Kirsiomp

Soten velvollisuus vanhuksen, vammaisen tai muistisairaan hoitamiseksi?

  • Sote-uudistuksen kulmakivet
    Sote-uudistuksen kulmakivet

Sotessa "Asiakkaan valinnanvapaus, Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 8.3.2018" (ks. lähde tekstin alla).

Ko. hallituksen esitysluonnoksessa kerrotaan seuraavasti sivulla 19:

Asiakassetelipalvelut

• Maakunnan liikelaitoksen on tarjottava asiakkaalle asiakasseteli näissä palveluissa: sosiaalinen kuntoutus, kotihoito, kotipalvelu, asumispalvelut, vammaisten työtoiminta, kotisairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja hammasproteettiset hoidot

• Maakunta saa ottaa asiakassetelin käyttöön myös näissä palveluissa:

• perhetyö, tukihenkilöiden tai tukiperheiden järjestäminen, muut sosiaalihuollon ennaltaehkäisevät palvelut

• omaishoitajan vapaan toteuttaminen

• vammaisten henkilökohtainen apu, päivätoiminta ja sopeutumisvalmennus

• neuvolapalvelut

• polikliiniset kirurgiset toimenpiteet, kiireetön leikkaustoiminta, lääketieteelliset tutkimukset

• terveydenhuollon ammattihenkilön kiireettömät vastaanottokäynnit

• hampaiden oikomishoito

• muut näihin verrattavat sosiaali- ja terveyspalvelut.

---

Esitysluonnoksessa kerrotaan seuraavasti sivulla 20:

Yksilölliset palvelut henkilökohtaisella budjetilla

Henkilökohtaisella budjetilla voi valita palveluntuottajaksi järjestön tai yrityksen ja vaikuttaa palvelun sisältöön.

• Budjettia saa käyttää asiakassuunnitelman mukaisissa palveluissa ja suunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen puitteissa. Asiakas voi itse päättää, mistä hankkii palvelut ja minkälainen apu tai tuki auttaa juuri häntä parhaiten.

• Maakunnalla on velvollisuus ottaa henkilökohtainen budjetti käyttöön vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille, joilla on pitkäaikaista ja laaja-alaista avun tarvetta ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan omat palvelunsa.

• Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siis siirry rahaa.

Lähde:

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/7172337/Valinnanvapauden+yleise...
 

---

Voisitteko ystävällisesti edellisen tekstin perusteella avata minulle, asiaa ymmärtämättömälle:

- Mitä yllä olevan esityksen mukaan kuuluu esim. vanhuksen, vammaisen tai muistisairaan velvollisuuksiin ja oikeuksiin suunnitellussa soten valinnanvapaudessa?

- Mitä vastavuoroisesti kuuluu maakunnan ja muiden toimijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin palvella tätä vanhusta, vammaista tai muistisairasta?

- Esityksessä sanotaan, että "Maakunta saa ottaa asiakassetelin käyttöön myös näissä palveluissa"... Miten jos maakunta ei ota käyttöön asiakasseteliä näissä palveluissa? Miten taataan, että esim. vanhus, vammainen tai muistisairas saa kuitenkin näitä palveluja, joihin hänellä on oikeus?

Kuka häntä auttaa saamaan nämä palvelut? Ja saako hän ne ehkä toisesta maakunnasta? Naapurimaakunnasta? Vai velvoitetaanko häntä ottamaan ne naapurimaakunnasta?

Tuleeko maahamme sote-järjestelmä, joka jakelee vanhukset, vammaiset ja muistisairaat ympäri Suomea vapaille "hoitopaikoille"? Ihmiset revitään irti väkivalloin omista sosiaalisista ympyröistään ja juuristaan?...

Jotenkin en nyt vain saa tästä valinnanvapausasiasta selkeää kokonaiskäsitystä. Saatteko te? Kiinnittäkää huomiota erityisesti alleviivauksiin, joita ei siis alkuperäisessä tekstissä ole.

Onko soteuudistus menossa tällaisena läpi? crying Jos on, niin täydellinen kaaos odottaa meitä!

Ja jos juristeille on sote- ja maakuntauudistuksessa runsaasti kysyntää (mm. 10 000 vuokrasopimusta + siirtyvän henkilöstön työsopimukset + maakuntien sote-toimijasopimukset), niin kyllä sote-palvelunohjaajiakin tarvitaan tuhansittain.

Onneksi meillä on hallituksen aktiivimalli! Taikakalu, joka siloittaa kaikki sote-maku -rypyt! wink

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kyllä ehdottomasti tulee ENSIN käsitellä ja vahvistaa (alla oleva) "Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa", ja vasta sen jälkeen hyväksyä sote- ja maakuntalait. Muuten mennään pylly edellä puuhun:

On turha kenenkään edes yrittää väittää, että perustuslakivaliokunta voisi antaa pätevää ja asiantuntevaa lausuntoa ilman, että ko. "Lakia asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa" olisi vielä annettu - ja annettu niin, että siitä olisi myös lainmukaiset vaikutusarvioinnit tehty ja ne jälleen arvioitu. Ei taideta olla lähellekään vielä siinä vaiheessa...

---

"Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lain tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja ja parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua. Laissa säädettäisiin asiakkaan valinnanvapauden sisällöstä, valinnanvapauden käyttämiseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista sekä palvelujen yhteensovittamisesta, palveluntuottajien hyväksymis- ja sopimusmenettelyistä, palvelujen tuottamisesta ja tuottajia koskevista velvoitteista, palveluntuottajille suoritettavista korvauksista, tiedonhallinnasta, valvonnasta sekä valinnanvapausmallin käyttöönotosta.

Ehdotettavan valinnanvapausmallin kautta siirryttäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään, jossa asiakas voisi vaikuttaa palveluntuottajansa valintaan aikaisempaa enemmän. Asiakkaan valinnanvapaudella tarkoitettaisiin asiakkaan oikeutta valita palveluntuottaja ja tämän palveluyksikkö sekä palveluja antavat ammattihenkilöt tai ammattihenkilöiden moniammatillinen ryhmä. Asiakas voisi valita laissa määriteltyjä suoran valinnan palveluja tuottavan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan ilman maakunnan ohjausta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia. Suoran valinnan palveluja tuottaisivat maakunnan liikelaitoksen sosiaali- ja terveyskeskukset ja suunhoidon yksiköt sekä yksityiset palveluntuottajat. Maakunta voisi myös perustaa yhtiön tuottamaan suoran valinnan palveluja. Lisäksi asiakkaalla olisi oikeus valita maakunnan liikelaitos ja sen palveluyksiköt. Maakunnan liikelaitoksen tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle voitaisiin myöntää tietyissä palveluissa asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti, joiden perusteella asiakas voisi valita palveluntuottajan. Asiakkaan valintaoikeus olisi valtakunnallinen.

Maakunta hyväksyisi alueellaan toimivat yksityiset sosiaali- ja terveyskeskukset, yksityiset suunhoidon yksiköt ja asiakassetelipalveluntuottajat. Valinnanvapausjärjestelmään kuuluvien palveluntuottajien tulisi olla sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavan lain mukaisessa rekisterissä ja olla liittyneinä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Lisäksi laissa säädettäisiin yleisesti valinnanvapausjärjestelmään kuuluvia palveluntuottajia koskevista velvollisuuksista sekä vastuista. Suoran valinnan palveluntuottajien osalta laissa säädettäisiin erityisedellytyksistä. Lisäksi maakunta voisi asettaa suoran valinnan palveluntuottajille sekä asiakasselillä ja henkilökohtaisella budjetilla annettavan palvelun tuottajille ehtoja, joilla turvataan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistetään väestön terveyttä ja hyvinvointia maakunnassa.

Maakunta tekisi sopimukset suoran valinnan palveluntuottajien kanssa ja päättäisi palveluntuottajille maksettavista korvauksista laissa säädettyjen rahoitusperiaatteiden perusteella. Lisäksi maakunta pitäisi julkista luetteloa tuottajista ja valvoisi tuottajia. Maakunta olisi myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitäjä. Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kautta asiakasta koskevat asiakas- ja potilastiedot olisivat tuottajan saatavilla palvelun toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Maakunta myös vastaisi siitä, että asukkailla on saatavissa riittävä tieto valintojen tekemiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi maakunta, maakunnan liikelaitos ja suoran valinnan palveluntuottajat vastaisivat osaltaan asiakkaan palvelujen yhteensovittamisesta.

Asiakkaan valinnanvapauden toteuttamiseksi olisivat valtakunnalliset valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut, joita kaikkien laissa tarkoitettujen palveluntuottajien olisi käytettävä. Tiedonhallintapalveluissa olisi tiedot palveluntuottajista ja niiden avulla asiakas voisi valita palveluntuottajan. Lisäksi palveluntuottajat voisivat tehdä tiedonhallintapalveluissa ehdotetun lain mukaiset ilmoitukset sekä antaa säädetyt tiedot asiakkaiden saamista palveluista ja toiminnastaan.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Lakiin tehtäisiin maakunnan verovelvollisuuteen liittyvät muutokset ehdotetun lain asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa johdosta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi valtiontalouden tarkastusvirastosta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin maakuntauudistuksesta johtuvat tarkastusviraston tarkastusoikeutta koskevat muutokset. Lisäksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että markkinaoikeudessa käsiteltäisiin markkinaoikeudellisina asioina tietyt asiat, joista säädettäisiin ehdotetussa laissa asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Valinnanvapausjärjestelmä tulisi kuitenkin voimaan vaiheittain. Henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli otettaisiin käyttöön viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2020. Sosiaali- ja terveyskeskukset aloittaisivat toimintansa 1 päivänä tammikuuta 2021 ja suunhoidon yksiköt 1 päivänä tammikuuta 2022. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan samana päivänä, kun maakuntalaki (HE 15/2017 vp) tulee voimaan tai mahdollisimman pian sen jälkeen." - - (jatkuu linkissä alla).

Lähde:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180016

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ja kun tarkasti lukee edellä olevaa hallituksen esitystä, niin muitakin lakeja olisi vielä sorvattava tässä samassa yhteydessä:

- "Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Lakiin tehtäisiin maakunnan verovelvollisuuteen liittyvät muutokset ehdotetun lain asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa johdosta.

- "Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi valtiontalouden tarkastusvirastosta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin maakuntauudistuksesta johtuvat tarkastusviraston tarkastusoikeutta koskevat muutokset.

- "Lisäksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että markkinaoikeudessa käsiteltäisiin markkinaoikeudellisina asioina tietyt asiat, joista säädettäisiin ehdotetussa laissa asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa."

---

Joten eiköhän nyt olisi viisasta sopia yhteisesti, että otetaan tähän väliin kaikille tarpeellinen ja ansaittu kesäloma ja jatketaan syssymmällä tämän "sote-makun valamista" - varoen veronmaksajille lankeavia kalliita valuvikoja :)

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Olen aiemmin kirjoittanut blogin YK:n vammaisten palveluiden kilpailuttamisesta:

http://topira.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243662-vamm...

Missä tärkeimmät lauseet:

- YK:n vammaissopimus edellyttää, ettei vammaisten palveluja heikennetä.

- Vammaisten palveluja käyttävä henkilö pääsee tasavertaisesti osallistumaan yhteiskuntaan.

"Artikloiden perusteella pitäisi siis ensin kuunnella vammaisia, omaisia, lapsia, järjestöjä ennen kuin alkaa tekemään mitään suunnitelmia. Siinä Suomelle tulee vaikeuksia."

Kuten blogissani ilmenee, että Suomi on rikkonut useita kohtia.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hyvä huomio, Topi!

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevista asiakirjamalleista ym., ks. alla:

"Lausuntopyyntönne 3.4.2018 (STM091:00/2017,STM/3421/2017)"

https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10826/Yhde...

Ko. lausunnon on antanut 3.5.2018 yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

Toivon sotesta päättävien perustuslakivaliokunnan jäsenten tutustuvan siihen ehdottomasti, ennen kuin tekevät päätöksen soten ja makun jatkosta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset