ainesten ottamisesta 926/2005 säädetään lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista. 4) Tämä tarkoittaa selvitystä ympäristöhaittojen vähentämiseksi suunnitelluista toimenpiteistä, arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä suunnitelma toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta.

Lupaviranomaisille kuuluu huomioida, että käyttö/käsittely/varastointi, kuljetus louhintaräjähteiden käyttöä säätelevät ohjeet, lait ja asetukset ja niiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa maa-aineslain mukaisen arvion toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi.

Jokaista työmaata, niin pysyvää kuin tilapäistäkin, koskevat lain ja asetuksen velvoitteet ja räjähdysaineiden käyttöä, kuljetusta sekä varastointia säädetään lailla ja asetuksilla:

Lisäksi työntekijöiden turvallisuuteen liittyen työnsuojelumääräykset edellyttää huomioimaan räjähteet JA HUOMATKAA VARASTOINNIT; YM;
asetus 644/2011 ja on sovellettava 1 luku ja 1 §, Soveltamisala: Tätä asetusta sovelletaan räjäytys- ja louhintatyöhön.
Lisäksi asetus 644/2011 edellyttää: 1 § 2 momentti Räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava lisäksi, mitä räjähdysaineen työmaavalmistuksesta, räjäytystyöstä ilmoittamisesta, räjähteen luovuttamisesta, varastoinnista, säilyttämisestä, käytöstä ja hävittämisestä sekä muusta työturvallisuudesta erikseen säädetään.

Ympäristölupapäätöksellä tulisi asutuksen viereen valtava räjäytystyömaa 10 vuodeksi, joka ei perustu lupaehtoihin. Käyttömäärät ovat ylisuuria asutukseen nähden tuhansia kiloja ja avolouhintaa jossa louhinta aikana ainakin miljoona räjähdekiloa tultaisiin käyttämään.

Räjähteiden pysyvällä varastoinnilla tarkoitetaan minkä tahansa vaarallisuusluokan (1.1 – 1.6) räjähteiden pysyväksi tarkoitettua varastointia. Pysyvä varastointi voi myös edellyttää, räjähteiden määrästä riippuen, turvallisuusselvitystä tai toimintaperiaateasiakirjaa.
- Tilapäisellä varastoinnilla tarkoitetaan räjäytystyömaiden yhteydessä tapahtuvaa tilapäistä, työmaan ajan kestävää varastointia. Tilapäinen varastointi saa kestää enintään 2 vuotta. MOLEMMISSA SAMAT TURVAMÄÄRÄYKSET !!!!!

Jos käytetyt räjähdemäärät murskaamolla tuotaisiin esille, suojaetäisyys olisi kilometrejä. Käytössä ylitetään kymmenkertaisesti sallitut räjähdemäärät, kun kallioirrotus on tuhansia kuutiota ja räjähteitä tarvitaan kivikuutiota kohti 1-1,4 kg ja ympäristöhaitat tällaisissa räjäytyksissä ovat niin suuret. Sirpale- ja paine-aaltovaara on niin laaja asutuksen vuoksi, että turvamääräyksiä ei voi toteuttaa ja varastoinnin perustaminen ei onnistu alueelle.

Kaavan vastaista toimintaa: Lakihan velvoittaa myös kaavoitusta ja sen toteutumista mm. onnettomuusvaara huomioitava laki 390/2005 20 §. Kemikaaliturvallisuuslain 17-20§:n  mukaan tuotantolaitoksen sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta mahdollisesti koskevat kaava määräykset.
Sijoituspaikan valintaa koskeva periaatteellinen säännös on luonnollisesti otettava huomioon myös lupaharkinnassa. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) myötä myös kaavoituksen ohjausvaikutus ympäristölupakäsittelyyn on tehostunut.

YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyn, ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Arviointiselostus on otettava huomioon mm. kemikaalilain sekä ympäristönsuojelulain mukaisissa lupamenettelyissä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Maa-aines ja ympäristöluvissa sivutetaan räjäytystoiminta. mm. seuraavasti Ympäristötarkastaja Hannu Salmen lausunto: ”Tyrnävän Kolmikannasta 24.1.2011:
Teille totesin varsinaisista räjäytystöistä ja räjähteistä on omat lainsäädäntönsä. Valvovina viranomaisina ovat Turvatekniikan keskus, työsuojelupiiri ja poliisi. Ympäristötoimella ei ole mainittujen viranomaisten päätöksiä ja tietoja käytetyistä räjähdysainemääristä asiaan liittyen”.
 Louhijat myöntävät avoimesti käyttävänsä kertaräjäytyksissä 10000 kiloa räjähdysainetta. Ko lupahakemuksissa tonneittain, mutta lain velvoitteista piittaamatta.
 
 
Näytöksi Kotka kilometrien päässä talot vaurioituu asutus 250 m.  Rudus oy: sivut: 43-44. ”Kolmen kuukauden aikana (1.1.–31.3.2010) on louhittu 663 600 tonnia kiveä. Käytetty räjähdemäärä on ollut yhteensä 253 003 kg.” Todistettavasti myönnetään asiakirjoissa räjäytettävän yli 13000 kg kerralla. Samasta asiakirjasta käy esille voimassa olevat luvat; Turvatekniikan keskuksen räjähdysaineen varastointilupia ei ole. Laki ei anna turvallisuussyistä perustaa varastoja ja ylisuuret räjäytykset estyisivät asutuksen vuoksi.

Kaivokset käyttävät samansuuruisia räjähdemääriä kuin murskaamot. Samat räjähteet kaivoksilla ja luvat pitää olla käytölle Tukesilta niin varastoinneille, kaavoitukseen ym. mutta murskaamot saavat laittomasti ilman lain edellyttämää varastolupia perustaa murskaamoita. Lakia rikotaan avoimesti, koska turvamääräykset estäisivät ylisuuret panostamiset, käytön ja varastolupia ei voi saada Tukesilta turvallisuussyistä.

Näin käytäntö toimii; Työmaasta on tehtävä yleissuunnitelma, pelastautumis- ja poistumissuunnitelma sekä räjäytyssuunnitelma. Joita todellisuudessa ei ole tehty.

Työturvallisuus asetus 644/2011 edellyttää laissa seuraavaa:
- 23 § pelastautumisen järjestäminen
- Pitkäkestoisiin louhintakohteisiin on järjestettävä asianmukaiset palonkestävät suojapaikat.
- Pelastautumista ja pelastautumisvälineiden käyttöä on tarpeellisessa laajuudessa harjoiteltava
säännöllisin väliajoin. Vähintään yksi harjoitus on järjestettävä, jos työn arvioidaan kestävän yli puoli vuotta.

Oma tapauksemme; Poliisilta on virallisia asiakirjoja joissa tuodaan esille, että tarkistettu muutamia kiloja kk:dessa käytetty. Todellisuus oli satoja tuhansia kiloja joka päivä räjäytykset tapahtuivat muutaman metrin päässä asutuksesta. Tällä vääryydellä saatiin louhia.
Silmiemme edessä kaikki vääryys saa tapahtua riittää, kun paperit näyttää muuta.
Saimme KRP:n tutkimaan asioita, mutta tutkija kertoi kuinka hänet estettiin saman tien tutkimasta asiaa. http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/krp_paperi.pdf (192 kg räjähdettä ollut) Tehtiin loppujen lopuksi paperit kuinka vain 3x olisi räjäytetty alueella. Vaikka todellisuus oli satoja kertoja 5x pv vuosia ja räjähdemäärät olivat satoja/tuhansia kiloja.
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/syytekirjelm...
Sama vääryys sai jatkua sillä erolla, että kerta räjähdemäärät olivat jopa tuhansia kiloja todellisuudessa. Poliisin suojeluksessa.

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/psuunnitelma...
Vahingonkorvausoikeudenkäynnin aikana: Yrittäjä myönsi olevansa laajamittainen räjähdysaineen käyttäjä, ja myönsi toistuvasti käyttävänsä 68kg kerralla. Todellisuudessa määrät olivat n. 600 -2000 kg kerralla räjähdettä. Ko.panostussuunnitelma osoittaa, että suunnitelma ei täytä lain vaatimusta panostussuunnitelmasta, mutta on osoitus miten väärää tietoa yrittäjä antaa.
Lisäksi kivet lentävät toistuvasti räjäytystoiminnassa ympäristöön/pihoihin, jopa lähes kilometrinpäähänkin.

Auto ei täytä pysyvän eikä tilapäisen varaston vaatimuksia!
Luvan nimi pysyvätyömaa – tilapäinen työmaa.
Viittaus Lauri Ihalaisen vastaukseenkin hallitukselle missä toteaa pysyvällä työmaalla oltava pysyvän varaston lupa ja tilapäinen työmaakin tarvitsee varastoluvat.
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_... VASTAUS

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, kiitos kaikista tiedoista. Hiki ihan tulee niitä lukiessa, kun ajattelee, mitä te olette kärsineet siellä ja mitä mahdollisesti täällä Vesankajärventien kivilouhimolla vielä tullaan näkemään, jos hanke toteutuu.

PS. Kommentissa 12 oleva viimeinen linkki ei jostakin syystä auennut

Miten me saisimme nämä kaikki sinun asiantuntevat lausuntosi täällä Jyväskylän suunnalla vesankalaisille tiedoksi? Olen laittanut hankkeen vastustamiseen tähtäävän adressin vastuuhenkilölle sähköpostiviestiä, mutta hän ei ole vastannut mitään.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

On huomiotava, että luvan hakeminen (käyttö, käsittely, varastointi), koskee jokaista työmaata erikseen. Laista ja asetuksissa on säännökset räjähteiden pysyvästä ja tilapäisestä työmaista ja varastoinneista sekä niitä koskevista lupa- ja ilmoitusmenettelyistä. Kyseessä alueella on pysyvä työmaa ja maa- ja ymp.luvat 10 vuotta.

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390

Muistutan asetuksia on tarkennettu joten vastauksessa Ministeri Ihalaisen olevat asetukset on uusittu. Vastaavat samaa vaatimusta uusissakin.

Huomatkaa Ministerin vastauksesta kohta !!!!!
Räjähteiden varastointia koskevista suojaetäisyyksistä on nykyisin määrätty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä räjähdystarvikkeista. Räjähdeasetuksen uusimisen yhteydessä suojaetäisyyksien laskentakaavat on tarkoitus sisällyttää tähän asetukseen.

HUOMIO UUDESSA ASETUKSESSA ON SAMA SUOJAETÄISYYS KUIN AIKAISEMMINKIN;

HUOMATKAA !!!! https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151101

JO 10 kilon räjähdemäärän alueelle tuonti vaatii suojaetäisyyttä 300 m.
Taulukko 2. Valmistus- ja käsittelylaitoksen vähimmäisetäisyys ulkopuoliseen kohteeseen, kun räjähteitä on yli 10 kg Räjähteen määrä Kohde ja sen vähimmäisetäisyys
Asemakaavoitettu alue, sairaala, vankeinhoitolaitos, vanhainkoti, lastentarha, koulu tai muu vastaava laitos ja asutustaajama

1.1, 1.2 tai 1.5 luokan räjähteet 10 - 100 kg 300 m (louhinta räjähteet kuuluvat luokkaan 1.1 sirpalevaara).

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Document...

Viittaus Kirjallinen kysymys KK 19/2012 Vastausksen antoi Lauri Ihalainen eduskunnalle, missä toteaa pysyvällä työmaalla oltava pysyvän varaston lupa ja tilapäinen työmaakin tarvitsee varastoluvat. Lisäksi muut turvallisuuteen vaativat toiminnot.
Kysymys: Millä toimenpiteillä hallitus aikoo tiukentaa ja parantaa yksityisten räjähdevarastojen tällä hetkellä puutteellisia vartiointi-, valvonta- ja turvallisuustoimia ja siten lisätä räjähdevarastojen läheisyydessä asuvien kansalaisten turvallisuutta, millä toimenpiteillä hallitus huolehtii
siitä, että Tukes hoitaa velvollisuutensa räjähdevarastointia harjoittavien yritysten toiminnan valvojana ja vaatii räjähdeyrityksiltä kaikki lain mukaiset selvitykset.......

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa Lauri Ihalainen:
Räjähteiden varastoinnin turvallisuusvaatimuksista on pääosin säädetty vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005, jäljempänä kemikaali-
turvallisuuslaki), räjähdeasetuksessa (473/1993) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä räjähdystarvikkeista (130/1980). Kemikaali-turvallisuuslaissa on säännökset turvallisuusvaatimuksista, jotka koskevat myös räjähteiden varastointia.
Lisäksi kemikaaliturvallisuuslaissa on säännelty mm. räjähteiden varastoinnin luvanvaraisuudesta, luvan myöntämisen edellytyksistä, tarkastuksista, vastuuhenkilöstä sekä toimenpiteistä räjähteistä aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen ehkäisemiseksi.
Räjähdeasetuksessa on
tarkennettu lain säännöksiä ja asetuksessa on säännelty mm. siitä, mitä tietoja ja selvityksiä toiminnanharjoittajan tulee antaa räjähteiden pysyvää tai tilapäistä varastointilupaa haettaessa.

Määräykset ilmoitusvelvollisuudesta ja luvanvaraisuudesta on määritetty laissa:
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ja Valtioneuvoston asetuksilla säädetään tarkemmin myös lupamenettelystä. Sitä tarkentavat muun muassa asetukset vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta. Pysyvän ja tilapäisen räjähdevaraston, sekä säilytyksen yleisiä turvallisuusvaatimuksia ja minimietäisyyksiä eri kohteisiin.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Asetus louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) jää myös noudattamatta. Samoin standardit SFS 4397, SFS 4398 ja SFS 4399.

Keskeinen valvontaväline on kemikaali-turvallisuusasetuksen perusteella yrityksiltä vaadittava turvallisuusselvitys maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 sekä asetuksessa 895/1999. Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välillä.

ON MUISTETTAVA MYÖS !!!!!Lainsäädäntö ja suojaetäisyydet estävät ko. suuruisten panostamisen/ räjäytysten suorittamisen asutuksen ja onnettomuusvaaran vuoksi.

Asukkaat liikkuvat/asuvat lain määrittelemällä vaara-alueella. Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välillä. Räjäytykset tapahtuvat todellisuudessa lain määrittelemällä ”asutulla alueella”, joten laki edellyttää vielä kovempia vaatimuksia.

Räjähdysaineen käyttöä säätelee Työministeriön päätös räjäytys- ja louhintatyötä koskeviksi turvallisuusmääräyksiksi (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930495) 16:0 normeissa on kokemusperäiset taulukot.

Samoin 16:0 antavat ohjeita suojaetäisyyksistä. Lain velvoite on jätetty huomioimatta kokonaan.

Käytettävät räjähdemäärät STM 16:0 normien kokemusperäisten taulukon mukaan vaurioittavat välittömästi rakennukset.

Taulukko 6: sirpalevaaran aiheuttaman vaara-alueen suuruus:

0,5 kg:lle vaarallisen alueen säde on 500 m.

Taulukko 7: paineaallon aiheuttaman vaara-alueen suuruus:

yli 25 kg:lle vaarallisen alueen säde on 1000 m.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Yli suuret räjähdemäärät käytössä.16:0 normit määrittelee vahinko vaaran rakennuksiinkin. Kokonaan on jätetty huomioimatta sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuusmääräyksien (16:0) taulukko 9: panostusmäärä heilahdusnopeuden ja vahinkotason mukaan. Kokemusperäisen taulukon mukaan räjähdysainemäärien mukaan voidaan ennakoida heilahdusnopeus.
(esim 200 m/ 180 kiloa räjähdettä = voimakkaita rakoja /rappaus putoaa.)

SIIS 16.0 normien mukaan Räjäytyssuunnitelma laaditaan kokemukseen perustuen, jotta louhinta voidaan suorittaa rakenteita vahingoittamatta. sosiaali- ja terveysministeriön asettamien räjäytysalan normien mukaan. (Kalliotekniikka 2010). Tärinämittauksin valvotaan syntyvän räjähdystärinän voimakkuutta jotta ei ylitä rakennuttajan tai suunnittelijan antamia tärinän ohjearvoja. HUOMAA!!! 16:0 normit
(esim 200 m/ 180 kiloa räjähdettä = voimakkaita rakoja /rappaus putoaa.)

Taulukko 16:0 normeista esitetty taulukosta vahinkotaso, räjähdemäärä, kokemukseen perustuen arvioitavat vauriot;

0,06 vahinkotaso / 200m = 180 kg räjähdysainetta = 0,06 Hienoja rakoja, mahdollisesti rappaus putoaa

80-90-luvuilla joka puolella Suomea vietiin väärin eteenpäin, että räjäytykset olivat muutamia kiloja ja siitä syystä ei talot vaurioidu. 2000-luvusta eteenpäin alettiin myöntää, että räjähdemäärät kertapaukussa ovat esimerkiksi: 19 000 kiloa Espoo, Kotka todistettavasti 13,380 kiloa, Oulun puoli 10 000 kiloa. Tällaisia määriä ei saa asutuksen vieressä edes ampua. Siirryttiin emulsion käyttöön ja alettiin myöntää edellä mainittuja määriä käytettävän.

Konsulttien väärillä tiedoilla asiat hoituvat louhijoiden hyväksi, etteivät ko. määrät aiheuta tärinää, ja näin laittomuus jatkuu asutuksen vieressä.

Ympäristötärinät ovat maanjäristyksiin verrattavia. Konsulttifirma Finrock " ei tärinä haittaa" tällä laiton toiminta voi jatkua kautta maan.

Valtavat talovauriot hoidetaan räjähdetehtaan konsulttien toimesta näkymättömiksi, vaikka asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyvät ja kaivot tuhoutuvat jne., kun murskaamoilla räjäytellään. On satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”ei voi johtua räjäytyksistä.” Mittarit ei rekisteröi tärinää ja keksitään tuuli tai jokin muu syy. Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat:

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaali...

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-...

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin.

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-...
Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia.

http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass... –Räjähdys oli irrottanut takan seinästä. Sen päivän jälkeen se on ollut käyttökiellossa, Häkkinen kertoo.

Muutamia tapauksia näytöksi meitä on satoja ja kukaan ei toimi poliisissa,VKSV, kun Finnrock ja muut konsultit todistaa ja tarkistaa taloja.

Finnrockilta tarkistus Kotkassa asukas teki rikosilmoituksen talon särkymisen vuoksi, mutta poliisille riitti tämä saman konsultin lausunto ja ei tutkintaa. Asukkailla kaivot pilalla, talot särkyneet savupiipusta kivet tippuneet (ei voi lämmittää tulisijoja).

Finnrock ja samat miehet taas asialla, joiden mukaan räjäytykset eivät ole vaurioittaneet asumuksia. Finnrock teki ennakkotarkistukset ja jälkitarkistukset ja vauriot eivät muka johdu räjäytyksistä. Kiinteistöt on katselmoitu ennen louhinnan aloittamista. Louhinnan alkamisen jälkeen on kiinteistöihin tullut vahinkoja älyttömistä ja erittäin rajuista räjäytyksistä.

Oulun puolessa Finnrock asialla. Valtavat talovauriot: kolme taloa vaurioitui samalla räjäytyksellä. 10 000 kiloa räjähdeainetta ja TUULI TAI JOKIN MUU muka syynä. Oulun puolessa kuitenkin Seismologian laitos mittaa lukemia, joita aluksi luultiin maanjäristykseksi. Ko. tärinät havaitaan jopa 20 km .päässä Oulussa.

KOTKASSA valtavat talovauriot toista kilometrin päässä. Finnrock teki alkutarkastuksen ja lopputarkistuksen useita taloja vaurioitunut. Finnrock-konsultit todistavat oikeudessa, ettei tärinähaittaa ole vaikka Seismologian laitos toteaa räjäytykset maanjäristyksiin verrattavana.
http://www.kymensanomat.fi/Online/2015/04/27/.../2...
27.4.2015 – Seismologian instituutin asemaverkko havainnoi automaattisesti ... kallioperän tärinän aiheutti iso räjäytys Petäjäsuon louhosalueella.

Vantaa; Asukkaiden mukaan vauriot ovat tulleet samanaikaisesti rajujen räjäytysten jälkeen, pääasiallisesti vuonna 2013. – On savupiipun sortumaa, halkeamia perustuksissa ja tiiliseinissä. Savut tulevat sisälle, kun savumuurit ovat hajonneet eikä tulisijoja voi käyttää. Toisesta talostani ehtyi vesi ja kumpaankin taloon on tullut halkeamia.

Esteellisyys: KONSULTTIEN TOIMINTA

Forsit myy räjähteet työmaille ja Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock kumoaa vauriot, jotka asukkaat tuovat esille. Millä tavalla tämä EI MUKA OLE ESTEELLISTÄ?

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan? http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-... Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan talovaurioita vaan konsultti firma Räjähdetehtaanomistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

0,12 vahinkotaso / 200 m= 369 kg räjähdysainetta = 0,12 Rakomuodostumia

0,48 vahinkotaso / 200 m = 1440 kg räjähdettä = 0,48 Voimakkaita rakoja

Taulukko on 200 metriin asti ja käyttämällä skaalattua etäisyyttä heilahdusnopeuden arvioimiseen, voidaan arvioida heilahdusnopeuksia tietyillä etäisyyksillä ja tietyillä räjähdysainemäärillä.

- Käyttämällä skaalattua etäisyyttä heilahdusnopeuden arvioimiseen, voidaan arvioida heilahdusnopeuksia tietyillä etäisyyksillä ja tietyillä räjähdysainemäärillä.

Skaalattua etäisyyttä käyttäen räjähdysainemäärä ja etäisyys räjähdyskohteen ja mittauskohteen välillä on likimain samaa suuruusluokkaa jos räjähdysainemäärä on, esimerkiksi Q = 2500 kg, R = 500 m. tai Q = 25 kg. ja R = 50m. Tämä käy ilmi Raimo Vuolion asiantuntija kirjasta.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Konsultit ja Ramboll ovat niin kytköksissä keskenään, ettei ympäristö haittoja ole.

Rambol on kumonnut kaikki haitat / vaarat vaikka on antanut seuraavankin laisen lausunnon: Asukkaat pitävät jäävinä Rambolin toimintaa, koska kuitenkin sitten kaikki kumoaa! Meluhaittakin johtuu Turun moottoritiestä!

Hyvän selvityksen antaa Ramboll Oy:n huhtikuussa 2015 laatima läheisen Kulmakorpi I –hankealueen kalliolouhinnan ja murskauksen YVA –selostus, jossa todetaan mm., että ”On olemassa riski, että louhintatärinä voi aiheuttaa ongelmia alueen porakaivoissa. Tärinä voi laukaista kalliossa jo olemassa olevia jännitystiloja, jolloin kaivoja ympäröivään kallioon voi syntyä pintavettä johtavia halkeamia... Epävarmuutta aiheutuumyös mahdollisesta liian suuresta räjähdysainemäärästä.....

HUOMATKAA RAMBOLL myöntää "Epävarmuutta aiheutuumyös mahdollisesta liian suuresta räjähdysainemäärästä....."

LOUHIJALLA EI OLE LUPAA TUKESILTA räjäytystoimintaan eikä voi saada asutuksen vuoksi ja kuitenkin Louhija vastaa näin: Louhinnassa ja räjähdysaineiden käsittelyssä noudatetaan viranomaisten ja valmistajien antamia turvallisuus- ja käyttöohjeita. Näitä ovat mm. valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011 ja laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005.

Näin asukkaat kirjaavat asioita!!! Iso osa Mustanpurontien kaivovesistä on pilaantunut. Syistä tietenkin voidaan kiistellä, mutta osasyy varmasti on Ruduksen suorittamat ylisuuret noin 30 000 k-m3 louhintaräjäytykset, joissa on käytetty räjähdysaineita lähes 20 000 kg. Täysin käsittämätöntä toimintaa!

HUOMIO !!!! 20 000 kiloa räjähdettä!!!! LAINSÄÄDÄNTÖ EDELLYTTÄÄ jos räjähteistä annetaan väärää tietoa tai rikotaan lakia käyttö, käsittely, varastointi (vankeutta jopa vuosia).

Papereista kohtia !!!Esitetyt pölyn- ja meluntorjuntatoimenpiteet eivät ole riittäviä Hakemuksen kohdassa 9 todetaan, että kerralla räjäytettävä kenttä on tavanomaisesti 5 000 m3. Tälläkään kertomalla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Esim. 7.2.2014 räjäytettiin kenttä, jonka koko oli 29 607 k-m3 . Lisäksi on ollut runsaasti yli 20 000 k-m  3  kenttiä. 

Tehty kaivovesiselvitys ei käsittele lainkaan louhintatärinöitä ja niiden aiheuttamia vaikutuksia. Lupaehtojen vastainen ylisuurten räjäytysten tärinät ovat jo vuosia haitanneet lähiasukkaiden elämää.

Rudus on louhinut ylisuurilla louhintaräjäytyksillä käytännössä vailla viranomaisvalvontaa.
Vuosia kestäneet voimakkaat louhintatärinät ruhjeisissa kallioissa ovat suurin syy talousvesien pilaantumiseen.

Karua luettavaa lupa asioista Espoon Kulmakorvesta,
Suuret räjäytykset ovat jo aiheuttaneet Mustanpurontien asunnoissa vaurioita, jotka Rudus on kertonut johtuvan rakennusvirheistä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset