Kirsiomp

Kysymys Sari Sarkomaalle: Miksi "rullaavaa" kaavoitusta jälleen uudistetaan?

 

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä keventävä laki tuli voimaan 1.5.2017, tiedote 28.4.2017, klo 9.38:

Vappupäivänä [1.5.2017 tuli] voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka helpottaa huomattavasti kaavoitusta ja rakentamisen luvitusta.

Keskeiset uudistukset koskevat vähittäiskaupan suuryksiköiden sääntelyä, hajarakentamista, asemakaavoitusta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten roolia.

Kaupan suuryksikön kokoraja tuplaantuu

Vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousee 2000:sta 4000 kerrosneliömetriin. Maakuntakaavassa vähittäiskaupan suuryksikön enimmäismitoitus pitää jatkossa osoittaa vain keskusta-alueen ulkopuolella.

Myös jatkossa vähittäiskaupan suuryksiköt tulee ensisijaisesti sijoittaa keskusta-alueelle. Jos palvelujen saavutettavuus voidaan taata, voi suuryksikön sijoittaa kuitenkin myös muualle. Jos suuryksikkö sijoitetaan keskustan ulkopuolelle, ei kaupan laatua enää tarvitse ottaa kaavoituksessa huomioon.

Helpotusta kylärakentamiseen

Mahdollisuus ohjata rakentamista suoraan yleiskaavalla laajenee myös sellaisiin kyliin, joissa on rakentamispaineita. Sama koskee kyläalueiden ulkopuolista haja-asutusaluetta. Myös kylien ranta-alueiden nykyistä tiiviimpi rakentaminen helpottuu.

Maatilan lisärakentaminen on jatkossa aiempaa helpompaa. Suunnittelutarveratkaisua ei enää tarvita maatilaan kuuluvalle rakennukselle, jota tarvitaan maa- ja metsätaloudessa. Tällainen rakennus voi olla esimerkiksi tuotanto- ja varastorakennus tai eläinsuoja.

Vapaa-ajan asunnon voi muuttaa pysyvään asuinkäyttöön entistä joustavammin. Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessään sellaiset kaavoittamattomat alueet, joilla muutoksen voi tehdä ilman, että tarvitaan poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. Vain kunnan rakennuslupa tarvitaan.

Kuntien kehittämiseen vauhtia, ELY-keskusten rooli muuttuu

Asemakaavoituksesta tulee ketterämpää, kun asemakaavaa voi muuttaa vaiheittain. Aiemmin näin oli mahdollista toimia vain maakunta- ja yleiskaavojen kohdalla.

Jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, voi asemakaavan myös perustellusta syystä laatia tai muuttaa vastoin yleiskaavaa.

ELY-keskusten rooli muuttuu konsultoivaksi. Ne eivät jatkossa enää ohjaa kuntien alueidenkäyttöä ja rakennustoimen järjestämistä. Samalla ELY-keskusten valvontatehtävää ja valitusoikeutta rajataan. Nämä koskevat jatkossa ainoastaan ratkaisuja, joilla on valtakunnallisia tai maakunnallisesti merkittäviä vaikutuksia.

 

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170230

Ministeri Tiilikainen kertoo videolla lain voimaantulon vaikutuksista:

https://

 

Lisätietoja:

Erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi

Rakennusneuvos Matti Vatilo, p. 0295 250 311, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Mirkka Saarela, p. 0295 250 365, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lähde:

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä keventävä laki voimaan 1.5., tiedote 28.4.2017, ks. alla:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Kaavoituksen_ja_rakentamisen_saantelya_k(42879) 

 

Sari Sarkomaa, kun otat kantaa kaavoituksen "rullaavuuteen", niin eikö em. 1.5.2017 voimaan astunut "Laki maankäyttö- ja rakennuslaista "rullannutkaan" tai rokannut, kun sitä nyt jälleen pitää muuttaa ja koko kaavoitusjärjestelmä uudistaa? 

Pyydän ystävällisesti tyhjentävää vastaustasi tänne US:n Puheenvuoro-palstalle, kiitos smiley

 

PS. Muistattehan kaikki, että nyt tänä keväänä koko kaavoitusjärjestelmää uudistetaan parlamentaarisesti kaikkien puolueiden voimin. Nyt kannattaa ottaa kantaa! yes

 

Vastaathan kaavoitusuudistusta koskevaan YM:n kyselyyn täällä:

https://www.strategysignals.com/39884-32579-890@rakentamisen&aivoriihi

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Vastaathan kaavoitusuudistusta koskevaan kyselyyn täällä:

https://www.strategysignals.com/39884-32579-890@ra...

Tämä linkki ei auennut tekstissä:

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä keventävä laki voimaan 1.5., tiedote 28.4.2017, ks. alla:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/RakentaminenKaavoituksen_ja_rakentamisen_saantelya_k(42879)

... ja ei aukene edelleenkään jostakin syystä...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Silläkö kaavoitusta saadaan "rullaavammaksi", kun LUOVA-virastojen virkamiehiltä karsitaan valitusoikeudet toistensa päätöksiin?

Vastahan 1.5.2017 astui voimaan alla olevat lainkohdat:

191 § Valitusoikeus kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä

Sen lisäksi, mitä kuntalain 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia.

192 § Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä sekä maisematyölupa- ja purkamislupapäätöksestä

Valitusoikeus maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa koskevasta päätöksestä on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;

2) kunnan jäsenellä; sekä

3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa.

Valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

193 § Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä sekä suunnittelutarveratkaisua koskevasta 137 ja 137 a §:n mukaisesta päätöksestä on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;

2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;

3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;

4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;

5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;

6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä

7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Helpotusta kylärakentamiseen ja yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena. Ministeri Tiilikainen haluaa poistaa kaavoitusmenettelyjen byrokratiaa ja myös rakentamisen esteitä haja-asutusalueilla ja totuus on toista käytännössä. Lähes kaksi vuotta saimme taistella KHO.n päätöksen jälkeen ennen kuin tyttäremme pääsi rakentamaan.

Ei toiminut Ministeri Tiilikainen eikä kirjoituksessasi mainitut asiantuntijat vaikka olimme toistuvasti yhteydessä ministeriöön. KHO:n oikeuttamalla päätöksellä saimme kaksi rakennusoikeutta maatilallemme.

Piipsjärvi-Lehtopään oikeusvaikutteiselle osayleiskaavalle, jota voidaan MRL:n 44§:n mukaisesti käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena, jos yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Maatilallemme annettiin kaksi rakennusoikeutta. Nyt rakentaminen perustuu osayleiskaavassa oikeutettuun 44 § rakentamismahdollisuuteen. Rakennusluvan erityiset edellytykset on tällöin selvitetty yleiskaavassa, eikä erillistä 137 §:n 1 momentin mukaista suunnittelutarveharkintaa eikä myöskään asemakaavaa enää tarvita.
Rakennuspaikka täyttää osayleiskaavan vaatimukset MRL 116 § ja 136§. Samoin tie, viemäröinti ym. ei aiheuta kaupungille kustannuksia.

Vaikka muutosten tavoitteena on vähentää kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä keventämällä ja selkeyttämällä kaavoitusta ja rakentamista koskevia säännöksiä sekä lisäämällä rakentamismahdollisuuksia.
Valtioneuvoston muutoksella 1129/2008 kumottiin MRL :n § 137 .3. ja kyseiseen pykälään lisättiin toinen momentti. Muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena. Laki tulkitsee näin; Oikeusvaikutteista yleiskaavaa voidaan käyttää MRL:n 44 §:n mukaisesti myös suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Hannan esitys kyllä luulis hiljentävän, mutta Tiilikainen ja kumppanit ministeriössä eivät toimeet vaikka KHO lähetti suoraan myös päätöksen ymp.ministeriöön.

Hanna Halmeenpää nosti tapauksemme esille eduskunnassa ja ihmetteli miten kepu valtaisessa Oulaisissa tehdään vastoin KHO.n päätöstä ja kepulaiset estävät maaseudulle rakentamista.

17. istunto keskiviikkona 2. maaliskuuta 2016

Katsokaa 17. eduskunnan täysistunto 2.3.2016. Kohdassa 1:48:30 Hanna Halmeenpää tuo asian esille.

Hannan kohta 1:48:30

Aihe asiasta alkaa jo 1:32:20

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/taysi...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, löysin tuon 2.3.2016 kohdan, mutta se ei aukea jostakin syystä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Sama homma minulla en saanut auki.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Näin maakuntauudistus uhkaa ympäristöä - katso animaatio":

https://www.sll.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/tat...

"Sipilän hallitus haluaa sujuvoittaa ja riisua valtion toimintaa, mikä tarkoittaa erityisesti ympäristönsuojelun purkamista. Maakuntauudistuksessa halutaan poistaa viranomaisten valitusoikeuden, jonka tarkoitus on toimia luonnon viimeisenä suojana huonoissa tai puutteellisissa ympäristöluvissa. Animaatio kertoo selkokielellä, mistä tässä on kyse."

Kstso myös:

https://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2017/y...

Lähde: Suomen Luonnonsuojeluliiton www-sivut

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset