Kirsiomp

Tuore EU:n ennakkopäätös direktiivi 2001/42/EY ”suunnitelmat ja ohjelmat”/ YVA

 

Väliaikainen versio

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

7 päivänä kesäkuuta 2018 (*)

Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Direktiivi 2001/42/EY – 2 artiklan a alakohta – Käsitepari ”suunnitelmat ja ohjelmat” – 3 artikla – Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi – Brysselin (Belgia) Eurooppa-kaupunginosaa koskeva alueellinen kaupunkikaava

Asiassa C‑671/16,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Conseil d’État (ylin hallintotuomioistuin, Belgia) on esittänyt 14.12.2016 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 29.12.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’animation du quartier européen de la ville de Bruxelles ASBL, Association du quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard ja David Weytsman vastaan Région de Bruxelles-Capitale,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič sekä tuomarit A. Rosas, C. Toader (esittelevä tuomari), A. Prechal ja E. Jarašiūnas, julkisasiamies: J. Kokott, kirjaaja: hallintovirkamies V. Giacobbo-Peyronnel, ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 30.11.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn, ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet – Inter-Environnement Bryssel ASBL, Groupe d’animation du quartier européen de la ville de Bruxelles ASBL, Association du quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL sekä Pierre Picard ja David Weytsman, edustajanaan J. Sambon, avocat, – Belgian hallitus, asiamiehinään M. Jacobs, L. Van den Broeck ja J. Van Holm, avustajinaan P. Coenraets ja L. Thommès, avocats, – Tšekin hallitus, asiamiehinään M. Smolek, J. Vláčil ja L. Dvořáková, – Tanskan hallitus, asiamiehenään J. Nymann-Lindegren, – Euroopan komissio, asiamiehinään F. Thiran ja C. Zadra, kuultuaan julkisasiamiehen 25.1.2018 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen, on antanut seuraavan tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY (EYVL 2001, L 197, s. 30) 2 artiklan a alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’animation du quartier européen de la ville de Bruxelles ASBL, Association du quartier Léopold ASBL ja Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, jotka toimivat Coordination Bruxelles-Europe ‑nimisessä yhteenliittymässä, sekä Pierre Picard ja David Weytsman ja toisaalta Région de Bruxelles-Capitale (Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalue, Belgia) ja joka koskee kyseisen hallintoalueen hallituksen 12.12.2013 tekemää päätöstä, jolla hyväksyttiin alueellinen vyöhykekohtainen kaupunkikaava (règlement régional d’urbanisme zoné) ja rakennuslupahakemukseen liitettävän asiakirja-aineiston koostumus rue de la Loi ‑kadun alueen ja sen ympäristön osalta (Moniteur belge 30.1.2014, s. 8390; jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

3 Direktiivin 2001/42 johdanto-osan neljännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä keino, jolla voidaan sisällyttää ympäristönäkökohtia tiettyjen sellaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja hyväksymiseen, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia jäsenvaltioissa, koska sillä varmistetaan, että tällaiset suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset otetaan huomioon niiden valmistelun kuluessa ja ennen niiden hyväksymistä.”

4 Kyseisen direktiivin 1 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavoitteet”, säädetään seuraavaa:

”Tämän direktiivin tarkoituksena on taata korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja edistää ympäristönäkökohtien huomioon ottamista suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä kestävän kehityksen edistämiseksi varmistamalla, että tietyistä suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, tehdään ympäristöarviointi tämän direktiivin mukaisesti.”

5 Mainitun direktiivin 2 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) ’suunnitelmilla ja ohjelmilla’ sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia, mukaan lukien Euroopan [unionin] yhteisrahoittamat suunnitelmat ja ohjelmat, sekä niitä koskevia muutoksia

– jotka kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen valmistelee ja/tai hyväksyy tai jotka viranomainen valmistelee kansanedustuslaitoksen tai hallituksen hyväksyttäväksi lainsäädäntömenettelyllä, ja

– joita lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset edellyttävät;

b) ’ympäristöarvioinnilla’ 4–9 artiklan mukaista ympäristöselostuksen laatimista, kuulemisten järjestämistä, ympäristöselostuksen ja kuulemisten tulosten huomioon ottamista päätöksenteossa sekä päätöksestä tiedottamista; – –”

6 Direktiivin 2001/42 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Soveltamisala”, säädetään seuraavaa:

”1. Jäljempänä 4–9 artiklan mukainen ympäristöarviointi on tehtävä 2–4 kohdassa tarkoitetuista suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.

2. Jollei 3 kohdasta muuta johdu, ympäristöarviointi on tehtävä kaikista suunnitelmista ja ohjelmista,

a) joita valmistellaan maa-, metsä- ja kalataloutta, energiaa, teollisuutta, liikennettä, jätehuoltoa, vesitaloutta, televiestintää, matkailua, kaavoitusta tai maankäyttöä varten ja joissa vahvistetaan puitteet [tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 13.12.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU (EUVL 2012, L 26, s. 1)] liitteessä I ja II lueteltujen tulevien hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille – – – –”

7 Direktiivin 2001/42 5 artiklan, jonka otsikko on

”Ympäristöselostus”, 3 kohdassa täsmennetään seuraavaa:

”Muilta päätöksentekotasoilta tai yhteisön muun lainsäädännön kautta saatuja asiaan vaikuttavia tietoja suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutuksista voidaan käyttää liitteessä I tarkoitettujen tietojen antamiseen.”

8 Kyseisen direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikko on ”Kuuleminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Suunnitelma- tai ohjelmaluonnos ja 5 artiklan mukaisesti laadittu ympäristöselostus on saatettava 3 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten sekä yleisön saataville.

2. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille ja 4 kohdassa tarkoitetulle yleisölle on annettava hyvissä ajoin todellinen mahdollisuus esittää asianmukaisen ajan kuluessa mielipiteensä suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta sekä siihen liitetystä ympäristöselostuksesta ennen suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä tai sitä koskevan lainsäädäntömenettelyn aloittamista.

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä ne asiassa kuultavat viranomaiset, joita suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset todennäköisesti koskevat sen vuoksi, että ne vastaavat erityisesti ympäristöasioista.

4. Jäsenvaltioiden on määritettävä 2 kohdan soveltamista varten yleisö, mukaan lukien yleisö, joihin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva päätöksenteko vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa tai joita se koskee, mukaan lukien asiaankuuluvat valtioista riippumattomat järjestöt, kuten ympäristönsuojelua edistävät tai muut kyseeseen tulevat järjestöt.

5. Jäsenvaltioiden on määriteltävä viranomaisille ja yleisölle tiedottamista ja näiden kuulemista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt.”

9 Direktiivin 2001/42 11 artiklan, jonka otsikko on ”Suhde [unionin] muuhun lainsäädäntöön”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Tämän direktiivin mukaisesti suoritetulla ympäristöarvioinnilla ei rajoiteta direktiivin [2011/92] tai muiden [unionin] oikeuden mukaisten vaatimusten noudattamista.”

10 Direktiivin 2011/92 4 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on määritettävä liitteessä II lueteltujen hankkeiden osalta, arvioidaanko tämä hanke 5–10 artiklan mukaisesti. Kyseisessä liitteessä olevaan 10 kohtaan, jonka otsikko on ”Perusrakennehankkeet”, kuuluvien hankkeiden joukossa mainitaan ”kaupunkirakentaminen mukaan lukien ostoskeskusten ja paikoitusalueiden rakentaminen” (10 kohdan b alakohta)." - -  teksti jatkuu alla olevassa linkissä

Lähde:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202637&pa...

Katso myös:

Euroopan unionin oikeus ja Suomen kansallinen lainsäädäntö: maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa täytäntöön pannut EU-säädökset, Nelli Nyberg (14.5.2018):

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/149270/Opinnaytetyo_NelliN...

---

smiley Hyvät viihtyisää ympäristöä ja Suomen arvokasta luontoa arvostavat ihmiset, ottakaa tämä edellä esitelty tuore EU:n ennakkopäätös käyttöön kun puolustatte kaavakuulemisten ym. lupakäsittelyiden yhteydessä omaa asuinympäristöänne esimerkiksi kaupunkirakentamisen, ostoskeskusten ja paikoitusalueiden rakentamisen yhteydessä sekä muissa hankkeissa ja suunnitelmissa soveltuvin osin:

- "joita valmistellaan maa-, metsä- ja kalataloutta, energiaa, teollisuutta, liikennettä, jätehuoltoa, vesitaloutta, televiestintää, matkailua, kaavoitusta tai maankäyttöä varten ja joissa vahvistetaan puitteet [tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 13.12.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU (EUVL 2012, L 26, s. 1)] liitteessä I ja II lueteltujen tulevien hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille"

ja

- "joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia jäsenvaltioissa, koska sillä varmistetaan, että tällaiset suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset otetaan huomioon niiden valmistelun kuluessa ja ennen niiden hyväksymistä.”

 

Hyvää aurinkoista kesää! cool

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katso myös 1.6.2018 blogini samaan aiheeseen:

"YVA-arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY täytäntöönpano Suomessa"

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256239-yv...

ja 14.5. blogini:

"Kuuleminen: Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi"

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255292-ku...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tämä erityisesti Hannu Arolle ja kaikille tuulimyllyjä asuinalueelleen vastustaville:

- -"Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY 2 artiklan a alakohtaa ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen asetus, joka sisältää tuulivoimaloiden sijoittamiseen liittyviä eri säännöksiä, joita on noudatettava tällaisten laitosten sijoittamista ja käyttämistä koskevia hallinnollisia lupia myönnettäessä, kuuluu mainitussa direktiivissä tarkoitetun ”suunnitelmien ja ohjelmien” käsitteen piiriin." - -

Lähde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?ur...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

MURSKAAMOT JA LOUHIMOT rikkoo YVA:ta Miljoonia kiloja räjähteitä käöytetään asutuksen vieressä laittomasti ympäri maan, laki edellyttäisi lakia YVA.nista, koska räjäytystoiminta vaatisi YVA.n.
Louhinta lupia myönnettäessä päätöksessä ei ole otettu huomioon maa-aineslakiin liittyviä muita toimintaa sääteleviä lakeja. mm. ottamisen vaikutuksista ympäristöön räjähdysaineita käytettäessä.

Kaavoitus jää myös toteuttamatta. Räjähdysainelainsäädäntöä ei ole huomioitu vaikka Seveso II -direktii­vin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaali- ja maankäyttö- ja rakennuslainsää­dännöllä.
Kaavamääräyksillä on oltava selkeä maankäytöllinen perusta mitä MRL 57 §:ssä edellytetään.

SUOMI RIKKOO:
EU:n neuvosto on antanut direktiivin 96/82/EY4 vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta. Tämän ns. Seveso II -direktiivin maankäytön
suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaali-, maankäyttö- ja rakennuslainsäädännöllä sekä osin pelastuslailla ja työturvallisuuslailla.

Seveso-direktiivin mukaisesti suomalaisen teollisen kemikaaliturvallisuuslainsäädännön yhtenä tavoitteena on suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen
ja mahdollisen onnettomuuden seurausten rajoittaminen vaarallisten kemikaalien teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Louhijoilta puuttuu räjäytystoimintaan luvat Tukesilta ja louhinta luvissa salataan räjäytystoiminta!!!! maa-aineksen irrotukseen kuuluvaa räjäytystyötä ja liittyviä pakollisia lain velvoitteita varastoinnista, käytöstä ja pelastussuunnitelmista ym. ei ole hakemuksissa edes esitetty.

Suuret räjähdysaineiden käyttö määrät edellyttäisivät, YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyn, ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Arviointiselostus on otettava huomioon mm. räjähdysainelain sekä ympäristönsuojelulain mukaisissa lupamenettelyissä.

Räjäytykset liittyvät nimenomaan maa-aineksen ottoon kivenlouhinnassa ja YSL edellyttää riskiarvioinnin onnettomuusvaaran huomioimaan ympäristölupa-hakemuksissa ja -päätöksissä.

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista ( 468/1994, YVA laki).YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, tämän lain 4 §:n 1. momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Sijoituspaikan valintaa koskeva periaatteellinen säännös on luonnollisesti otettava huomioon myös lupaharkinnassa. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) myötä myös kaavoituksen ohjausvaikutus ympäristölupakäsittelyyn on tehostunut.

Laki jo edellyttää kaavoituksessa on huomioitava onnettomuusvaarallinen räjäytystoiminta.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 20 §:ssä
Kaavan huomioon ottaminen vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.”

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Räjähdys vaaran ja onnettomuuksien seurausten arvioinnissa tulee ottaa huomioon räjähteiden määrät ja vaarallisuusluokat, niiden käsittely, varastointi ja kuljetus sekä muu toiminta, mitkä ovat kokonaan huomioimatta ja este ympäristöluvan myöntämiselle ja samoin edellyttäisi YVA:ta.

Ympäristösuojelulaki, kemikaalilaki (räjähdysainelaki) ja YVA:
Räjäytystoiminta olisi edellyttänyt lupaviranomaisilta hankkeen ympäristövaikutuksista selvitystä.

Seveso II – direktiivin yleinen lähestymistapa on pyrkiä hallitsemaan vaarallisiin aineisiin liittyviä vaaroja riippumatta siitä, millaisessa teollisessa toiminnassa niitä käytetään.
MRL 39§ mukaan yleiskaavan sisältövaatimukset ohjaavat jo varsin yksiselitteisesti maankäytön suunnittelua riskikohteiden ympäristössä turvallisen ja terveellisen elinympäristön vaatimusten
kautta.

Suuronnettomuuksien mahdollisuus on siis otettava huomioon maankäytön suunnittelussa mahdollisuuden aiheuttajasta riippumatta kaikilla kaavatasoilla, ja maankäyttösuunnitelmien
tulee perustua riittäviin selvityksiin myös onnettomuusmahdollisuuden osalta.
Seveso II -direktiivi ja KHO:n tulkinta lähtevät kuitenkin siitä, että määräävää on pelkkä suuronnettomuuden mahdollisuus.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna ja Hannu & co,

olisi hyvä saada tietää, miten tämä ko. ennakkopäätös koskee nyt Suomessa SEA/SYA/YVA/SOVA-lakeja ja -asetuksia; ja miten se huomioidaan nyt Suomen tulevassa lainsäädännössä ja erityisesti maanrakennuslain, -asetuksen, kaavoituksen sekä kaavoitusjärjestelmän parlamentaarisen kokonaisuudistuksen kohdalla?

Suomi on jo saanut yhden vakavan muistutuksen EU:lta ko. SEA-/SYA-direktiivin huonosta kansallisesta implementoinnista EU-direktiivin (2001/42/EY) kohdalla:

Nyt eri hankkeiden - suunnitelmien ja ohjelmien - vaadittavat perusteelliset YVA-arvioinnit ja -asiat on piilotettu Suomen laissa vain asetuksiin MRA 10 §, 17 § ja 25 §. Sieltä niitä ei kukaan löydä, ja näin ollen edes ympäristö- ja oikeusviranomaiset eivät ole osanneet niitä sieltä löytää.

Sanna, käsittääkseni ko. ennakkopäätöstä voidaan noudattaa myös näissä sinun tuomissasi esimerkeissä.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä alla kiinnostuneille "Valtioneuvostolta periaatepäätös ympäristövahinkojen torjunnan strategiasta"

Tiedote 13.6.2018 (klo 13.28)

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Valtioneuvost...

---

Nyt olisi kyllä tarvittu ehdottomasti enemmän laintasolle menevää strategiaa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsille! Kyllä ennakkopäätöksiä pitäisi noudattaa, mutta valitettavasti näin ei tapahdu. Näin mittava räjäytystyö edellyttäisi YVA:n ja selvitykset ympäristöhaitoista.

Hallinto-oikeuksien päätöksissä lukee näin: Räjäytystöiden säätely ei kuulu ympäristö- tai maa-aineslupien yhteydessä käsiteltäväksi, sillä räjäytystyöt on tarkoitettu niitä koskevan erikoissäätelyn mukaan toteutettavaksi. MIKSI ERIKOISSÄÄTELY on huomioimatta !

Räjäytystoiminta vaatii oman erillisen lupakäsittelyn räjäytys- ja louhintatyössä.

Lupahakemuksissa jo tuodaan esille, että räjähdysaineita ei ole huomioitu lupaa myönnettäessä. Kuitenkin niitä käytetään miljoonia kiloja lainvastaisesti asutuksien vieressä.

Kiveä ja mursketta tarvitaan, mutta vuosien aikana toiminta on ajautunut asutuksen viereen. Tarvitaan suojaeäisyyttä asutukseen kilometrejä, koska melu ja ylisuuret räjäytykset rikkovat talot yli kilometrinkin päässä. Räjäytystoiminta on villiintynyt täysin valvonta pettää. Luvat pitää olla haettu oikeilla tiedoilla ympäristöhaitoista, eikä kuten nyt kautta maan ei mitään melu eikä muitakaan haittoja ja räjähdysaineen käyttöä ei ole luvissa huomioitu.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

YVA-direktiivissä edellytetään ennakollista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ei toteudu murskaamoilla/louhimoilla. Miksi räjäytystoiminta salataan, koska laki edellyttää Tukesilta hakemaan luvat räjäytystoiminnalle ja niitä ei voi saada turvallisuus syistä asutuksien viereen. Räjäytystoiminta edellyttää YVA.ta ja tämä jätetään tekemättä, koska räjäytystyötä ei ole huomioitu lupahakemuksissa eikä päätöksissä. Vaikka laki edellyttää arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssä ja luvassa.

YVA-direktiivin nimenomainen säännös edellyttää, että toimivaltainen viranomainen varmistaa perustellun päätelmänsä ajantasaisuuden luvanmyöntämishetkellä. Saman vaatimuksen voidaan katsoa seuraavan hallintolain 31 §:n viranomaiselle asettamasta velvollisuudesta huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.

Arviointimenettelyä sovelletaan 4 §:n mukaisesti hankkeisiin, joilla saattaa olla merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Hanketyypeistä, joihin aina sovelletaan arviointimenettelyä, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen 6 §:n hankeluettelo sisältää yhteentoista toimintalohkoon ryhmiteltynä 50 hanketyyppiä. Menettelyä sovelletaan seuraavilla toimialoilla:
mm. 2) luonnonvarojen otto ja käsittely;
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki (390/2005) Luvasta on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointi on otettu huomioon. Samoin Kaavoitus ja YVA jää toteuttamatta.

SOVA-direktiivi on kuitenkin saatettu kansallisesti voimaan maankäyttö- ja rakennuslailla (132/1999) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksella (895/1999).

SOVA-laki velvoittaa tekemään ympäristöarvioinnin sellaisista viranomaisten valmistelemista suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja jotka perustuvat lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen, ja jotka luovat puitteet hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille.

YVA ja ympäristöluvan tarkoituksena on selvittää edellytykset sijoittaa toiminta suunniteltuun paikkaan ottaen huomioon alueen luonnonolosuhteet, maankäyttö sekä toiminnan vaikutukset terveyteen ja ympäristöön.
YMP.laki edellyttäisi myös selvilläolovelvollisuus. Pykälän tarkoituksena on, että ympäristövaikutukset arvioitaisiin riittävästi.

Ohjaus-valvonta ja seuranta edellyttää ministeriöt huolehtisivat arviointimenettelyn täytäntöönpanon ohjauksesta ja YVA-oppaita on laadittu muun muassa tie-, rata-, väylä-, kaivos- sekä maaaineistenottohankkeisiin.

Kukaan ei kuitenkaan toimi!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Ei korppi korpin silmää noki." Ainoa keino on viedä näitä asioita ja valituksia EU:hun, jos mikään muu ei tehoa.

Myös EU-kuulemiseen tästä ko. direktiivistä kannattaa laittaa oma näkemys ja antaa sinne esimerkkejä. Itse sen jo jätin. Se on ihan helppo vastattava, alla olevasta linkistä pääsee siihen:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-con...

Mielenkiinnolla seuraan, mitä Jyväskylän Tourujokivarressa lopulta tapahtuu: tehdäänkö jokivarren lukuisista eri osahankkeista lopultakin se puuttuva YVA-arviointi ja ympäristöselostus? Aika näyttää...

Sanna, kannattaa laittaa tuhon EU-kuulemiseen omat kommentit noista sinun todellisista tapauksista. Siitä voi tallentaa itselleen sitten jatkoa ajatellen pdf-tiedoston omasta tekstistä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset