Kirsiomp

Mistä kumpuaa istuvan hallituksen ja Kelan mielivalta omia nuoriamme kohtaan?

  • Ko. Suomenmaa-lehden artikkelissa ollut kuva, Laukkanen
    Ko. Suomenmaa-lehden artikkelissa ollut kuva, Laukkanen

 

Tässä alla Suomenmaa-lehden uutinen tältä päivältä (8.6.2018):

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/383118/f4532a9554

Kela vaatii lukiolaisilta aktiivista kesätyönhakua ja opintolainan nostoa ennen toimeen­tu­lo­tuen myöntämistä

Jos yli 18-vuo­ti­as omil­laan asu­van lu­ki­o­lai­nen jää il­man ke­sä­työ­tä, pi­tää hä­nen nos­taa opin­to­lai­naa en­nen kuin Kela myön­tää hä­nel­le toi­meen­tu­lo­tu­kea.

Asi­an nos­ti esil­le Twit­te­ris­sä Nuo­ri­so­tut­ki­mus­seu­ran tut­ki­mus­pääl­lik­kö Eli­na Pek­ka­ri­nen, joka on saa­nut yh­tey­de­no­ton ta­pauk­ses­ta, jos­sa lu­ki­o­lai­sel­ta vaa­dit­tiin 15–20 ke­sä­työ­pai­kan ha­ke­mis­ta, jot­ta tämä sai­si toi­meen­tu­lo­tu­kea.

 – Luku on ai­van ha­tus­ta ve­det­ty, ei­hän täl­lais­ta vel­voi­te­ta edes työt­tö­mil­tä, Pek­ka­ri­nen ih­met­te­lee.

Ke­lan etuus­pääl­lik­kö Mar­ja-Lee­na Val­ko­nen sa­noo, et­tei täl­lai­sia mää­riä ole kir­jat­tu hei­dän oh­jeis­tuk­siin­sa.

 – Esi­mer­kik­si Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja isoim­mis­sa kau­pun­geis­sa opis­ke­li­jaa tu­li­si oh­ja­ta ha­ke­maan use­am­paa ke­sä­työ­paik­kaa. Läh­tö­koh­tai­ses­ti tämä tar­koit­taa noin viit­tä ha­ke­mus­ta, Val­ko­nen sa­noo.

Tark­ko­ja mää­riä ei ole kui­ten­kaan kir­jat­tu oh­jeis­tuk­siin, vaan ti­lan­tei­ta ar­vi­oi­daan ta­paus- ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­ses­ti.

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on teh­nyt vuon­na 2013 op­paan toi­meen­tu­lo­la­kien so­vel­ta­jil­le kun­tien käyt­töön.

Sii­nä sa­no­taan, et­tei lu­ki­o­lai­sil­ta tu­li­si edel­lyt­tää lai­na­not­ta­mis­ta, kos­ka yli­op­pi­las­tut­kin­to ei pa­ran­na opis­ke­li­jan työ­mark­ki­na­val­miuk­sia tai val­mis­ta am­mat­tiin.

Ke­lan ny­kyi­nen toi­min­ta­ta­pa on ris­ti­rii­das­sa op­paan kans­sa, kos­ka Kela ha­lu­aa koh­del­la kaik­kia yli 18-vuo­ti­ai­ta sa­mal­la ta­val­la riip­pu­mat­ta sii­tä opis­ke­lee­ko opis­ke­li­ja kor­ke­a­kou­lus­sa, am­mat­ti­kou­lus­sa tai lu­ki­os­sa.

Myös kor­ke­a­kou­lus­sa ja am­mat­ti­kou­lus­sa opis­ke­le­vien pi­tää sel­vit­tää oi­keus nos­taa en­sin opin­to­lai­naa en­nen kuin he voi­vat saa­da toi­meen­tu­lo­tu­kea.

Val­ko­nen ker­too, et­tei lai­nan ot­ta­mis­ta edel­ly­te­tä, jos se joh­tai­si koh­tuut­to­maan lop­pu­tu­lok­seen.

Täl­lai­sia ti­lan­tei­ta ovat esi­mer­kik­si va­ka­va sai­raus, jon­ka ta­kia opis­ke­li­ja ei pys­ty elät­tä­mään it­se­ään tai jos opis­ke­li­ja on las­ten­suo­je­lun jäl­ki­huol­los­sa.

Toi­meen­tu­lo­tu­en myön­tä­mi­ses­sä käy­te­tään myös ta­paus­koh­tais­ta har­kin­taa.

Lu­ki­o­lais­ten Liit­to pi­tää ti­lan­net­ta epä­rei­lu­na, kos­ka lu­ki­o­kou­lu­tus ei pa­ran­na ke­nen­kään työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Sik­si lu­ki­o­lai­sil­ta ei pi­täi­si hei­dän mie­les­tään vaa­tia lai­na­not­toa ku­ten am­mat­tiin opis­ke­le­vil­ta tai kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­joil­ta.

Lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Al­var Eu­ro ker­too, et­tä asia ei ole heil­le uu­si.

 – Olem­me teh­neet Ke­lan me­net­te­lys­tä jo puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten kan­te­lun oi­keu­sa­si­a­mie­hel­le, ja odo­tam­me edel­leen rat­kai­sua asi­as­ta, Eu­ro ker­too.

Myös Pek­ka­ri­sen mie­les­tä ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va.

 – Lu­ki­o­lai­set ase­te­taan ai­ka­moi­seen vel­ka­van­keu­teen. Au­to- tai asun­to­lai­nan saa­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa tu­le­vai­suu­des­sa, jos taus­tal­la on iso opin­to­lai­na, Pek­ka­ri­nen sa­noo."

--

surprise Mistä kumpuaa istuvan hallituksen ja Kelan mielivalta omia nuoriamme kohtaan?

Aktiivimallileikkuri, alle 30-vuotiaiden määräaikaiset sopimukset ilman eri perustetta, opintotukien ja -etuuksien kiristykset, tulevat viikoittaiset työhakemuspakot jne...

Arveleeko hallitus kepillä pelastettavan koko ajan heikentyvä syntyvyys ja nuorten näköalattomuus tulevaisuutta kohtaan?!

Jos tämä meno jatkuu, fiksut nuoremme muuttavat ulkomaille... crying

"Ei hätää", onhan meille aina tulossa nuoria maahanmuuttajia, joita voimme sitten kotiuttaa ja kouluttaa jälleen kalliisti... wink 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- -"Yhteistyöllä pääsemme kilpailemaan, jos ei aivan Lontoon, ainakin Keski-Euroopan kasvukeskusten kanssa. Nyt vaarana on, että Suomesta tulee väliinputoaja, itsensä kilpailusta ulos säätelevä mallimaa, jolla on takanaan loistava tulevaisuus." - -

Lähde:

"Käännetään aivovuoto!"

https://kumppaniblogit.uusisuomi.fi/tulevaisuuden-...

Käyttäjän harrimakipetaja kuva
Harri Mäki-Petäjä

Menee vähän avaustekstin aiheesta sivuun, mutta tässä olisi uusi tutkimuksen aihe: Juha Sipilä oli Chempolis-nimisen yhtiön osakas ja neuvonantaja. Sipilä lainasi sijoitusyhtiönsä kautta Chempolikselle 750 000 euroa.
Pääministerinä Sipilä otti hallituskauden alussa hallintaansa omistajaohjausministerin tehtävät, mutta luovutti ne myöhemmin toiselle ministerille. Chempolis myytiin Fortumille. Osaako joku kertoa, onko Sipilä tämän järjestelyn kautta saanut takaisin lainaamansa rahat 750 000 euroa. Mainittu omistajaohjausministeri on tehnyt työnsä kustannustehokkaasti, jos rahat todella on saatu takaisin.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hyvä kysymys, ehkä joku osaa vastata.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Chempolista ei ole myyty Fortumille. Omistusjärjestelyjen jälkeen Fortum on kuitenkin Chempoliksen suurin omistaja mutta ei enemmistöomistaja.

Vasta aika näyttää, kuinka Chempoliksen ja sen teknologioiden lopulta käy. Nyt näyttää kuitenkin, että Intian tehdas toteutuu. Ilmeisesti olet sitä mieltä, että tutkimukseen ja kehitykseen perustuvaa yritystoimintaa Suomessa ei kannata edes yrittää? Ehkä Chempoliksenkin tekniikka kannattaisi myydä jonnekin muualle. Aivan kuten Säterin viskoosin valmistus...

JK. Niin, satuin huomaamaan tuossa reilu vuosi sitten, kuinka kiinalainen yhtiö pystytti viskoositehdasta Indonesiaan. Suurella todennäköisyydellä tekniikka on juuri sitä, mitä Valkeakoskella kehitettiin vajaa parikymmentä vuotta sitten. Ehkä jotain lisäkehitystä mutta perusajatukset ovat sieltä.

Käyttäjän harrimakipetaja kuva
Harri Mäki-Petäjä

Juho Joensuu. Kiitos tarkentavasta tiedosta. Tässä lisätietoa:

Lokakuussa 2016 Fortum julkaisi tiedotteen, jossa se kertoi sijoittaneensa Chempolikseen yli kuusi miljoonaa euroa. Valtionyhtiöstä tuli Chempoliksen suurin osakkeenomistaja 34 prosentin osuudella. Yksityinen sijoitusrahasto Taaleri sijoitti samaan aikaan yhtiöön neljä miljoonaa euroa, millä se sai Chempoliksesta 21 prosentin osuuden.

Uusien sijoittajien eli Fortumin ja Taalerin tultua mukaan omistajaksi Chempolikseen yhtiöllä oli vihdoin rahaa maksaa pois velkoja.

Tämän uutisen mukaan Sipilän Fortel Investin kautta myöntämän 750 000 euron lainan kohtalo jää “salassapitovelvollisuuden” piiriin

https://yle.fi/uutiset/3-9413976

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jatkan vielä blogin aiheeseen:

"Miltä työelämän tulevaisuus näyttää?

Työelämä ja työn vaatimukset muuttuvat. Perinteiset työelämän rajalinjat häilyvät; organisaatiot muuttavat muotoaan; jopa itse työn käsitettä määritellään uudelleen. Kehityksen moottorina toimivat digitalisaatio ja globalisaatio, mutta kyse on jostain paljon syvemmästä, joka vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuuden työ on. Muutos tuo mukanaan uhkakuvia, mutta samalla uudet mahdollisuudet näyttäytyvät yhä selkeämmin. Ihminen nousee kaiken keskiöön – teknisten taitojen sijasta tärkeimmäksi menestystekijäksi osoittautuukin kyky toimia yhdessä toisten kanssa."

Millaisia taitoja ja valmiuksia tulevaisuuden työelämässä myös nuoriltamme tarvitaan, ja olemmeko me suomalaiset siihen valmistautuneita?

"Tätä on selvitetty Ilmarisen Future Score -testillä. Yksilöiden ja yritysten työelämävalmiuksia mittaava testi kehitettiin osana Ilmarisen, Sitran ja Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry:n Tulevaisuuden työpaikka -hanketta, ja siihen on reilun vuoden aikana vastannut noin 7 500 suomalaista.

Osaamisen hyödyntämisessä parannettavaa

Työelämän muutos ei siis tapahdu joskus tulevaisuudessa, vaan tässä ja nyt. Ainoa keino pärjätä siinä on kehittää omaa osaamistaan, oppia uutta. Siksi onkin huolestuttavaa, että vain 45 prosenttia Future Score -testiin vastanneista kertoi tietävänsä, mitä osaamista pitäisi kehittää. Vieläkin huolestuttavampaa on se, ettei työpaikoilla osata hyödyntää osaamista. Vain 15 prosenttia vastaajista katsoi, että hänen työpaikallaan ihmisten osaamista hyödynnetään monipuolisesti. Vastauksiin sisältyy toisaalta myös iso potentiaali: osaamista on, mutta se on vielä vajaakäytössä. Tässä meillä työnantajilla on varmasti paljon parannettavaa."

Tee Sinäkin Future Score -testi alla ja kommentoi tuloksia halutessasi täällä blogissani:

https://futurescore.ilmarinen.fi/

PS. tulokset saa näkyviin ilman yhteystietojen täyttämistä testin lopussa

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tätä siis tarkoitin blogitekstissä omia nuoriamme syrjivällä "maahanmuuttopolitiikallamme", ks. alla TEM:in sivuilta löytyviä materiaaleja...

1) TEM:in 19.3.2018 uutinen:

"Maahanmuuttajien työllistymistä nopeuttava kokeilu kiinnostaa kansainvälisesti

Työministeri Jari Lindström, kansliapäällikkö Jari Gustafsson ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen tutustuivat 19.3.2018 Kotouttamisen SIB-hankkeen toteuttamiseen Fazerilla yhdessä kansainvälisen mediaryhmän kanssa.

Kotouttamisen SIB -hankkeen tavoitteena on työllistää 2 500 maahanmuuttajaa Suomessa vuosien 2016–2019 aikana. Kokeilussa yhdistetään maahanmuuttajille suunnattu koulutus ja työ joustavalla tavalla sekä lisätään työssä oppimisen mahdollisuuksia." - - (jatkuu alla olevassa linkissä)

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmu...

---

2) Ja tässä toinen hyvin tilannettamme kuvaava...

"Tie kansainvälisen osaajan pitämiseen Suomessa käy puolison kautta,
Laura Lindeman Julkaisupäivä 22.3.2018 (Blogit TEM)

Suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja innovaatiotoimijoiden on voitava houkutella maailmalta parhaimpia tai potentiaalisimpia osaajia ollakseen alansa huippuja. Houkuttelun onnistuttua osaajista pitää myös pystyä pitämään kiinni. Tässä perheen viihtyminen on avainasemassa.

Tunnistetaan ensin tosiasiat. Kasvua ja kansainvälisiä markkinoita tavoittelevat suomalaisyritykset tarvitsevat enemmän osaajia kuin mitä Suomesta löytyy. Meillä on jopa kokonaisia aloja, joiden kasvu on vaarassa osaajapulan takia.

Miten yritykset sitten saisivat riveihinsä lisää osaajia? Kansainvälisen rekrytoinnin sujuvoittaminen on usein tarjottu ratkaisu, muttei yksinään riittävä. Kyse on nimittäin muustakin kuin osaajan saamisesta Suomeen ja yrityksen palvelukseen. Rekrytoinnin ja maahantulon prosessien lisäksi houkuttelussa on kyse maakuvaviestinnästä, työnantajakuvasta sekä koko perheen arjen asettautumisesta uomiinsa uudessa kotimaassa. Toimiakseen tämä kokonaisuus vaatii lukuisten eri toimijoiden yhteispeliä." - - (jatkuu alla olevassa linkissä):

http://tem.fi/blogi/-/blogs/tie-kansainvalisen-osa...

---

Yhteenvetona edellisestä: keppiä omille nuorillemme ja porkkanaa maahanmuttaville nuorille!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kuuntelin tänään Sipilän tunnin mittaisen Keskustan linja- ja nostatuspuheen, ja ajattelin, että jälleen nuorten asiat unohdettiin lähes tyystin:

Käytettiin runsaasti aikaa varhaiskasvatuksen ja koululaisten oppioikeuden esittelyyn, soten voimaanastumisen jälkeiseen vanhusten asioiden kuntoon laittoon sekä naisten kokemaan väkivaltaisuuteen, mutta nuorten asioista ei taidettu montaakaan lausetta sanoa.

Nykyisen hallituksen harjoittama keppipolitiikka erityisesti alle 30-vuotiaita omia nuoriamme kohtaan samaan aikaan kun koulutettuja maahanmuuttajia houkutellaan Suomeen on kestämätöntä katseltavaa.

Tätäkö tarkoittaa Keskustan ja erityisesti pääministerimme tänään lanseeraama "ylisukupolvinen" politiikka tulevaisuudessa? Hyppäämme yhden sukupolven yli, omien nuortemme etujen, oikeuksien ja paremman pärjäämisen yli? Surkeaa politiikkaa, jota Keskusta tarjoaa meidän omille nuorillemme.

Eipä siis tarvitse kaukaa etsiä syytä Suomen jyrkästi alenevaan syntyvyyteen... Kuten jo totesin, onhan meillä pakolaiset ja kaikki työperäiset maahanmuuttajat...

Käyttäjän harrimakipetaja kuva
Harri Mäki-Petäjä

Kauneus on katsojan silmässä. Sama varmaan pätee puheiden arviointiin. Pettynyt olen Sipilän puheeseen. Kakkaroitten (tai mitä ne leikkikalut on) kanssa pelleilemisen vois jo lopettaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Harri, "Pääministeri Sipilän Chempolis-kuvioista tullut neljä kantelua oikeuskanslerille", ks. alla:

https://yle.fi/uutiset/3-9397557

Siis ovatko nämä kantelut jo käsitelty? Millä tuloksin? En taida olla nyt ihan kartalla...

PS. tämä siis kommenttina nroon 8

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset