Kirsiomp

Onko Suomen toteuttama YVA-menettely enää EU-direktiivien mukainen?

 • http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10BABD4BD%7D/131628
  http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10BABD4BD%7D/131628
 • http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10BABD4BD%7D/131628
  http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10BABD4BD%7D/131628
 • http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10BABD4BD%7D/131628
  http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10BABD4BD%7D/131628
 • http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10BABD4BD%7D/131628
  http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10BABD4BD%7D/131628
 • http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10BABD4BD%7D/131628
  http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10BABD4BD%7D/131628

 

"Tilastokatsaus YVA-menettelyihin 1994 - 2016

Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994. YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia tai hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muiden ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Lisäksi arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa muuhunkin hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-lakia ja –asetusta on sen voimaan tulon jälkeen tarkistettu ja muutettu useaan kertaan. Uusin YVA-laki ja –asetus tulivat voimaan 16.5.2017, mutta niiden vaikutukset eivät näy vielä tässä seurannassa.

Aluksi päätökset YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa teki ympäristöministeriö. Vuonna 2006 päätöksenteko siirrettiin ydinenergiahankkeita lukuun ottamatta ministeriöltä alueellisille ympäristökeskuksille. Vuoden 2010 alussa alueelliset ympäristökeskukset korvattiin ELY-keskuksilla." - - (jatkuu alla)

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9B915B8D-36D1-46FB-9DB9-2DF10...

Lähde:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arv...

---

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaatopaikkoja tai voimalaitoksia.

yesYVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

Voimajohtoja.

© YHA-kuvapankki

Hanketta suunnitteleva taho huolehtii tarvittavien ympäristöselvitysten tekemisestä. Suunnittelusta voi vastata yksityinen yritys tai julkinen taho, esimerkiksi Liikennevirasto. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus. Ydinenergiahankkeissa yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

YVAan saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.  

Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Jos arvelet, että tietty hanke voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia, ota yhteys oman alueesi ELY-keskukseen, joka päättää menettelyn tarpeellisuudesta.

YVA-lainsäädäntö uudistui 16.5.2017. Ympäristöministeriö järjesti toukokuussa koulutuksen, jossa käytiin läpi YVA-lainsäädännön keskeiset muutokset.

Suunnitelmat ja ohjelmat

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi eli SOVA tarkoittaa, että suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset arvioidaan osana niiden valmistelua. Arvioinnista vastaa se viranomainen, joka suunnitelmaa tai ohjelmaa valmistelee.

SOVAn tavoitteena on tukea valmistelua, toteutusta ja seurantaa. Arviointi tuottaa tietoa suunnitelman ja sen vaihtoehtojen vaikutuksista. Se myös lisää mahdollisuuksia osallistua suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun.

Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset

Jos hankkeiden, suunnitelmien tai ohjelmien vaikutukset ylittävät valtion rajat, järjestetään arviointi yhteistyönä toisen valtion kanssa. Jos toisen valtion hankkeilla, suunnitelmilla tai ohjelmilla voi olla vaikutuksia Suomeen, ympäristöministeriö huolehtii tietojen vaihdosta ja neuvotteluista kyseisen valtion kanssa sekä varmistaa yhteistyössä muiden vaikutusalueella olevien valtioiden kanssa siitä, että hankkeen vaikutusalueella asuvat saavat osallistua arviointiin.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö, p. 0400 143 937, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriön julkaistu 5.9.2016 klo 10.42, päivitetty 30.11.2017 klo 15.16

 

(huom. tekstin tummennukset ja korostukset omia)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kun katsotaan, kuka on tehnyt ympäristön ja luonnon kannalta suotuisinta politiikkaa viime vuosina (1994 - 2016) em. tilastokatsauksen perusteella, niin tekstin ohessa olevista tilastokäyristä ja -piirakoista voimme helposti huomata, että vuosina 2009 ja 2013 oli selvät piikit YVA-arviointien kohdalla:

- 2009 pääministeri oli Matti Vanhanen ja ympäristöministeri Paula Lehtomäki
- 2013 pääministeri oli Jyrki Katainen ja ympäristöministeri Ville Niinistö

https://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitu...

Mitä tästä voimme päätellä? Mikä olisi luonnon ja viihtyisän asuinympäristömme suojelun kannalta paras hallituskokoonpano ja miehitys? Ottakaapa kantaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Suomi SEA-direktiivin pitkäaikaisesta rikkomisesta EU:n rikkomusmenettelyyn?"

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255375-su...

"Hallinto-oikeudet pahoin ruuhkautuneita tuulivoimavalituksista!"

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260930-ha...

- - "Vaasan hallinto-oikeus on ilmoittanut pyrkineensä toistuvasti saamaan lisäresursseja voidakseen ratkaista joutuisasti tuulivoimarakentamiseen liittyvät valitusasiat. Marraskuussa 2016 on hallinto-oikeudessa ollut vireillä 64 valitusta, jotka ovat koskeneet 268 tuulivoimalaa, pääasiassa yleiskaavoja, mutta valituksia on ollut vireillä myös rakennusluvista, jotka ovat koskeneet 68 voimalaa sekä suunnittelutarveratkaisuja neljän voimalan osalta. Selvityksessä on katsottu, että neuvotteluissa oikeusministeriön kanssa ei olla menestytty.

Hallinto-oikeuden selvityksessään ilmaiseman mukaan kun tuulivoimarakentamista on yhteiskunnan taholta voimakkaasti tuettu, mutta hallinto-oikeutta ei ole lisäresursoitu, on käsittelyaikojen piteneminen ollut väistämätöntä. Lisäksi hallinto-oikeuden on huolehdittava käytettävissä olevien resurssien osalta työsuojelunäkökohdista." - -

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ei ainakaan ympäristön ja luonnon kannalta suotuisinta politiikkaa ole tehneet Paula Lehtomäki ja Kepu yleensäkkään, eikä myöskään Ville Niinistö sadat ihmiset ovat kääntyneet heidän puoleensa ja heillä on tiedossa;
Kemikaaliturvallisuussäädöksille on Seveso III -direktiivi (2012/18/EU), mutta villi ja valvomaton toiminta saa Suomessa jatkua murskaamoilla. Louhijat vain käyttävät räjähdysaineita piittaamatta lainsäädännöstä.

Myöskään YVA-menettely ei ole EU-direktiivien mukainen.

Mitä teemme YVA-menettelyllä, direktiiveillä ja lainsäädännöllä räjähteisiin liittyen, koska Suomen viranomaiset eivät noudata niitä. Direktiivejä tehdään, mutta räjähdysaineet käytetään miljoonia kiloja vuodessa kivilouhimoilla / murskaamoilla ja kertaräjäytykset ovat tuhansista kiloista jopa 19 000 kiloon asutuksen vieressä.

Kemikaaliturvallisuussäädöksille on Seveso III -direktiivi (2012/18/EU), mutta villi ja valvomaton toiminta saa Suomessa jatkua murskaamoilla. Louhijat vain käyttävät räjähdysaineita piittaamatta lainsäädännöstä.

Seveso III -direktiivi (2012/18/EU)

Murskaamoilla/louhimoilla ei toteuteta YVA:ta vaikka Suomessa on saatettu Seveso II -direktii­vin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus voimaan kemikaali- ja maankäyttö- ja rakennuslainsää­dännöllä. Maankäyttöä koskeva artikla 12.

Ympäristöministerinä ollessaan Paula Lehtomäki allekirjoitti asetuksen Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 9.9.2010/800.
VNA- ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Ministeriössä varmasti on ollut tiedossa, että ko. asetus on ristiriidassa voimassa olevien räjähteisiin liittyvien lakien kanssa. VNA 800/2010 (melu ja pöly) hyväksyy toiminnan 300 metrin päähän asutuksesta, mutta siinä ei huomioida sitä, mitä laki 390/2005 edellyttää räjähdysaineen käytöltä, käsittelyltä ja varastoinnilta. Samoin kuin mitkä suojaetäisyydet siinä tulee asutukseen louhintaräjähteitä käytettäessä.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249302-ihm...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 - Säädökset ...
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

Ympäristövaikutusten arviointi muun lain mukaisessa menettelyssä ..... Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/52/EU (32014L0052); EUVL N:o L ... e) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa ...

HE 102/2018 vp - Eduskunta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

23.8.2018 - Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö ... YVA-direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti YVA-menettely tulee suoraan ..... d alakohtaan tai vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä koskevaan e alakohtaan.

Vaarallisia kemikaaleja käsittelevät tuotantolaitokset ja varastot on sijoitettava niin, ettei niistä voi onnettomuustilanteissa aiheutua henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahingonvaaraa niitä ympäröivissä kohteissa.

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005 sekä lain muutos 358/2015) tarkoitettujen vaarallisten kemikaalien teollisten käsittely ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston turvallisuusvaatimusasetuksessa (856/2012 sekä asetuksessa VNA 686/2015).

Räjähteistä aiheutuvan terveysvaaran huomioon ottaminen sijoituksessa (856/2012, 8§): ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, että tuotantolaitoksessa tapahtuvan, 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden vaikutusalueella olevilla ihmisillä on mahdollisuus päästä suojaan tai poistua alueelta ilman, että heille aiheutuu siitä vakavia vammoja.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?ur...

Murskaamoiden ja kivilouhimoiden vaiettu räjäytystoiminta vaikka miljoonia kiloja vuodessa asutuksien vieressä käytetään ja kerta paukut 10 000-19 000 kiloon. Direktiivejä rikotaan avoimesti,räjäytystoimintaa ei ole luvissa tuotu edes esille. Suomi ei noudata 5 artiklaa.

5 artikla
Käyttäjän yleiset velvoitteet

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toiminnanharjoittajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toiminnanharjoittajan on milloin tahansa ja erityisesti 20 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten ja tarkastusten osalta osoitettava 6 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle, että toimija on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet kuten tässä direktiivissä säädetään.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Liian isoa virhettä ei kukaan halua enään pysäyttää. Näyttää tämä sama peli olevan joka alalla vaaroja ja riskejä ei haluta myöntää.

Aikoinaan KRP:n päällikkö sanoi meille Helsingissä, kun kävimme vaatimassa rikostutkimuksia. Hän sanoi "Suomessa ei tarvita KRP:tä, kun paljastuu tarpeeksi pahaa heidät estetään tutkimasta".

Samoin meillä oli aikoinaan entinen sisäministeriön poliisitarkastaja asianajajana. Hän kertoi samaa, että sisäministeriö estää tutkimukset.

Kuinka pitkälle Tukes ja poliisi aikovat päästää tämän koko Suomessa tapahtuvan laittomuuden? Milloin ne alkavat vaatia murskaamoilta räjähdysaineisiin liittyvän lainsäädännön noudattamista, ja milloin aloitetaan lain vaatima valvonta ja laitetaan piste laittomille työmaille?

Tukesilta pitäisi olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta turvamääräykset todellisuudessa estäisivät luvan hakemisen. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla. Kun Tukesin luvat olisi haettu ja myönnetty, laki edellyttää tämän jälkeen poliisia tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden, eli laissa on valvontavelvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).

POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Näin se toimii; Nytkin Uudelta-maalta tapaus rikosilmoitus poliisille, poliisi kävi paikalla kirjasi aivan puuta heinää ja myönsi papereissa laittoman tilanteen.
Tämän jälkeen vaatimus Länsi-uudenmaan poliisipäällikölle - ei mitään tapahtunut - tämän jälkeen sisämisisteri Risikolle- siirto poliisihallitukseen ja mitään ei ole tapahtunut.

Tukes kuitenkin myöntää laittoman tilanteen vastauksessa asukkaille.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, ällistyttäviä juttuja. Ja valitettavan totta - joka puolella Suomea sama juttu: mielivaltaa ja ylimielisyyttä.

Jos näitä ei aleta jo pian viedä EU-oikeuteen, ei mikään muutu.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi! Oletko tietoinen Jyväskylän suunnitelmia. YVA on ehdoton murskaustoiminnassa, kun kyseessä louhinta räjähteet ja edellyttäisi lupaa Tukesilta. Lupia ei voi saada niin miljoonia kiloja asutuksien vieressä käytetään. Huomatkaa louhintaräjähteistä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä ei taida asukkaat tietää mitään Jyväskylässäkään!

Kirsi! Anna tietoa asukkaille ja julkisuutta! Hallinto-oikeudet eivät voi antaa lupaa räjäytystoiminnalle, koska siitä on oma erityislainsäädäntö. Edelleen oikeuksissa ja lupapäätöksissä viedään eteenpäin asioita, kuinka räjähdysainetoimintaa ei ole huomioitu lupia myönnettäessä. Ympäristötarkastaja Oulusta myöntää, että ”Kuten totesin varsinaisesta räjäytyksestä ja räjäytystyöstä on oma lainsäädäntö kuuluvat Tukes, poliisi ja työnsuojeluviranomaisille.”

Maa-aineslaki ja YSL edellyttäisi huomioimaan lupahakemuksissa ja päätöksissä räjäytystoiminnan, mutta sitä ei huomioida, koska räjäytystoiminnassa on oma itsenäinen lainsäädäntö ja se edellyttää hakemaan Tukesin lupia, joita ei voi saada turvallisuussyistä asutuksen vuoksi.
Räjähteiden käyttömäärät ovat niin valtavia, että panostusmäärät ja varastovaatimukset koskevat kilometrien päähän. Asukkailla olisi hallintolain mukaan oikeus valittaa Tukesin luvasta, mutta mistä valittaisimme, kun lupia ei edes haeta!

Ympäristölainsäädännön mukaisessa lupamenettelyssä muun ohella kiinnitettävä huomiota onnettomuusriskeihin ja räjähdelainsäädäntö sisältää monia sellaisia turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, joiden noudattaminen on myös ympäristölupakäsittelyssä otettava huomioon.

Suomessa kivilouhimoilla, murskaamoilla ja avolouhoksilla käytetään vuosittain miljoonia kiloja räjähdysaineita, jotka kuuluvat vaarallisuusluokkaan 1.1 ja ovat massaräjähdys-vaarallisia räjähteitä. Räjäytystyöllä tarkoitetaan räjäytysten valmistelua, panostamista, räjähtämättömiksi jääneiden panosten räjäyttämistä, räjähdystarvikkeiden hävittämistä, ja muita töitä, joissa käsitellään ja käytetään räjähdystarvikkeita.

Kemikaaliturvallisuussäädöksille on Seveso III -direktiivi (2012/18/EU), mutta villi ja valvomaton toiminta saa Suomessa jatkua murskaamoilla. Louhijat vain käyttävät räjähdysaineita piittaamatta lainsäädännöstä.

Louhinta ja murskaus pyöritetään Suomessa konsulttifirmojen, louhijoiden ja viranomaisten väärien tietojen varassa. Hallinto-oikeudet jättävät huomioimatta räjähteet, vahingolliset terveysvaikutukset ja väärin tehdyt melumallinnukset hyväksytään.
Lainsäädännön tarkoitus ei ole, eikä viranomaisten toiminta saa olla, että luvat myönnetään väärillä tiedoilla ja annetaan rikkoa eri lakien velvollisuudet

https://www.adressit.com/jyvaskylan_vesangan_mursk...

"Jyväskylässä Vesankajärventien viereen suunnitellulla murskaamolla olisi merkittäviä haittoja Vesangan alueen asukkaille, vierailijoille ja ympäristölle. Murskaamon aiheuttamien ympäristöhaittojen lisäksi sinne tapahtuva raskasliikenne (ma-pe klo 6-22) vaarantaisi Vesangan päiväkoti-koulun noin 200 oppilaan koulutien turvallisuuden ja aiheuttaisi veronmaksajille merkittäviä lisäkustannuksia ylimääräisten koulukyytien järjestämisestä sekä Vesankajärventien korjaamisesta. Tie on hyvin kapea ja ELY-keskus ei ole luvannut tien parantamista".

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/226903-lai...

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253631-mik...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset