Kirsiomp

Hallitus varautuu jo valinnanvapauden järjestelmäongelmaan - vaaranmerkkejä!

  • Hallitus varautuu jo valinnanvapauden järjestelmäongelmaan - vaaranmerkkejä!

 

Katso "Hallituksen muutosehdotukset valinnanvapauteen ja maakuntien rahoitukseen 18.6.2018" linkistä alla:

https://alueuudistus.fi/documents/10616/8769040/Maakunta-+ja+sote-uudist...

 

Lähde:

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-valin...

 

Katsokaa erityisesti seuraavat kohdat:

 

"Yksittäisen maakunnan lisärahoitus (7 §)

• Maakunnalla olisi oikeus lisärahoitukseen, jos riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen maakunnalle myönnettävällä perusrahoituksella vaarantuisi.

• Lisärahoitusta voitaisiin myöntää maakunnan hakemuksen lisäksi valtion aloitteesta.

• Lisärahoitusta olisi mahdollista hakea myös äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa.

• Lisärahoitus korvaisi aiemmat yksittäistä maakuntaa koskevat joustoelementit. Maakunta voisi kuitenkin edelleen saada valtiolta harkinnanvaraisesti lainaa, avustusta ja takauksen.

• Arvioinnissa otetaan huomioon maakunnan edellytykset varautua muiden lakisääteisten velvoitteidensa hoitamiseen.

• Maakunnan hakemuksesta saatu lisärahoitus käynnistäisi jatkossakin arviointimenettelyn siirtymäajan jälkeen automaattisesti."

 

"Maakuntien rahoituksen kokonaistaso (6 §)

• Maakuntien rahoitusta olisi korotettava, jos valtion rahoituksen taso todettaisiin kokonaisarvion perusteella useassa maakunnassa riittämättömäksi turvaamaan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (ns. järjestelmäongelma).

• Sovellettaisiin, jos maakuntien rahoituksen taso vaarantaisi riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen vähintään kahdeksassa maakunnassa tai maakunnissa, joiden asukasluku on yhteensä enemmän kuin 40 prosenttia koko maan asukasluvusta.

• Rahoitusta korotetaan määrällä, joka on tarpeen riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi jokaiselle yhdenvertaisesti ottaen samalla huomioon maakuntien edellytykset muiden lakisääteisten velvoitteidensa hoitamiseen."

----

surprise Missä ovat sote- ja maku-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet? Ja pyritäänkö niihin enää? Onko ainoa tavoite saada uudistus vain itsepintaisesti ajettua maaliin tällä hallituskaudella? Maaliin vain - tulipa sitten "sutta tai sekundaa"...

Miksi näin, kenen etua jo "susi syntyessään" oleva sote- ja maku-uudistus palvelee? Onko uudistuksen tarkoitus ollakin vain suloisen makea imagotekijä Suomen alkavalle EU-puheenjohtajuudelle?

Entäpä, jos komea sote-maku-kakku osoittautuukin olevan silkkoa sisältä... laugh

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tärkeä huomio Verkkouutiset.fi -sivustolta (18.6.):

- -"Vehviläisen mukaan joustomekanismit eivät voi vaarantaa julkisen talouden kestävyyteen liittyviä asioita.

Muutosehdotuksen myötä harkinnanvaraisuuden sijaan maakunnalla on oikeus lisärahoitukseen äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa. Lisärahoitus käynnistää kuitenkin arviointi- eli niin sanotun kriisikuntamenettelyn automaattisesti siirtymäajan jälkeen.

Toinen muutos koskee maakuntien rahoituksen tasoa kokonaisuudessaan. Jos rahoituksen taso todettaisiin riittämättömäksi turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelut useissa maakunnissa eli kyse olisi järjestelmäongelmasta, valtion olisi korotettava maakuntien rahoitusta.

Tämä edellyttäisi, että rahoituksen taso todettaisiin riittämättömäksi kahdeksassa maakunnassa tai maakunnissa, joiden asukasluku on yhteensä enemmän kuin 40 prosenttia koko maan asukasluvusta.

– Ilman Uuttamaata 40 prosenttia ei täyty, Vehviläinen sanoi." - -

Lähde:

https://www.verkkouutiset.fi/sote-keskukset-aloitt...

---

Annetaanko siis Uudellemaalle erityinen veto-oikeus maakuntien kriisiytymiseen? Jäävätkö muut maakunnat Uudenmaan panttivangeiksi? Aika erikoista.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Samassa pdf-esityksessä edellä kerrottujen 6 § ja 7 §:n kanssa on sivu "Suhde EU:n valtiontukisääntelyyn on tarkistettu":

• Maakunnan liikelaitokselle ei EU:n valtiontukisääntöjen vastaista tukea.
• Maakunnan liikelaitoksen sote-keskukselle maksettavat korvaukset olisivat täysin yhdenvertaisia yksityisille toimijoille maksettavien korvauksien kanssa.
• Liikelaitoksen sote-keskus on eriytetty liikelaitoksesta siten, ettei sille muodostu kiellettyä tukea.
• Maakunta voisi antaa maakunnan liikelaitokselle palveluvelvoitteen, johon sovellettaisiin EU-oikeuden SGEI-sääntelyä (yleisen taloudellisen edun palveluita koskevaa sääntelyä).
• Velvoitteella varmistetaan, että maakunnan liikelaitoksen sote-keskus pystyy kaikissa olosuhteissa turvaamaan palvelut.

---

Jos kiinnostuit, katso aiheesta lisää alla olevien linkkien kautta:

Palveluvelvoite maaseudulla – SGEI palvelujen järjestämisen työkaluna, ks. linkki alla:

https://tem.fi/documents/1410877/2853018/SGEI-s%C3...
Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2

EUROOPAN KOMISSIO:

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA
Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin, erityisesti yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview...

---

Olisipa erinomaisen hyvä saada huomenna tiedonanto myös näistä SGEI-palveluista ja -periaatteista itse hallitukselta...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Palveluvelvoite

Palveluvelvoite on yksi keino järjestää julkisen palvelun tuottaminen. Termiä palveluvelvoite käytetään suomenkielisenä vastineena englanninkieliselle lyhenteelle SGEI. Palveluvelvoite annetaan palveluvelvoitemenettelyssä ja siinä on noudatettava EU:n SGEI-lainsäädäntöä. Palveluvelvoitetta koskeva kansallinen säännös löytyy esimerkiksi uuden kuntalain 131§:stä." (Lähde edellä: Palveluvelvoite maaseudulla – SGEI palvelujen järjestämisen työkaluna, sivu 4)

Finlexissä Kuntalaki sanoo näin 131 § "Palveluvelvoitteesta":

Kunta voi antaa määräaikaisen palveluvelvoitteen kunnan asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tarpeellisten palvelujen turvaamiseksi kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle palveluntuottajalle, jos markkinoiden toiminta on puutteellista. Ennen palveluvelvoitteen antamista kunnan on selvitettävä, toimivatko markkinat riittävästi.

Palveluvelvoite on annettava kirjallisesti ja siinä tulee määritellä palvelun tuottamiseen ja korvauksen määräytymiseen liittyvät keskeiset ehdot. Palvelun turvaamiseksi maksettavissa korvauksissa on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan komission yleistä taloudellista etua koskevissa valtiontukisäädöksissä säädetään.

Palveluntuottaja on valittava avoimessa ja syrjimättömässä menettelyssä. Jos palveluvelvoite täyttää julkisista hankinnoista annetussa laissa säädetyn hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen määritelmän, palveluntuottajan valinnassa on noudatettava mainitun lain mukaista menettelyä."

Lähde:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410#...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sirpa Pietikäinen (23.8.2013):

"EU ja julkiset hankinnat, Laatua hankintoihin:

- -"Jäsenvaltiolla on harkintavalta sen suhteen, määritelläänkö SGEI–palvelut taloudelliseksi toiminnaksi ja sovelletaanko niihin näin ollen kilpailulainsäädäntöä – komissio puuttuu vain ilmeisiin virheisiin" - -

http://www.soste.fi/media/sirpa-pietik-e4inen.pdf

---

Katsopa em. pdf-tiedosto kokonaisuudessaan; mielenkiintoista luettavaa.

Käyttäjän linnahe kuva
Heikki Linnapuomi

Lopputuloksena voi olla paha kakku joka säästön sijasta aiheuttaa merkittävän menojen lisäyksen.Viime kädessä vastuussa ovat mandaatin lovuttaneet äänestäjät.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katso myös
Tuomas Ojanen 25.4.2018 Eduskunnan hallintovaliokunnalle
HE 16/2018 vp
eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatiet...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jos sote- ja maku-uudistus toteutuu ilman notifikaatiota, niin alkaako Suomessa nousta kuin sieniä sateella KHO:2015:7 -oikeustapauksen kaltaisia riitoja siihen saakka kunnes EU keskeyttää koko suuren sote-maku-härdellin? Kuka/ketkä silloin korvaavat yksittäisille sote-firmoille ja -toimijoille aiheutuneet vahingot ja takaisinperinnät? Lopulta maksaja ei ole kukaan muu kuin sinä ja minä veronmaksajana - kuten Heikki Linnapuomi edellä jo osasikin ennustaa.

Katso KHO:2015:7 (Osuuskunta Karjaportti): - -"Kysymys oli kiellettyä valtiontukea koskevan komission päätöksen täytäntöönpanosta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kansallisten valtiontuen takaisinperintää koskevien hallintopäätösten ja hallinto-oikeuden päätöksen laillisuus. Arvioitavana olivat päätöksistä ilmenevän valtiontuen takaisinperinnän perusteet ja määrä komission päätöksen asettamissa rajoissa."

Lähde:

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaa...

Katso myös vuosikirjapäätös (KHO:2018:29) tältä vuodelta:

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaa...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen 15.6.2018 lausunto:

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/1889492/...

----

18.6.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki. PL 33, 00023 Valtioneuvosto.

VASTINE

SOSIAALI-JA TERVEYSVALIOKUNNALLE; HE 16/2018 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI SEKÄ TÄYDENTÄVÄ VASTINE HE 15/2017 VP

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valio...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset