Kirsiomp

Mikko Kärnä: Olen kanssasi samaa mieltä, maatalouden kriisi on ratkaistava!

  • SLL: Seppo Leinonen (piirros) https://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/arjen-valinnat/ruoka
    SLL: Seppo Leinonen (piirros) https://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/arjen-valinnat/ruoka
  • SLL: Anneli Kuortti (kuva)
    SLL: Anneli Kuortti (kuva)
  • Pro Agria: https://www.mtk.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2018/fi_FI/kuivuus/
    Pro Agria: https://www.mtk.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2018/fi_FI/kuivuus/

 

Mikko Kärnän Suomenmaa-blogissa tänään (suora lainaus):

"Maatalouden kriisi on ratkaistava"

Suo­ma­lai­nen maa­ta­lous on nyt en­nen­nä­ke­mät­tö­mäs­sä krii­sis­sä.

Krii­si al­koi EU:n Ve­nä­jä-pa­kot­teis­ta, jot­ka ro­mah­dut­ti­vat elin­tar­vi­ke­vien­nin. Tätä seu­ra­si usei­ta huo­no­ja sa­to­vuo­sia sekä S- ja K-ryh­män jat­ku­vaa ”hal­puut­ta­mis­ta”.

Moni tila on jo jou­tu­nut lo­pet­ta­maan toi­min­tan­sa, mut­ta tämä on vas­ta al­kua. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen mu­kaan noin 1100 mai­to­ti­laa ja 850 li­ha­kar­ja­ti­laa tu­lee lo­pet­ta­maan toi­min­tan­sa tu­le­vien vuo­sien ai­ka­na.

Lu­vut ovat hä­lyt­tä­viä. Maa­ta­lout­ta on­kin yri­tet­ty tu­kea eri­lai­sil­la krii­si­pa­ke­teil­la, mut­ta ne ei­vät rat­kai­se pe­ru­son­gel­maa. Avain suo­ma­lai­sen maa­ta­lou­den hy­vin­voin­tiin on jos­sain muu­al­la.

On var­sin koh­tuu­ton­ta, et­tä maa­ta­lous­tuot­teem­me jou­tu­vat kil­pai­le­maan hin­nal­la sel­lai­sen ul­ko­mai­sen mos­kan kans­sa, jon­ka tuot­ta­mi­nen on Suo­mes­sa lai­ton­ta.

Loo­gi­sin­ta oli­si, et­tä kiel­täi­sim­me kaik­kien sel­lais­ten maa­ta­lous­tuot­tei­den maa­han­tuon­nin, joi­ta ei ole tuo­tet­tu Suo­mes­sa lail­li­sil­la me­ne­tel­mil­lä. EU:n sää­dök­set tu­le­vat täs­sä vas­taan, mut­ta mitä sii­tä? * Asi­aa pi­täi­si ai­na­kin ko­keil­la ja val­mis­tau­tua sit­ten vaik­ka mak­sa­maan täs­tä sa­kot. Tois­ta vaih­to­eh­toa, eli kor­keis­ta tuo­tan­to­vaa­ti­muk­sis­tam­me luo­pu­mis­ta, mo­ni­kaan tus­kin ha­lu­aa.

Kau­pan duo­po­liin puut­tu­mi­ses­ta on pu­hut­tu vuo­sia, mut­ta käy­tän­nös­sä mi­tään ei ole ta­pah­tu­nut. K- ja S-ryh­mä jat­ka­vat kat­tei­den re­pi­mis­tä tuot­ta­jien kus­tan­nuk­sel­la.

Kes­kus­liik­kei­den val­taan voi­tai­siin puut­tua ai­no­as­taan hou­kut­te­le­mal­la uu­sia toi­mi­joi­ta mark­ki­noil­le. Esi­mer­kik­si kan­sain­vä­li­nen 7-Ele­ven ket­ju toi­mii Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa ja Tans­kas­sa, mut­ta ei Suo­mes­sa. Täl­lai­sen suu­ren toi­mi­jan hou­kut­te­lu ko­ti­maan päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­paan oli­si pa­ras­ta lää­ket­tä ”hal­puut­ta­mis­ta” vas­taan.

Mik­si oma­va­rai­suu­sas­teen on las­ket­ta­va ai­na lä­hel­le 50 pro­sent­tia, en­nen kuin maat he­rää­vät maa­ta­lou­den krii­sei­hin? Näin ta­pah­tui esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa.

Nyt maas­sa teh­dään kaik­ki mah­dol­li­nen ko­ti­mai­sen maa­ta­lou­den ke­hit­tä­mi­sek­si ja ruot­sa­lai­suu­del­la kil­pail­laan. Ruot­sa­lai­nen Pa­ra­di­set-ket­ju esi­mer­kik­si myy vain tuot­tei­ta, jois­ta on mak­set­tu tuot­ta­jal­le rei­lus­ti ja Ruot­sin McDo­nald­sil­la on omat so­pi­mus­tuot­ta­jat, ei­kä ket­ju tar­joi­le muu­ta kuin ruot­sa­lais­ta li­haa.

Sa­maan ai­kaan Suo­mes­sa myy­dään tuot­ta­jil­ta riis­to­hin­taan han­kit­tu­ja tuot­tei­ta ja isot pi­ka­ruo­ka­ket­jut tar­jo­a­vat vain ul­ko­lais­ta li­haa. Oli­si­ko asi­al­le teh­tä­vis­sä jo­tain? Eräs vaihtoehto voisi olla, että säätäisimme tilapäisen kriisiveron.

Suo­ma­lai­sil­ta ku­lut­ta­jil­ta tu­li­si­kin ky­syä, ovat­ko he val­mii­ta mak­sa­maan ko­ti­mai­sen tuo­tan­non jat­ku­vuu­des­ta?

Eräs vaih­to­eh­to voi­si ni­mit­täin ol­la, et­tä sää­täi­sim­me ti­la­päi­sen pro­sen­tin suu­rui­sen krii­si­ve­ron, joka li­sät­täi­siin ra­vin­to­lois­sa ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pois­sa kaik­kien elin­tar­vik­kei­den hin­taan.

Tä­män ve­ron tuot­to taas ja­et­tai­siin suo­ma­lai­sil­le tuo­tan­to­ti­loil­le nii­den tuo­tan­non suh­tees­sa. Sii­nä oli­si ai­na­kin toi­men­pi­de, joka vai­kut­tai­si.

Asi­aa voi­si vaik­ka ky­syä ku­lut­ta­jil­ta vaik­ka­pa kan­sa­lai­sa­loit­teen muo­dos­sa."

- Mikko Kärnä

---

Jos olette samaa mieltä, että Mikon kirjoituksessa on asennetta ja ideaa, niin painakaa "suosittele"-nappia. Katsotaan, moniko meistä lähtisi talkoisiin Suomen maatalouden ahdingon helpottamiseksi!

Mikko, kiitos hyvästä avauksesta asiassa! smiley Terkuin Kirsi

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Täältä Suomenmaa-blogiin:

https://www.suomenmaa.fi/blogit/maatalouden-kriisi...

Samansuuntaisia Mikon ajatusten kanssa pyörittelin tänään parissa US:n blogissa:

"Kansa äänesti ruokaturvan perustuslakiin Sveitsissä" (Maatalous 25.09.2017 Riitta Mustonen):

Sveitsin tuottajaliiton aloite saada ruokaturvallisuus perustuslakiin voitti sunnuntain kansanäänestyksessä vahvoin luvuin. 78,7 prosenttia äänesti aloitteen puolesta.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/kans...

Katso myös (MT pääkirjoitus 6.8.2018):

"Ruokaturvallisuudesta kauppasodan uhri"

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/puheenaiheet/p...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Maatalouden tuotteistaminen tulee muuttumaan lähivuosina.

Maataloudelta kysytään jatkossa enemmäm kasviksia ja juureksia, maitotuotteiden ja lihan kysynnän laskiessa.

Punainenliha ( naudanliha, sianliha ja lampaanliha mm.) ovat nyt luokiteltu WHO:n toimesta syöpävaarallisten luokkaan karsinogeenisinä A2, jossa samassa luokassa ovat myös asbesti ja tupakka.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä Vihreiden kanta asiaan:

- -"Vih­rei­den ke­sä­kui­ses­sa puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa maa­ta­lous­tu­et oli­vat vai­kea asia.

Osa ha­lu­si vain uu­dis­taa tu­kia, mut­ta osa oli­si aja­nut nii­tä alas reip­paal­la kä­del­lä.

Puo­lu­e­ko­kous pää­tyi komp­ro­mis­siin, jos­sa maa­ta­lous­tu­kia ha­lu­taan vä­hen­tää as­teit­tain ja pit­käl­lä siir­ty­mä­a­jal­la, aloit­ta­en tur­kis­tar­hauk­sen tuis­ta ja ”muis­ta eläin­tuo­tan­non kes­tä­mät­tö­mien tuo­tan­to­ta­po­jen tuis­ta”.

Vih­rei­den tuo­reen ta­voi­te­oh­jel­man mu­kaan ny­kyi­nen tu­ki­jär­jes­tel­mä ei toi­mi te­hok­kaas­ti ym­pä­ris­tön tai maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien kan­nal­ta." - -

Lähde:

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/vihreilla-halua-s...

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Kuka muistaa sen hetken ja ajankohdan jolloin suomalaisen maatalouden ei olisi sanottu olevan kriisissä? Noin 50v kokemuksella en minä ainakaan. Jep ja on ihan hyvinvoivia maatalouspuolen tuottajia omassa lähipiirissä.

Maatalouden kansallisia jättimäisiä tukia on yleisesti perusteltu sillä että kun se ulkomainen ruokakriisi iskee niin meillä on mistä jakaa. Nyt kun se kotimainen kriisi onkin tuista huolimatta ollut vuosikymmenet täällä niin olisiko joku luukku josta hakea maksamani tuet takaisin? Jossain vaiheessa se kultainen hanhi eli taikaseinä tuli teuraaksi.

Toisaalta kun alkutuottajat käsittääkseni ihan oikeutetusti valittaa ettei tuet valu niille. Kuinka paljon blogisti haluasi edelleen että veronmaksajien taikaseinästä tuolle duopolille pitäisi jakaa?

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Joo, sinä olet täysin Vantaalta. Suomalainen maatalous yrittää turvata sitä elintarviketuotantoa, jonka hankkimiseen ulkomailta ei ole olemassa rahallisia mahdollisuuksia.

Mistä Ketola luulisi nyt yhtäkkiä keksittävä 5 miljardia euroa rahaa Suomen ruuan ostoon ulkomailta ja samalla ruokaketjun työttömyyden maksajaksi.

Toki voi olla aina alkeellisen tyhmäkin vailla vastuuta.

Ei jatkoon.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

# 5

On ihan oikein puolustella mtk:n ja duopolin pohjatonta kitaa niinkuin näytät tekevän. Itseäni harmittaa alkutuottajien puolesta vaikka meillä on unionin suurimmat kansalliset tuet.
Joku siis mättää. Kun alkutuottajat valittavat ettei tukirahoista juuri näy niin tulee tänne Kiiski joka kertoo että samaa,vliportaan hukkaamaa rahaa ei voisi käyttää paremmin?
Onneksi Kiiski ei puolestamme päätä.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tomi, jos nyt otettaisiin vaikka niistä tuulivoimalatuista osa näihin ruokaomavaraisuustalkoisiin...

- -"Syöttötariffi on ollut monille tuulivoimayhtiöille rahasampo, koska ne ovat saaneet tuulisähköstään markkinahinnasta riippumatonta takuuhintaa. Järjestelmästä tuli antelias, koska sähkön hinnan kehitys arvioitiin aikoinaan pieleen.

Tuulisähkölle takuuhinta on 84 euroa megawattitunnilta, kun sähkön markkinahinta on vain noin 30 euroa megawattitunnilta.

Järjestelmän kalleudesta on huomauttanut myös Valtiontalouden tarkastusvirasto. VTV:n mukaan tuulivoiman tukipotti saattaa kasvaa jopa yli 3 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä." - -

https://yle.fi/uutiset/3-9936076

https://www.vtv.fi/app/uploads/2018/05/22124127/sy...

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

# 6

Miksi ihmeessä sotkea tuulivoimalle maksettavat tuet maataloustukiin. Ei niitä tuottajia nyt syyttä kannata syyllistää.

Sensijaan niitä voi verrata vaikka alueiden välisiin tulonsiirtoihin ja vanhaan vitsiin koko maan asuttuna pitämisestä toisten kustannuksella.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- -"Kokonaissato voi hyvinkin jäädä jopa alle esitetyn noin 2,5 miljoonan tonnin. Tämän skenaarion toteutuessa ei viennille välttämättä olisi ollenkaan tarvetta. Vientikaupat on kuitenkin jo osittain tehty, eli viljaa joudutaan toimittamaan vientimarkkinoille. Tässä tapauksessa kotimaan kysyntää on paikattava tuontiviljalla ennen uutta satoa syksyllä 2019. Tuontitarve voi olla jopa 250 000-350 000 tonnia eri viljoja." - -

Lähde:

https://www.mtk.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2...

Käyttäjän erkkilaitinen kuva
Erkki Laitinen

Eipä tuosta toistakaan mieltä voi olla. Miten asia hoidetaan, on sitten jo eri juttu. Mahtaako siihen löytyä edes tarvittavaa halua. Ainahan ennen vaaleja puhutaan, mutta toteutus on jo toinen asia.

Nykyinen katovuosi ja maatalouden yleinen kannattavuus ovat kaksi eri asiaa. Niitä ei pidä sekoittaa. Yksi vuosi hoituu, jos on halua.

Kannattavuuden kuntoon saaminen onkin paljon vaikeampaa. Sen keskeisin ongelma on meidän keskittynyt elintarvikkeiden vähittäiskauppa. K- ja S- ryhmät voivat tuoda vapaasti elintarvikkeita eikä laadulla ole mitään väliä. Tuonnin avulla kotimaan hinnat voidaan pitää alhaisina. Miten tähän puututaan, siihen ei Kärnä arvatenkaan ottanut kantaa. Kärnä ehdottama kilpailun lisääntyminen elintarvikekeupassa ei auta tippaakaan. Ei joku ulkopuolinen ketju ole kiinnostunut suomalaisen elintarviketuotannon kannattavuudesta.

Ratkaisut ovat viljelijöiden itsensä käsissä. Valio on viljelijöiden omistama maidon jalostaja. Se on hoitanut osuutensa esimerkillisesti. Sillä on voimaa, jota monopolit eivät ole kyenneet nujertamaan. Lihan ja monen muun tuottee kohdalla tilanne on toinen. Tuonnilla voidaan estoitta manipuloida hintaa. Tässä suhteesa EU on meille vahingontekijä no 1. EU:n sallimat tuet eivät kata tuonnilla pelaamisen aiheuttamia vahinkoja. Viljelijät eivät tätä halunneet, vaikka sellaistakin kuulee.

Maidon hinnan ryssi aikanaan Suomen valtiovalta menemällä ehdoitta Venäjä-pakotteisiin. Pudotus oli lähes parikymmentä prosenttia, eikä ole siitä noussut. Ei ole näköpiirissä milloin nousee. Meidän valtiovalta ei näe metsää puilta.

Vaalit ovat tulossa. Kyllä viljelijöillä nyt on ystäviä. Vaalien jälkeen ei sitten enää olekaan. Nykyhallitus on tästä elävä esimerkki edellisiä unohtamatta

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset