Kirsiomp

Aloitetaanko "Kids too" -kampanja? Lasten kaltoinkohtelut julki!

 • https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/6184550/Raportti_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf/acf121aa-4008-424
  https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/6184550/Raportti_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf/acf121aa-4008-424
 • Aloitetaanko "Kids too" -kampanja? Lasten kaltoinkohtelut julki!
  Aloitetaanko "Kids too" -kampanja? Lasten kaltoinkohtelut julki!

 

Alkaneen kommentoinnin vuoksi blogin otsikkoa muutettu. Voit kommentoida molempia asiakokonaisuuksia sekä tuoda vapaasti omia aihekokonaisuutta valoittavia omia kokemuksia ja ajatuksia blogiin:

 

1) Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja maakuntamallissa. Selvityksen loppuraportissa korostuu järjestöjen, maakunnan ja kunnan välisen yhteistyön merkitys.

Sosiaali- ja terveysministeriö nimitti Braxin selvitystehtävään helmikuussa 2018. Maakunta- ja sote-uudistuksen etenemistä voi seurata osoitteessa alueuudistus.fi.

Liite

 

2) Ks. kommentoinneista Sanna Tenkulan hyvät avaukset siitä, miten lasten kaltoinkohtelusta vaietaan lastensuojelussa

 

Lapsen kaltoinkohtelu

Lasten kaltoinkohtelun ehkäisy, tunnistaminen ja varhainen puuttuminen ovat sekä lastensuojelun että terveydenhuollon asia. Lasten kaltoinkohtelu tarkoittaa sekä perheväkivaltaa että laiminlyöntiä. Kaltoinkohtelua on myös muun perheväkivallan näkeminen. Sekä äidit että isät voivat laiminlyödä tai olla väkivaltaisia lapsiaan ja toisiaan kohtaan.

Ajankohta
Tutkiminen
Tulkinta ja jatkomenettely 

Lähde:

LASTENNEUVOLAKÄSIKIRJA

https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-tukimateriaali/me...

Pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö

Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvoitettujen (myös lastensuojeluviranomaisten) on tehtävä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu

 1. rikoslaissa  seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko (20 luku) tai
 2. henkeen tai terveyteen kohdistunut rikos, jos sen enimmäisrangaistus on vähintään 2 vuotta vankeutta. Pahoinpitelyn enimmäisrangaistus on kaksi vuotta ja törkeän pahoinpitelyn 10 vuotta.
  Lastensuojelulaki 25 § 3 mom (Finlex)
  Rikoslaki 21 luku 5 § (Finlex)

Seksuaali- ja pahoinpitelyrikosepäilyjen ilmoitusvelvollisuus (linkki ei toimi)
Lastensuojeluilmoitus
Rippisalaisuus

Lastensuojeluilmoitus ja sen tekeminen

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
Miten lastensuojeluilmoitus tehdään?
Lastensuojeluilmoituksen tekijän on kerrottava
Kenelle lastensuojeluilmoitus tehdään?
Milloin on tehtävä lastensuojeluilmoitus?
Kuka voi tehdä lastensuojeluilmoituksen?
Kenellä on velvollisuus ilmoittaa?
Estääkö vaitiolovelvollisuus ilmoituksen tekemisen?
Saako perhe tietää ilmoittajan?
Pitääkö huoltajalle tai lapselle kertoa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä?
Miten ja mihin ilmoitusta koskevat tiedot kirjataan?
Mitä tapahtuu ilmoituksen tekemisen jälkeen? 
Lähteitä

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Saarikko:

- -"Palveluvelvoite mahdollisuutena erityispalveluissa

Pidän kiinnostavana ja lisävalmistelua vaativana asiana myös sitä, että Brax nostaa EU-lainsäädännön mahdollistaman ns. SGEI (Services of General Economic Interest) -menettelyn. Siinä viranomainen voi antaa palveluntuottajalle palveluvelvoitteen välttämättömän peruspalvelun tuottamiseksi tilanteessa, jossa markkinaehtoista tuotantoa ei ole. Esimerkkeinä palveluvelvoitteen käytöstä Suomessa Brax mainitsee Helsingin, joka on antanut julkisen palveluvelvoitteen allergiapäiväkodin ylläpitämisestä Astma- ja allergialiitolle, sekä oikeusministeriön rikosuhripäivystyksen toiminnan.

SGEI-menettely voisi olla hyödynnettävissä esimerkiksi vaativissa sosiaalipalveluissa, jotka nousivat esiin selvitystä varten tehdyissä haastatteluissa. Menettelyä voisi mahdollisesti käyttää esimerkiksi vakavasti päihdeongelmaisten odottavien ja synnyttäneiden äitien palvelujen järjestämisessä sekä heidän vauvojensa ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa. Menettelyä voisi harkita hyödynnettäväksi myös kidutettujen kuntoutuksen, vaikeavammaisten viittomakielisten asumispalveluiden sekä saamenkielisten palvelujen yhteydessä.

Jostain syystä SGEI-menettelyn suhteen on Suomessa oltu melko varovaisia. Näen, että nämä mahdollisuudet on syytä kartoittaa ja ottaa käyttöön nykyistä tehokkaammin juuri sote-palvelutuotannossa, johon menettely voisi sopia tietyissä tapauksissa lähtökohtaisesti erittäin hyvin. - -

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publishe...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kansalaisille tärkeiden taloudellisten palveluiden turvaaminen julkisilla varoilla
Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut - SGEI

Jos markkinoiden toiminta on puutteellista, mutta viranomainen haluaa turvata kaikissa olosuhteissa kansalaisille tärkeän palvelun saatavuuden, voidaan tietyin ehdoin soveltaa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja, eli SGEItä koskevaa valtiontukisääntelyä.

Yleisesti käytetty SGEI- lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Services of General Economic Interest. Mitä tahansa palvelua ei voida turvata SGEI-sääntelyllä, vaan kyse on oltava kansalaisille tärkeästä tai yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittävästä palvelusta.

Palvelun turvaaminen tapahtuu käytännössä antamalla yritykselle toimeksianto yksilöidyn palvelun tuottamiseksi. Tämä edellyttää usein palvelutuotannon rahoittamista julkisista varoista kompensaationa yritykselle annettavasta julkisen palvelun velvoitteesta." - -

https://tem.fi/palvelutavoitemenettely-sgei

Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030019

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näkeekö toimijat oman roolinsa? Epäilen suuresti, etteivät näe vaan pallottelu alkaa. Viranomaisten toiminnassa tämä vastuun pakoilu ja pallottelu on nähty niin monessa selkeissäkin asioissa. Päihde äidit, päihdetyö ja lastensuojelu on todella huonosti toimivaa monessa kunnassa Oulu on yksi huono esimerkki. Samat sosiaalityön tekijät siellä edelleen olisi asialla ja pallottelemassa vastuutaan.

"Myös kuntien ja maakuntien on tunnistettava oma roolinsa". "On tärkeää, että järjestöt eivät putoa maakunnan ja kunnan väliin siinä suhteessa, että molemmat katsovat jonkin asian kuuluvan toisen tontille".

Lait on olleet olemassa, mutta "roolit" puuttuu ja tulee jatkossakin puuttumaan.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 5 § mukaan kaikissa sosiaalihuollon lasta koskevissa toimissa on ensisijaisesti muistettava lapsen etu.

Lastensuojelun tulee pyrkiä ehkäisemään ja puuttumaan ajoissa lapsen
ja perheen ongelmiin. Lapsen etu tulee ottaa ensisijaisesti huomioon aina arvioitaessa ja toteutettaessa lastensuojelua tai sen tarvetta. (Lastensuojelulaki 2007/417 4§.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, olet täysin oikeassa. Nostat esiin tärkeän lastensuojeluasian.

Olen itse jäänyt miettimään, mitä me opimme 8-vuotiaan Vilja Eerikan surmasta? Onko asiaa selvitetty perinpohjin, ja mitä on tehty, jotta vastaavaa ei pääse enää tapahtumaan?

Mietin edelleen, miten vastaava tilanne aiotaan hoitaa uudessa sote- ja maakuntauudistuksen mallissa?

Lasta ei voi pompotella kunnan ja maakunnan välillä. Voisiko joku asiantuntija ottaa kantaa julkisuudessa - ajoissa - ennen kuin sote- ja makulait saatetaan voimaan?

Mitään valuvikoja emme lastensuojeluasioissa tarvitse, ks. Eerikan tapaus alla:

"8-vuotiaan Eerikan surma oli oikeustapaus, jossa 8-vuotias Vilja Eerika Tarkki kuoli tukehtumalla Helsingissä pitkäaikaisen kaltoinkohtelun seurauksena äitienpäivänä toukokuussa 2012. Lapsen isä ja hänen naisystävänsä tuomittiin elinkautiseen vankeus­rangaistukseen.

Eerika siirtyi vuonna 2010 äidiltään asumaan tästä aiemmin eronneen isänsä ja isän uuden naisystävän luokse. Tytön asuessa heidän luonaan häntä pahoinpideltiin henkisesti ja fyysisesti. Poliisin esitutkinta paljasti, että Eerika oli kärsinyt kotonaan päivittäisestä rääkkäämisestä, nöyryyttämisestä sekä väkivallasta ja vapaudenriistoista.

Tytön kuolema johti laajaan julkiseen keskusteluun lastensuojelun tilasta, ja sen pohjalta tehtiin useita selvityksiä. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportti esitti lastensuojelun voimavarojen lisäämistä. Kuntaliiton selvityksessä vuonna 2013 kävi ilmi, että yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan jopa 160 lasta, kun suositus on noin 20–50 lasta. Vain noin puolessa Suomen kunnissa oli riittävästi lastensuojelun henkilöstöä.

Taustaa

Eerika syntyi vuonna 2004. Hänen vanhempansa erosivat pian syntymän jälkeen, ja Eerika jäi asumaan äitinsä luokse. Vuonna 2010 äiti ei enää ollut kykeneväinen huolehtimaan lapsesta, jolloin isä sai huoltajuuden. Kuusivuotias Eerika siirtyi asumaan isän ja tämän uuden naisystävän luokse. He asuivat yksiössä, mutta sosiaaliviranomaisille isä vakuutti hankkivansa pian suuremman asunnon. Tytölle oli etsitty paikkaa vastaanottolaitoksista, mutta niissä ei ollut tilaa.

Uudessa kodissa Eerika koki jatkuvaa kotiväkivaltaa. Isän naisystävä oli selkeästi aloitteellinen väkivallassa ja syytti isää siitä, ettei tämä laita lastaan kuriin. Eerikaa esimerkiksi pakkosyötettiin, lyötiin ja pakotettiin juoksemaan ympäri pihaa. Huoltajat myös kuvasivat joitain teoista. He perustelivat myöhemmin juoksutusta tytön ylipainolla ja pakkosyöttöä tytön syömishäiriöllä. Naisystävä syytti Eerikaa tavaroiden rikkomisesta ja vaatteiden leikkelystä, mutta myöhemmin kävi ilmi, että hän oli itse tekojen takana.

Naapurit ihmettelivät ulkona tunteja juoksevaa tyttöä ja koulussa ihmeteltiin kasvojen mustelmia. Myös tytön äiti kiinnitti huomiota samoihin asioihin. He olivat yhteydessä sosiaaliviranomaisiin, mutta Eerikasta tehdyt useat lastensuojeluilmoitukset johtivat tuolloin vain neuvotteluihin isän kanssa. Lapsen ruumiissa oli 89 pahoinpitelyn merkkiä hänen kuollessaan.

Loppuvuodesta 2011 äiti nosti Helsingin käräjäoikeudessa kanteen tyttärensä huoltajuudesta. Isä kuitenkin vastusti äidin vaatimusta huoltajuudesta ja laajemmasta tapaamisoikeudesta, ja käräjäoikeus määräsi tytön jäämään asumaan isälleen. Marraskuussa 2011 isä otti yhteyttä viranomaisiin ja väitti Eerikalla olevan lukuisia käytöshäiriöitä. Häntä tutkittiin, mutta hoidon tarvetta ei ilmennyt. Tämän jälkeen hänet sijoitettiin asumaan perhetukikeskukseen, jossa väitetyistä käytöshäiriöistä ei näkynyt merkkejä. Muutaman kuukauden sijoitusjakson jälkeen lastensuojeluviranomaiset päättivät palauttaa Eerikan isälleen, vaikka tyttö itse vastusti kotiinpaluuta. Kotiinpaluun jälkeen hänellä alkoi näkyä jälleen vammoja, ja tytön koulusta oltiin useaan otteeseen yhteydessä lastensuojeluun.

Kuolema

Eerikan kuolemaan johtanut väkivalta yltyi äärimmäiseksi keväällä 2012, kun sosiaaliviranomaiset palauttivat hänet isälleen. Syytteen mukaan tyttö sidottiin ja paketoitiin yöksi ainakin 25 kertaa. Isä kertoi myöhemmin uskoneensa naisystävää, joka oli kertonut, että paketoiminen on tavallista lastenkodissa, jossa tämä on työskennellyt. Naisystävä esiintyi keksityllä henkilöllisyydellä ja väitti olevansa lääkäri.

Äitienpäivää 2012 edeltävänä iltana isä ja hänen naisystävänsä sitoivat Eerikan kädet teipillä ja nippusiteillä, käärivät hänet lakanaan ja laittoivat vuodesohvalle. Hänet käärittiin vielä pressuun. Tytön liikehdinnän vuoksi naisystävä löi häntä nyrkillä vatsaan ja sähköjohdolla jalkapohjiin. Tytön kasvot peitettiin lakanalla ja suun ja nenän päälle vedettiin pakkausteippiä. Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen perusteella Eerika kuoli lopulta tukehtumiseen, joka kesti 4–6 tuntia.

Isä ja naisystävä kertoivat, että menettelyn tarkoituksena oli saada lapsi rauhoittumaan. Isä ei kertomansa mukaan ajatellut, että lämpötila voisi nousta pressun sisällä. Kuulusteluissa naisystävä kertoi ajatelleensa, että ilmaa saa avoimen päälaen kautta. Syyttäjän mukaan pienen tytön keino selvitä psyykkisesti viikkoja kestäneistä yöllisistä sitomisista oli pakeneminen fantasiamaailmaan. Hänellä oli prinsessatiara päässään kuollessaan.

Oikeudenkäynti

Asian käsittely aloitettiin 30. elokuuta 2012 Helsingin käräjäoikeudessa, jossa isää ja tämän naisystävää syytettiin pahoinpitelystä, vapaudenriistosta ja murhasta. Lisäksi naisystävää syytettiin väärän henkilöllisyyden antamisesta. Syytetyt myönsivät aiheuttaneensa tytön kuoleman, mutta kiistivät syyllistyneensä murhaan. Käräjäoikeus määräsi heidät mielentilatutkimukseen, jossa heidät todettiin syyntakeisiksi eli täydessä ymmärryksessä oleviksi.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 19. maaliskuuta 2013 lapsen isän Touko Päiviö Tarkin ja hänen naisystävänsä Sirpa Helena Laamasen elinkautiseen vankeusrangaistukseen syyttäjän vaatimusten mukaisesti. Oikeuden mukaan heidän olisi pitänyt tajuta, että lapsen hengitysteiden tukkiminen johtaa varsin todennäköisesti tämän kuolemaan. Tekotapa oli poikkeuksellinen ja aiheutti uhrille suurta fyysistä ja henkistä kärsimystä, ja lisäksi teko oli kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Käräjäoikeuden langettavasta tuomiosta valitettiin Helsingin hovioikeuteen, joka ei päätöksellään muuttanut alioikeuden tuomiota. Tuomitut hakivat vielä valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, joka ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen. Hovioikeuden elinkautiset tuomiot jäivät siis pysyviksi.

Reaktiot

Julkisen vallan edustajat

Sisäministeri Päivi Räsänen vaati parempaa tiedonkulkua viranomaisten välille. Hänen mukaansa on ongelmallista, että esimerkiksi poliisin tehtyä ilmoituksen lastensuojeluviranomaisille, poliisi ei saa tietoa siitä, mitä ilmoituksesta on seurannut. Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma kiinnitti huomiota samaan asiaan. Hänen mukaansa yksilönsuojaksi on rakennettu liian suuria esteitä, jolloin viranomaiset eivät saa kaikkia tarvittavia tietoja. Monessa tapauksessa lasten huono kohtelu ei tule koskaan tarvittavien viranomaisten tietoon, koska työntekijät pelkäävät rikkovansa salassapitosäännöksiä.

Lastensuojelun Keskusliiton mukaan viranomaiset piiloutuvat salassapitovelvollisuuden taakse liian usein. Liiton mukaan lapsen edun mukainen, saumaton tiedonkulku pitää jatkossa turvata eri viranomaisten välillä, eikä lainsäädäntö ole liiton mielestä tiedonkulun esteenä. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin mukaan on uskomatonta, että useisiin lastensuojeluilmoituksiin ei reagoitu. Guzenina-Richardson ilmoitti teettävänsä viranomaisselvityksen lastensuojelun toiminnasta.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula vaati laajaa tutkintaa Eerikan kuolemasta. Hänen mukaansa rikostutkinnan ja oikeuskäsittelyn lisäksi on arvioitava laajemmin eri viranomaisten toimintatapoja ja heidän yhteistyönsä toimivuutta. Hän kertoi vertauskohdan Englannista, jossa vuonna 2000 kuoli 8-vuotias lapsi viranomaisten virhearvioiden seurauksena. Tapauksesta tehty tutkinta johti Englannissa laajoihin uudelleenarviointeihin myös lainsäädännössä, palveluiden rakenteissa ja johtamisessa.

Selvitykset lastensuojelun tilasta

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen työryhmän loppuraportti valmistui kesäkuussa 2013. Työryhmä oli asetettu syyskuussa 2012 selvittämään lastensuojelun yleisiä käytäntöjä. Työryhmä käsitteli myös perheiden sosiaalityön ja lastensuojelun ongelmakohtia sekä arvioi lastensuojelulain soveltamiseen liittyviä ongelmia. Työryhmä esitti loppuraportissaan useita lakimuutoksia. Se esitti myös lastensuojeluresurssien ja koulutuksen lisäämistä.

Onnettomuustutkintakeskus käynnisti syyskuussa 2012 lasten kuolemia käsittelevän teematutkinnan. Huhtikuussa 2014 valmistunut tutkinta ei liittynyt suoraan Eerikan kuolemantapaukseen, sillä siinä tarkasteltiin lähes 900:aa alle 18-vuotiaan kuolemantapausta vuosilta 2009–2011. Tutkinnassa kävi ilmi, että lasten yleisin kuolemansyy oli luonnollinen eli niin sanottu tautikuolema. Muita kuin luonnollisia kuolemantapauksia oli yhteensä 199. Näistä lähes kaksi kolmannesta eli 121 tapausta johtui tapaturmista ja neljännes (51 tapausta) itsemurhista.

Kuntaliitto selvitti lastensuojelun tilaa lähes Suomen jokaisessa kunnassa. Selvityksessä kävi ilmi, että suurin ongelma on se, että perheitä ei pystytä auttamaan tarpeeksi ajoissa. Myös lastensuojelun valvonnassa on puutteita.

Valvira julkaisi toukokuussa 2014 koko maan tilaa koskevan lastensuojeluselvityksen. Selvityksessä kävi ilmi, että yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan jopa 160 lasta, kun suositus on noin 20–50 lasta. Vain noin puolessa Suomen kunnissa on riittävästi lastensuojelun henkilöstöä ja noin kolmannes henkilöstöstä on epäpätevää.[33] Valvira on tehnyt myös Eerikan kuolemasta selvityksen, mutta se on syyttäjän käytössä, eikä se siten ole julkinen.

Virkarikostutkinta

Yksitoista Helsingin kaupungin lastensuojelun ja terveydenhuollon työntekijää saivat virkarikossyytteen. Lastensuojelun osalta syytteet liittyvät Eerikan asioiden hoitamiseen, ja terveydenhuollon osalta pahoinpitelyn tai kaltoinkohtelun tunnistamiseen.[38] Eerikasta oli tehty 11 lastensuojeluilmoitusta, mutta lapsen tilanteeseen ei ollut puututtu ajoissa. Kihlakunnansyyttäjän mielestä tapausta ei voi selittää resurssipulalla. Helsingin sosiaalijohtajan Paavo Voutilaisen mukaan Helsingissä on koko maan parhaat resurssit.

Virkarikossyytteiden oikeuskäsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa helmikuussa 2015.

Puolustuksen mukaan tuolloisten tietojen perusteella kiireellinen huostaanotto ei ollut ollut perusteltu. Puolustus vetoaa oikeudessa myös lastensuojelun työtaakkaan. Lisätapaamiset olisivat olleet poissa joltakulta muulta lapselta. ”Sitä, kuinka paljon aikaa sosiaalityöntekijällä on kutakin asiakasta kohden, päättävät Helsingin kaupungin ylimmät päättäjät henkilöstömitoituksia tehdessään”, Eerikan sosiaalityöntekijä totesi kuulusteluissa.

Virkarikosoikeudenkäynti kesti viisi viikkoa ja viimeinen käsittelypäivä oli 30. maaliskuuta 2015.

Heinäkuun 10. päivänä 2015 antamassaan tuomiossa käräjäoikeus katsoi kahden sosiaalityöntekijän syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Eerikan asioista vastanneen sosiaalityöntekijän esimiehelle käräjäoikeus langetti 25 päiväsakkoa. Sosiaalityöntekijä jätettiin rangaistukseen tuomitsematta, koska hän menetti tapahtuneen vuoksi terveytensä ja työkykynsä. Muiden syytettyjen syytteet käräjäoikeus hylkäsi kokonaan.

Sekä syyttäjä että tuomitut tyytyivät käräjäoikeuden tuomioihin, eikä virkarikosjuttua puitu enää hovioikeudessa."

Lähde:

https://fi.wikipedia.org/wiki/8-vuotiaan_Eerikan_s...

---

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katsokaa myös Mari Rantasen ansiokas puheenvuoro vammaisten oikeuksien puolesta:

http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2578...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi! Voi, kun voisin kertoa kaiken lastensuojelusta ja sen toimimattomuudesta. Olen itse ollut mukana taistelemassa (olen sijaiäiti), kuinka lapsi joutuu mielivallan kohteeksi sosiaalitoimessa. Lasten asiat kirjataan valheellisesti asiakassuunnitelmaan ja uhkailut, kun totuutta vaaditaan kirjaamaan. Lasten huostaanotto ja sen valvonta ei toimi AVI ei valvo todellisuudessa mitään ainakaan Oulussa ja sosiaalityöntekijän toiminta "lasten etu" jätetään toteuttamatta. Huostaanotettu lapsi/nuori on liian monesti kuin esine jota heitellään miten halutaan ja heidän etuaan ei valvota.

Allekirjoitan tämän täysin "Lastensuojelun Keskusliiton mukaan viranomaiset piiloutuvat salassapitovelvollisuuden taakse liian usein".

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näin se menee AVI.lla "Ei aihetta toimenpiteisiin" Vielä kokemuksesta sanon olen ollut mukana niin paljon lastensuojelutoiminnassa, ettei Oululla ole re­surs­sien puu­te vaan täysin sopimattomat ja ylimieliset sossut. Heidän keskinäinen riitely on jatkunut vuosikymmeniä.

http://www.jsn.fi/fi/sisalto/?id=5614&ctid=18&sear...

Sijaishuoltoon sijoittamisessa on kyse erittäin merkittävästä julkisen vallan käyttämisestä. Kun huostaanotto lapselle on tehty, niin 18 v.täytettyä nämä heitetään suoraan sanottuna "kadulle". Jälkihuolto ei toimi kuten laki edellyttää ja ovat taas täysin heitteillä.
VAIKKA "Lainsäädännön avulla tulee varmistaa, että lapsella on mahdollisuus vaikuttaa asiassaan".

Valvontaa tarvittaisiin sosiaalityöntekijöiden vääriin kirjauksiin lasten asioista ja mielivaltaan.

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/oulun-las...

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/avi-oulun-las...

MISTÄ SAADAAN RIIPPUMATON TAHO SELVITTÄMÄÄN LASTENSUOJELUN TILANNE?

Raportissa todetaan myös, että "kunnalle ja lastensuojelun ammattihenkilöille on annettu poikkeuksellisen paljon valtaa suhteessa asiakkaisiin".
https://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/oikeudel...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, hyvä, että tuot asioita esiin. Tavallaan harmi, että Vilja Eerikan tapauksen käsittely päättyi heti käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen. Nyt ei voitu koeponnistaa Suomen oikeusjärjestelmää perinpohjaisesti näissä lastensuojelukysymyksissä ja niihin liittyvissä virkarikoksissa.

Ks. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista

Yleissopimus lapsen oikeuksista hyväksyttiin YK:n 44. yleiskokouksessa 20.11.1989. Tässä alla sopimuksen teksti kokonaisuudessaan:

http://lapsiasia.ssthosting.fi/?page_id=227

Kyllä Kurttilan pitäisi tulla esiin enemmän näiden lastensuojelukysymysten kohdalla.

"Lapsiasiavaltuutetulle on laissa määritelty seuraavat tehtävät.

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta
- Päätöksentekijöihin vaikuttaminen lapsinäkökulmasta
- Yhteydenpito lapsiin ja nuoriin ja heiltä saadun tiedon välittäminen päätöksentekijöille
- Lapsia koskevan tiedon välittäminen lasten parissa työskenteleville, viranomaisille ja muulle väestölle
- Yhteistyön kehittäminen lapsipolitiikan toimijoiden välille
- YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edistäminen

Lapsiasiavaltuutettu raportoi vuosittain valtioneuvostolle, kerran vaalikaudessa Suomen eduskunnalle sekä säännöllisesti YK:n lapsen oikeuksien komitealle lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta. Vuosikirjassa kerrotaan hänen toiminnastaan, lapsen oikeuksien toteutumisesta, lasten hyvinvoinnin kehityksestä ja lainsäädännössä havaituista puutteista.

Vaikuttamistyössään lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta. Hänen tärkeä tehtävänsä on välittää lasten mielipiteitä päättäjille. Niitä kartoitetaan tekemällä kyselyjä ja selvityksiä sekä tapaamalla lapsia ja nuoria henkilökohtaisesti."

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Eerikan tapaus ja sen selvitys ei mennyt oikeustajuni mukaan. Paljon on jäänyt tekemättä Vilja Eerikan tapauksen jälkeen.

Sosiaalityöntekijä Silja Remes kertoo Huomenta Suomessa, miten yhteistyö eri ammattialojen välillä on edelleen hankalaa myös vaikeiden tapausten kohdalla (MTV 22.3.2016). Remes kertoo pohtineensa paljon, miksi monet muutokset ovat jääneet tekemättä.
https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/sosiaalit...

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/perhehoitajat...

Olen sitä mieltä, kun otetaan perheeseen täysin vieraan lapsi(a) ja laki edellyttää sossuilta yhteistyötä ja valvomista "lapsen etu". Resussipula ei ole syy heidän käytökseen vaan mielivalta.
Pitkällä kokemuksella voin sanoa, että hankalaa on yhteistyö sosiaalitoimeen ja täysin vieraan lapset vastuuna.
Nyt vuosien päästä "laina"lapsemme ovat täysi ikäisiä, lukion käyneet ja toinen valmistunut hyvään ammattiin ja saanut vakituisen työn.
Kumpikin nuori haluaa jatkaa edelleen kodissamme asumista katsomme, että olemme onnistuneet heidän kohdalla. Joten taistelu ei ollut turha lasten puolesta.
Näistä asioista pitäisi tuoda julkisuuteen tietoa, mutta liian moni vaikenee.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, totta - liian moni vaikenee.

Tästä lastensuojeluteemasta voisi aloittaa uuden nk. me too -kampanjan.

"Kids too" voisi olla sen nimi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Lapsen kaltoinkohtelu

Lasten kaltoinkohtelun ehkäisy, tunnistaminen ja varhainen puuttuminen ovat sekä lastensuojelun että terveydenhuollon asia. Lasten kaltoinkohtelu tarkoittaa sekä perheväkivaltaa että laiminlyöntiä. Kaltoinkohtelua on myös muun perheväkivallan näkeminen. Sekä äidit että isät voivat laiminlyödä tai olla väkivaltaisia lapsiaan ja toisiaan kohtaan." - -

Lähde:

LASTENNEUVOLAKÄSIKIRJA

https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjee...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lastensuo...

"Suomessa ei käytännössä kontrolloida tai valvota kunnolla sosiaalityöntekijöiden tekemisiä ja niiden lainmukaisuutta. Hallinto-oikeudet vahvistavat pääsääntöisesti huostaanottohakemukset pelkästään sillä perusteella, että sosiaalityöntekijä väittää jotakin. Hakemuksessa esitettyjen tapahtumainkulkujen oikeellisuutta sosiaalityöntekijän ei tarvitse todistaa".

LOKAKUU LIIKE löytyy netistä ja siellä on luettavaa karua kerrottavaa tämän päivän sosiaalityöstä ja huostaanotoista.

Allekirjoitan täysin myös itse sijaisvanhempana, että lasten tietoja ei kirjata oikein ja moni huostaanotettu nuori joutuu 18 vuotta täytettyään täysin heitteille. On paljon hyviä sijaisperheitä jotka tekevät hyvää työtä lasten eteen, mutta sosiaalitoimen mielivalta tulee vastaan liian monesti.
Lainaus alla olevasta linkistä; Sosiaalipolitiikan professori J.P. Roosin mukaan "Ikävä kyllä juuri sosiaalihuollon asiakaslaki antaa viranomaisille myös yllin kyllin mahdollisuuksia käyttää salassa pidettäviä tietoja hyväkseen asiakkaitaan vastaan".

"Salassapitovelvoite ei estä sosiaalityöntekijää varustamasta jokaista tahoa, jonne hän keksii asiakkaansa lähettää tarkistamattomien ja subjektiivisten näkemystensä ja väittämiensä tulvalta. Näin varmistetaan, että asiakkaan arviointia tai tutkimista ei tehdä puolueettomasti puhtaalta pöydältä vaan aina sosiaalityöntekijän "ennakkotietojen" ohjaamana".

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/salassapi...

Lainaus yllä olevasta linkistä,
"Hallinto- oikeus ei vaadi sosiaalityöntekijältä faktanäyttöä ja voi ohittaa tai mitätöidä perheiden vastakkaiset todistukset".

"Hallinto- oikeus lähtee olettamasta viranomaislausunnon oikeellisuudesta, jota ei tarvitse todistaa. Asianajaja Outi Mannosen sanoin: "Usein unohdetaan, että lastensuojelutoimet perustuvat( usein epäpätevän ja puutteellisen ammattitaidon ja elämänkokemuksen omaavan) sosiaalityöntekijän mielipiteeseen."

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Huostaanottoja tarvitaan ehdottomasti monesti näyttää siltä,että ei haluta puuttua "vakaviin lasten kaltoin kohteluihin" onko syynä haluttomuus ja pelko astua nimekkäiden kollegojen varpaille?

Kyllä opettajat, päiväkodit, naapurit näkee todella vakavia lasten kaltoin kohteluja ja niihin ei saada sosiaalitointa puuttumaan. Samanaikaisesti saatetaan tehdä aivan aiheettomia huostaanottoja. Tämä kertoo siitä ammattitaidon puutteesta, mielivallasta mitä saadaan harjoittaa. Sijaisvanhempana huomasi miten mielivaltaista on sossun toiminta ja, kun uskalsi avata suunsa "uhkailua, valhetta" sai osakseen.

Alla olevasta linkistä voi lukea; " Eerikan isä on lastensuojelusukua, isän sisarukset lastensuojeluyrittäjiä ja isän äiti perusturvajohtaja".

https://www.lokakuunliike.com/avoin-kirje-blogi/av...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

18 vuotias ja jälkihuollon laiminlyönti joka ei kestä päivän valoa. Lapsena otetaan huostaan ja 18 v. heitetään kadulle "koita pärjätä"!

”Lastensuojelussa kasvaneet ovat keskenään todella eriarvoisessa asemassa, kun he tulevat täysi-ikäisiksi. Osa heitetään suoraan syvään veteen ja sanotaan, että koeta pärjätä”, kuvailee SOS-Lapsikylän kehityspäällikkö Johanna Hedman".

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005708187.html?...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kiitos, Sanna, hyvistä analyyseistä. Oletko sinä päässyt kertomaan näitä samoja havaintoja sellaiselle taholle/henkilölle, joka voisi niistä "ottaa oppia" ja viedä havainnot ja paremmat käytänteet koko maassamme lasten hyväksi?

Katsokaa myös yle.fin hyvä artikkeli samaan lasten kaltoinkohteluteemaan liittyen tältä aamulta:

"Ennen lapsia piiskattiin – nyt kysytään, onko jäähy henkistä kaltoinkohtelua"

https://mail.google.com/mail/#inbox/16472e7b59041ddd

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi! kyllä olen kertonut ollut kuultavana monet kerrat ylemmän tason viranomaisille, kannellut AVI.iin ja EOAM. Olemme käyneet jopa ministeriössä asiakirjat mukana näyttämässä miten väärin asiat kirjataan huostaanotutuista lapsista.

Kantelut eivät johda mihinkään vastataan aivan muuhun vuosien päästä mistä kannellaan.

Viranomaiset ovat olleet kiitollisia ja pyydelleet anteeksi miksi tallaista saa tapahtua. Luvataan korjata asiat, mutta mitään ei sitten tapahdu.

Kantelijat, valittajat meitä on paljon, mutta moni ei uskalla lähteä julkisuuteen sijaisvanhemmistakaan. Tämä on niin valtakunnallinen vääryys ja valvomattomuus sosiaalityöntekijöiden toiminta tavoista.

https://www.lokakuunliike.com/raili-miettisen-blog...
Miettinen jatkaa: "Jos minulla olisi vallan valtikka, poistaisin puolet sosiaalityöntekijöistä. Palkkaisin tilalle kodinhoitajia, koulunkäyntiavustajia ja kouluihin talkkareita. Poistaisin koulupsykologit ja palkkaisin tilalle neuropsykologeja. Lasten psykiatriset poliklinikat muuttaisin lasten toimintakeskuksiksi."

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

On käsittämätöntä, että AVI ei puutu sosiaalitoimen ongelmiin; vaan Aluehallintovirasto on kehottanut Oulun kaupungin hyvinvointipalveluja huolehtimaan siitä, että lainsäädännön asettamat velvoitteet toteutuvat lastensuojelupalveluissa.

Muistutan !! ongelmat eivät johdu mitoituksesta vaan aivan muusta.

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/avi-oulun-las...

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/perhehoitajat...

https://blogit.kaleva.fi/avojalakasen-jaljilla/val...

MIKSI KYSYN KANTELUIHIN EI PUUTUTA OIKEIN????

VAIKKA; KANTELUT ALUEHALLINTOVIRASTOON
Vuonna 2016 Aluehallintovirasto ratkaisi 9 Oulun lastensuojelun kantelua. Tällä hetkellä Aluehallintovirastossa on vireillä 26 kpl Oulun lastensuojelua koskevaa kantelua ja 3 kpl valvonta-asiaa. Tämän vuoden numerot ovat 11.4.2017 tilanteen mukaan, joten suuntaus näyttää sille, että kantelut tulevat yli kymmenkertaistumaan vuoden 2017 aikana. Kanteluiden määrä kertoo tosia-asiaa, ettei kaupungin lastensuojeluasiat toimi.

Valtuusto kysely on todella oikeanlainen ja tätä samaa kysyn myös?
Lisäksi kysyn miksi asiakas suunnitelma saadaan väärentää? Oma oikeus tajuni sanoo, että se on rikos.

PÄÄTÖKSIEN TEKEMÄTTÖMYYS, VIIPYMINEN, MÄÄRÄAIKOJEN ENNUSTAMATTOMUUS
Lastensuojelussa hallintolakia, esim. hallintopäätöksiä ei tehdä tai anneta kirjallisina, tai käsittelyn määräajat ovat avoimia, käsittelyaika-arviopyyntöihin ei vastata yms. 7 § palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, palvelua tai yhteyttä sosiaalitoimeen ei usein saa ollenkaan, perheitä kohtaan käyttäydytään epäasiallisesti. 12 § asiamies tai avustaja, perhehoitajalta on kielletty avustajan käyttäminen asioinnissa lastensuojelun/perhehoidon kanssa ilman perusteita. 23 § käsittelyn viivytyksettömyys, vireille laitettuja hallintoasioita ei ole ratkaistu edes useiden kuukausien kuluessa pyynnöistä huolimatta.

Tiedusteluihin asian käsittelyn etenemisestä ei välttämättä edes vastata. 43 § päätöksen muoto, hallinnossa asioivan kannalta epäedullisia päätöksiä ei saa useinkaan kirjallisesti, vaikka niitä pyytäisi.
Lapsen oikeusturvan ja lasten vanhempien oikeusturvan johdosta kaikista asioista, joista päätös kuuluu tehdä ja numeroida. Paljonko päätöksiä Oulun kaupungissa tehdään lastensuojeluasioissa ja paljonko niitä tehdään

Kysymykset asiaan liittyen: Miksi lastensuojeluasioissa ei haluta antaa hallintolain mukaisia päätöksiä? Onko syynä pelko vastuuseen joutumisesta, vai pelko oikeuteen joutumisessa? Paljonko kirjattuja päätöksiä tehdään Oulun kaupungin lastensuojelussa vuodessa yhtä huostaanotettua lasta kohden? Mitkä ovat tilastot viimeiseltä viideltä vuodelta?

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/oulun-las...

Kaikki valitustiet käytetty

Aluehallintovirastossa on tasaisesti käsittelyssä Oulua koskevia kanteluita, parhaillaankin. Aluehallintoviraston antamat lukuisat huomautukset oululaisvirkamiehille eivät käytännössä ole johtaneet lastensuojelun korjausliikkeisiin.

Lisäksi Eduskunnan oikeusasiamies on vieraillut Oulun lastensuojelussa. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen on lähtenyt valituksia Oulun lastensuojelun toimista. Lokakuun liike on informoinut Oulun tilanteesta mm. Euroopan kidutuksen vastaista komiteaa (Committee for the Prevention of Torture).

Kansalaiset ovat tehneet rikosilmoituksia ja jättäneet tutkintapyyntöjä lastensuojeluviranomaisista, mutta Oulun poliisi on tutkinut tapauksia aniharvoin.

Oulun evankelisluterilainen kirkko on kuullut lasten hädän ja auttanut monia lapsia, jotka ovat otettu huostaan huterin perustein.

STOP vääristyneelle työkulttuurille

Olisiko lopultakin aika todenteolla puuttua siihen, mitä Oulussa tapahtuu?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Huh, huh. Olipa rankkaa luettavaa!

Kysymykseesi: Kyllä nyt on todenteolla aika puuttua asiaan!

Onko, Sanna, sinulla ketään "oikeusoppinutta", juristia tms., joka voisi sinua ja muita siellä Oulun alueen asukkaita vastaavissa lasten kaltoinkohtelua koskevissa kantelu- ja valituskierteissä auttaa?

Ja oletteko kokeilleet tavoittaa Kurttilaa tässä asiassa? Tai oikeuskansleria?

Ja onhan poliisiorganisaatiossakin omat esimiestasonsa ja päällikkönsä, joiden puoleen voi kääntyä.

Kerätkää useampia samassa tilanteessa olevia yhteen ja kävelkää isojen herrojen luo suoraan.

Lasten kaltoinkohtelulle tulee laittaa nyt stoppi!

Näin toimien 8-vuotiaan prinsessapäähinettä kantaneen Vilja Eerikan kuolemakaan ei ollut turha.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Perhehoitoliitolla on lakimies käytössä. Kyllä monet on kävellyt herrojen luokse turhaan.

Onhan meillä oma yhdistyskin, mutta ei ole onnistunut purkamaan tätä lapsiin kohdistuvaa vyyhtiä. Kyllä on eräätkin palaverit pidetty.

AVI,kin tietää ja sieltä myönnetään nyt puututaan oikein, mutta mitään ei tapahdu kuitenkaan. Tarkoituksella viedään huomio pois todellisesta ongelmasta/vääryydestä. Lastensuojelussa kieltäydytään tunnustamasta tosiasioita.

On sosiaaliasiamiehet ym. Samaa kuin muissakin asioissa viranomaisvalvonnassa kaavoitus, ympäristöasiat ym. ei haluta puuttua virkavirheisiin.

Jossain vaiheessa toppi pitäisi tehdä, kun kyseessä viattomat lapset ja niiden edun ajaminen pitää olla asia 1.

Löytyi tällainenkin blogi http://mariasyvala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/160171...

Lastensuojelun tavoitteet lastensuojelulaissa Lastensuojelun tavoitteena on lapsen kasvuolojen kehittäminen ja kasvatuksen tukeminen. Lastensuojelulain 109 § yksi keskeinen tavoite on, että lapsi saa kasvaa tutussa ja turvallisessa kasvuympäristössä tasapainoiseksi aikuiseksi.

Jälkihuolto ja sen tukeminen on lakisääteistä, mutta täysin toimimaton monen kohdalla. Tutusta ja turvallisesta ympäristöstä 18 vuotias jätetään täysin yksin. Nuori ei pysty vielä kantamaan vastuuta siinä iässä.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Herrojen luokse pitää mennä useamman hengen porukalla, ja varata hyvissä ajoin aika.

Mukaan olisi hyvä ottaa perhehoitoliiton lakimies tai muu vastaavalla statuksella oleva, joka myös tekisi tapaamisesta muistion. Muistioon olisi hyvä kirjata, mitä asiassa aiotaan tehdä seuraavaksi ja kuka tekee, aikataulut ym. tärkeät ransakalaiset viivat.

Näin voisin uskoa, että asia etenisi edes sen kananaskeleen verran eteenpäin. Ja sitten näitä kananaskelia pitäisi vain pakottaa viranomaisten ottamaan yksi toisensa perään.

Yksi mahdollisuus on antaa asia MOT:lle TV:lle. Olisiko siihen valmiutta?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ei taida olla valmiutta MOT ohjelmaan, koska moni ei uskalla alkaan puolustaan julkisesti asioita. Sijaisperheet varsinkaan, koska monella on vielä lapsia ja pelko, että lapset otetaan pois jos tuo esille totuuksia.

Samoin lapset tulee herkästi leimatuksi perheiden taustojen vuoksi. Aikoinaan, kun lähdimme taistelemaan lasten vuoksi saimme heti uhkauksen "olemme sopimattomia kasvattajia" lapset pitää ottaa meiltä pois.

Vaitiolo velvollisuus sitoo pitkälle asioita myös. Omalla kohdalla nämä "lapset" ovat jo olleet vuosia täysi ikäisiä ja haluavat asua edelleen kotona ja tuntevat kuuluvansa perheeseemme. Vaikka niitä yritettiin erottaa meistä 18 vuotiaana ja laittaa oman onnensa nojaan asumaan.

Kiintymys voi syntyä vieraaseenkin lapseen ja lapsella myös. Tätäkään ei sossut hyväksy, kuten meille sanottiin "te pidätte kuin omianne niitä" vaikka paluuta ei omien vanhempien luokse ole.
Sanomista olisi paljon, mutta en voi kertoa nuorten vuoksi kaikkea.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, toivon, että ette kuitenkaan jätä taisteluanne pois lasten kaltoinkohtelusta ja sen ympärillä olevasta sakeasta salailun verhosta.

Siksi me tarvittaisiin se "Kids too" -kampanja!

Kirjoittaisitko sinä aiheesta uuden US:n blogin - vaikka tuolla nimellä:

"Kids too" -kampanja! Lasten kaltoinkohtelut kuriin!

Voisit siirtää copy-pastella noita sinun hyviä kommenttejasi täältä minun blogista sinne alustukseksi.

Mitäpä olet mieltä tästä?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi! Mietimpä kirjoittamista ja aihetta kyllä on ja monet tutkimukset osoittaa samaa.

Kansanedustaja Arja Juvonen on tuonut myös huolen esille eduskunnassa. Aina se kaikuu kuuroille korville. "Lasten ja nuorten syrjäytyminen ja pahoinvointi on Juvosen mukaan lisääntynyt, eikä ratkaisua sen vakavan ongelman taittamiseen löydy".

Monet ovat yrittäneet nostaa asiaa esille, mutta miksi "lasten oikeudet " ei toteudu. Syy on selvä; Lastensuojelun johtamisen ongelmat on nostettu esiin monissa tutkimuksissa ja puheenvuoroissa.
Tutkimustulokset vahvistavat muiden viime vuosina tehtyjen selvitysten johtopäätöksiä: lastensuojelujärjestelmä on ajautunut syvään kriisiin. (Ks. esim. Toimiva lastensuojelu 2013; Olisiko jo tekojen aika? 2013

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/lastensuo...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Eduskunnassa vatvotaan lastensuojelua, mutta siihen se jää. Samoin palaveria palaverin perään jossa olen istunut monet kerrat.

Eerikan tapauksen yhteydessä, hänestäkin tehtiin parikymmentä lastensuojeluilmoitusta, mutta ne eivät johtaneet mihinkään. Kyllä silloin kysymys on siitä, että järjestelmä ei toimi. resussipula ei ole syy!!!!

Sosiaalihuoltolaki, joka painottaa juuri sitä ennaltaehkäisyä ja perheiden tukemista varhaisessa vaiheessa.
Tätäkö se on?
Oulussa esiin tullut monen vuoden aikana jatkunut kaltoinkohtelu, toistuneet raiskaukset lähipiirissä, toistuneet abortit ja viimein synnytys.
Oulussa on minunkin toimesta 2000 vuodesta asti yritetty saada toimimaan valvonta ja lastensuojelu "mutta turhaan". Oikein toimivat on savustettu pihalle ja mielivallalle ja valvomatomuudelle on annettu tilaa.

VAAN; Lastensuojelutyöstä karsitaan vinoutunut asenne, epätarkoituksenmukaiset toimintatavat sekä turhat asiakkuudet ja kun tehostetaan ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen tukea kaikissa perheiden haasteita koskevissa asioissa.

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/peruspalv...

"Lastensuojelun sisäistä omavalvontaa tulisi tehostaa ja asiakastyytyväisyys tulisi lailla velvoittaa tutkittavaksi maanlaajuisesti lastensuojelun toimintakykyjen parantamiseksi".

"Sosiaalivirkailijalle tulisi lailla määrätä työssään monivuotinen perehdyttämisjakso"

LAKI KYLLÄ EDELLYTTÄÄ, mutta miksi LSL.a saadaan rikkoa!
Lastensuojelun dokumentointi (kirjaukset, ilmoitukset, päätökset jne) tulisi asettaa omavalvonnalla tarkan valvonnan alaiseksi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tiedätkö, onko oikeuskansleri tutkinut näitä Oulun tapauksia? Oikeuskanslerillehan kannattaisi tehdä useamman hengen kanteluasiakirja, ja vaatia sen käsittelyä kiireellisenä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset