Kirsiomp

Taloudellisesti ei-aktiivisten EU-kansalaisten sosiaalietuuksista

  • Taloudellisesti ei-aktiivisten EU-kansalaisten sosiaalietuuksista

 

TALOUDELLISESTI EI-AKTIIVISTEN EU-KANSALAISTEN VAPAA LIIKKUVUUS JA OLESKELU - Oikeus sosiaalietuihin 31.3.2017

Lainsäädäntöneuvos, OTT Sonya Walkila Oikeusministeriö

https://stm.fi/documents/1271139/3276179/Sosiaali_EU_310317_sw+%282%29.p...

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Perusoikeuksistako oikeus-järjestelmän käyttöjärjestelmä?" (Heikki Halila)

https://lakimiesuutiset.fi/wp-content/uploads/2018...

Lakimiesuutiset, sivulla 25

Poiminta Halilan tekstistä: "Perusoikeuksien soveltamisessa olisi saatava aikaan nykyistä suurempi yhteisymmärrys."

Näin asia varmasti on.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Työtä tekemättömienkin kulutus luo työpaikkoja aivan kuten muukin kulutuskysyntä.

Kahden toimeentulo edellyttää yhden työntekoa

Käyttäjän Kirsiomp kuva

U 22/2017 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksien muuttamisesta (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen)

Perustuslain 96 §:n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan komission 13 päivänä joulukuuta 2016 tekemät ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeri

Pirkko Mattila

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Documen...

---

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen)

Parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen(EY) 883/2004 muuttamisesta ja mainitun asetuksen toimeenpanosta annetun asetuksen (EY) 987/2009 muuttamisesta

Essi Rentola 7.3.2017

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatiet...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- -"3 Ehdotusten oikeusperusta ja suhde toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteeseen

Komission ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 48 artikla. Artiklan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat säätää sellaisista sosiaaliturvan alan toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi. Komission mukaan ehdotettuja toimenpiteitä ei voida tehokkaasti toimeenpanna kansallisella tai paikallisella tasolla, vaan tähän tarvitaan unionin tasoa. Kyse on rajat ylittävistä tilanteista ja ilman sosiaaliturvan yhteensovittamistoimenpiteitä henkilöiden vapaa liikkuvuus vaarantuu. Asetuksen yhteensovitusjärjestelmä takaa yhdenmukaisen tulkinta - ja soveltamiskäytännön ja varmistaa EU- kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun. Ehdotuksella päivitetään tiettyjä asetuksen säännöksiä ja otetaan huomioon kansallisten lainsäädäntöjen kehitys. Komission mukaan ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen eikä ylitä sitä, mikä on tarpeen sosiaaliturvajärjestelmien tehokkaaksi yhteensovittamiseksi.

Ehdotukset käsitellään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja hyväksymisestä päätetään neuvostossa määräenemmistöllä." - -

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U...

----

Edellä olevassa linkissä mm.

- -"Ehdotuksen tavoitteena on lisäksi parantaa kansallisten viranomaisten keinoja torjua etuuksiin liittyviä väärinkäytöksiä ja petoksia sekä turvata tiiviimpi yhteys sosiaaliturvamaksujen ja etuuksien saamisen välille, jotta jäsenvaltioiden taloudellinen taakka jakautuisi tasapuolisesti." - -

----

Jos tämä ei ole jo EU:n liittovaltio, niin ei sitten mikään... Näinkö me tosiaan haluamme EU:n kehittyvän?!

Tulee miettineeksi myös tietosuojan merkitystä, jos EU:n jäsenvaltioilla on esitetyn kaltainen oikeus jakaa vapaasti sosiaaliturvaetuuksia saavien tietoja valtiosta toiseen. Siksikö uusi tietosuojalupaviranomainen perustetaan Suomeen, että se jakaa tietomme niitä pyytäville EU:n jäsenvaltioille, ks. alla:

"Tuomas Ojanen 13.5.2016

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle U 20/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi allekirjoittaa ja tehdä sopimus (EU-USA tietosuojasopimus)"

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatiet...

U 20/2016 vp

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

13 päivänä syyskuuta 2018 (*)

Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 artikla – Vuoden 2003 liittymisasiakirja – Liite XII, 2 luku – Jäsenvaltion mahdollisuus poiketa asetuksen (EU) N:o 492/2011 7 artiklan 2 kohdasta ja direktiivin 2004/38/EY 7 artiklan 3 kohdasta – Puolan kansalaiset, jotka eivät ole tehneet vastaanottavassa jäsenvaltiossa rekisteröityä työtä 12 kuukauden ajanjakson ajan (jatkuu alla)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf...

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

"Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan liitteessä XII olevaa 2 lukua on tulkittava siten, että sen perusteella ja siinä tarkoitetun siirtymäkauden aikana Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta saattoi jättää soveltamatta Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 7 artiklan 3 kohtaa Prefetan kaltaiseen Puolan kansalaiseen, joka ei ole täyttänyt kansallisessa lainsäädännössä säädettyä edellytystä rekisteröidystä työskentelystä Yhdistyneen kuningaskunnan alueella 12 kuukauden yhtämittaisen ajanjakson ajan."

---

Onko Suomi jotenkin erilaisessa tilanteessa tässä asiassa? Eikö liikkuvuus- ja oleskelusäännöt olekaan kaikille EU-jäsenmaille samat?!

Mitä tarkoittaa edellä "siinä tarkoitetun siirtymäkauden aikana Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta saattoi jättää soveltamatta Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella"?

Osaako joku teistä tulkita tätä?

Täällä ajanvietettä sateisiin syyspäiviin:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320/fi/?rec...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset