Kirsiomp

Kuuleminen: Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi

 

Julkinen kuuleminen:

Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi

Kuulemisen kesto: 23 huhtikuu 2018 - 23 heinäkuu 2018

Kohderyhmä: Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, yritykset, organisaatiot ja viranomaiset.

Kuulemisen tavoite: Tämä kuuleminen on osa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY (SEA- direktiivi) arviointia. Arviointi liittyy Euroopan komission REFIT-ohjelmaan, jolla edistetään sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta.

REFIT-ohjelman puitteissa tehdään kattava näyttöön perustuva arvio siitä, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen ja toimiiko se odotetulla tavalla. Nyt tehtävän arvion avulla Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto selvittää, millaisia tuloksia direktiivillä 2001/42/EY on saavutettu sen voimaantulon jälkeen.

Tarkoituksena on kerätä sidosryhmien ja suuren yleisön näkemyksiä direktiivistä ja sen toimivuudesta. Miten hyödyllistä on se, että tiettyjen ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö on EU:n tasolla yhtenäistä?

Entä se, että lainsäädännön mukaan kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa tiettyihin suunnitelmiin ja ohjelmiin niiden valmisteluvaiheessa?

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselylomakkeen. Kyselylomake on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa on yleisiä kysymyksiä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY toimivuudesta kansalaisten kannalta.

Tähän osaan toivotaan vastauksia mahdollisimman laajalti. Kyselyn toinen osa sisältää yksityiskohtaisempia kysymyksiä direktiivin täytäntöönpanosta ja tuloksista.

Kyselyyn voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Vastaaminen kestää noin 20–40 minuuttia riippuen siitä, vastaako vain ensimmäiseen osaan vai molempiin osiin.

Voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ja jatkaa sitä myöhemmin. Jos keskeytät vastaamisen, säilytä linkki tallennettuihin vastauksiin, jotta pääset niihin myös myöhemmin. Ainoastaan punaisella tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.

Vastauksen lähettämisen jälkeen voit ladata täytetyn kyselylomakkeen kopion itsellesi. Saadut vastaukset julkaistaan internetissä.

Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.

Kyselylomake

EU Survey -kyselytutkimus

Linkkejä

Yhteydenotot

 

 • Puhelinnumero

  +32 2 299 11 11 (vaihde)

  Postiosoite

  Ympäristöasioiden pääosasto

  Euroopan komissio

  1049 Bruxelles/Brussel

  Belgia
 • Press contacts

 • Muita vaikuttamismahdollisuuksia EU:ssa:
   

Eurooppalainen kansalaisaloite

Avoimuusrekisteri

Edustatko jotain organisaatiota tai toimitko itsenäisenä ammatinharjoittajana, joka yrkii vaikuttamaan EU:n politiikan laadintaan ja päätöksentekoon?

Rekisteröidy siinä tapauksessa EU:n avoimuusrekisteriin.

Ladattavat tiedostot 

Johdatus eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen
 

Voisiko jonkin EU-lain toimivuutta ja tehokkuutta parantaa? Jos sinulla on ehdotuksia, voit lähettää niitä Kevennä sääntelytaakkaa -sivuston kautta.

SINAPSE-verkkoyhteisöt ovat asiantuntijoiden foorumi EU:n päätöksentekoon vaikuttamiselleen.

Keskustelutilaisuudet kansalaisille

Eri puolilla EU:ta järjestetään säännöllisesti kansalaiskuulemisia. Niissä kansalaiset voivat keskustella tärkeinä pitämistään asioista Euroopan parlamentin, komission ja muiden EU-elinten edustajien kanssa.

Viralliset kantelut

Voit toimia seuraavasti:

Julkiset kuulemiset ja muu palaute

Komission paremman sääntelyn ohjelma on avannut suurelle yleisölle uusia mahdollisuuksia osallistua EU:n päätöksentekoon:

Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annettua asetusta ollaan parhaillaan tarkistamassa – lue lisää

Vetoomukset Euroopan parlamentille

EU:n kansalaiset ja EU:ssa asuvat henkilöt voivat tehdä vetoomuksen Euroopan parlamentille EU:n politiikkaan liittyvistä asioista, jotka koskevat heitä suoraan. Sama koskee yrityksiä, joiden päätoimipaikka on EU:ssa.

Haluatko vaikuttaa EU-tason päätöksentekoon? Siihen on tarjolla on useita mahdollisuuksia:

Eurooppalainen kansalaisaloite

Tarvitaanko jossakin asiassa mielestäsi EU-lainsäädäntöä? Jos olet tätä mieltä, voit panna alulle eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jolla pyydetään Euroopan komissiota tekemään asiasta lakiehdotus. Tarvitset aloitteellesi laajan kannatuksen: sen on saatava miljoonan EU-kansalaisen allekirjoitus. Allekirjoittajia on saatava vähintään neljäsosasta EU-maita (7 maasta, kun EU:ssa on 28 maata).

Lähde:

https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_fi#viralliset_kantelut

 

 

 

 •  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Lähde päätekstiin:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-con...

---

Kuulemiset

Tällä sivulla on luettelo komission käynnistämistä julkisista kuulemisista. Se korvaa aiemman Sinun äänesi Euroopassa -verkkosivuston.

https://ec.europa.eu/info/consultations_fi

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/p...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- -"Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (2001/42/EY, annettu 27.6.2001, jäljempänä SEA -direktiivi) edellyttää, että jäsenvaltiot saattavat tietyt suunnitelmat ja ohjelmat ympäristöarvioinnin kohteeksi siten, kuin direktiivissä on määritelty. Tällä menettelyllä taataan ympäristöseikkojen ottaminen osaksi sellaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmistelua ja päätöksentekoa, joilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia ympäristön kannalta.

Suomessa SEA -direktiivi on keskeisesti saatettu voimaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetulla lailla (200/2005) ja valtioneuvoston asetuksella (347/2005). Kaavoituksen osalta direktiivi on kuitenkin saatettu kansallisesti voimaan maankäyttö- ja rakennuslailla (132/1999) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksella (895/1999). Tämä todetaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 7 §:n 2 momentissa, jonka mukaan ympäristöarviointia vastaavasta ympäristövaikutusten arvioinnista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maankäyttö- ja rakennuslaki on säädetty ennen SEA -direktiivin antamista.

Euroopan komissio kiinnitti EU Pilot -tiedustelussaan 10.7.2015 Suomen viranomaisten huomion SEA -direktiivin saattamiseen osaksi Suomen lainsäädäntöä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun osalta. Komissio kiinnitti lisäksi Suomen viranomaisten huomion säännöksiin, jotka sisältyvät YK:n talouskomission, ECE:n, valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaan yleissopimukseen (SopS 67/1997) liitettyyn pöytäkirjaan strategisesta ympäristöarvioinnista (ECE:n SEA -pöytäkirja, SopS 69/2010), jonka sopijapuolia sekä EU että Suomi ovat, ja jota sovelletaan tiettyihin suunnitelmiin ja ohjelmiin, jotka laaditaan muun muassa kaavoitusta ja maankäyttöä varten.

Euroopan komissio huomautti edellä mainitussa EU Pilot -tiedustelussaan, että Suomen maankäyttö- ja rakennuslaki tai -asetus ei sisällä yksityiskohtaisia säännöksiä velvollisuudesta laatia ympäristöselostus kaavoituksen yhteydessä, eikä myöskään säännöksiä selostuksen sisällöstä. Suomen valtio on ilmoittanut Euroopan komissiolle, että maankäyttö- ja rakennusasetuksen kaavaselostuksen tietovaatimuksia koskeviin säännöksiin lisätään viittaus SEA -direktiivin liitteessä I tarkoitettuihin tietoihin, jotta kansalliset säännökset vastaisivat yksityiskohtaisesti direktiivin vaatimuksia.

Tämän esityksen tarkoituksena on saattaa maankäyttö- ja rakennuslain valtion rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevat säännökset vastaamaan edellä mainittuja sitoumuksia." - -

Lähde:

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/he/20160241

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- -"Edellä kerrotaan, että "Euroopan komissio huomautti edellä mainitussa EU Pilot -tiedustelussaan, että Suomen maankäyttö- ja rakennuslaki tai -asetus ei sisällä yksityiskohtaisia säännöksiä velvollisuudesta laatia ympäristöselostus kaavoituksen yhteydessä, eikä myöskään säännöksiä selostuksen sisällöstä. Suomen valtio on ilmoittanut Euroopan komissiolle, että maankäyttö- ja rakennusasetuksen kaavaselostuksen tietovaatimuksia koskeviin säännöksiin lisätään viittaus SEA -direktiivin liitteessä I tarkoitettuihin tietoihin, jotta kansalliset säännökset vastaisivat yksityiskohtaisesti direktiivin vaatimuksia." - -

---

Ei tällainen "viittaus SEA-direktiivin liitteessä I tarkoitettuihin tietoihin" tarkoita eikä vaikuta käytännön tasolla mitään, kun tarkastellaan direktiivin ehtojen täyttämistä ympäristönsuojelussa. Tämä asia tulisi nyt lopultakin selvittää juurta jaksain, ja kantelua EU:hun tulisi selvittää. Tähän em. EU:n julkiseen kuulemiseen kannattaa nyt kaikkien luontoihmisten ja -yhteisöjen reagoida.

----

"Yhteisön oikeuden soveltamisen valvonta

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklan mukaan Euroopan komissio valvoo EU-sopimuksia. Sen tehtäviin kuuluu tarkkailla EU:n primaari- ja sekundaarioikeuden toteuttamista sekä varmistaa, että oikeutta sovelletaan yhdenmukaisesti koko EU:ssa. Komissio valvoo EU-maiden yhdenmukaisuutta keräämiensä tietojen perusteella.

Mikäli EU-maa ei noudata EU:n lainsäädäntöä, komissio saattaa lähettää sille virallisen ilmoituksen, johon EU-maa voi laatia vastauksen omien havaintojensa pohjalta. Jos komissio on yhä sitä mieltä, että EU:n sääntöjä rikotaan, se lähettää perustellun lausunnon kyseiseen EU-maahan. Mikäli lausuntoon ei reagoida, komissio saattaa viedä tapauksen Euroopan unionin tuomioistuimeen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 258 artiklan mukaisesti).

Jos EU-maa jättää tuomion huomioimatta, tuomioistuin voi määrätä sakkorangaistuksen kyseiselle maalle toisen oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti (SEUT 260 artiklan 2 kohta). Erityistapauksissa tuomioistuin voi määrätä sakkorangaistuksen jo ennen ensimmäistä tuomiota SEUT 258 artiklan mukaisesti (SEUT 260 artiklan 3 kohta).

Myös yksityishenkilö tai yhteisö voi jättää kantelun komissiolle, jos EU-maassa käytettävä toimenpide tai hallinnollinen menettely näyttää rikkovan EU:n sääntöjä. Komissiolla on kuitenkin yksinomainen oikeus panna vireille oikeudenkäynti SEUT 258 ja 260 artiklan mukaisesti."

Ks. myös

Euroopan unionin tuomioistuin:

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_court...

Euroopan komissio:

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european...

EU:n oikeus:

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/communit...

Unionin lainsäädännön soveltamisen seuranta Euroopan komission verkkosivustolla:

https://ec.europa.eu/info/strategy/decision-making...

Lähde:

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/communi...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ympäristöministeriön raportteja 18 | 2013

Ympäristöministeriö

YVA-direktiivin uudistaminen – Euroopan komission muutosehdotuksen arviointi
Ismo Pölönen:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/hand...

--

Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö YM:n sivuilla:

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_o...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katsokaa myös:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2004/20040243

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2005/20050069

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160241

On tultu pitkä ja kivinen matka SEA-direktiivin kohdalla, tästä alla olevasta tilanteesta:

"Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, jäljempänä SEA-direktiivi, tuli voimaan 21.7.2001. Jäsenmaiden on pantava direktiivi täytäntöön 21.7.2004 mennessä." - - (jatkuu alla)

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/4...

... tähän nykyiseen tilanteeseen:

Ks. Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA 10 §, MRA 17§, MRA 25 §)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895

Vuosi sitten SEA-direktiivi on saatu piilotettua lainsäädäntöömme Maankäyttö- ja rakennusasetukseen, mutta milloin sitä aletaan toteuttaa? Jo 13 vuoden ajan tehty vääriä laintulkintoja eri oikeusasteissa... Mitähän EU tähän sanoisi? Julkinen EU-kuuleminen on asiasta käynnissä. Nyt kannattaa toimia!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset