Kirsiomp

Hallinto-oikeudet pahoin ruuhkautuneita tuulivoimavalituksista!

  • Tuulimyllyt pyörivät - valitusmyllyt eivät!
    Tuulimyllyt pyörivät - valitusmyllyt eivät!

 

Apulaisoikeuskanslerin tuore päätös (4.9.2018, Dnro OKV/158/1/2018)

ASIA: Valitusasian käsittelyn kesto hallinto-oikeudessa

KANTELU

Kantelija on oikeuskanslerille 19.1.2018 osoittamassaan kantelussa arvostellut sitä, että Toholammin tuulipuiston osayleiskaavapäätöksistä tehtyjen valitusten käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa on viivästynyt.

Länsi–Toholammin tuulipuiston osayleiskaava on hyväksytty Toholammin kunnanvaltuustossa 23.6.2016, oikeastaan 23.5.2016, ja Vaasan hallinto- oikeudesta saadun ilmoituksen perusteella käsittelyaika tulee olemaan noin 2,5 vuotta. Kantelija on moittinut myös ”Toholampi itäisen puiston” valitusten käsittelyä eli ilmeisestikin Toholampi–Lestijärven tuulipuiston osayleiskaavasta tehtyjen valitusten käsittelyn viipymistä Vaasan hallinto-oikeudessa.

Kantelija on vertailun vuoksi ottanut esiin, että Lestijärven kunnanvaltuuston touko-kesäkuussa 2015 hyväksymistä kolmen tuulipuiston kaavoista tehdyt valitukset on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa tammikuussa 2018. Nämä valitukset Vaasan hallinto-oikeus oli hylännyt joulukuussa 2016." - -

- -"Hallinto-oikeus on todennut nyt kysymyksessä olevien valitusten käsittelyaikoihin olleen vaikutusta muun muassa sillä, että hallinto-oikeudessa oli tullut vuosina 2015 ja 2016 vireille poikkeuksellisen paljon yleiskaavoitusta koskevia valituksia, 58 ja 43 kappaletta, johtuen nimenomaan tuulivoimarakentamisen suunnittelun voimakkaasta lisääntymisestä. Kantelijan vertailun vuoksi mainitsemat Lestijärven kunnanvaltuuston vuoden 2015 touko-kesäkuussa hyväksymät kolmea tuulivoimaosayleiskaavaa koskevat valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa noin 18 kuukauden käsittelyajassa. Vuonna 2014 yleiskaavavalituksia oli kuitenkin saapunut hallinto-oikeuteen 21 kappaletta ja vuonna 2013 vain neljä kappaletta, joten vuoden 2015 alkupuolella vireille tulleita kaavavalituksia oli pystytty ratkaisemaan nopeammassa käsittelyaikataulussa." - -

- - "Vaasan hallinto-oikeus on ilmoittanut pyrkineensä toistuvasti saamaan lisäresursseja voidakseen ratkaista joutuisasti tuulivoimarakentamiseen liittyvät valitusasiat. Marraskuussa 2016 on hallinto-oikeudessa ollut vireillä 64 valitusta, jotka ovat koskeneet 268 tuulivoimalaa, pääasiassa yleiskaavoja, mutta valituksia on ollut vireillä myös rakennusluvista, jotka ovat koskeneet 68 voimalaa sekä suunnittelutarveratkaisuja neljän voimalan osalta. Selvityksessä on katsottu, että neuvotteluissa oikeusministeriön kanssa ei olla menestytty.

Hallinto-oikeuden selvityksessään ilmaiseman mukaan kun tuulivoimarakentamista on yhteiskunnan taholta voimakkaasti tuettu, mutta hallinto-oikeutta ei ole lisäresursoitu, on käsittelyaikojen piteneminen ollut väistämätöntä. Lisäksi hallinto-oikeuden on huolehdittava käytettävissä olevien resurssien osalta työsuojelunäkökohdista.

Kysymyksessä olevan Länsi–Toholammin tuulipuiston osayleiskaavaa koskevan valituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa on ollut kaksi vuotta.

Käsittelyaika on ollut pitkä ja pidempi kuin hallinto-oikeuden ilmoittama yleiskaava-asioiden käsittelyaika noin 12 kuukautta vuonna 2016 ja noin 18 kuukautta vuonna 2017. Katson, että kysymyksessä olevaa kaavavalitusta ei ole onnistuttu käsittelemään kohtuullisessa ajassa." - - (jatkuu alla, tekstin tummennukset omia)

 

Katso päätösteksti kokonaan täältä:

https://www.okv.fi/media/filer_public/04/2a/042a6d99-a4c7-449a-9067-83fe...

 

Tuulimyllyt pyörivät - valitusmyllyt eivät! angry

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Edilex: (valitettavasti maksumuurin takana)

Oikeudenkäynnin viivästyminen (111 hakuosumaa)

https://www.edilex.fi/uutiset/asiasanat/Oikeudenk%...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä

Oikeudenkäynnin kohtuuton viivästyminen voidaan hyvittää asianosaiselle valtion varoista maksettavalla rahakorvauksella. Hyvityksen tarkoituksena on korvata viivästymisen aiheuttamaa huolta, epävarmuutta ja muuta niihin rinnastettavaa haittaa.

Mahdollisuus hyvitykseen koskee yleisissä tuomioistuimissa käsiteltäviä riita-, hakemus- ja rikosasioita. Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Hyvitystä asian käsittelyn pitkittymisestä on vaadittava pääasiaa käsittelevältä tuomioistuimelta ennen käsittelyn päättymistä.

Viivästyminen voidaan hyvittää 1. kesäkuuta 2013 alkaen myös hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa ja muissa erityistuomioistuimissa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä valitusasioita käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa.

Arvioitaessa, onko oikeudenkäynti viivästynyt, otetaan oikeudenkäynnin keston lisäksi huomioon erityisesti asian laatu ja laajuus, asianosaisten, viranomaisten ja tuomioistuinten toiminta oikeudenkäynnissä sekä asian merkitys asianosaiselle. Lisäksi otetaan huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Hyvityksen määrä on 1 500 euroa vuodessa kultakin vuodelta, jona oikeudenkäynti on tuomioistuimen tai viranomaisen vastuulla olevasta syystä viivästynyt. Hyvityksen yhteismäärää korotetaan enintään 2 000 eurolla, jos pääasia on erityisen merkittävä asianosaiselle. Hyvitys on enintään 10 000 euroa ja hyvityksen enimmäismäärä voidaan erityisestä syystä ylittää. Oikeutta hyvitykseen ei ole siltä osin kuin rangaistusta alennetaan tai hallinnollista seuraamusta lievennetään viivästymisen perusteella."

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi...

---

"Hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä

Oikeudenkäynnin kohtuuton viivästyminen voidaan hyvittää asianosaiselle valtion varoista maksettavalla rahakorvauksella. Hyvityksen tarkoituksena on korvata viivästymisen aiheuttamaa huolta ja epävarmuutta.

Mahdollisuus hyvitykseen koskee yleisissä tuomioistuimissa käsiteltäviä riita-, hakemus- ja rikosasioista sekä 1.6.2013 alkaen myös hallintotuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa ja valitusasioita käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa käsiteltäviä asioita. Hyvitystä asian käsittelyn pitkittymisestä on vaadittava pääasiaa käsittelevältä tuomioistuimelta ennen käsittelyn päättymistä.

Arvioitaessa, onko oikeudenkäynti viivästynyt, otetaan oikeudenkäynnin keston lisäksi huomioon erityisesti asian laatu ja laajuus, asianosaisten, viranomaisten ja tuomioistuinten toiminta oikeudenkäynnissä sekä asian merkitys asianosaiselle. Lisäksi otetaan huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Hyvityksen määrä on 1 500 euroa vuodessa kultakin vuodelta, jona oikeudenkäynti on valtion vastuulla olevasta syystä viivästynyt. Hyvitystä maksetaan enintään 10 000 euroa. Tietyin edellytyksin hyvitystä voidaan korottaa tai alentaa."

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Finlex:

Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä (29.5.2009/362)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090362

Katso myös:

"Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä

- -"Ratkaisussaan Kudla v. Puola, EIT 2000, ihmisoikeustuomioistuin katsoi ensimmäisen kerran, että ihmisoikeussopimuksen 6 (1) artikla ja 13 artikla voivat tulla yhtä aikaa sovellettaviksi.

Oikeudenkäynnin kohtuutonta kestoa koskevien valitusten jatkuvan lisääntymisen vuoksi oli aika arvioida oikeuskäytännön linjaa uudelleen. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, että kansalliset viranomaiset ovat ensisijaisesti vastuussa ihmisoikeussopimuksessa taattujen oikeuksien täytäntöönpanosta, ja kansainvälinen valvontajärjestelmä on tähän nähden toissijainen." - -

https://www.okv.fi/media/filer_public/36/8a/368aba...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kun verrataan näitä edellä esitettyjä tietoja ja tuoretta OKV:n 4.9.2018 annettua päätöstä ja esim. alla olevaa KHO:n vuosikirjapäätöstä

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapa...

niin viivästyneitä tuulimyllyvalituksia tulee käsitellä "Kudla v. Puola, EIT 2000" -tapauksen tavoin niin, että Suomen tuulimyllyjä koskevaa lainsäädäntöä tulee tarkistaa pikaisesti vastaamaan ihmisoikeussopimuksessa taattuja ihmisoikeuksia ja hyvittää kaikille vahingonkärsijöille viivästyneet oikeudenkäynnit sekä mahdollisesti vahingonkorvauksena lisäksi kaikki terveydelliset ja muut taloudelliset haitat.

Kuorma on raskas.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Valituksia tuli hallinto-oikeuksille samalla vauhdilla mitä niitä kaavoja tehtiin, syy oli sama kaikilla, meluraja oli piirretty liian lähelle asuntoja. Melumallinnoksessa on ollut perus virhe. Ei ole otettu kapeakaistaista ja amplitudimoduloivaa infraäänen vaatimusta +5 dB lisäystä mukaan laskelmiin. KHO lopulta hyväksyy tosiaan kaikki mallinnukset, vaikka selvästi on osoitettu että asunnot ovat liian lähellä.

Mikään instanssi ei halua koskea pitkällä tikullakaan kaavasuunnittelu monopoliin, se muka olisi pyhä asia. Kuntien viranomaiset ovat ulkona kuin lumiukot tuulivoima haitoista. Ja kun valtio tukee tuulivoimaa isolla rahalla, vielä ne lupaukset kuntiin tulevista työpaikoista ja kiinteisveroista. Pettymyksiä ei tuoda julkisuuteen, kun ei haluta myöntää petetyksi tulemista. Pohjanmaalla ei enää ole kaavoja ja rakennuslupia myönnetty, kun kokemukset ovat olleet pettymyksiä. Ei tullut työpaikkoja, eikä verotuloja lähellekään sitä mitä luvattiin. Pahin ongelma on kun asuntoja on jäänyt tyhjilleen, ihmiset eivät kestä, kun eivät saa nukuttua rauhassa. Infraääni vaikuttaa haitallisesti ihmisten elimistöön. Tämä on tosiasia.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

HE 85/2012:

"Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta"

- -"Ratkaisussaan Kudla v. Puola, EIT 2000, ihmisoikeustuomioistuin katsoi ensimmäisen kerran, että ihmisoikeussopimuksen 6(1) ja 13 artikla voivat tulla yhtä aikaa sovellettaviksi. Oikeudenkäynnin kohtuutonta kestoa koskevien valitusten jatkuvan lisääntymisen vuoksi oli aika arvioida oikeuskäytännön linjaa uudelleen. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, että kansalliset viranomaiset ovat ensisijaisesti vastuussa ihmisoikeussopimuksessa taattujen oikeuksien täytäntöönpanosta, ja kansainvälinen valvontajärjestelmä on tähän nähden toissijainen.

Arvioidessaan sitä, oliko valittajan käytettävissä ollut 13 artiklassa tarkoitettu tehokas oikeussuojakeino, ihmisoikeustuomioistuin totesi artiklassa edellytetyn, että oikeussuojakeino on tehokas myös käytännössä. Tehokkuus ei kuitenkaan riipu valittajalle myönteisen lopputuloksen varmuudesta. Artiklassa tarkoitetun viranomaisen ei välttämättä tarvitse olla lainkäyttöviranomainen, mutta tällöin viranomaisen toimivalta ja sen tarjoamat oikeussuojatakeet vaikuttavat keinon tehokkuuden arviointiin. Vaikka yksittäinen oikeussuojakeino ei täysin täyttäisikään artiklan vaatimuksia, useiden keinojen muodostama kokonaisuus voi niin tehdä. Oikeussuojakeino voi olla preventiivinen (ennalta ehkäisevä) keino, jolla voidaan estää oikeudenkäynnin viipyminen tai sen jatkuminen, tai reparatiivinen (jälkikäteen hyvittävä) keino, jolla voidaan asianmukaisesti hyvittää (”adequate redress”) jo tapahtunut loukkaus. Kudla-tapauksessa tällaista tehokasta keinoa ei ollut ollut valittajan käytettävissä, joten 13 artiklaa oli loukattu.

Euroopan neuvoston ministerikomitea on vuonna 2004 antanut suosituksen kotimaisten oikeussuojakeinojen parantamisesta (Recommendation Rec[2004]6 on the improvement of domestic remedies). Suosituksen mukaan jäsenvaltioiden tulee kiinnittää erityistä huomiota tehokkaan oikeussuojakeinon olemassaoloon tapauksissa, joissa on perusteltavissa oleva väite oikeudenkäynnin liian pitkästä kestosta." - -

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2012/2012008...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Alla oleva asiantuntijalausunto pätee niin ruuhkautuneisiin tuulimyllyvalituksiin, tietosuoja-asioihin esim. sotemaku-lakivalmistelussa kuin KKO:n tuoreeseen lakialoitteeseenkin vakuutusoikeuden ratkaisuissa vähävaraisten hyväksi saatavasta lainopillisesta avusta:

- -"Perusoikeuskirjan 47 artiklan ensimmäisessä kohdassa nimittäin edellytetään, että jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava tässä artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Tässä yhteydessä on huomattava, että unionin oikeuden määräysten ja säännösten noudattamisen varmistamiseen tarkoitetun tehokkaan tuomioistuinvalvonnan itse olemassaolo kuuluu erottamattomana osana oikeusvaltioon (ks. vastaavasti tuomio Les Verts v. parlamentti, 294/83, EU:C:1986:166, 23 kohta; tuomio Johnston, 222/84, EU:C:1986:206, 18 ja 19 kohta; tuomio Heylens ym., 222/86, EU:C:1987:442, 14 kohta ja tuomio UGT-Rioja ym., C-428/06–C-434/06, EU:C:2008:488, 80 kohta).

Tässä yhteydessä on myös syytä merkityksellistä todeta EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklasta, että POK 47.1 artikla menee pidemmälle kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artikla, koska POK 47.1 artiklassa turvataan oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomarin edessä EU-tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan.

Samoin POK 47.2 artikla menee pidemmälle kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, koska EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan oikeus saada asia käsiteltäväksi tuomioistuimessa ei rajoitu EU-oikeudessa oikeuksia ja velvollisuuksia koskeviin riita-asioihin.

Lopuksi on merkittävä POK 47.3 artikla, koska se turvaa unionin perusoikeutena Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti oikeusavun antamisen tapauksissa, joissa oikeusavun puuttuminen tekisi tehottomaksi tehokkaan oikeussuojan takuun." - -

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatiet...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset