Kirsiomp

ELY:jen ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi ovat kuultavana 9.4.-9.7.

 

Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

 

Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät alueet tarkistetaan 2018

ELY-keskukset ovat tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä. ELY-keskusten ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi ovat kuultavana 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja väestöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista.

ELY-keskukset tarkistavat ehdotuksiaan saadun palautteen perusteella, jonka jälkeen Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asettaa tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa otetaan huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö.

Tulvariskien alustava arviointi ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi tehdään vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilain mukaisesti. Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kuuden vuoden välein." - -

Lähde:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hal...

 

Lausuntopalvelu.fi -palvelussa lausuntoa oman alueensa ehdotetusta tulvariskiluokituksesta pyytävät seuraavat ely-keskukset: Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Etelä-Savon, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Kainuun, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen Ely-keskukset. Tästä alta suoraan Lausuntopalvelu.fi -palveluun:

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List  

 

 smiley Nyt kaikilla em. alueiden asukkailla ja mökkiläisillä on mahdollisuus saada äänensä tasapuolisesti kuuluviin tulvariskiä kartoitettaessa.

Kansalaisilta ja sidosryhmiltä odotetaan vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

 - Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?

 - Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?

 - Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?

---

smiley Koko Suomen kattavat vesienhoito-ohjelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022-2027 varten.

Kansalaisille, yhteisöille ja kunnille varataan mahdollisuus vaikuttaa suunnittelun työohjelmaan, vesien hoidon keskeisiin kysymyksiin ja vesienhoitosuunnitelmaan liittyvään ympäristöselostuksen laadintaan. Lausuntoja pyydetään 8 .1.2018 - 9.7.2018 aikana.

Ks. kommenteista lisää asiaan.
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tietoisku!

Vastuut tulvan uhatessa ja tulvatilanteessa:

* ELY-keskukset: tiedottaminen tulvavaarasta ja tulviin varautuminen ennen tulvia.

* Pelastusviranomaiset: toiminnan suunnittelu ja johtaminen tulvatilanteessa sekä pelastustoiminta.

* Kunnat: oman infran ja toiminnan suojelu sekä pelastusviranomaisen tukeminen tulvasuojelussa. Hule-vesitulviin varautuminen

* Kansalainen: oman itsensä ja omaisuutensa suojelu.

Tässä myös hyvä ajankohtainen linkki:

http://www.ymparisto.fi/vesitilanne

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut vuonna 2011 tekemänsä arvion vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Keski-Suomen alueella.

Arvioinnin perusteella ELY-keskus esittää muutosta vuonna 2011 nimettyihin merkittäviin tulvariskialueisiin siten, että Jyväskylä ei olisi enää jatkossa merkittävä tulvariskialue, vaan muu tulvariskialue. Näin Keski-Suomen maakunnan alueella ei olisi enää lainkaan merkittäviä tulvariskialueita. Arviot tulvariskeistä ovat tarkentuneet tulvariskien hallintasuunnitelman sekä tätä myöhemmin tarkistettujen paikkatietojen mukaan." - -

(Lähde: 9.4.2018 KESELY/1742/2017)

---

Näin se käy helposti - siis ministeri Tiilikaisenkin suosima normienpurku ja kaavoituksen sujuvoittaminen:

K-S Ely-keskus tekee Jyväskylän tulvariskiluokitukseen muutoksen, jotta Jyväskylässä voidaan jälleen surutta ja luvallisesti kaavoittaa valtakunnallisesti merkittäville tulvariskialueille. Aikaisemmin se tehtiin Jyväskylässä vastoin lakia, mutta nyt jatkossa ihan laillisesti!

Ja kenelläkään ei ole jatkossa mitään nokan koputtamista asiaan?!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Lausuntopalvelu.fi -palvelussa on myös alla olevat lausuntopyynnöt:

- Vesienhoidon keskeiset kysymykset Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella, Vastausaika päättyy 9.7.2018, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Linkki alla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

- Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella, vastausaika päättyy 9.7.2018, Etelä-Savon ELY-keskus. Linkki alla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

- Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella, vastausaika päättyy 9.7.2018, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Linkki alla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

- Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella, vastausaika päättyy 9.7.2018, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Linkki alla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

- Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelmat Kemijoen-, Tornionjoen- ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueilla, vastausaika päättyy 9.7.2018, Lapin ELY-keskus. Linkki alla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

Johdanto

Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

[Mm. Lapin ja muiden alueiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset pyytävät] lausuntoanne asiakirjasta/asiakirjoista "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma [mm. Kemijoen ja muiden em. alueiden vesienhoitoalueilla 2022-2027"], "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tornionjoen vesienhoitoalueella 2022-2027" ja "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella 2022-2027".

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueiden keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmien ympäristöselostusten laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018. Taustatietoa vesienhoidosta löydät verkko-osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Samalta sivulta pääset tarkastelemaan Vaikuta vesiin -karttasovellusta, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Tausta

Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006). Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalue­kohtaiset asiakirjat ”Vaikuta vesiin”, joissa käsitellään kolmannen suunnittelu­kierroksen keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista. Asiakirjoissa on paljon yhteisiä tekstejä, mutta luvut "Vesienhoitoalueen kuvaus" ja "Vesienhoidon keskeiset kysymykset" on laadittu vesienhoitoalueittain.

Tavoitteet

Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla. Vesienhoitoa on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. Vesienhoitosuunnitelmat tulevat ehdotuksina kuultaviksi vuonna 2020." - - jne.

---

Nyt kannattaa kaikkien osallistua yhteisten tulvariskien ja vesienhoidon kuulemisiin 9.7. mennessä Lausuntopalvelu.fissä!

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

TÄMÄKIN on sitä Tiilikaisen sujuvoittamista asukkaat hukkuvat pihoihin tulevaan veteen murskaamoilla. Nyt vielä tulva herkkiä alueita kaavoitetaan asumiseen. Käsittämätöntä touhua!
Tehdään helpotuksia valvontaan, koska ennenkin toiminta on ollut valvomatonta.

Lupia ei edes haeta!
Lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, luvan myöntää aluehallintovirasto. Vesilain 10 luvun 6 §:n mukaan jäteveden johtamiseen toisen ojaan tarvitaan vesilain mukainen lupa. Jos asia liittyy ympäristölupa-asiaan, oikeuden myöntää ympäristönsuojelulain 31 §:ssä tarkoitettu viranomainen eli aluehallintovirasto.
Vesien suojelua ohjaavat Suomessa laki. Mutta lakia ei valvo ELY eikä muutkaan viranomaiset.

Maa-aineslaki ja YMP.suojelulaki edellyttää myös vesilain mukaisia lupia. Vesialain mukaisia lupia ei edes haeta eikä viranomaiset piittaa pätkän vertaa asioista.
Vedet on olleet vuosia sitä asutukselle "Tiilikaisen sujuvoittamista".

Saan kuvien kera yhteyden ottoja eri puolilta maata.
Ruduksella on isot pumput mistä pumppaavat 24 h vettä siitähän se meidänkin piha tulvi,mutta kieltävät vaan jatkuvasti että ei tule melu eikä vedet heiltä.

"Samaa "paskaa" tulee meidän pihalle jatkuvasti piha tulvii, nyt on harmaavesi kaivo ihan piri pinnassa,mutta jos tyhjennetään tänään niin on aamulla taas täys". Vettä harmaakaivosta kun ei vesi mene minnee eikä auta vaikka tyhjentää joka päivä kun tontti on kuin iso järvi.

"Nyt vaan ootetaan koska vesi tulee sisälle. Viisi isoa koivua kaatui siintä minne vesi laskee pihamme viereen,ainakin kolmem korkeat juuret sohottavat taivasta päin kun on niin märkä paikka. Ottaahan se päähän jos vesi pilaa kaikki lattiamme alakerrassa mutta ei me voida tehdä mitään sille vedelle kun laskevat vettä 24 h vuorokaudessa".

Vantaalla samaa paskaa lasketaan öisin murskaamolta. Olen tavannut tämän yhden taistelijan.

Lue ja kuuntele-.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005472418.html

Kiilan kaupunginosassa Pohjois-Vantaalla asuvat asukkaat havahtuivat torstai-iltana siihen, että Hanskalliontien oja lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää oli täyttynyt vaahdosta.

”Sain soiton illalla, että nyt siellä vaahtoaa. Kuvasin varmuuden vuoksi kaiken videolle, koska meitä asukkaita ei haluta uskoa”, sanoo lähistöllä asuva Eija Liinakoski. Liinakoski istuu Vantaan ympäristölautakunnassa, jossa hän edustaa perussuomalaisia.

Liinakosken kuvaamalla videolla näkyy, miten valkoista vaahtoa on kertynyt kuoreksi ojan päälle monen metrin matkalta. Vedenlaadusta tai vaahdon ominaisuuksista ei ollut tietoa perjantaina.

Lupahakemusten yhteiskäsittely maa- ainesten oton yhteydessä on aina huomioitava pohjaveden suojelunäkökohdat. Maa- aineslaki, ympäristönsuojelulaki ja vesilaki sisältävät säännöksiä pohjaveden suojelusta ottotoiminnan yhteydessä. Ympäristösuojelulakiin on säädetty pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8 §).

Vesilain mukaista käsittelyä edellyttävässä suunnitelmassa tulee selvittää maa- ainesten oton vaikutukset pohjaveden tasoon ja laatuun.

Maaperän suojelu, vedet ja viemäröinti. Ei mitään lakiin perustuvia asioita, vaan asukkaiden pihoihin ja ojiin lasketaan kaikki törky.

Lain edellyttämiä saostusaltaita ei ole eikä viemäröintejä. Mikäli yritys sijaitsee jätevesijärjestelmän ulkopuolella, on jätevedet puhdistettava niin, etteivät ne pilaa ympäristöä eivätkä aiheuta pilaantumisvaaraa (ympäristönsuojelulaki 103 §).

Jätevesijärjestelmä ei täytä jätevesien valtioneuvoston asetuksessa 542/2003 esitettyjä käsittelyvaatimuksia. ( VNA 542/2002, YSL 4,5,7,8,42,43 § JL 4,6 §)

Tarkkailusuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava myös valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006).

Maaperä- ja kallioperäselvitykset: yrittäjät ei ole tehnyt minkäänlaista kallioperäselvitystä hakemuksessaan, hakemus on myös siltä osin virheellinen.

Kaikki toiminta on myös Valtioneuvoston asetuksen vastaista.
kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta
800/2010 9 § Maaperän ja pohjaveden suojelu

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, sinulla on niin paljon hyvää faktaa ja esimerkkejä näistä "vesiasioistakin" - kuten myös melusta, tärinästä, räjähteistä - että niitä kannattaisi tosiaankin laittaa Lausuntopalvelu.fissä oleviin lausuntopyyntöihin.

Ei muuta kuin laitat copypastella vaan useaan eri lausuntopyyntöön eri elyihin matskua, niin kyllä ne jossakin vaiheessa sieltä alkavat hyppiä päättäjien silmille - ja yöuniin ;-)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset