Kirsiomp

Varhilalle STM: Olkaa hyvä ja määrittäkää sote-asiakasmaksujen kohtuullisuus

 

smileyPienituloisillekin mahdollisuus palveluntuottajan valintaan, Sosiaali- ja terveysministeriö 19.3.2018

Uutinen

Kirsi Varhila

-Valinnanvapauslaki vaikuttaa toteutuessaan merkittävästi eri väestöryhmien yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Mahdollisuus valintoihin ei olisi kiinni ihmisen työmarkkina-asemasta tai maksukyvystä. Yhdenvertaisuuden parantuminen edellyttää kuitenkin kohtuullisia asiakasmaksuja palveluissa, bloggaa ylijohtaja Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

-Tutkimusten mukaan Suomessa vähäosaiset ja pienituloiset jäävät nykyisin ilman tarvitsemiaan palveluja yleisemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Valinnanvapausmallissa oikeus valita koskisi yhtä lailla koko väestöä. Asiakas saisi valita sote-keskuksen ja hammashoitolan, lisäksi sosiaalipalveluissa tulisi käyttöön asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Jälkimmäiset vahvistaisivat erityisesti iäkkäiden ja vammaisten itsemääräämisoikeutta.

- Asiakasmaksujen enimmäismääristä säädettäisiin uudessa asiakasmaksulaissa, joka annetaan ensi syk-synä eduskunnalle. Tulevassa asiakasmaksulaissa lähdetään siitä, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin tule kohtuuttomia korotuksia. Asiakkaan taloudellinen asema ei saa olla esteenä palvelujen saamiselle, kirjoittaa Varhila.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelu | stm.fi | viestinta@stm.fi

---

surpriseVertaa ”kohtuuton” ja "kohtuullinen" sanojen käyttöä tuoreessa Turun hallinto-oikeuden päätöksessä:

 

Turun HAO 14.3.2018 18/0194/2

Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Lähikunta – Maantieteellinen rajakunta – Kohtuullinen kuljetuspalvelu

Diaarinumero: 01783/17/6108

Taltionumero: 18/0194/2

Antopäivä: 14.3.2018

X:n kuljetuspalvelumatkat korvattiin jälkikäteen kuittien perusteella. Viranhaltija oli hylännyt X:n hakemuksen ja yksilöasiainjaosto X:n oikaisuvaatimuksen Porin Noormarkusta Sastamalan ja Nokian rajalle suuntautuneen asiointimatkan osalta, koska kyseessä katsottiin olevan kohtuuton kuljetuspalvelu. Matka oli pituudeltaan noin 100 kilometriä.

Hallinto-oikeus kumosi yksilöasiainjaoston päätöksen ja velvoitti sen korvaamaan X:n kuljetuspalvelumatkan. Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus totesi, että vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (vammaispalvelulaki) ja sen nojalla säädetyssä asetuksessa tarkoitettuina lähikuntina on vakiintuneesti pidetty vaikeavammaisen henkilön asuinkuntaan rajoittuvia naapurikuntia. Sastamala on Porin maantieteellinen rajakunta ja se oli myös kunnan kuljetuspalveluohjeiden mukainen lähikunta. Kunta ei ollut ohjeissaan määritellyt kohtuullisia kuljetuspalveluja esimerkiksi asettamalla rajoituksia lähikuntiin suuntautuvien matkojen korvattavuudelle. Kunta ei siten voinut arvioida yksittäisen, ohjeistuksen mukaiseen lähikuntaan suuntautuneen yhdensuuntaisen matkan osalta kuljetuspalvelun kohtuullisuutta, kun asiassa ei ollut ilmennyt korvattavaksi haettua matkaa keinotekoisesti pidennetyn.

 

enlightenedAlla tummennetut kohdat, jotka ovat olleet em. tapauksessa sovelletut lainkohdat:

 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 § 2 mom:

Vammaisille tarkoitetut palvelut

1. mom: Vammaiselle henkilölle annetaan kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta sekä muita tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluja. Näitä palveluja voidaan antaa myös vammaisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle taikka muutoin läheiselle henkilölle.

2. mom: Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. (19.2.2010/134)

3. mom: Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuntoutusohjauksen ja so-peutumisvalmennuksen sisällöstä sekä kuljetuspalvelujen ja palveluasumisen sisällöstä ja järjestämisestä. (19.12.2008/981)

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 4 § 1 mom ja 2 mom:

Kuljetuspalvelut Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. (31.1.1995/102)

Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella ta-pahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Kuljetukset voi kunta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla taikka korvata jäljempänä 5 §:ssä tarkoitetulle henkilölle taksilla, inva-taksilla tai vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. (21.8.1992/808)

ja

6 § Kuljetuspalvelujen laajuus

Kuljetuspalveluja on järjestettävä edellä 5 §:ssä tarkoitetulle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään kahdeksantoista yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa.

----

yesYhteenvetona lainvalmistelijoille:

Olkaa ystävälliset, älkää käyttäkö lakiteksteissä ympäripyöreitä sanoja kuten esim.

- kaavan "merkittävä" vaikutus;

- kuuluttaminen "tarpeen vaatiessa"

- tai kuljetuksesta aiheutuvat "kohtuulliset" kustannukset,

jos ette määrittele niitä laissa tarkemmin.

 

Sama pyyntö koskee sote- ja maakuntauudistusta ja -hallintoa valmistelevia tahoja.

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Niinpä. Kokemuksesta tiedämme kuka kärsii, jos virkamies saa liikkumavapauksia vapaasti päättää kuka saa mitäkin ja milloin.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Totta, Juha. Näinhän on nyt käymässä LUOVA-virastojen kohdalla, koska heidän päätöksistään saisi vain rajatusti valittaa, jos hallituksen suunnitelmat menevät läpi siten, kuten Tiilikainen Hanna Halmeenpäälle vastasi. Ihmettelin, miksi oikeusministeri ei vieressä istuvana ottanut lainkaan kantaa tähän laillisuusvalvontaan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset